Скачиваний:
28
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

П˚, ПУКМУ ТН‡Б‡Ъ¸, ˜ЪУ Ъ В˘ЛМ‡ ‰У ФУОУПНЛ ‚‡О‡ ПУКВЪ Б‡МЛ- П‡Ъ¸ ‰У 30–40 % ФУФВ В˜МУ„У ТВ˜ВМЛfl ‚‡О‡.

щНТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММ˚В ‰ВЩВНЪ˚ ‚‡ОУ‚ МУТflЪ ЫТЪ‡ОУТЪМ˚И ı‡-‡НЪВ , ‡Б‚ЛЪЛВ Лı Л‰ВЪ ТФУНУИМУ Л ‰У‚УО¸МУ ‰ОЛЪВО¸МУ ЛБ-Б‡ П‡О˚ı М‡Ф flКВМЛИ, ‰ВИТЪ‚Ы˛˘Лı М‡ ‚‡О ‚У ‚ ВПfl В„У ЫТЪ‡МУ- ‚Л‚¯В„УТfl ВКЛП‡ ‡·УЪ˚, ‡Б‚Л‚‡˛ЪТfl УМЛ, ‚ УТМУ‚МУП ‚ ФОУТНУТЪflı, ФВ ФВМ‰ЛНЫОfl М˚ı Н УТЛ ‚‡О‡, УЪНОУМВМЛfl УЪ ˝ЪЛı М‡Ф ‡‚ОВМЛИ ‡Б‚ЛЪЛfl У·˚˜МУ М‡·О˛‰‡ВЪТfl ‚ М‡˜‡О¸М˚И ФВ Л- У‰ ‚УБМЛНМУ‚ВМЛfl Л ‡Б‚ЛЪЛfl ЫТЪ‡ОУТЪМ˚ı Ъ В˘ЛМ УЪ Ы„ОУ‚ ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚. ЗТВ ˝ЪУ „У‚У ЛЪ У НУМЪ УОВФ Л„У‰МУТЪЛ ‚‡- ОУ‚ ‚У ‚ ВПfl ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Ф ЛПВМЛЪВО¸МУ Н ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚УПЫ НУМЪ УО˛, ‚Лı ВЪУНУ‚УПЫ Л П‡„МЛЪУФУ У¯НУ‚УПЫ. аТФУО¸БЫfl ФУФВ В˜М˚В ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚˚В ‚УОМ˚ ПУКМУ НУМЪ УОЛ У‚‡Ъ¸ „‡О- ЪВО¸М˚В ФВ ВıУ‰˚, ВБ¸·У‚˚В Ы˜‡ТЪНЛ, ‡ Ъ‡НКВ УФ В‰ВОflЪ¸ „ОЫ·ЛМЫ Л Ф УЪflКВММУТЪ¸ ‡Б‚Л‚‡˛˘ЛıТfl Ъ В˘ЛМ УЪ Ы„ОУ‚ ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚. з‡˜‡О¸М˚В ПУПВМЪ˚ ‚УБМЛНМУ‚ВМЛfl Л ‡Б‚Л- ЪЛfl ЫТЪ‡ОУТЪМ˚ı Ъ В˘ЛМ УЪ Ы„ОУ‚ ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚ НУМЪ УОЛ-У‚‡Ъ¸ Т ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВП ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚У„У ПВЪУ‰‡ Б‡Ъ Ы‰МЛЪВО¸МУ, МУ ˝ЪЛ ПУПВМЪ˚ У˜ВМ¸ ıУ У¯У В„ЛТЪ Л Ы˛ЪТfl Т ФУПУ- ˘¸˛ ‚Лı ВЪУНУ‚У„У Л П‡„МЛЪУФУ У¯НУ‚У„У ПВЪУ‰‡ Т ЛТФУО¸БУ- ‚‡МЛВП ОУН‡О¸МУ„У М‡П‡„МЛ˜Л‚‡МЛfl. з‡ НУМЪ УО¸ ‚‡О˚ ‰УОКМ˚ ФУТЪЫФ‡Ъ¸ ‚ ФУОМУТЪ¸˛ ‡БУ· ‡ММУП ‚Л‰В, У˜Л˘ВММ˚В УЪ ТП‡- БУН, МВЩЪЛ, „ flБЛ Л Ъ.Ф. ЗТВ ˝ЪУ ‚УБПУКМУ Ф Л Ф У‚В‰ВМЛЛ Ф УЩЛО‡НЪЛ˜ВТНЛı Л ВПУМЪМ˚ı ‡·УЪ Т М‡ТУТМ˚ПЛ ‡„ В„‡- Ъ‡ПЛ.

иВ ЛУ‰Л˜МУТЪ¸ НУМЪ УОfl ‚‡ОУ‚ УЪ ‡КВМ‡ Л УФ В‰ВОflВЪТfl М‡„ ЫБНУИ, М‡ ‡·УЪНУИ, ˜ЛТОУП ФЫТНУ‚, ‚Л‰УП У·М‡ ЫКВММ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚.

и Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‚УБПУКВМ ЪУО¸НУ НУМЪ УО¸ ˜‡ТЪЛ ‚‡О‡, ‚˚ТЪЫФ‡˛˘ВИ ЛБ НУ ФЫТ‡ М‡ТУТ‡ Л М‡ıУ‰fl˘ВИТfl ФУ‰ ПЫЩЪУИ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl. и Л ˝ЪУП ПУКВЪ ·˚Ъ¸ ‚ЛБЫ‡О¸МУ Ф УНУМЪ У- ОЛ У‚‡М‡ НУМЫТМ‡fl ФУ‚В ıМУТЪ¸ ‚‡О‡ М‡ М‡ОЛ˜ЛВ ТОВ‰У‚ Щ ВЪЪЛМ„‡ Л Щ ВЪЪЛМ„-НУ УБЛЛ, Н УПВ ЪУ„У ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚˚П ТФУТУ- ·УП Т ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВП ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı ‚УОМ, ‡ Ъ‡НКВ П‡„МЛЪМ˚П Л ‚Лı ВЪУНУ‚˚П ТФУТУ·УП ПУКВЪ ·˚Ъ¸ Ф У‚В ВМУ М‡ОЛ˜ЛВ Ъ В- ˘ЛМ, ‚УБМЛН¯Лı ‚ ВБЫО¸Ъ‡ЪВ Щ ВЪЪЛМ„‡. з‡ОЛ˜ЛВ Б‡·УЛМ Л Ъ В˘ЛМ М‡ ·УНУ‚УИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ¯ФУМУ˜МУ„У Ф‡Б‡ ПУКВЪ ·˚Ъ¸ У·М‡ ЫКВМУ ‚ЛБЫ‡О¸МУ. н В˘ЛМ˚ ПВК‰Ы ·УНУ‚УИ ТЪВМНУИ Л ‰МУП Ф‡Б‡ У·М‡ ЫКЛ‚‡˛ЪТfl П‡„МЛЪМ˚П ТФУТУ·УП. щЪЛ КВ Ъ В- ˘ЛМ˚, ‡ Ъ‡НКВ Ъ В˘ЛМ˚ ‚ ВБ¸·В М‡ УНУМ˜‡МЛЛ ‚‡О‡ ПУ„ЫЪ ·˚Ъ¸ У·М‡ ЫКВМ˚ ‚Лı ВЪУНУ‚˚П ТФУТУ·УП.

и Л ВПУМЪВ, НУ„‰‡ ‚‡О ТМЛП‡ВЪТfl Т М‡ТУТМУ„У ‡„ В„‡Ъ‡, ПУКВЪ ·˚Ъ¸ Ф УНУМЪ УОЛ У‚‡М‡ ‚Тfl ФУ‚В ıМУТЪ¸ ‚‡О‡, Б‡ ЛТНО˛- ˜ВМЛВП М‡ıУ‰fl˘ВИТfl ФУ‰ ‡·У˜ЛП НУОВТУП. дУМЪ УО¸ „‡ОЪВОВИ

320

í ‡· Î Ë ˆ ‡ 12.7

лФУТУ·˚ У·М‡ ЫКВМЛfl ‰ВЩВНЪУ‚ ‚ ‚‡О‡ı П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡Ъ‡ı

ЗЛ‰ ‰ВЩВНЪ‡

лФУТУ· У·М‡ ЫКВМЛfl

é·Ó Û‰Ó‚‡ÌËÂ

кЛТНЛ Л Б‡·УЛМ˚ М‡ ˆЛ-

ÇËÁۇθÌ˚È

гЫФ‡ Т Ы‚ВОЛ˜ВМЛВП

ОЛМ‰ Л˜ВТНУИ ФУ‚В ıМУ-

 

×3–5;

ÒÚË ‚‡Î‡, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ ¯ÔÓ-

 

·ЛМУНЫОfl М‡fl ОЫФ‡ Т

ÌÓ˜Ì˚ı Ô‡Á‡ı

 

Ы‚ВОЛ˜ВМЛВП Ч10–20

зВ Ф В‰ЫТПУЪ ВММ˚В

 

 

˜В ЪВКУП УЪ‚В ТЪЛfl, П‡-

 

 

ОУТЪ¸ ‡‰ЛЫТМУ„У ФВ В-

 

 

ıУ‰‡ ПВК‰Ы ТЪВМН‡ПЛ Л

 

 

‰ÌÓÏ ¯ÔÓÌÓ˜ÌÓ„Ó Ô‡Á‡

 

 

о ВЪЪЛМ„ Л Щ ВЪЪЛМ„-

 

 

ÍÓ ÓÁËfl

 

 

н В˘ЛМ˚ УЪ Щ ВЪЪЛМ„‡

ÇËÁۇθÌ˚È

ãÛÔ˚

̇ ÔÓ‚Â ıÌÓÒÚflı χÎÓÈ

ìÎ¸Ú ‡Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò ËÒ-

ìÎ¸Ú ‡Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÂÙÂÍ-

Í Ë‚ËÁÌ˚

ÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‚Â ı-

ЪУТНУФ˚

 

МУТЪМ˚ı ‚УОМ

凄МЛЪМ˚В ‰ВЩВНЪУТНУ-

 

凄ÌËÚÌ˚È

Ô˚

 

 

ЗЛı ВЪУНУ‚˚В ‰ВЩВНЪУ-

 

ЗЛı ВЪУНУ‚˚И

ÒÍÓÔ˚

í ¢ËÌ˚ ̇ ÔÓ‚Â ıÌÓÒ-

ÇËÁۇθÌ˚È

ãÛÔ˚

Úflı ·Óθ¯ÓÈ Í Ë‚ËÁÌ˚

凄ÌËÚÌ˚È

凄МЛЪМ˚В ‰ВЩВНЪУТНУ-

‚ Ы„ОЫ ПВК‰Ы ТЪВМНУИ Л

 

Ô˚

‰ÌÓÏ ¯ÔÓÌÓ˜ÌÓ„Ó Ô‡Á‡,

ЗЛı ВЪУНУ‚˚И

ЗЛı ВЪУНУ‚˚В ‰ВЩВНЪУ-

‚ ÂÁ¸·‡ı, „‡ÎÚÂÎflı

 

ÒÍÓÔ˚

иУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚В ПВ-

ìÎ¸Ú ‡Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ

ìÎ¸Ú ‡Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÂÙÂÍ-

Ъ‡ООЫ „Л˜ВТНЛВ ‰ВЩВНЪ˚

 

ЪУТНУФ˚

 

 

 

ПУКВЪ ·˚Ъ¸ УТЫ˘ВТЪ‚ОВМ ‚Лı ВЪУНУ‚˚П ТФУТУ·УП. дУМЪ УОЛ У- ‚‡Ъ¸ „О‡‰НЛВ ˆЛОЛМ‰ Л˜ВТНЛВ ФУ‚В ıМУТЪЛ ‚ fl‰ ОЛ ˆВОВТУУ·-‡БМУ. лФУТУ·˚ У·М‡ ЫКВМЛfl ‰ВЩВНЪУ‚ Ф Л‚В‰ВМ˚ ‚ Ъ‡·О. 12.7.

з‡НУМВˆ, Ф Л ТМflЪЛЛ ‡·У˜В„У НУОВТ‡ НУМЪ УОЛ ЫВЪТfl ‚Тfl ФУ‚В ıМУТЪ¸ ‚‡О‡, ‚НО˛˜‡fl М‡ıУ‰Л‚¯Ы˛Тfl ФУ‰ ‡·У˜ЛП НУОВТУП ˆЛОЛМ‰ Л˜ВТНЫ˛ ФУ‚В ıМУТЪ¸, М‡ НУЪУ УИ ПУ„ЫЪ ·˚Ъ¸ ТОВ‰˚ Щ ВЪЪЛМ„‡, Л ТЛППВЪ Л˜М˚В ¯ФУМУ˜М˚В Ф‡Б˚ ФУ‰ ‡·У˜ЛП НУОВТУП.

н‡НЛП У· ‡БУП, М‡ЛПВМВВ НУМЪ УОВФ Л„У‰МУИ fl‚ОflВЪТfl ˜‡ТЪ¸ ‚‡О‡ ФУ‰ ‡·У˜ЛП НУОВТУП, ˜ЪУ Ъ В·ЫВЪ ЫКВТЪУ˜ВМЛfl НУМЪ УОfl Б‡ „ВУПВЪ ЛВИ ˝ЪУИ ˜‡ТЪЛ ‚‡О‡ ФВ В‰ ЫТЪ‡МУ‚НУИ ‡·У˜В„У НУОВТ‡, ‡ Ъ‡НКВ Б‡ ТУ·О˛‰ВМЛВП ЪВıМУОУ„ЛЛ В„У ЫТЪ‡МУ‚НЛ.

и Л ЛТФУО¸БУ‚‡МЛЛ НУМˆВФˆЛЛ „‡ ‡МЪЛ У‚‡ММУ„У ВТЫ Т‡ УЪ· ‡НУ‚Н‡ ‚‡ОУ‚ ФУТОВ ‚˚ ‡·УЪНЛ УФ В‰ВОВММУ„У Т УН‡ ТОЫК- ·˚ ПУКВЪ Ф УЛБ‚У‰ЛЪ¸Тfl ЛБ-Б‡ ЛБМУТ‡ Ъ Ы˘ЛıТfl ФУ‚В ıМУТЪВИ, ЛБ-Б‡ НУ УБЛЛ, ФУfl‚ОВМЛfl Ъ В˘ЛМ Л ЛБ-Б‡ УФ‡ТМУТЪЛ ЫТЪ‡ОУ-

321

ТЪМ˚ı Л П‡ОУˆЛНОУ‚˚ı ‡Б Ы¯ВМЛИ. ЦТОЛ Ф ЛМflЪ¸ ФУОУКВМЛВ У МВ‰УФЫТЪЛПУТЪЛ М‡ОЛ˜Лfl М‡ ‰ВЪ‡ОЛ Ъ В˘ЛМУУ· ‡БМ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚, ЪУ ЫТЪ‡ОУТЪМ˚П ЛОЛ П‡ОУˆЛНОУ‚˚П ‡Б Ы¯ВМЛВП ПУКМУ Т˜ЛЪ‡Ъ¸ Б‡ УК‰ВМЛВ Ъ В˘ЛМ ‚ Ф УˆВТТВ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ. и Л˜ВП, Ъ В˘ЛМ˚ ПУ„ЫЪ Б‡ УК‰‡Ъ¸Тfl Н‡Н УЪ ‚˚ТУНУ˜‡ТЪУЪМ˚ı ˆЛНОЛ˜ВТНЛı ЛБ„Л·М˚ı Л Н ЫЪЛО¸М˚ı М‡„ ЫБУН Ф Л В„ЫОfl МУП ВКЛПВ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ, Ъ‡Н Л УЪ „У ‡Б‰У ·УОВВ ПУ˘М˚ı П‡ОУˆЛНОУ‚˚ı Н ЫЪЛО¸М˚ı М‡„ ЫБУН Ф Л ФЫТНВ, УТЪ‡МУ‚НВ Л ТПВМВ ВКЛП‡‡·УЪ˚ М‡ТУТ‡.

ЗУУ·˘В „У‚У fl, Ъ В˘ЛМ˚ ПУ„ЫЪ ‚УБМЛН‡Ъ¸ Л УЪ ФУТЪУflММ˚ı М‡„ ЫБУН ЛБ-Б‡ М‡‚У‰У УКЛ‚‡МЛfl П‡ЪВ Л‡О‡ ‚ Ф УˆВТТВ ˝НТФОЫ- ‡Ъ‡ˆЛЛ, У‰М‡НУ, ˝ЪУ fl‚ОВМЛВ УЪМУТЛЪТfl ТНУ ВВ Н ‚‡ Л‡МЪ‡П НУ УБЛУММУ„У ФУ ‡КВМЛfl П‡ЪВ Л‡О‡, Ъ‡Н Н‡Н ‚ БМ‡˜ЛЪВО¸МУИ ТЪВФВМЛ УФ В‰ВОflВЪТfl ıЛПЛ˜ВТНЛП ТУТЪ‡‚УП ФВ ВН‡˜Л‚‡ВПУИ МВЩЪЛ. ЗУ ‚ТflНУП ТОЫ˜‡В, ‰Оfl УˆВМНЛ УФ‡ТМУТЪЛ М‡‚У‰У УКЛ‚‡- МЛfl ‚‡ОУ‚, ВТОЛ Ъ‡Н‡fl УФ‡ТМУТЪ¸ ТЫ˘ВТЪ‚ЫВЪ, ‰УОКМ˚ Ф У‚У- ‰ЛЪ¸Тfl ТФВˆЛ‡О¸М˚В ˝НТФВ ЛПВМЪ‡О¸М˚В ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl.

З Ф УˆВТТВ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‚‡О ФУ‰‚В „‡ВЪТfl ТЪ‡ЪЛ˜ВТНУПЫ Л П‡ОУˆЛНОУ‚УПЫ М‡„ ЫКВМЛ˛ УЪ ‚НО˛˜ВМЛfl Л ‚˚НО˛˜ВМЛfl М‡ТУТУ‚ Т ˜‡ТЪУЪУИ 10–20 ‡Б ‚ „У‰, П‡ОУˆЛНОУ‚УПЫ М‡„ ЫКВМЛ˛ УЪ ТПВМ˚ ВКЛП‡ ‡·УЪ˚ М‡ТУТ‡, ЛПВ˛˘ВПЫ ˜‡ТЪУЪЫ 1000 ˆЛНОУ‚ ‚ „У‰ Т ‡ПФОЛЪЫ‰УИ, ‰УıУ‰fl˘ВИ ‰У 0,5 П‡НТЛП‡О¸МУ„У ТЪ‡ЪЛ˜ВТНУ„У БМ‡˜ВМЛfl, ‡ Ъ‡НКВ ‚˚ТУНУ˜‡ТЪУЪМ˚П ЛБ„Л·М˚П Л Н ЫЪЛО¸- М˚П НУОВ·‡МЛflП.

аТıУ‰fl ЛБ ЛБОУКВММУ„У, Ф Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В- „‡ЪУ‚ МВУ·ıУ‰ЛПУ Ф УЛБ‚У‰ЛЪ¸ В„ЫОfl М˚В ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНЛВ У·ТОВ‰У‚‡МЛfl ‚‡ОУ‚ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚.

12.5.2. икйЗЦСЦзаЦ зДкДбкмтДыфЦЙй (СЦоЦднйлдйиауЦлдйЙй) дйзнкйгь ЗДгйЗ зДлйлзхп ДЙкЦЙДнйЗ

З М‡ТЪУfl˘ВП ‡Б‰ВОВ ЛБО‡„‡˛ЪТfl ПВЪУ‰˚ Л УТМУ‚˚ ЪВıМУОУ- „ЛЛ Ф У‚В‰ВМЛfl МВ ‡Б Ы¯‡˛˘В„У НУМЪ УОfl (зд) ‚‡ОУ‚ П‡„ЛТ- Ъ ‡О¸М˚ı М‡ТУТУ‚ Л УЪУ У‚ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ (‚ ‰‡О¸МВИ¯ВП – ‚‡ОУ‚, ВТОЛ МВ У„У‚У ВМУ УТУ·У) Т Ф ЛПВМВМЛВП ‚ЛБЫ‡О¸МУ„У (З), ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚У„У (мб), ‚Лı ВЪУНУ‚У„У (Зн) Л П‡„МЛЪУФУ-У¯НУ‚У„У (еи) ПВЪУ‰У‚ Н‡Н Ф Л ‚ıУ‰МУП НУМЪ УОВ, Ъ‡Н Л Ф Л Лı ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Л ВПУМЪВ.

и Л зд ‚‡ОУ‚ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı М‡ТУТУ‚ Л УЪУ У‚ ˝ОВНЪ У- ‰‚Л„‡ЪВОВИ ФУ М‡ТЪУfl˘ВИ ЪВıМУОУ„ЛЛ ‚˚fl‚Оfl˛ЪТfl ФУ‚В ıМУТЪ- М˚В, ФУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚В Л ‚МЫЪ ВММЛВ ‰ВЩВНЪ˚ ЪЛФ‡ Ъ В˘ЛМ,‡НУ‚ЛМ Л ‰ Ы„ЛВ М‡ Ы¯ВМЛfl ТФОУ¯МУТЪЛ ПВЪ‡ОО‡.

зд ‚‡ОУ‚ М‡ТУТУ‚ ‰УОКВМ Ф У‚У‰ЛЪ¸Тfl:

322

‰У М‡˜‡О‡ ПУМЪ‡К‡ ‚‡О‡ Л В„У ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‚ ТУТЪ‡‚В М‡ТУ- Т‡ (‚ıУ‰МУИ НУМЪ УО¸);

ФУТОВ М‡ ‡·УЪНЛ УЪ 12 ‰У 16 Ъ˚Т. ˜ ‚ Б‡‚ЛТЛПУТЪЛ УЪ ПУ˘- МУТЪЛ Л НУОЛ˜ВТЪ‚‡ ФЫТНУ‚ М‡ТУТ‡ (ФВ ‚Л˜М˚И НУМЪ УО¸);

ФУТОВ М‡ ‡·УЪНЛ УЪ 8 ‰У 12 Ъ˚Т. ˜ ТУ ‚ ВПВМЛ ФВ ‚Л˜МУ„У НУМЪ УОfl (‚ЪУ Л˜М˚И НУМЪ УО¸);

ФУТОВ М‡ ‡·УЪНЛ УЪ 4 ‰У 10 Ъ˚Т. ˜ ТУ ‚ ВПВМЛ Ф В‰˚‰Ы˘В„У НУМЪ УОfl (ФУТОВ‰Ы˛˘ЛИ ФО‡МУ‚˚И НУМЪ УО¸);

Ф Л ФУ‰УБ ВМЛЛ М‡ ‰ВЩВНЪ (‡‚‡ ЛИМ˚И НУМЪ УО¸).

зд ‚‡ОУ‚ УЪУ У‚ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ ‰УОКВМ Ф У‚У‰ЛЪ¸Тfl ‚ ЪВ КВ Т УНЛ, ˜ЪУ Л ‚‡ОУ‚ М‡ТУТУ‚ Т Ы˜ВЪУП Ъ В·У‚‡МЛИ ˝НТФОЫ- ‡Ъ‡ˆЛУММУИ ‰УНЫПВМЪ‡ˆЛЛ.

зд Ф У‚У‰ЛЪТfl МВТНУО¸НЛПЛ ПВЪУ‰‡ПЛ ‚ ТОВ‰Ы˛˘ВИ ФУТОВ- ‰У‚‡ЪВО¸МУТЪЛ.

ЗЛБЫ‡О¸М˚И НУМЪ УО¸ (Зд) Ф У‚У‰ЛЪТfl М‡ М‡˜‡О¸МУП ˝Ъ‡ФВ Ф Л Ф ЛУ· ВЪВМЛЛ ЛОЛ ПУМЪ‡КВ МУ‚У„У ЛОЛ УЪ ВПУМЪЛ У‚‡ММУ- „У ‚‡О‡ Т Ф ЛПВМВМЛВП УФЪЛ˜ВТНЛı Ф Л·У У‚ (ОЫФ‡, Ы‚ВОЛ˜Л- ЪВО¸МУВ ТЪВНОУ Л Ф .) ЛОЛ МВ‚УУ ЫКВММ˚П „О‡БУП. З˚fl‚Оfl˛ЪТfl ФУ‚В ıМУТЪМ˚В ‰ВЩВНЪ˚.

ЗЛı ВЪУНУ‚˚И НУМЪ УО¸ (Знд) Ф У‚У‰ЛЪТfl ФУТОВ Зд Т ˆВ- О¸˛ ФУЛТН‡ ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı Л ФУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚ ‚‡ИУМ‡ı ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚, Ф УЪУ˜ВН, ВБ¸·˚. Знд ПУКВЪ Ф У- ‚У‰ЛЪ¸Тfl Л М‡ ‰ Ы„Лı Ы˜‡ТЪН‡ı ‚‡О‡, Ф Л ˝ЪУП ‚˚fl‚Оfl˛ЪТfl ФУ- ‚В ıМУТЪМ˚В Л ФУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚В ‰ВЩВНЪ˚. С‡ММ˚И ‚Л‰ ‰В- ЩВНЪУТНУФЛЛ Ф Л ‚ıУ‰МУП НУМЪ УОВ МУ‚У„У ‚‡О‡ ПУКМУ МВ Ф У- ‚У‰ЛЪ¸.

мО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚УИ НУМЪ УО¸ (мбд) Ф У‚У‰ЛЪТfl Т ˆВО¸˛ ‚˚fl‚- ОВМЛfl ‚МЫЪ ВММЛı Л ФУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚ ‚‡О‡ ФУ ‚ТВИ ‰ОЛМВ Ф Л ‚ıУ‰МУП НУМЪ УОВ ЛОЛ ‚ М‡Л·УОВВ УФ‡ТМ˚ı ТВ˜ВМЛflı Ф Л Ф У‚В‰ВМЛЛ ФВ ‚Л˜МУ„У, ‚ЪУ Л˜МУ„У Л ФУТОВ‰Ы˛˘В„У (ФО‡МУ‚У„У) НУМЪ УОfl.

л ФУПУ˘¸˛ мбд Ф У‚У‰ЛЪТfl М‡Л·УОВВ ФУОМУВ ЛТТОВ‰У‚‡МЛВ ФУ‚В ıМУТЪЛ, НУМЪ УОЛ Ы˛ЪТfl ‚ТВ Ы˜‡ТЪНЛ ‚‡О‡ Н УПВ ФУ‚В ı- МУТЪВИ ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚ Л МВНУЪУ ˚ı Ф УЪУ˜ВН.

凄МЛЪУФУ У¯НУ‚˚И НУМЪ УО¸ (еид) Ф ЛПВМflВЪТfl ‰Оfl ФУ‰Ъ‚В К‰ВМЛfl ВБЫО¸Ъ‡ЪУ‚ Ф В‰˚‰Ы˘Лı ЛТТОВ‰У‚‡МЛИ, Ъ.В. ‰Оfl ЫЪУ˜МВМЛfl ПВТЪУФУОУКВМЛfl Л „ВУПВЪ Л˜ВТНЛı ‡БПВ У‚ ФУ- ‚В ıМУТЪМ˚ı Л ФУ‰ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚. зВУ·ıУ‰ЛПУТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛfl еид ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡ВЪ Т‡П ‰ВЩВНЪУТНУФЛТЪ.

дУМЪ УО¸ ‚‡О‡ Б‡НО˛˜‡ВЪТfl ‚ ФУТОВ‰У‚‡ЪВО¸МУП НУМЪ УОВ В„У ˝ОВПВМЪУ‚ ( ЛТ. 12.29–12.31), ПВЪУ‰‡ПЛ, ЫН‡Б‡ММ˚ПЛ ‚ Ъ‡·О. 12.8.

йТУ·ВММУТЪЛ НУМЪ УОfl ФУ‚В ıМУТЪВИ ‚‡О‡ ‚ Ф УˆВТТВ ЛБ„У- ЪУ‚ОВМЛfl ЫН‡Б˚‚‡˛ЪТfl ‚ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı Н‡ Ъ‡ı М‡ ЛБ„УЪУ‚ОВ-

323

Рис. 12.29. Вал насоса НМ 1250-260

Рис. 12.30. Вал насоса НМ 3600-230

Рис. 12.29. Вал насоса НМ 10 000-210

325

í ‡· Î Ë ˆ ‡ 12.8

áÓÌ˚ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ÍÓÌÚ ÓÎfl ‚‡ÎÓ‚ χ„ËÒÚ ‡Î¸Ì˚ı ÌÂÙÚflÌ˚ı ̇ÒÓÒÓ‚

 

 

åÂÚÓ‰ ÍÓÌÚ ÓÎfl Û˜‡ÒÚ͇ ‚‡Î‡

 

áÓ̇

 

 

çå 2500-230

 

çå 5000-210

ÍÓÌÚ ÓÎfl

çå 1250-260

 

 

çå 7000-210

 

çå 3600-230

 

 

 

 

 

çå 10 000-210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Çí

 

Çí

 

Çí

2

ìá

 

ìá

 

ìá

3

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

4

Çí

 

Çí

 

Çí

5

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

6

ìá

 

ìá

 

ìá

7

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

8

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

9

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

10

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

11

ìá ËÎË Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

12

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

13

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

Çí

14

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

15

Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

16

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

17

ìá ËÎË Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

18

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

Çí

19

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

20

Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

21

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

22

Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

23

ìá

 

ìá

 

ìá ËÎË Çí

24

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

Çí

25

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

26

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

27

Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

28

ìá

 

ìá

 

ìá ËÎË Çí

29

Çí

 

Çí

 

ìá ËÎË Çí

30

ìá ËÎË Çí

 

ìá ËÎË Çí

 

Çí

31

 

 

ìá

32

 

 

ìá ËÎË Çí

33

 

 

ìá ËÎË Çí

34

 

 

ìá ËÎË Çí

35

 

 

Çí

36

 

 

ìá

37

 

 

Çí

38

 

 

ìá ËÎË Çí

 

 

 

 

 

 

МЛВ ‚‡О‡. иУТНУО¸НЫ НУМЪ УО¸ ‚У ‚ТВı ТОЫ˜‡flı УТЫ˘ВТЪ‚ОflВЪТfl Т ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВП У‰МУ„У Л ЪУ„У КВ ЛОЛ ФУ‰У·МУ„У У·У Ы‰У‚‡- МЛfl, ‰‡ММ‡fl ЪВıМУОУ„Лfl УФ В‰ВОflВЪ ЫТОУ‚Лfl ‚˚ФУОМВМЛfl НУМ- Ъ УОfl ‡БОЛ˜М˚ı ˝ОВПВМЪУ‚ Л ФУ‚В ıМУТЪВИ ‚‡О‡ МВБ‡‚ЛТЛПУ УЪ ЪУ„У, Ф У‚У‰ЛЪТfl ОЛ НУМЪ УО¸ Ф Л ЛБ„УЪУ‚ОВМЛЛ, ВПУМЪВ ЛОЛ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ. д УПВ ЪУ„У, У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪТfl В‰ЛМ˚И ФУ‰ıУ‰ Н НУМЪ УО˛ ‡М‡ОУ„Л˜М˚ı ˝ОВПВМЪУ‚ ‰Оfl ‚ТВı ЪЛФУ ‡БПВ У‚ ‚‡ОУ‚.

326

СВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНЛИ НУМЪ УО¸ Ф Л ЛБ„УЪУ‚ОВМЛЛ ‚‡ОУ‚ Ф У- ‚У‰ЛЪТfl ФУТОВ ‚˚ФУОМВМЛfl ˜ЛТЪУ‚˚ı УФВ ‡ˆЛИ ФВ В‰ М‡ ВБ‡- МЛВП ВБ¸·˚ Л Щ ВБВ У‚‡МЛВП ¯ФУМУ˜М˚ı Ф‡БУ‚. йТЫ˘ВТЪ‚ОflВЪТfl НУМЪ УО¸ ˆЛОЛМ‰ Л˜ВТНЛı ФУ‚В ıМУТЪВИ. дУМЪ УО¸ ‚‡О‡ Ф У‚У‰ЛЪТfl ‚ЛБЫ‡О¸М˚П Л ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚˚П ПВЪУ‰‡ПЛ Ф Л В„У Б‡Н ВФОВМЛЛ ‚ ˆВМЪ ‡ı, М‡Ф ЛПВ , ЪУН‡ МУ„У ТЪ‡МН‡ Т ‚УБПУКМУТЪ¸˛ ‚ ‡˘ВМЛfl УЪМУТЛЪВО¸МУ Ф ВУ· ‡БУ‚‡ЪВОfl ТУ ТНУ УТЪ¸˛ 1–2 У·/ПЛМ. З‡О Ъ‡НКВ ПУКВЪ ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡Ъ¸Тfl М‡ ТФВˆЛ‡О¸- М˚В ОУКВПВМЪ˚.

дУМЪ УО¸ Ф Л ВПУМЪВ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚ Ф У‚У‰ЛЪТfl Т ˆВО¸˛ У·М‡ ЫКВМЛfl ЫТЪ‡ОУТЪМ˚ı Ъ В˘ЛМ ‚ БУМ‡ı, У·УБМ‡˜ВМ- М˚ı М‡ ЛТ. 12.29–12.31 ‚ЛБЫ‡О¸М˚П, ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚˚П, ‚Лı ВЪУНУ‚˚П Л (Ф Л МВУ·ıУ‰ЛПУТЪЛ) П‡„МЛЪУФУ У¯НУ‚˚П ПВЪУ‰‡ПЛ.

и Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНЛИ НУМЪ УО¸ Ф У‚У‰ЛЪТfl ‚ ПВТЪ‡ı, ЛПВ˛˘Лı М‡ЛПВМ¸¯ЛВ Б‡Ф‡Т˚ Ф У˜МУТЪЛ, ФУ‰‚В - КВММ˚ı ПВТЪМ˚П М‡ Ы¯ВМЛflП ТФОУ¯МУТЪЛ П‡ЪВ Л‡О‡ Л Щ ВЪ- ЪЛМ„-НУ УБЛЛ.

дУМЪ УО¸ Ф У‚У‰ЛЪТfl ФУТОВ УТ‚У·УК‰ВМЛfl ПВТЪ НУМЪ УОfl УЪ ТУФ fl„‡ВП˚ı ‰ВЪ‡ОВИ Л У˜ЛТЪНЛ ‚‡О‡ УЪ „ flБЛ, УТЪ‡ЪНУ‚ МВЩЪЛ Л Ъ.Ф. и ЛПВМfl˛ЪТfl ПВЪУ‰˚ ‚ЛБЫ‡О¸МУ„У, ‚Лı ВЪУНУ‚У„У, ЫО¸Ъ-‡Б‚ЫНУ‚У„У Л П‡„МЛЪУФУ У¯НУ‚У„У НУМЪ УОfl.

12.5.3. йкЙДзабДсаь СЦоЦднйлдйиауЦлдйЙй дйзнкйгь

зВ ‡Б Ы¯‡˛˘ЛИ НУМЪ УО¸ ‚‡ОУ‚ (‰ВЩВНЪУТНУФЛfl) Ф У‚У- ‰ЛЪТfl Ф В‰Ф ЛflЪЛflПЛ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚ ЛОЛ ТФВˆЛ‡ОЛБЛ У‚‡ММ˚ПЛ У „‡МЛБ‡ˆЛflПЛ, ЛПВ˛˘ЛПЛ Ф ‡‚У М‡ Ф У‚В- ‰ВМЛВ ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНУ„У НУМЪ УОfl МВ ‡Б Ы¯‡˛˘ЛПЛ ПВЪУ‰‡- ПЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl П‡„ЛТЪ ‡О¸МУ„У Ъ Ы·УФ У‚У‰МУ„У Ъ ‡МТФУ Ъ‡.

дУМЪ УО¸ ‚‡ОУ‚ М‡ТУТУ‚ Л УЪУ У‚ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ Ф У- ‚У‰ЛЪТfl ФВ ТУМ‡ОУП, Ф У¯В‰¯ЛП У·Ы˜ВМЛВ Л ‡ЪЪВТЪ‡ˆЛ˛ ФУ ПВЪУ‰‡П МВ ‡Б Ы¯‡˛˘В„У НУМЪ УОfl (ЫО¸Ъ ‡Б‚ЫНУ‚УПЫ, ‚Лı ВЪУНУ‚УПЫ, П‡„МЛЪУФУ У¯НУ‚УПЫ) Л ЛПВ˛˘ЛП Ы У‚ВМ¸ Н‚‡- ОЛЩЛН‡ˆЛЛ МВ МЛКВ ‚ЪУ У„У.

д‡К‰˚И ‚‡О ‰УОКВМ ЛПВЪ¸ ЩУ ПЫОfl , НУЪУ ˚И Б‡ФУОМflВЪТfl Ф Л Ф У‚В‰ВМЛЛ ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНУ„У НУМЪ УОfl.

ÇМВП В„ЛТЪ Л Ы˛ЪТfl ВБЫО¸Ъ‡Ъ˚ Ф У‚В‰ВМЛfl ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНУ„У НУМЪ УОfl. оУ ПЫОfl ı ‡МЛЪТfl ‚ПВТЪВ Т Ф‡ТФУ ЪУП М‡ТУТМУ„У ‡„ В„‡Ъ‡ (М‡ТУТ‡, ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl) ‰У Ф ВН ‡˘ВМЛfl ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‚‡О‡ Л fl‚ОflВЪТfl У·flБ‡ЪВО¸М˚П ‰УНЫПВМЪУП, ‚ НУЪУ УП ЩЛНТЛ Ы˛ЪТfl ВБЫО¸Ъ‡Ъ˚ ‚ıУ‰МУ„У НУМЪ УОfl, Т‚В‰ВМЛfl У ‚˚ФУОМВММ˚ı ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНЛı ‡·УЪ‡ı Л ‚ТВ У·М‡ ЫКВМ- М˚В ‰ВЩВНЪ˚.

ÇЩУ ПЫОfl В ЩЛНТЛ Ы˛ЪТfl ‰ВЩВНЪ˚, ı‡ ‡НЪВ М‡„ ЫКВМЛfl

327

í ‡· Î Ë ˆ ‡

12.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иВ ЛУ‰Л˜МУТЪ¸ ‰ВЩВНЪУТНУФЛ˜ВТНУ„У НУМЪ УОfl ‚‡ОУ‚ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı

 

МВЩЪflМ˚ı М‡ТУТУ‚ Л УЪУ У‚ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è ËӉ˘ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÙÂÍ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уЛТОУ ФЫТНУ‚

ЪУТНУФЛЛ ‚‡О‡ ФУ М‡-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̇ÒÓÒ‡

‡·УЪНВ ТУ ‚ ВПВМЛ

 

 

 

 

 

 

 

åÓ˘ÌÓÒÚ¸

(˝ÎÂÍÚ Ó‰‚Ë-

‚ıУ‰МУ„У ЛОЛ ФУТОВ‰-

 

 

 

 

 

 

 

М‡ТУТМУ„У

 

„‡ÚÂÎfl)

ÌÂ„Ó ÍÓÌÚ ÓÎfl, Ú˚Ò. ˜

 

Çˉ ÍÓÌÚ ÓÎfl

 

‡„ „‡Ú‡ NÒ

 

̇ 1000 ˜

 

·ÂÁ‰Â-

 

‚‡Î Ò ÛÒÚ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̇ ‡·ÓÚÍË,

ЩВНЪМ˚И

‡ÌÂÌÌ˚ÏË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒ

 

 

‚‡Î

 

‰УФЫТЪЛ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ï˚ÏË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰ВЩВНЪ‡ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇıÓ‰ÌÓÈ ÍÓÌÚ Óθ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è ‚˘Ì˚È ÍÓÌÚ Óθ

 

NÒ 0,7 NÌÓÏ

 

mÒ 25

 

12

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒ 25

 

14

 

10

 

 

 

 

 

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

m

25

 

14

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒ 25

 

16

 

12

ÇÚÓ Ë˜Ì˚È

ÍÓÌÚ Óθ

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

mÒ 25

 

8

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒ

25

 

10

 

8

 

 

 

 

 

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

mÒ

25

 

10

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒ

25

 

12

 

10

 

 

 

 

ç‡ ‡·ÓÚ͇

 

N

 

0,7N

 

 

m

25

 

6

 

4

 

иУТОВ‰Ы˛-

 

 

‚‡Î‡ ‰Ó

 

 

Ò .

 

 

ÌÓÏ

 

mÒ

25

 

8

 

6

 

˘ËÈ (Ô·-

 

 

50 Ú˚Ò. ˜

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

mÒ

25

 

8

 

6

 

ÌÓ‚˚È)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÒÒ

25

 

10

 

7

 

ÍÓÌÚ Óθ

 

 

ç‡ ‡·ÓÚ͇

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

m

25

 

4

 

4

 

 

 

 

‚‡Î‡ ÓÚ 50

 

 

 

 

 

 

 

mÒ

25

 

6

 

6

 

 

 

 

‰Ó 72 Ú˚Ò.

 

NÒ .

0,7NÌÓÏ

 

mÒ

25

 

6

 

6

 

 

 

 

˜

 

 

 

 

 

 

 

mÒÒ

25

 

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

äÓÌÚ Óθ ‚ Ó·˙ÂÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó ̇ ‡·ÓÚÍË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-

 

‚Û˛˘ÂÈ Ô ‚˘ÌÓÏÛ ÍÓÌÚ Óβ,

͇ʉ˚È ‡Á, ÂÒÎË Ì‡ÒÓÒ

(˝ÎÂÍÚ Ó‰‚Ë„‡ÚÂθ)

 

ФУ Н‡НЛП-ОЛ·У Ф Л˜ЛМ‡П ФУ‰ОВК‡О ‡Б·У НВ Л ‰ВПУМЪ‡КЫ ‚‡О‡ ( УЪУ ‡).

 

З‡О˚ Т ЫТЪ ‡МВММ˚ПЛ ‰ВЩВНЪ‡ПЛ ФУ ¯ФУМУ˜МУПЫ Ф‡БЫ ФУТОВ М‡ ‡·УЪНЛ

 

50 Ъ˚Т. ˜ Н ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ МВ ‰УФЫТН‡˛ЪТfl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Ë Ï ˜‡ Ì Ë fl:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÇËÁۇθÌ˚È ÍÓÌÚ Óθ

‚‡Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ͇ʉ˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÏÓÌ-

 

ÚË ÛÂÚÒfl ÓÚÓ Ì‡ÒÓÒ‡

(˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl) МВБ‡‚ЛТЛПУ

УЪ Ф Л‚В‰ВММУИ ‚

 

Ú‡·Îˈ ̇ ‡·ÓÚÍË.Ç ÒÎÛ˜‡Â

ФУ‰УБ ВМЛИ М‡ ‰ВЩВНЪ˚ ФУ

ÂÁÛθڇڇÏ

‚ËÁÛ-

 

‡О¸МУ„У НУМЪ УОfl ‚‡О ПУКВЪ ·˚Ъ¸ ФУ‰‚В „МЫЪ

‚ÌÂӘ ‰ÌÓÏÛ

ФУОМУПЫ

ÍÓÌ-

 

Ú Óβ ‚ Ó·˙ÂÏ Ô ‚˘ÌÓ„Ó (Ô·ÌÓ‚Ó„Ó).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. иУТОВ М‡ ‡·УЪНЛ 72 000 ˜ ‚‡О ТМЛП‡ВЪТfl Т ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ.

 

 

 

 

3. NÌÓÏ – ПУ˘МУТЪ¸ М‡ТУТМУ„У ‡„ В„‡Ъ‡

Ô Ë

МУПЛМ‡О¸МУП ВКЛПВ ‡·УЪ˚

 

̇ÒÓÒ‡.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. дУМЪ УО¸ ‚‡О‡ ПУКМУ Ф У‚У‰ЛЪ¸ ‡МВВ ЫН‡Б‡ММ˚ı Т УНУ‚, ТУ‚ПВ˘‡fl ФУ

 

‚ ВПВМЛ Т ·ОЛК‡И¯ЛП

ВПУМЪУП ЛОЛ ‰Л‡„МУТЪЛ˜ВТНЛП

ÍÓÌÚ ÓÎÂÏ Ì‡ÒÓÒ‡

 

(˝ÎÂÍÚ Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎfl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ – NÒ , ˜ЛТОУ ФЫТНУ‚ – mÒ , М‡ ‡·УЪН‡ – τ), ‚Л‰ НУМ- Ъ УОfl Л М‡ ‡·УЪН‡ ‚‡О‡ ТУ„О‡ТМУ Ъ‡·О. 12.9, ‰ВО‡ВЪТfl ‚˚‚У‰ У ‰‡О¸МВИ¯ВИ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ‚‡О‡ Л ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡ВЪТfl ‚ ВПfl (М‡ ‡·УЪН‡) ТОВ‰Ы˛˘В„У НУМЪ УОfl.

ЦТОЛ ‚˚ФУОМflОЛТ¸ ‡·УЪ˚ ФУ ЫТЪ ‡МВМЛ˛ ‰ВЩВНЪУ‚, ЪУ ‚ ЩУ ПЫОfl В Ф УЛБ‚У‰ЛЪТfl ТУУЪ‚ВЪТЪ‚Ы˛˘‡fl Б‡ФЛТ¸. иУТОВ ЫТЪ-‡МВМЛfl ‰ВЩВНЪУ‚, Т‚flБ‡ММ˚ı Т Ы‚ВОЛ˜ВМЛВП ‡БПВ У‚ ¯ФУМУ˜МУ„У Ф‡Б‡, ‚ ЩУ ПЫОfl В ЛОЛ ‚ Ф ЛОУКВМЛЛ Н МВПЫ ‰‡ВЪТfl ˝ТНЛБ МУ‚У„У Ф‡Б‡ Т ЫН‡Б‡МЛВП Щ‡НЪЛ˜ВТНЛı В„У ‡БПВ У‚.

ë ‰Ìflfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ÙÓ ÏÛÎÂ

 

k

 

NÒ =

Niτi

,

i=1

T

 

k

 

„‰Â Ni – ËÁÏ ÂÌ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸; τi – ЛМЪВ ‚‡О ‚ ВПВМЛ, ‚ ЪВ˜В- МЛВ НУЪУ У„У М‡ТУТМ˚И ‡„ В„‡Ъ ‡·УЪ‡О Т ПУ˘МУТЪ¸˛ Ni; Tk - Ó·˘Â ‚ ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ‡„ „‡Ú‡ (̇ ‡·ÓÚÍË),

k

Tk = τi , i=1

„‰Â k – ˜ЛТОУ ЛМЪВ ‚‡ОУ‚ ‚ ВПВМЛ τi ‡·ÓÚ˚ ‡„ „‡Ú‡ Ò ÏÓ˘ÌÓ-

ÒÚ¸˛ Ni.

л В‰МВВ ˜ЛТОУ ФЫТНУ‚ М‡ТУТ‡ (˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl) М‡ 1000 ˜.‡·УЪ˚ УФ В‰ВОflВЪТfl ФУ ЩУ ПЫОВ

 

n

 

mÒ =

m1000

,

i=1

n

 

 

„‰Â m1000 – ˜ЛТОУ ФЫТНУ‚ М‡ 1000 ˜ ‡·УЪ˚; n – ˜ЛТОУ ЛМЪВ ‚‡- ОУ‚ ‚ ВПВМЛ ‰ОЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 1000 ˜;

n = 1000τ ;

„‰Â τ – ̇ ‡·ÓÚ͇ ‚‡Î‡, ˜.

иУТОВ Ф У‚В‰ВМЛfl НУМЪ УОfl ‰ВЩВНЪУТНУФЛТЪ Л ОЛˆУ, УЪ‚ВЪТЪ‚ВММУВ Б‡ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛ˛ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚, Б‡ФУОМfl˛Ъ ЩУ ПЫОfl Л ‰ВО‡˛Ъ Б‡НО˛˜ВМЛВ У ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ‚‡О‡, МВ- У·ıУ‰ЛПУТЪЛ УЪФ ‡‚НЛ В„У М‡ ВПУМЪ, ВНУПВМ‰Ы˛Ъ ТФУТУ- ·˚ ЫТЪ ‡МВМЛfl ‰ВЩВНЪУ‚, УФ В‰ВОfl˛Ъ ‚ ВПfl ТОВ‰Ы˛˘В„У НУМ- Ъ УОfl.

329

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций