Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Теплотехника / Теплотехника Тесты на ПМК 1 ЕН

.rtf
Скачиваний:
74
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для проведення ЗМ-1 серед фахівців ОКР ″ бакалавр ″

2 курсу

напряму 6.050503 ″ Машинобудування″

з навчальної дисципліни ″ Теоретичні основи теплотехніки″

Мелітополь

2012

ТЕРМОДИНАМІКА

1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це:

термодинаміка;

+ технічна термодинаміка;

теплотехніка

теплопередача.

2. Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

тверді тіла;

+ гази;

рідкі тіла;

+ пара .

3. Сукупність матеріальних тіл, що знаходяться в енергетичній взаємодії між собою і зовнішнім середовищем, це:

рівноважний стан;

термодинамічний стан;

+ термодинамічна система;

критичний стан.

4. Певна кількість термодинамічних параметрів термодинамічної системи характеризує:

+термодинамічний стан;

термодинамічний процес;

термодинамічні харектеристики;

критичний стан.

5. Будь-яка зміна термодинамічного стану, це:

термодинамічний стан;

критичний стан;

+ термодинамічний процес;

термодинамічний параметр.

6. Термодинамічний процес відбувається в результаті обміну ____________ між термодинамічною системою і зовнішнім середовищем:

+ енергією;

молекулами;

масою;

ентальпєю.

7. Форма передачі енергії, обумовлена силовим впливом одного тіла на інше у процесі видимого спрямованого руху, це:

ентальпія;

+ робота;

теплота;

внутрішня енергія.

8. Форма передачі енергії, обумовлена різницею температур між тілами і хаотичним рухом молекул, це:

робота;

внутрішня енергія;

+ теплота;

ентальпія.

9. Загальною міра енергії в термодинамічній системі визначається таким параметром як:

внутрішня енергія;

робота;

теплота;

+ ентальпія.

10. Загальна зміна кількості переданої енергії від одного тіла до іншого визначається:

роботою;

внутрішньою енергією;

теплотою;

+ ентальпією.

11. Речовина, яка бере участь у термодинамічних перетвореннях, це:

+ робоче тіло;

теплове джерело;

термодинамічна субстанція;

вода.

12. Сумарна енергія всіх мікрочастинок ідеального газу, це:

потенціальна енергія;

внутрішня енергія;

кінетична енергія;

+ повна енергія.

13. Тиск ідеального газу є функцією:

+ температури;

маси;

теплоти;

питомого об'єму.

14. Внутрішня енергія реального газу залежить:

тільки від температури.

тільки від тиску.

тільки від питомого об’єму.

+ від тиску, питомого об’єму і температури.

15. Робота газу є функцією:

термодинамічного стану;

термодинамічного процесу.

температури;

+ параметрів стану

16. Згідно з одиницями SI роботу вимірюють у:

+ Джоулях.

кілокалоріях.

кілограмах.

кіловаттах.

17. Ентальпія ідеального газу є функцією:

+температури;

параметрів стану;

термодинамічного процесу;

тиску.

18. Основними термічними параметрами стану є:

тиск;

температура;

об'єм;

+ абсолютний тиск;

надлишковий тиск;

+ абсолютна температура;

+ питомий об'єм .

19. Термодинамічний стан робочого тіла, це:

співвідношення між внутрішньою енергією та зовнішньою роботою;

зв’язок тільки термічних параметрів;

зв’язок тільки калоричних параметрів;

+ зв’язок термічних і калоричних параметрів.

20. У термодинаміці при рівноважному стані робочого тіла, однаковими для нього мають бути:

тільки температури і тиски;

тільки всі термічні параметри;

+ термічні і калоричні параметри;

тільки калоричні параметри.

21. Абсолютний тиск , питомий об’єм , абсолютна температура - це _____________ параметри.

термодинамічні;

фізичні;

калоричні;

+ термічні.

22. Внутрішня енергія , ентальпія , ентропія - це ______________ параметри.

термодинамічні;

фізичні;

+ калоричні;

термічні.

23. Відношення є показником:

ізохори;

політропи;

+ адіабати;

ізотерми.

24. Основними формами передачі енергії від одного тіла до іншого є:

зміна калоричних параметрів.

+ робота і теплота.

зміна термічних параметрів.

величина потенціальної і кінетичної енергії.

25. У термодинаміці термічними параметрами стану робочого тіла є:

парціальний тиск, ентальпія і ентропія.

парціальний тиск, ентальпія і питомий об’єм.

+ абсолютний тиск, абсолютна температура і питомий об’єм.

парціальний тиск, температура і внутрішня енергія.

26. У термодинаміці калоричними параметрами стану робочого тіла є:

ентальпія, температура і питомий об’єм.

+ ентальпія, ентропія і внутрішня енергія.

ентальпія, ентропія і парціальний тиск.

ентальпія, питомий об’єм і парціальний тиск.

27. Політропний процес – це процес, що протікає при:

постійній температурі;

постійному тиску;

постійній ентропії;

+ постійній теплоємності.

28. Сила, яка діє на одиницю площі, це:

+ тиск;

робота;

густина;

енергія.

29. Середня сила, яка виникає в результаті ударів молекул об поверхню, що обмежує об'єм газу за нормаллю до неї і діє на одиницю поверхні, це:

кінетична енергія;

+ абсолютний тиск;

робота;

густина.

30. Основна одиниця вимірювання тиску в системі SI, це:

+ Паскаль;

Ньютон;

Ватт;

фізична атмосфера.

31. Один паскаль це:

кг/сек

Дж/м3

+ Н/м2

Н/м

32. Абсолютний тиск атмосферного повітря вимірюють за допомогою:

манометра.

+ барометра.

психрометра.

потенціометра.

33. Парціальним тиском компонента газової суміші називається тиск, який діє на поверхню, коли :

він має об’єм і ентальпію суміші.

він має об’єм і ентропію суміші.

він має об’єм і внутрішню енергію суміші.

+ він один займає об’єм суміші.

34. Тиск газової суміші дорівнює:

тиску окремого компонента суміші газів.

+ сумі парціальних тисків газів, що входять у суміш.

сумі добутків парціальних тисків газів на їх температури.

сумі добутків парціальних тисків газів на їх питомі об’єми.

35. Міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул називається:

+ абсолютним тиском ;

роботою;

абсолютною температурою;

тиском

36. Одиниця вимірювання абсолютної температури, це:

Дж;

+ Кельвін;

Вт;

°С.

37. Питомий об'єм газу визначають за формулою:

;

;

+ .

38. Густину газу визначають за формулою:

+ ;

;

.

39. Об'єм, який займає 1 кг маси, називають:

певним об'ємом ;

+ питомим об'ємом;

парціальним об'ємом;

густиною.

40. Кількість кг маси, яка знаходиться в 1 м3 об'єму газу, називають:

+ густиною;

силою;

концентрацією;

об’ємом.

41. Одиниця вимірювання питомого об'єму, це:

+ м3/кг ;

м3/кмоль;

м3;

кг.

42. Одиницею вимірювання густини є:

;

;

+ ;

.

43. Ентальпія це:

+

44. Зміну внутрішньої енергії газу визначають за формулою:

+ ;

;

;

.

45. Під час розрахунку кількості теплоти для нагрівання речовини у формулі використовують теплоємкість:

об’ємну.

+ масову.

мольну.

ізохорну об’ємну.

46. При постійному об’ємі питома теплоємність:

ізотермічна;

ізобарична;

адіабатична;

+ ізохорна;

політропна

47. Питому масову теплоємність газу визначають за формулою:

+ ;

;

.

48. Питому об'ємну теплоємність визначають за формулою:

;

+ ;

.

49. Кількість теплоти, яку слід підвести до тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

+ теплоємністю ;

питомою теплоємністю;

теплотою пароутворення;

питомою теплотою.

50. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кг тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

питомою теплотою ;

+ масовою питомою теплоємністю;

теплоємністю;

теплотою пароутворення.

51. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1м3 тіла за нормальних умов, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

об'ємною теплотою ;

+ об'ємною питомою теплоємністю;

ізохорною теплоємністю;

питомою теплотою.

52. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кмолю газу, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

мольною теплотою ;

+ мольною теплоємністю;

питомою теплотою;

ізобарною теплоємністю.

53. Кількість теплоти, яку треба підвести до робочого тіла за сталого об'єму, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

+ ізохорною теплоємністю;

питомою ізохорною теплотою;

об'ємною питомою теплоємністю;

ізобарною теплоємністю.

54. Кількість теплоти, яку треба підвести до тіла за сталого тиску, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

питомою ізобарною теплоємністю;

+ ізобарною теплоємністю;

ізохорною теплотою;

питомою ізохорною теплотою

55. Залежно від температури із збільшенням температури теплоємність газу:

зменшується;

не змінюється;

+ збільшується ;

спочатку збільшується, а потім зменшується.

56. Теплоємність, яка відноситься до певного інтервалу температур і стала в цьому інтервалі, це:

+ середня теплоємність;

питома теплоємність;

стала теплоємність;

дійсна теплоємність.

57. Теплоємність для одиниці об’єму або маси називають:

сталою теплоємністю;

дійсною теплоємністю;

+ питомою теплоємністю;

середньою теплоємністю.

58. Рівняння Майєра:

+

59. Кількість теплоти в термодинамічному процесі визначають за формулою:

+ ;

;

;

.

60. Ізобарний процес – це процес, який протікає при:

постійному об’ємі;

постійній температурі;

+ постійному тиску;

постійній ентропії.

61. Ізотермічний процес – це процес, який протікає при:

постійному об’ємі;

+ постійній температурі;

постійному тиску;

постійній ентропії.

62. Ізохорний процес – це процес, який протікає при:

+ постійному об’ємі;

постійній температурі;

постійному тиску;

постійній ентропії.

63. Адіабатний процес – це процес, який протікає без:

зміни температури;

зміни ентальпії;

+ теплообміну з навколишнім середовищем;

масообміну з навколишнім середовищем.

64. Рівнянням адіабатного процесу є:

+

65. Рівнянням ізотермічного процесу є:

+

66. Рівняння політропного процесу в pv- діаграмі має вигляд:

+

67. Робота в політропному процесі визначається за формулою:

+

68. Перший закон термодинаміки встановлює:

+ незмінність сумарної кількості енергії в ізольованій термодинамічній системі.

перетворюваність потенціальної енергії робочого тіла у кінетичну.

перетворюваність теплової енергії в електричну.

перетворюваність хімічної енергії в теплову.

69. Перший закон термодинаміки: коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) любого двигуна завжди менше ___________________

к.к.д. циклу Карно;

+ одиниці;

к.к.д. ідеального двигуна;

101%.

70. Перший закон термодинаміки: вічний двигун другого роду ___________

можливий;

+ неможливий;

можливий при певних умовах;

не спроектований.

71. Рівняння І закону термодинаміки має вигляд:

+ ;

;

;

.

72. Основне рівняння стану, записане для 1 кг газу, має вигляд:

+

pVμ = μRT;

.

73. Основне рівняння стану, записане для всієї маси газу, має вигляд:

pv = RT;

pVμ = μRT;

+ ;

.

74. Основне рівняння стану, записане для 1 кмоль, має вигляд:

pv = RT;

+ pVμ = μRT;

75. Який із наведених математичних виразів є виразом закону Бойля-Маріотта?

.

+ .

.

.

76. Який із наведених математичних виразів є виразом закону Гей-Люссака?

+ .

.

.

.

77. Який із наведених математичних виразів є виразом закону Шарля?

.

+ .

.

78. Закон Мендєлєєва-Клайперона визначається формулою:

+

17

Соседние файлы в папке Теплотехника