Скачиваний:
40
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
219.65 Кб
Скачать

233.ã˛¯ËÌ ë.î., ꇄÛÎËÌ Ç.Ä., ɇ΂‡ É.Ç. и В‰ЫФ ВК‰ВМЛВ УЪОУКВМЛИ МВУ „‡МЛ˜В- ТНЛı ТУОВИ Л Ф‡ ‡ЩЛМ‡ Ф Л ‰У·˚˜В МВЩЪЛ//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1985. – ‹ 10.

234.凄‰‡ ë.è. дУ УБЛfl Л Б‡˘ЛЪ‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl ТЛТЪВП˚ Т·У ‡ МВЩЪЛ: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰Ф ЛflЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И дЫ „‡М, УНЪ. 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

235.е‡Н‡ ВМНУ и.и., е‡Ъ‚ВВ‚ С.о., ЕВ ВКМУИ а.З. лУ‚В ¯ВМТЪ‚У‚‡МЛВ ТЛТЪВП˚ ‡Б-

‡·УЪНЛ П‡ОУ‰В·ЛЪМ˚ı „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ//Й‡БУ‚‡fl Ф УП˚¯ОВММУТЪ¸. – 1987. –

11. – ë. 10–11.

236. å‡Í‡ ÂÌÍÓ è.è. дУПФОВНТМУВ В¯ВМЛВ Ф У·ОВП ‡Б‚ЛЪЛfl „‡БУ‰У·˚‚‡˛˘В„У В„ЛУМ‡.

å.: ç‰ ‡, 1996.

237.å‡Í‡ Ó‚ û.Ö. йФ˚Ъ НУПФУБЛˆЛУММУ„У ФУ‚В ıМУТЪМУ„У ОВ„Л У‚‡МЛfl ТЪ‡ОЛ ‰Оfl ФУ‚˚- ¯ВМЛfl ТЪУИНУТЪЛ Л ТВ У‚У‰У У‰МУИ НУ УБЛЛ: СУНО. М‡ еВК‰ЫМ‡ . НУМЩ. “к‡Б ‡·УЪН‡ „‡БУНУМ- ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ”, ТВНˆЛfl 5, д ‡ТМУ‰‡ , 29 П‡fl – 2 Л˛Мfl 1990 „.

238.å‡ÍÓ„ÓÌ û.î. Й‡БУ‚˚В „Л‰ ‡Ъ˚, Ф В‰ЫФ ВК‰ВМЛВ Лı У· ‡БУ‚‡МЛfl Л ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВ.

å.: ç‰ ‡, 1985.

239.å‡ÍÓ„ÓÌ û.î. й· ‡БУ‚‡МЛВ „Л‰ ‡ЪУ‚ ‚ „‡БУМУТМУП ФО‡ТЪВ ‚ ЫТОУ‚Лflı ПМУ„УОВЪМВИ ПВ БОУЪ˚//Й‡БУ‚‡fl Ф УП˚¯ОВММУТЪ¸. – 1965. – ‹ 5.

240.å‡ÍÓ„ÓÌ û.î. щНУОУ„Л˜ВТНЛВ Ф У·ОВП˚ Ф Л У‰М˚ı „‡БУ„Л‰ ‡ЪУ‚: СУНО. М‡ еВК‰Ы- М‡ . НУМЩ. “к‡Б ‡·УЪН‡ „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ”, ТВНˆЛfl 6, д ‡ТМУ‰‡ , 29 П‡fl – 2 Л˛Мfl 1990 „.

241.е‡НТЫЪУ‚ к.Д. аТТОВ‰У‚‡МЛВ Ф У˜МУТЪЛ Л ЛБМУТУТЪУИНУТЪЛ УТЪВНОУ‚‡ММ˚ı М‡ТУТМУНУПФ ВТТУ М˚ı Ъ Ы·//аМЩУ П‡ˆЛУММ˚И Т·У МЛН. – е.: сазнапаеМВЩЪВП‡¯. – 1969. – ‹ 3.

242.е‡НТЫЪУ‚ к.Д., СУ· УТНУН Е.Ц., З‡О гЛМ Д.З. ЙЛ‰ ‡‚ОЛ˜ВТНЛВ ФУЪВ Л М‡ФУ ‡ ‚ М‡- ТУТМУ-НУПФ ВТТУ М˚ı Ъ Ы·‡ı Ф Л Б‡Н‡˜НВ ‚У‰˚ ‚ М‡„МВЪ‡ЪВО¸М˚В ТН‚‡КЛМ˚//знл. зВЩЪВ- Ф УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1969. – ‹ 4.

243.е‡НТЫЪУ‚ к.Д., л‡ЪЪ‡ У‚ м.Й., б‡НЛ У‚ е.а., ыТЫФУ‚ а.Й. äÓ ÓÁËfl Ó·Ò‡‰Ì˚ı Ë

М‡ТУТМУ-НУПФ ВТТУ М˚ı Ъ Ы·//аТТОВ‰У‚‡ЪВОЛ – Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚Ы. – ДО¸ПВЪ¸В‚ТН: ий “н‡Ъ- МВЩЪ¸”, 1970. – З˚Ф. 7.

244.е‡ОВ‚‡МТНЛИ З.С. йЪН ˚Ъ˚В ЩУМЪ‡М˚ Л ·У ¸·‡ Т МЛПЛ. – е.: ЙУТЪУФЪВıЛБ‰‡Ъ, 1963.

245.å‡ÎˈÍËÈ Ö.Ä., ë‚ÂÚÎˈÍËÈ Ç.å., î¢ÛÍ é.Ç. мТЪ‡МУ‚Н‡ ‰Оfl ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl ‚˚Ф‡‰В- МЛfl Л ‡ТЪ‚У ВМЛfl Ф‡ ‡ЩЛМУ‚ ‚ ФУ ЛТЪУИ Т В‰В//Й‡БУ‚‡fl Ф УП˚¯ОВММУТЪ¸. – 1984. – ‹ 1.

246.å‡ÎˈÍËÈ Ö.Ä., ë‚ÂÚÎˈÍËÈ Ç.å., î¢ÛÍ é.Ç. йТУ·ВММУТЪЛ ЩЛО¸Ъ ‡ˆЛЛ Ф‡ ‡ЩЛМЛТЪУИ МВЩЪЛ//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1983. – ‹ 4.

247.å‡Ï‰ӂ í.å. СУ·˚˜‡ МВЩЪЛ Т Ф ЛПВМВМЛВП Ы„ОВ‚У‰У У‰М˚ı ‡ТЪ‚У ЛЪВОВИ. – е.: зВ‰ ‡, 1984.

248.å‡Ï‰ӂ Ä.Ä. з‡ Ы¯ВМЛВ У·Т‡‰М˚ı НУОУММ Ф Л УТ‚УВМЛЛ Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ТН‚‡КЛМ Л ТФУТУ·˚ Лı Ф В‰УЪ‚ ‡˘ВМЛfl. – е.: зВ‰ ‡, 1974.

249.å‡Ú‚‚ Ñ.î., íÂÌ˯‚ û.ë., îÛÍË Å.à. и ЛПВМВМЛВ „Л‰ ‡‚ОЛ˜ВТНУ„У ‡Б ˚‚‡ ФО‡ТЪ‡ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛflı лЪ‡‚ УФУО¸ТНУ„У Н ‡fl: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . к‡Б ‡·УЪН‡ Л ˝НТФОЫ‡- Ъ‡ˆЛfl „‡БУ‚˚ı Л „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ. – е.: ЗзаащЙ‡БФ УП, 1975.

250.å‡Ú ˇÎ˚, ЛТФУО¸БЫВП˚В Ф Л ‚ЪУ Л˜МУП ˆВПВМЪЛ У‚‡МЛЛ ТН‚‡КЛМ/а.Д. лВ ВМНУ, Д.а. ЕЫО‡ЪУ‚, Д.Й. дУ¯ВОВ‚ Л ‰ .: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1981.

251.еВКОЫПУ‚ Д.й. аТФУО¸БУ‚‡МЛВ ‡˝ Л У‚‡ММ˚ı КЛ‰НУТЪВИ Ф Л Ф У‚У‰НВ ТН‚‡КЛМ. – е.: зВ‰ ‡, 1976.

252.еВЪУ‰Л˜ВТНЛВ ЫН‡Б‡МЛfl. л В‰ТЪ‚‡ ЛБПВ ВМЛfl ‰Оfl „ВУЩЛБЛ˜ВТНЛı ЛТТОВ‰У‚‡МЛИ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı. еВЪ УОУ„Л˜ВТНЛВ ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ. зУПВМНО‡ЪЫ ‡ Л ‚˚·У НУПФОВНТ‡ (кС 39-4-172– 79). – е.: ЗзааФ УП„ВУЩЛБЛН‡, 1979.

253.åÂÚÓ‰Ë͇ УˆВМНЛ ‡„ ВТТЛ‚МУТЪЛ МВЩЪВФ УП˚ТОУ‚˚ı Т В‰ Л Б‡˘ЛЪМУ„У ‰ВИТЪ‚Лfl ЛМ- „Л·ЛЪУ У‚ НУ УБЛЛ Ф Л Ъ ‡МТФУ ЪВ У·‚У‰МВММУИ МВЩЪЛ (кС 39-3-669–81). – мЩ‡, 1981.

254.еВЪУ‰Л˜ВТНУВ ЫНУ‚У‰ТЪ‚У ФУ ЪВ ПЛ˜ВТНЛП ЛТТОВ‰У‚‡МЛflП ТН‚‡КЛМ МВЩЪflМ˚ı ПВТЪУ-УК‰ВМЛИ ‚ Ф УˆВТТВ Лı ‡Б ‡·УЪНЛ (кС 39-9-250–79). – е.: ЗзааФ УП„ВУЩЛБЛН‡, 1979.

255.еВЪУ‰Л˜ВТНУВ ЫНУ‚У‰ТЪ‚У ФУ УТ‚УВМЛ˛ Л ФУ‚˚¯ВМЛ˛ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪЛ ТН‚‡КЛМ ‚ Н‡ ·УМ‡ЪМ˚ı НУООВНЪУ ‡ı (кС 39-1-442–80). – е.: Ззаа, 1980.

389

256.åÂÚÓ‰Ë͇ „ОЫ¯ВМЛfl ТН‚‡КЛМ Ф Л „‡БУМВЩЪВ‚У‰УФ Уfl‚ОВМЛflı./ы.Й. нВ ВМЪ¸В‚, Д.д. дЫНТУ‚, ы.л. кУФflМУИ Л ‰ . – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1979.

257.åÂÚÓ‰Ë͇ ‡Т˜ВЪ‡ НУ˝ЩЩЛˆЛВМЪУ‚ Ф ЛВПЛТЪУТЪЛ ФУ„ОУ˘‡˛˘В„У ФО‡ТЪ‡ ФУ ‰‡ММ˚П „Л‰ У‰ЛМ‡ПЛ˜ВТНЛı ЛТТОВ‰У‚‡МЛИ/З.а. еЛ˘В‚Л˜, З.а. д ˚ОУ‚, Д.з. оЫ П‡МУ‚ Л ‰ .//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1976. – ‹ 9. – л. 11–13.

258.åÂÚÓ‰Ë͇ ‡Т˜ВЪ‡ УФВ ‡ˆЛИ ФУ ЫТЪ‡МУ‚НВ ˆВПВМЪМ˚ı ПУТЪУ‚ ‚ МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı. – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1972.

259.еВЪУ‰Л˜ВТНУВ ЫНУ‚У‰ТЪ‚У ФУ Ф ЛПВМВМЛ˛ Л ‡ТФУБМУ‚‡МЛ˛ У· ‡БˆУ‚ Ф Л Ф УП˚‚НВ

ËН ВФОВМЛЛ У· ‡БˆУ‚/Д.п. еЛ Б‡‰К‡МБ‡‰В, Д.а. ЕЫО‡ЪУ‚, Д.Й. Д‚ВЪЛТУ‚ Л ‰ . – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1974.

260.åÂÚÓ‰˚ ·У ¸·˚ Т ‚˚МУТУП ФВТН‡ ЛБ МВЩЪflМ˚ı ТН‚‡КЛМ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1980.

261.еВЪТЛН к.щ., п‡ООЛН Д.Д. йФ В‰ВОВМЛВ ТУ‰В К‡МЛfl НЛТОУ У‰‡ ‚ Ы„ОВ‚У‰У У‰‡ı Л ‚ МВЩЪflМ˚ı Ф У‰ЫНЪ‡ı: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У-Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰Ф flЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И дЫ „‡М, УНЪ. 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

262.åË Á‡‰Ê‡ÌÁ‡‰Â Ä.ï., Ň ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ Ç.Ñ., å‡Ï‰ӂ Ä.Ç. ЙЛ‰ ‡‚ОЛ˜ВТНЛВ ‡Т˜ВЪ˚ ‚ ·Ы-

ВМЛЛ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1984. – З˚Ф. 8.

263.еЛ Б‡‰К‡МБ‡‰В Д.п., д ˚ОУ‚ З.а., Д‚ВЪЛТУ‚ Д.Й. нВУ ВЪЛ˜ВТНЛВ ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl Ф ЛВ¯ВМЛЛ Б‡‰‡˜ Ф В‰ЫФ ВК‰ВМЛfl Л ЛБУОflˆЛЛ ФУ„ОУ˘‡˛˘Лı ФО‡ТЪУ‚: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ÅÛ-ÂÌËÂ. – е.: ЗзаайзЙ, 1973.

264.åË Ò‡Î‚ ë.Å., ëÍÓ ÌflÍÓ‚ ç.Ç. Д‚‡ ЛЛ Л УТОУКМВМЛfl Ф Л Н‡ФЛЪ‡О¸МУП ВПУМЪВ ТН‚‡КЛМ˚. – е.: зВ‰ ‡, 1965.

265.åË˘Â‚Ë˜ Ç.à. ЙЛ‰ У‰ЛМ‡ПЛ˜ВТНЛВ ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl ФУ„ОУ˘‡˛˘Лı ФО‡ТЪУ‚ Л ПВЪУ‰˚ Лı ЛБУОflˆЛЛ Ф Л ·Ы ВМЛЛ МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ. – е.: зВ‰ ‡, 1974.

266.åÓ‚ÒÛÏÓ‚ Ä.Ä. ЙЛ‰ У‰ЛМ‡ПЛ˜ВТНЛВ Ф Л˜ЛМ˚ УТОУКМВМЛИ Ф Л Ф У‚У‰НВ МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ. – Е‡НЫ: ДБВ заак, 1965.

267.еУЛТВВ‚‡ г.л., дЫБМВˆУ‚ ы.а. аМ„Л·Л У‚‡МЛВ Ы„ОВНЛТОУЪМУИ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ- Ф УП˚ТОУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡, 1995.

268.еУ˘‡МТНЛИ з.Д. иОУЪМУТЪ¸ Л ТЪУИНУТЪ¸ ·ВЪУМУ‚. – е.: ЙУТТЪ УИЛБ‰‡Ъ, 1951.

269.åÛ ‡ÚÓ‚ à.ê., ɇ҇ÌÓ‚ É.í., ò ÒÚÌ‚ ç.å. ЗОЛflМЛВ НУОЛ˜ВТЪ‚‡ Ф УН‡˜Л‚‡ВПУИ КЛ‰НУТЪЛ М‡ ТЛОЫ Ъ ВМЛfl ПВК‰Ы „ОЛМЛТЪУИ НУ НУИ Л ПВЪ‡ООЛ˜ВТНУИ ФУ‚В ıМУТЪ¸˛ М‡ ‚ ВПfl ТЫ- ˘ВТЪ‚У‚‡МЛfl ‚flБНУФО‡ТЪЛ˜МУ„У ТОУfl//ДБВ ·‡И‰К‡МТНУВ МВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1966. – ‹ 11. – л. 25–27.

270.еЫТ‡В‚ к.е., уВ МЛНЛМ З.а. й· ‡БУ‚‡МЛВ „Л‰ ‡ЪУ‚ ‚ ТКЛКВММ˚ı Ы„ОВ‚У‰У У‰М˚ı „‡Б‡ı//Й‡БУ‚‡fl Ф УП˚¯ОВММУТЪ¸. – 1965. – ‹ 5.

271.åÛı‡ÏÂÚÓ‚ å.É., ë‚ÓÒÚ¸flÌÓ‚ é.å. лЪ УЛЪВО¸ТЪ‚У ТН‚‡КЛМ М‡ й ВМ·Ы „ТНУП „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМУП ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ ‚ ЫТОУ‚Лflı ‡ФУФ Уfl‚ОВМЛИ: щНТФ ВТТ-ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ „‡- БУ‚˚ı Л „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ТН‚‡КЛМ. – е.: ЗзаащЙ‡БФ УП. – 1983. – З˚Ф. 7.

272.çËÁ‡ÏÓ‚ ù.à., êÓ‰ËÓÌÓ‚‡ Ö.í. б‡˘ЛЪ‡ МВЩЪВФ УП˚ТОУ‚˚ı Ъ Ы·УФ У‚У‰У‚ УЪ ‚МЫЪ-ВММВИ НУ УБЛЛ ФУН ˚ЪЛflПЛ М‡ ФУОЛПВ МУИ УТМУ‚В: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰Ф ЛflЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И дЫ „‡М, УНЪ., 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

273.зЛНЛЪ˜ВМНУ З.Й., дЛТВО¸П‡М е.г., ы ¸В‚ З.Д. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Îfl „ÓÙ Ë Ó‚‡ÌËfl Ú Û·//çÂÙÚflÌÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. – 1986. – ‹ 4.

274.çËÍ˯ËÌ Ç.Ä. и В‰ЫФ ВК‰ВМЛВ Л ОЛН‚Л‰‡ˆЛfl УТОУКМВМЛИ Ф Л ·Ы ВМЛЛ ТН‚‡КЛМ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1968.

275.çÓ‚‡ÍÓ‚ÒÍËÈ Ç.å. и ВУ‰УОВМЛВ НУ УБЛЛ – ‚‡КМВИ¯‡fl Б‡‰‡˜‡ М‡ЫНЛ: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡ 1995.

276.çÓ‚‡fl ЪВıМУОУ„Лfl „Л‰ У·‡ У‰ЛМ‡ПЛ˜ВТНУИ ЛМ„Л·ЛЪУ МУИ Б‡˘ЛЪ˚ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ- „‡БУФ УП˚ТОУ‚˚ı Ъ Ы·УФ У‚У‰У‚/З.З. иВЪ У‚, з.С. ЗУИЪВı Л ‰ .: СУНО. М‡ еВК‰ЫМ‡ . НУМЩ. “к‡Б ‡·УЪН‡ „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ”, ТВНˆЛfl 5, д ‡ТМУ‰‡ , 29 П‡fl – 2 Л˛Мfl 1990 „.

277.çÓ‚‡fl У·‚flБН‡ ЫТЪ¸fl ТН‚‡КЛМ ‰Оfl ‡Тı‡КЛ‚‡МЛfl У·Т‡‰М˚ı НУОУММ Ф Л ˆВПВМЪЛ У‚‡- МЛЛ ·ВБ ТЪУflНУ‚/Ц.е. гВ‚ЛМ, Й.Й. еЛ¯Ы˜НЛМ, Д.з. дУТЪ˚ НЛМ Л ‰ .//кзнл. лВ . ЕЫ ВМЛВ.

е.: ЗзаайщзЙ. – 1976. – ‹ 7.

390

278.зУПЛНУТУ‚ ы.и. й ‚ОЛflМЛЛ ЪУО˘ЛМ˚ „ОЛМЛТЪУИ НУ НЛ М‡ ˆВПВМЪЛ У‚НЫ ТН‚‡- КЛМ//н . ДН‡‰. МВЩЪ. Ф УП-ЪЛ. – е.: ЙУТЪУФЪВıЛБ‰‡Ъ. – 1952. – З˚Ф. 2.

279.é·Ó Û‰Ó‚‡ÌËÂ Л ЛМТЪ ЫПВМЪ ‰Оfl Ф В‰ЫФ ВК‰ВМЛfl Л ОЛН‚Л‰‡ˆЛЛ ЩУМЪ‡МУ‚/З.к. ꇉ- НУ‚ТНЛИ, С.З. к˚П˜ЫН, ы.Ц. гВМНВ‚Л˜ Л ‰ . – е.: зВ‰ ‡, 1996.

280.邘‡ ÂÌÍÓ î.Ñ. ЙЛ‰ УЩЛО¸МУТЪ¸ „ОЛМ Л „ОЛМЛТЪ˚ı ПЛМВ ‡ОУ‚. – дЛВ‚: аБ‰-‚У Дз мллк, 1961.

281.йОВИМЛНУ‚ а.С., дУ МЛОВМНУ е.Д., Ц ¯У‚ Й.Д. йЪН ˚Ъ˚В ЩУМЪ‡М˚ Л ТФУТУ·˚ Лı ОЛ- Н‚Л‰‡ˆЛЛ. – Й УБМ˚И: л‚䇂заа, 1966.

282.йФ В‰ВОВМЛВ „У МУ„У ‰‡‚ОВМЛfl М‡ У·Т‡‰МЫ˛ НУОУММЫ ‚ М‡НОУММ˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı//нВıМЛН‡ Л ЪВıМУОУ„Лfl Н ВФОВМЛfl ТН‚‡КЛМ//н . ЗзаадкМВЩЪ¸. – 1975. – ‹ 9. – л. 420–425.

283.éÔ˚Ú ·Ы ВМЛfl ТН‚‡КЛМ Т Ф УП˚‚НУИ ‡˝ Л У‚‡ММ˚П ·Ы У‚˚П ‡ТЪ‚У УП ‚ Е‡¯НЛ-ЛЛ/з.е. кЛБ‚‡МУ‚, з.о. 䇄‡ П‡МУ‚, к.Ь. З‡ıЛЪУ‚ Л ‰ .//кзнл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1976. – ‹ 12. – л. 9–11.

284.éÔ˚Ú Ф У‚В‰ВМЛfl ВПУМЪМУ-ЛБУОflˆЛУММ˚ı ‡·УЪ ‚ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММ˚ı Л М‡„МВЪ‡- ЪВО¸М˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . СУ·˚˜‡. – е.: ЗзаайщзЙ, 1968.

285.éÔ˚Ú ОЛН‚Л‰‡ˆЛЛ ПУ˘МУ„У „‡БУ‚У„У ЩУМЪ‡М‡/З.л. иУФУ‚ЛМ, к.Д. Д·‰ЫООЛМ, Д.и. Ц„У- У‚ Л ‰ . – е.: зВ‰ ‡, 1972.

286.é ÎÓ‚ ã.à., êÛ˜ÍËÌ Ä.Ç., ë‚ËıÌÛ¯ËÌ ç.å. ЗОЛflМЛВ Ф УП˚‚У˜МУИ КЛ‰НУТЪЛ М‡ Т‚УИТЪ‚‡ НУООВНЪУ У‚ МВЩЪЛ Л „‡Б‡. – е.: зВ‰ ‡, 1976.

287.éÚ ‡‰Ì˚ı Ä.Ç. лФУТУ· ОЛН‚Л‰‡ˆЛЛ „‡БУФ ЛЪУНУ‚ ‚ МВЩЪВ„‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı//ЗУ- Ф УТ˚ ‚ТН ˚ЪЛfl Л ‡БУ·˘ВМЛfl Ф У‰ЫНЪЛ‚М˚ı ФО‡ТЪУ‚ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛflı б‡Ф‡‰МУИ лЛ·Л-Л//н . лЛ·заази. – н˛ПВМ¸, 1983.

288.éÚ˜ÂÚ У зак ФУ ˝Ъ‡ФЫ 4.1. “к‡Б ‡·УЪ‡Ъ¸ ТЪУИНЛВ ‚ ЫТОУ‚Лflı ЪВ ПЛ˜ВТНУ„У ‚УБ‰ВИТЪ- ‚Лfl М‡ ФО‡ТЪ ТЪВНОУ˝П‡ОВ‚˚В ФУН ˚ЪЛfl Л ЪВıМУОУ„Л˛ Лı М‡МВТВМЛfl М‡ Ъ Ы·˚ МВЩЪflМУ„У ТУ Ъ‡- ПВМЪ‡”. – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаиаЪВ ПМВЩЪ¸, 1985.

289.è‡Ú. 1797591 лллк, ДБ. лЛТЪВП‡ НУМ‚ВИВ У‚ ‰Оfl ФВ ВПВ˘ВМЛfl ‰ОЛММУПВ М˚ı ˆЛОЛМ‰ Л˜ВТНЛı ЛБ‰ВОЛИ/З.о. ЕЫ‰МЛНУ‚, Д.Д. ЕВ„ОУ‚, Д.о. ь У‚УИ, й.Д. д‡Т‡НУ‚‡ (лллк). – Е˛О. ‹ 7, 1993.

290.è‡Ú. 2050277 ëëëê, ë1. ìÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ‡ÒÔ˚ÎÂÌËfl ÊˉÍÓ„Ó Ï‡Ú ˇ·/Ç.î. ÅÛ‰- ÌËÍÓ‚, Ä.Ä. Å„ÎÓ‚, û.ä. ä‡Ì‡ÍË (ëëëê). – Å˛Î. ‹ 35, 1995.

291.è‡Ú. 1836489 лллк, ДБ. лФУТУ· М‡МВТВМЛfl ‡МЪЛНУ УБЛУММУ„У ЪВФОУЛБУОflˆЛУММУ„У ФУН ˚ЪЛfl М‡ ‚МЫЪ ВММ˛˛ ФУ‚В ıМУТЪ¸ Ъ Ы·˚/З.о. ЕЫ‰МЛНУ‚, ы.а. Е‡Н‡ОЛМ (лллк). – Е˛О. ‹ 31, 1993.

292.è‡Ú. 2056988 лллк, л1. лФУТУ· Т‚‡ НЛ Ъ Ы· Т ˝П‡ОВ‚˚П ФУН ˚ЪЛВП/З.о. ЕЫ‰МЛНУ‚, Д.Д. т‡˜ЛМ, з.С. ЗУИЪВı (лллк). – Е˛О. ‹ 9, 1996.

293.è‡Ú. 2061169 лллк, Ц21З. лФУТУ· Ф В‰УЪ‚ ‡˘ВМЛfl „‡БУМВЩЪВ‚У‰УФ Уfl‚ОВМЛИ Л ПВКФО‡ТЪУ‚˚ı ФВ ВЪУНУ‚ ‚ Б‡НУОУММУП Ф УТЪ ‡МТЪ‚В ТН‚‡КЛМ˚/З.о. тЛФЛˆ‡, и.и. е‡Н‡ ВМНУ, ы.е. Е‡Т‡ ˚„ЛМ, Д.ь. иВЪВ ТУМ (лллк). – Е˛О. ‹ 15, 1996.

294.è‡Ú. 5184679 ëòÄ, åäà5 Ö 21 Ç 43/04. Gravel packing process. çäà 166/278.

295.è‡Ú. 5219025 ëòÄ, åäà5 Ö 21 Ç 43/04. Method and aparatus for gravel packing a well traugt a tubing string. çäà 166/278, 166/51.

296.è‡Ú. 45535 ëòÄ. Method for forming a gravel packed horizontal well. çäà 95.

297.è‡Ú. 4558742 ëòÄ, åäà5 Ö 21 Ç 43/04. Method and aparatus for gravel packing horizontal wells. çäà 166/275.

298.è‡Ú. 5213414 ëòÄ, åäà5 Ç 28 ë 5/38. Mixing aparatus.

299.è‡Ú. 4662446 ëòÄ, åäà5 Ö 21 Ç 43/10. Linar seal and method of use. çäà

166/278.

300.è‡Ú. 11889 ьФУМЛfl. лФУТУ· ·ВБУНЛТОЛЪВО¸МУ„У М‡„ В‚‡ ПВЪ‡ОО‡/ДТ‡˝ нУТЛУ (ьФУМЛfl). зда 101710.

301.臂ÎÓ‚ è.Ä. еВı‡МЛ˜ВТНЛВ ТУТЪУflМЛfl Л Ф У˜МУТЪ¸ П‡ЪВ Л‡ОУ‚. – г.: аБ‰-‚У гЙм,

1980.

302.è‡Ì‡Ò˛Í Ç.Ç., 뇂 ÛÍ å.è., чˆ˚¯ËÌ Ä.è. к‡ТФ В‰ВОВМЛВ М‡Ф flКВМЛИ УНУОУ Ъ В-

˘ËÌ ‚ Ô·ÒÚË̇ı Ë Ó·ÓÎӘ͇ı. – äË‚: ç‡ÛÍÓ‚‡ ÑÛÏ͇, 1976.

303.èÂ̸ÍÓ‚ Ä.à, ãÛ͸flÌÓ‚ Ç.Ä. и Лı‚‡Ъ ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ Л УˆВМН‡ Т‚УИТЪ‚ Ф УП˚‚У˜М˚ı‡ТЪ‚У У‚//знл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1965. – ‹ 3. – л. 3–6.

391

304.èÂÚˆÓθ‰ Ä., èÂ¯Ï‡Ì É. ùχθ Ë ˝Ï‡ÎË Ó‚‡ÌËÂ: ëÔ ‡‚Ó˜ÌËÍ: è . Ò ÌÂÏ. – å.: åÂ- Ú‡ÎÎÛ „Ëfl, 1990.

305.èÂÚˆÓθ‰ Ä. ùχθ: è . Ò ÌÂÏ. – å.: åÂÚ‡ÎÎÛ „Ëfl, 1958.

306.иУ„ В·У‚‡ а.л., дУМ‰ ‡¯В‚‡ з.З., и‡М‡ТВМНУ З.о., гУТНЫЪУ‚ З.о. дУП·ЛМЛ У- ‚‡ММ‡fl Б‡˘ЛЪ‡ ПВЪ‡ООУ‚ М‡ УТМУ‚В ‰ЛЩЩЫБЛУММ˚ı ФУН ˚ЪЛИ Л ЛМ„Л·ЛЪУ У‚ НУ УБЛЛ: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡, 1995.

307.иУОБЫ˜ВТЪ¸ УТ‡‰У˜М˚ı „У М˚ı ФУ У‰. нВУ Лfl Л ˝НТФВ ЛПВМЪ/Ь.л. Ц К‡МУ‚, Д.л. 뇄ЛМУ‚, Й.з. ЙЫПВМ˛Н Л ‰ . – ДОП‡-ДЪ‡: з‡ЫН‡, 1970.

308.иУОУБУ‚ Д.Ц., л‡МК‡ У‚ТН‡fl л.о. дУ УБЛfl Л Б‡˘ЛЪ‡ ТЪ‡О¸М˚ı Т‚‡И Ф Л У·ЫТЪ УИТЪ‚В ЕУ‚‡МВМНУ‚ТНУ„У Л п‡ ‡Т‡‚˝ИТНУ„У „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ- ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰- Ф ЛflЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И НЫ „‡М, УНЪ. 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

309.èÓÚÓˆÍËÈ Ä.à. йТУ·ВММУТЪЛ Н ВФОВМЛfl Л ВПУМЪ‡ „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ М‡ Т‚ М˚ı ФОУ˘‡‰flı д ‡ТМУ‰‡ ТНУ„У Н ‡fl: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: сзаанщаМВЩЪВ„‡Б, 1962.

310.è ‡‚Ë· ‚В‰ВМЛfl ВПУМЪМ˚ı ‡·УЪ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı (кС 153-39-023–97). – д ‡ТМУ‰‡ : йДй “зий ЕЫ ВМЛВ”, 1997.

311.è ‰ÓÚ‚ ‡˘ÂÌË УЪОУКВМЛfl Ф‡ ‡ЩЛМ‡ Л ‡ТЩ‡О¸ЪУТПУОЛТЪМ˚ı ‚В˘ВТЪ‚ ‚ ‰У·˚˜В МВЩЪЛ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛflı Т ‡БОЛ˜М˚ПЛ „ВУОУ„У-ЩЛБЛ˜ВТНЛПЛ ЫТОУ‚ЛflПЛ/ы.З. т‡П ‡И, З.а. ЙЫТВ‚, З.Д. иУН У‚ТНЛИ Л ‰ . – е.: ЗзаайщзЙ, 1987.

312.и ЛПВМВМЛВ ЛМ„Л·ЛЪУ ‡ Ф‡ ‡ЩЛМУУЪОУКВМЛИ НУПФОВНТМУ„У ‰ВИТЪ‚Лfl лзип-7941/ Й.е. к‡ıП‡ЪЫООЛМ‡, Ц.г. ЗУОУ‰ЛМ‡, л.з. б‡ФВНО‡fl, о.л. Й‡ ЛЩЫООЛМ//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У.

1998. – ‹ 2.

313.и ЛПВМВМЛВ УТЪВНОУ‚‡ММ˚ı Ъ Ы· Л ‰ВЪ‡ОВИ ‚ МВЩЪflМУИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . СУ·˚˜‡. – е.: ЗзаайщзЙ, 1972.

314.и ЛПВМВМЛВ ТЪВНОУ˝П‡ОВ‚˚ı ФУН ˚ЪЛИ Ъ Ы· ‰Оfl Ф В‰УЪ‚ ‡˘ВМЛfl Ф‡ ‡ЩЛМУУЪОУКВМЛИ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı/З.о. ЕЫ‰МЛНУ‚, Д.и. а‚ОВ‚, ы.ь. дЫОЛ‰К‡МУ‚ Л ‰ .: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ Л Ъ ‡МТФУ Ъ МВЩЪЛ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1984. – З˚Ф. 8.

315.è ËÚÛ· Ç.Ç. зЛБНУЪВПФВ ‡ЪЫ М‡fl ФУ˜‚ВММ‡fl НУ УБЛfl П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı Ъ Ы·УФ У‚У- ‰У‚ Л Н‡ЪУ‰М‡fl Б‡˘ЛЪ‡ УЪ МВВ ‚ ЫТОУ‚Лflı УФ‡ТМУТЪЛ ‚У‰У У‰МУ„У Уı ЫФ˜Л‚‡МЛfl: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡, 1995.

316.è ÓÚ‡ÒÓ‚ Ç.ç. иУОЛПВ М˚В Б‡˘ЛЪМ˚В ФУН ˚ЪЛfl ‚ ˆВМЪ У·ВКМ˚ı М‡ТУТ‡ı Л Б‡ФУ - МУИ ‡ П‡ЪЫ В//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1986. – ‹ 7. – л. 26–28.

317.èÛÚË ФУ‚˚¯ВМЛfl НУ УБЛУММУИ ТЪУИНУТЪЛ МЛБНУОВ„Л У‚‡ММУИ ТЪ‡ОЛ ‰Оfl „ОЫ·УНУ‚У‰- М˚ı УТМУ‚‡МЛИ ТЪ‡ˆЛУМ‡ М˚ı ФО‡ЪЩУ П ‚ д‡ТФЛИТНУП ПУ В/Д.е. тОflЩЛ МВ , З.л. г‡НЪ˛- ¯ЛМ, Й.и. ьНЫ·У‚‡ Л ‰ .: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰Ф ЛflЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И дЫ „‡М, УНЪ. 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

318.иЫТЪУ‚УИЪВМНУ а.и. Ä‚‡ ËË ‚ ·Û ÂÌËË. – å.: ç‰ ‡, 1965.

319.иЫТЪУ‚УИЪВМНУ а.и., С˚П‡ а.Д. и ЛПВМВМЛВ У·˙ВПМ˚ı ФВ˜‡ЪВИ ‰Оfl УФ В‰ВОВМЛfl НУМЪЫ У‚ Ф В‰ПВЪУ‚ ‚ ТН‚‡КЛМВ//знл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1982. – ‹ 1.

320.иЫТЪУ‚УИЪВМНУ а.и., лВО¸‚‡˘ЫН Д.и. лФ ‡‚У˜МЛН П‡ТЪВ ‡ ФУ ТОУКМ˚П ·Ы У‚˚П ‡- ·УЪ‡П. – е.: зВ‰ ‡, 1983.

321.ꇷˇ ï. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ·Û ÂÌËfl ÌÂÙÚflÌ˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ. – å.: ç‰ ‡, 1989.

322.ꇷËÌӂ˘ ç.ê. йФ В‰ВОВМЛВ ТЛО Ф Лı‚‡Ъ‡ Ъ Ы· ‚ ТН‚‡КЛМВ ФУ‰ ‰ВИТЪ‚ЛВП ФВ ВФ‡‰‡ ‰‡‚ОВМЛfl//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1981. – ‹ 6. – л. 13–16.

323.к‡·ЛМУ‚Л˜ з.к., дВТНЛМУ‚ ы.Й., тЫ ˚„ЛМ е.з. еВЪУ‰ ‡Т¯Л ВМЛfl ‚ Б‡‰‡˜‡ı ЪВ ПУЫФ Ы„УТЪЛ ‰Оfl ЪВО Т ‰ВЩВНЪ‡ПЛ//аБ‚. ë‚.-䇂. з‡Ы˜. ˆВМЪ ‡ ‚˚Т¯ВИ ¯НУО˚/лВ . ЦТЪВТЪ- ‚ВММ˚В М‡ЫНЛ. – 1983. – ‹ 2. л. 42–44.

324.ꇷËÌӂ˘ ç.ê., òÛ ˚„ËÌ å.ç. йˆВМН‡ ЫТЪУИ˜Л‚УТЪЛ ТЪВМУН ТН‚‡КЛМ М‡ УТМУ‚В ЪВУ-ЛЛ Ъ В˘ЛМ//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1983. – ‹ 8. – л. 22–24.

325.ꇷËÌӂ˘ ç.ê. аМКВМВ М˚В Б‡‰‡˜Л ПВı‡МЛНЛ ТФОУ¯МУИ Т В‰˚ ‚ ·Ы ВМЛЛ. – е.: зВ‰ ‡, 1989.

326.ꇷÓÚÌÓ‚ û.ç. иУОБЫ˜ВТЪ¸ ˝ОВПВМЪУ‚ НУМТЪ ЫНˆЛИ. – е.: з‡ЫН‡, 1966.

392

327.ê‡ÁÌˈ˚Ì Ç.Ç. ЗОЛflМЛВ ‰В·ЛЪ‡ Л У·‚У‰МВММУТЪЛ М‡ Ф УˆВТТ УЪОУКВМЛfl Ф‡ ‡ЩЛМ‡ ‚ МВЩЪflМ˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı ПВТЪУ УК‰ВМЛfl мБВМ¸: щНТФ ВТТ-ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ.

е.: ЗзаайщзЙ. – 1986. – З˚Ф. 2.

328.ê‡Á ‡·ÓÚ͇ ПВЪУ‰У‚ Л Т В‰ТЪ‚ ˝ОВНЪ УıЛПЛ˜ВТНУИ Б‡˘ЛЪ˚ Л НУМЪ УОfl П‡„ЛТЪ ‡О¸- М˚ı „‡БУФ У‚У‰У‚/з.Д. иВЪ У‚, З.С. лЫОЛПЛМ, З.Ц. лЪВФ‡МУ‚ Л ‰ .: СУНО. М‡ еВК‰ЫМ‡ . НУМЩ. “к‡Б ‡·УЪН‡ „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ”, ТВНˆЛfl 5, д ‡ТМУ‰‡ , 29 П‡fl – 2 Л˛Мfl 1990 „.

329.ê‡ÔËÌ Ç.Ä. йФЪЛ˜ВТНЛВ ПВЪУ‰˚ ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl ТН‚‡КЛМ ‚ лллк Л Б‡ Ы·ВКУП//кВ- „ЛУМ‡О¸М‡fl, ‡Б‚В‰У˜М‡fl Л Ф УП˚ТОУ‚‡fl „ВУЩЛБЛН‡. – е.: Защел, 1976.

330.ê‡ıËÏÓ‚ Ä.ä., Ňı ÓÏË ù.ë. мТЪ УИТЪ‚У ‰Оfl ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНУ„У ‰УОЛ‚‡ ·Ы У‚У„У ‡ТЪ‚У-‡ ‚ ТН‚‡КЛМЫ Л У·М‡ ЫКВМЛfl Ф Уfl‚ОВМЛИ ‚ ıУ‰В ТФЫТНУФУ‰˙ВПМ˚ı УФВ ‡ˆЛИ//кзнл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1982. – ‹ 3. – л. 15–16.

331.êÓ‰ËÓÌÓ‚‡ à.É., ò‡ÔÓ‚‡ÎÓ‚ ù.í. иВ ТФВНЪЛ‚˚ ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl Ъ Ы·, ФО‡МЛ У‚‡М- М˚ı НУ УБЛУММУТЪУИНЛПЛ ТЪ‡ОflПЛ, ‰Оfl У·ВТФВ˜ВМЛfl ·ВБ‡‚‡ ЛИМУИ ‡·УЪ˚ МВЩЪВФ У‚У‰У‚: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·- НЛМ‡, 1995.

332.êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ФУ Н ВФОВМЛ˛ Ф ЛБ‡·УИМУИ БУМ˚ ˆВПВМЪМУ-Н‡ ·УМ‡ЪМ˚П ТУТЪ‡‚УП. – Е‡НЫ: ДБзаиаМВЩЪ¸, 1981.

333.êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ФУ ЪВıМУОУ„ЛЛ Ф У‚В‰ВМЛfl Ф УП˚ТОУ‚У-„ВУЩЛБЛ˜ВТНЛı ЛТТОВ‰У‚‡МЛИ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı, ˝НТФОЫ‡ЪЛ ЫВП˚ı ¯Ъ‡М„У‚˚ПЛ М‡ТУТ‡ПЛ (кС 39-4-274–79). – е.: ЗзааФ УП„ВУЩЛБЛН‡, 1979.

334.êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ФУ Ф ЛПВМВМЛ˛ ‚flБНУЫФ Ы„Лı НУПФУБЛЪМ˚ı ТЛТЪВП Ф Л Ф У‚В‰ВМЛЛ В- ПУМЪМ˚ı ‡·УЪ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı (кС 39-1-465–80). – е.: Ззаа, 81.

335.êÛÒ‡ÌÓ‚ Ä.à., ã‚˘‚ ë.Ä., ܇ Ó‚ Ç.É. иУ‚В ıМУТЪМУВ ‡Б‰ВОВМЛВ ‚В˘ВТЪ‚. – г.: пЛПЛfl, 1981.

336.êflÁ‡ÌÓ‚ ç.î., É ˆÂÌ à.è. мТОУ‚Лfl Ф ЛПВМВМЛfl „Л‰ ‡‚ОЛ˜ВТНЛı flТУ‚ УЪН ˚ЪУ„У ЪЛ- Ф‡ Т ЛТФ˚Ъ‡ЪВОflПЛ ФО‡ТЪУ‚ ‚ „ОЫ·УНЛı ТН‚‡КЛМ‡ı//знл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ.

1971. – ‹ 8. – ë. 25–27.

337.л‡ИЩЫООЛМ к.л. зВУ „‡МЛ˜ВТНЛВ НУПФУБЛˆЛУММ˚В П‡ЪВ Л‡О˚ – е.: пЛПЛfl, 1989.

338.л‡ПУЪУИ Д.д. è ‰ÛÔ ÂʉÂÌËÂ Ë ÎË͂ˉ‡ˆËfl Ô Ëı‚‡ÚÓ‚ Ú Û· Ô Ë ·Û ÂÌËË ÒÍ‚‡ÊËÌ.

å.: ç‰ ‡, 1979.

339.л‡ПУЪУИ Д.д. и Лı‚‡Ъ˚ НУОУММ Ф Л ·Ы ВМЛЛ ТН‚‡КЛМ. – е.: зВ‰ ‡, 1984.

340.л‡ПУЪУИ Д.д. зВНУЪУ ˚В УТУ·ВММУТЪЛ ‡Б‚ЛЪЛfl Ф УˆВТТ‡ Ф Лı‚‡Ъ‡ ·Ы ЛО¸МУ„У ЛМТЪ-ЫПВМЪ‡ ‚ ЫТОУ‚Лflı ‰ВИТЪ‚Лfl ‚˚ТУНЛı ЪВПФВ ‡ЪЫ Л ‰‡‚ОВМЛИ//ДБВ ·‡И‰К‡МТНУВ МВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1970. – ‹ 3. – л. 22–24.

341.ë‡flıÓ‚ î.ã., î‡Ú˚ıÓ‚ å.Ä., ç‡Ò˚ Ó‚ ç.å. аТТОВ‰У‚‡МЛВ ‡БОУКВМЛfl „Л‰ ‡Ъ‡ ‚ ‚˚ТУНУ˜‡ТЪУЪМУП ˝ОВНЪ УП‡„МЛЪМУП ФУОВ: СУНО. М‡ еВК‰ЫМ‡ . НУМЩ. “к‡Б ‡·УЪН‡ „‡БУНУМ‰ВМ- Т‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ”, ТВНˆЛfl 6, д ‡ТМУ‰‡ , 29 П‡fl – 2 Л˛Мfl 1990 „.

342.л‚Л‰В ТНЛИ З.Д., 뇂˜ЫН З.З., ㇂ ЛМВМНУ л.З., лУОУ‚¸В‚ З.а. ДМЪЛНУ УБЛУММ˚В

Т‚УИТЪ‚‡ Н ВПМЛИУ „‡МЛ˜ВТНЛı М‡ФУОМВММ˚ı Б‡˘ЛЪМ˚ı ФУН ˚ЪЛИ: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡, 1995.

343.л‚ЛТЪЫМУ‚‡ н.З., тОflПМВ‚ Д.и. дУ УБЛУММУТЪУИНЛВ ТЪ‡ОЛ Л ТФО‡‚˚: ТУТЪУflМЛВ Л М‡Ф ‡‚ОВМЛfl ‡Б‚ЛЪЛfl: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУfl·. 1995 „.

ÉÄçÉ ËÏ. à.å. ÉÛ·ÍË̇, 1995.

344.ë‚ Ë̘ËÍ ç.Ä., ãÛ‰˜‡Í Ö.Ç. иО‡ТЪЛ˜М‡fl ВБ¸·У‚‡fl ТП‡БН‡ Йл-2: нВБ. ‰УНО. М‡ ЗТВТУ˛Б. ТУ‚В˘. ФУ Б‡˘ЛЪВ УЪ НУ УБЛЛ МВЩЪВ„‡БУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚ Ф УˆВТТВ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ Ф В‰Ф ЛflЪЛИ МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ, ФУТ. д ‡ТМ˚И дЫ „‡М, УНЪ. 1987 „. – е.: Злзнй, 1987.

345.ëÂˉ-êÁ‡ å.ä., àÒχËÎÓ‚ ò.à., é Ï‡Ì ã.å. мТЪУИ˜Л‚УТЪ¸ ТЪВМУН ТН‚‡КЛМ˚. – е.: зВ‰ ‡, 1981.

346.ëÂˉ-êÁ‡ е.д., к‡‰Л¯У‚ п.ь., лЫОВИП‡МУ‚ щ.е. аТТОВ‰У‚‡МЛВ ‚ОЛflМЛfl Б‡Ф‡Б‰˚‚‡- МЛfl ‚˚ıУ‰‡ ·Ы У‚У„У ‡ТЪ‚У ‡ ЛБ ТН‚‡КЛМ˚ М‡ Ф УˆВТТ ТФЫТН‡ НУОУММ//ДБВ ·‡И‰К‡МТНУВ МВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1984. – ‹ 11. – л. 24–28.

347.ëÂˉ-êÁ‡ å.ä. нВıМУОУ„Лfl ·Ы ВМЛfl „ОЫ·УНЛı ТН‚‡КЛМ ‚ УТОУКМВММ˚ı ЫТОУ‚Лflı. – Е‡НЫ: ДБВ МВ¯ , 1963.

393

348.ëÂˉ-êÁ‡ å.ä., ò ÒÚÌ‚ ç.å., ‡ÚÛ Ó‚ Ä.Ä. й· ЛБПВМВМЛЛ ‰ЛМ‡ПЛ˜ВТНУ„У ФО‡- ТЪУ‚У„У ‰‡‚ОВМЛfl Ф Л ЫТЪ‡МУ‚НВ ‚‡ММ//ДБВ ·‡И‰К‡МТНУВ МВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1969. – ‹ 2.

ë. 15–17.

349.ëÂˉ-êÁ‡ å.ä. зВНУЪУ ˚В ‚УФ УТ˚ ·Ы ВМЛfl „ОЫ·УНЛı ТН‚‡КЛМ ‚ УТОУКМВММ˚ı ЫТОУ- ‚Лflı ДБВ ·‡И‰К‡М‡//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1972. – ‹ 10. – л. 6–10.

350.лВПВМflНЛМ З.л., Е‡О‡·В¯НУ З.З., иУОflНУ‚ Й.Й. йФ В‰ВОВМЛВ „Л‰ УТЪ‡ЪЛ˜ВТНУ„У ‰‡‚- ОВМЛfl ‚ „ОЫ·УНЛı ТН‚‡КЛМ‡ı//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1984. – ‹ 6. – л. 5–7.

351.ëË‰Ó Ó‚ ç.Ä., äÓ‚ÚÛÌÓ‚ É.Ä. йТОУКМВМЛfl Ф Л ·Ы ВМЛЛ ТН‚‡КЛМ. – е.: ЙУТЪУФЪВıЛБ-

‰‡Ú, 1969.

352.ëË‰Ó Ó‚ à.Ä. ЗУТТЪ‡МУ‚ОВМЛВ „В ПВЪЛ˜МУТЪЛ У·Т‡‰М˚ı НУОУММ ‚ МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ- ‚˚ı ТН‚‡КЛМ‡ı: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1972.

353.лЛПУМУ‚ З.Д., л В‰ЛМ ы.а. и У·ОВП‡ ФВТНУФ Уfl‚ОВМЛИ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ д‡ ‡К‡М- ·‡Т//н . зий “лУ˛БЪВ ПМВЩЪ¸”. – е.: ЗзаайщзЙ, 1989.

354.лЛТЪВП‡ ‰УОЛ‚‡ ·Ы У‚У„У ‡ТЪ‚У ‡ ‚ ТН‚‡КЛМЫ/Д.е. оЫМЪУ‚, Д.Ц. гВУМЪ¸В‚, ы.з. 뇉ЛНУ‚, З.п. тЫО¸„ЛМ//Й‡БУ‚‡fl Ф УП˚¯ОВММУТЪ¸. – 1983. – ‹ 9.

355.ëÏË ÌÓ‚ ç.ë., è ÓÒÚ‡ÍÓ‚ å.Ö. й˜ЛТЪН‡ ФУ‚В ıМУТЪЛ ТЪ‡ОЛ. – е.: еВЪ‡ООЫ „Лfl,

1965.

356.ëÏË ÌÓ‚ ç.ë. й·ПВМ УФ˚ЪУП Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚‡ ТЪ‡О¸МУИ ˝П‡ОЛ У‚‡ММУИ ФУТЫ‰˚. – е.: Ййлазна, 1959.

357.ëÏÓθÌËÍÓ‚ ç.Ç., à‚΂ Ä.è. лУ‚В ¯ВМТЪ‚У‚‡МЛВ ТФУТУ·У‚ ·У ¸·˚ Т Ф‡ ‡ЩЛМУП ‚ ЫТОУ‚Лflı ЛМЪВМТЛ‚М˚ı ТУОВУЪОУКВМЛИ Л НУ УБЛЛ ПВТЪУ УК‰ВМЛИ ФУОЫУТЪ У‚‡ е‡М„˚¯О‡Н. – тВ‚˜ВМНУ: д‡БзаиаМВЩЪ¸, 1981.

358.лУ‚ ВПВММУВ ТУТЪУflМЛВ ЪВıМУОУ„ЛЛ ЫТЪ‡МУ‚НЛ ˆВПВМЪМ˚ı ПУТЪУ‚ ‚ ЫТОУ‚Лflı ‚УБМЛНМУ‚ВМЛfl УТОУКМВМЛИ/е.й. Д¯ ‡Щ¸flМ, й.Д. г·‰‚, з.е. л‡ НЛТУ‚ Л ‰ .: й·БУ . ЛМЩУ П.

е.: ЗзаайщзЙ. – 198. – З˚Ф. 12.

359.ëÓÎÓ‚ÍËÌ é.Ö. й· ЛМЪВМТЛ‚МУТЪЛ ‚˚МУТ‡ ФВТН‡ ЛБ ФО‡ТЪУ‚, ЛПВ˛˘Лı ФО‡ТЪЛ˜ВТНЫ˛ У·О‡ТЪ¸//н . лдй каД. – д ‡ТМУ‰‡ , 1996.

360.ëÓÒÚ‡‚˚ ‰Оfl ‡ТЪ‚У ВМЛfl ТУОВ‚˚ı УЪОУКВМЛИ ‚ ТН‚‡КЛММУП Л ‰ Ы„УП МВЩЪВФ УП˚- ТОУ‚УП У·У Ы‰У‚‡МЛЛ/З.е. гЛП‡МУ‚ТНЛИ, г.Е. пЫТЛ‰, л.з. гЫБЛМ Л ‰ .//н . лдй каД. – д ‡ТМУ‰‡ , 1996.

361.ëÔ‡ ÍËÌ Ñ.Ñ., ÂÌ ê.ì. лУБ‰‡МЛВ „ ‡‚ЛИМ˚ı ЩЛО¸Ъ У‚ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı Т М‡НОУММ˚П ЛОЛ „У ЛБУМЪ‡О¸М˚П ТЪ‚УОУП//зВЩЪ¸, „‡Б Л МВЩЪВıЛПЛfl Б‡ Ы·ВКУП. – 1992. – ‹ 10.

362.ëÔ ‡‚Ә̇fl НМЛ„‡ ФУ ‰У·˚˜В МВЩЪЛ/иУ‰ В‰. т.д. ЙЛП‡ЪЫ‰ЛМУ‚‡. – е.: зВ‰ ‡, 1974.

363.ëÔ ‡‚Ó˜ÌËÍ ЩЛБЛ˜ВТНЛı НУМТЪ‡МЪ „У М˚ı ФУ У‰/иУ‰ В‰. л. дО‡ Н‡. – е.: еЛ ,

1969.

364.лЪВНОУ й.а., Е‡ТЛВ‚ д.С., ЦТЛВ‚ н.л. и У˜МУТЪ¸ Ъ Ы·УФ У‚У‰У‚ ‚ НУ УБЛУММ˚ı

Ò Â‰‡ı. – Ç·‰Ë͇‚͇Á: êàèè ËÏ. Ç.Ä. ɇÒÒË‚‡, 1995.

365.í Û·˚ ÌÂÙÚflÌÓ„Ó ÒÓ Ú‡ÏÂÌÚ‡: ëÔ ‡‚Ó˜ÌËÍ/èÓ‰ ‰. Ä.ü. ë‡ Ófl̇. – å.: ç‰ ‡,

1987.

366.лЫОВИП‡МУ‚ Д.З., д‡ ‡ФВЪУ‚ д.Д., ь¯ЛМ Д.л. и ‡НЪЛ˜ВТНЛВ ‡Т˜ВЪ˚ Ф Л ЪВНЫ˘ВП Л Н‡ФЛЪ‡О¸МУП ВПУМЪВ ТН‚‡КЛМ. – е.: зВ‰ ‡, 1984.

367.лЫОВИП‡МУ‚ Д.Е., д‡ ‡ФВЪУ‚ д.Д., ь¯ЛМ Д.л. íÂıÌË͇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ͇ÔËڇθÌÓ„Ó Â- ÏÓÌÚ‡ ÒÍ‚‡ÊËÌ. – å.: ç‰ ‡, 1987.

368.ëÛıÂÌÍÓ ç.à., ä ˚ÎÓ‚ Ç.à. аБУОflˆЛfl БУМ ФУ„ОУ˘ВМЛfl Ф Л ·Ы ВМЛЛ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1969.

369.í‡ ‡Ì Ç.Ñ., ëÛ‚Ó Ó‚ Ä.î. 燄 В‚ ТЪ˚НУ‚ Ъ Ы· П‡„МЛЪУЫФ ‡‚ОflВП˚П Б‡ fl‰УП ‰Оfl Ф ВТТУ‚УИ Т‚‡ НЛ//зВЩЪ¸ Л „‡Б. – 1964. – ‹ 10.

370.нВБЛТ˚ ‰УНО‡‰У‚ Л ТУУ·˘ВМЛИ М‡ ЗТВТУ˛БМУП ТУ‚В˘‡МЛЛ М‡ ЪВПЫ: “и У·ОВП‡ Ф Лı- ‚‡ЪУ‚, ТУ‚ ВПВММ˚В ТФУТУ·˚ Лı Ф В‰ЫФ ВК‰ВМЛfl Л ОЛН‚Л‰‡ˆЛЛ”. – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1973.

371.нВБЛТ˚ ‰УНО‡‰У‚ Л ТУУ·˘ВМЛИ ‚ЪУ УИ ЗТВТУ˛БМУИ НУМЩВ ВМˆЛЛ – ‰ЛТНЫТТЛЛ “Й‡БУ- Ф Уfl‚ОВМЛfl ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı Л ·У ¸·‡ Т МЛПЛ”. – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1970.

372.íÂÓ Ëfl Ë Ô ‡ÍÚË͇ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÌËfl ÒÍ‚‡ÊËÌ/Ä.à. ÅÛ·ÚÓ‚, è.è. å‡Í‡ ÂÌÍÓ, Ç.î. ÅÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‰ . – å.: ç‰ ‡. – 1997. – í. 1–5.

373.íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ЫФ ‡‚ОВМЛfl ТН‚‡КЛМУИ Ф Л „‡БУМВЩЪВ‚У‰УФ Уfl‚ОВМЛflı ‚ ‡БОЛ˜М˚ı „У - МУ„ВУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТОУ‚Лflı (кС 39-0147009). – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1988.

394

374.íÂıÌÓÎÓ„Ëfl Ф Л„УЪУ‚ОВМЛfl Л Ф ЛПВМВМЛfl КЛ‰НУТЪВИ ·ВБ Ъ‚В ‰УИ Щ‡Б˚, У·ВТФВ˜Л‚‡˛- ˘‡fl „ОЫ¯ВМЛВ ТН‚‡КЛМ ‚ ЫТОУ‚Лflı ДЗиС Л ТВ У‚У‰У У‰МУИ ‡„ ВТТЛЛ (кС 39-01/02-001–89). – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1989.

375.íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ВПУМЪ‡ ‚МЫЪ ЛТН‚‡КЛММУ„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl М‡ ТН‚‡КЛМ‡ı ПВТЪУ УК‰ВМЛfl нВМ„ЛБ (кС 39к-0147009-736–89). д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1989.

376.íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ЫФ ‡‚ОВМЛfl ТН‚‡КЛМУИ Ф Л „‡БУМВЩЪВФ Уfl‚ОВМЛflı ‚ ‡БОЛ˜М˚ı „У МУ- „ВУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТОУ‚Лflı (кС 39-0147007-544–87). – д ‡ТМУ‰‡ : ЗзаадкМВЩЪ¸, 1988.

377.нЛНТУЪ УФЛfl ·Ы У‚У„У ‡ТЪ‚У ‡ Л „Л‰ УТЪ‡ЪЛ˜ВТНУВ ‰‡‚ОВМЛВ ‚ ТН‚‡КЛМВ/З.Й. д‡ОЛМЛМ, Й.С. лЫı‡МУТУ‚, З.д. З˚ТЪУ УФ Л ‰ .//иВ ТФВНЪЛ‚˚ МВЩЪВ„‡БУМУТМУТЪЛ и ЛН‡ТФЛИТНУ„УВ„ЛУМ‡ Л „ВУОУ„У-ЪВıМЛ˜ВТНЛВ УТУ·ВММУТЪЛ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ ТН‚‡КЛМ//н . ЗУО„У„ ‡‰заиаМВЩЪ¸. – 1984. – л. 131–138.

378.íËÔÓ‚ÓÈ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛИ Ф УˆВТТ ФУ‰„УЪУ‚НЛ Н ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ У·Т‡‰М˚ı Ъ Ы· (кС 39- 2-198–79). – дЫИ·˚¯В‚: ЗзаанМВЩЪ¸, 1979.

379.íËÔÓ‚ÓÈ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛИ Ф УˆВТТ ФУ‰„УЪУ‚НЛ Н ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Л ВПУМЪ‡ ·Ы ЛО¸М˚ı Ъ Ы· (кС 39-2-196–79). – дЫИ·˚¯В‚: ЗзаанМВЩЪ¸, 1979.

380.íËÔÓ‚ÓÈ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛИ Ф УˆВТТ ФУ‰„УЪУ‚НЛ Н ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Л ВПУМЪ‡ М‡ТУТМУ-НУП- Ф ВТТУ М˚ı Ъ Ы· (кС 39-2-197–79). дЫИ·˚¯В‚: ЗзаанМВЩЪ¸, 1979.

381.íËÔÓ‚˚Â Л У·flБ‡ЪВО¸М˚В НУПФОВНТ˚ „ВУЩЛБЛ˜ВТНЛı ЛТТОВ‰У‚‡МЛИ ФУЛТНУ‚˚ı, ‡Б‚В- ‰У˜М˚ı Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММ˚ı ТН‚‡КЛМ, ·Ы fl˘ЛıТfl М‡ МВЩЪ¸ Л „‡Б (кС 38-4-78–78). – е.: ЗзааФ УП„ВУЩЛБЛН‡, 1978.

382.í ‡ıÚÏ‡Ì É.à., ä‡Á‡Í Ä.ë. зУ‚УВ ‚ ЪВıМУОУ„ЛЛ ‰У·˚˜Л МВЩЪЛ Л ВПУМЪВ ТН‚‡КЛМ Б‡Ы·ВКУП: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ – е.: ЗзаайщзЙ, 1989.

383.н УМУ‚ З.и., ЙУОЛНУ‚ з.С. й ПВı‡МЛБПВ У· ‡БУ‚‡МЛfl ТУОВ‚У„У Н‡ПМfl М‡ ФУ‚В ıМУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1971. – ‹ 6.

384.ìÏ ËıË̇ Ö.ç., Å·Ê‚˘ Ç.Ä. àÁÓÎflˆËfl Ô ËÚÓ͇ Ô·ÒÚÓ‚˚ı ‚Ó‰ ‚ ÌÂÙÚflÌ˚ı ÒÍ‚‡- ÊË̇ı. – å.: ç‰ ‡, 1966.

385.ìÒ‡˜Â‚ è.å. ЙЛ‰ ‡‚ОЛ˜ВТНЛИ ‡Б ˚‚ ФО‡ТЪ‡ – е.: зВ‰ ‡,

386.оВ‰У У‚ З.л., ДОВНТ‡М‰ У‚ е.е. ä ‚ÓÔ ÓÒÛ Ó Ô Ëı‚‡Ú ·Û ËθÌ˚ı Ú Û· ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ „ˉ ÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl//àÁ‚. ‚ÛÁÓ‚. ë . çÂÙÚ¸ Ë „‡Á. – 1960. – ‹ 4. –

ë.29–36.

387.оЛБЛНУ-ıЛПЛ˜ВТН‡fl НУО¸П‡Ъ‡ˆЛfl ЛТЪЛММ˚ПЛ ‡ТЪ‚У ‡ПЛ ‚ ·Ы ВМЛЛ/е.к. е‡‚О˛ЪУ‚, Д.З. иУОЛН‡ ФУ‚‡, Д.Й. зЛ„П‡ЪЫОЛМ‡ Л ‰ .: й·БУ . ЛМЩУ П. – е.: Защел, 1990.

388.оЛБЛНУ-ıЛПЛ˜ВТНЛВ Т‚УИТЪ‚‡ УНЛТОУ‚: лФ ‡‚У˜МЛН/иУ‰ В‰. Й.З. л‡ПТУМУ‚‡. – е.: зВ‰ ‡, 1978.

389.î Ë̉ÎẨ ã.ü. ëÔ ‡‚Ó˜ÌËÍ ÔÓ Ô ÓÒÚ ÂÎÓ˜ÌÓ-‚Á ˚‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡ ‡ÚÛ Â. – å.: ç‰-

‡, 1983.

390.î ÓÎÓ‚‡ Ö.É., äÛÎflÏË̇ ã.ã., ÜÛ ‡‚Ò͇fl í.å. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒڇθÌ˚ı

Ъ Ы· Т ‚МЫЪ ВММЛП ТЪВНОflММ˚П ФУН ˚ЪЛВП//лЪВНОУ Л НВ ‡ПЛН‡. – 1969. – ‹ 12.

391.ï‡ Î‡ÏÓ‚ Ç.à., äÛ‰ fl‚ˆÂ‚ Ç.ç., LJ„ ‡ÏflÌ í.Ä. б‡˘ЛЪМ˚В „‡О¸‚‡МЛ˜ВТНЛЛВ ФУН ˚ЪЛfl М‡ УТМУ‚В ˆЛМН‡ Л В„У ТФО‡‚У‚: нВБ. ‰УНО. М‡ II еВК‰ЫМ‡ . НУМ„ . “б‡˘ЛЪ‡ – 95”, еУТН‚‡, МУ- fl·. 1995 „. – ЙДзЙ ЛП. а.е. ЙЫ·НЛМ‡, 1995.

392.аТТОВ‰У‚‡МЛВ НУ УБЛУММУИ ‡НЪЛ‚МУТЪЛ ЛМ„Л·ЛЪУ У‚ ТУОВУЪОУКВМЛfl/п‡ ¸НУ‚ТН‡fl з.г., иУ‰У·‡В‚ з.а., сВı‡МТН‡fl з.к. Л ‰ .//знл. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ Л Ъ ‡МТФУ Ъ МВЩЪЛ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1983. – ‹ 3.

393.ï‡ÛÙ ä. кВ‡НˆЛЛ ‚ Ъ‚В ‰˚ı ЪВО‡ı Л М‡ Лı ФУ‚В ıМУТЪЛ. З 2-ı Ъ.: иВ . Т ‡М„О. – е.: аМУТЪ ‡ММ‡fl ОЛЪ. – 1963. – н. 1.

394.пВОПЛН З.Ц., гУМ„ОЛ Д.С. и Лı‚‡Ъ ·Ы ЛО¸МУИ НУОУММ˚ ФУ‰ ‚ОЛflМЛВП ФВ ВФ‡‰‡ ‰‡‚- ОВМЛИ. – е.: Ййлазна, 1958.

395.ïÓ Ó¯ËÎÓ‚ Ç.Ä., å‡Î˚¯Â‚ Ä.É. и В‰ЫФ ВК‰ВМЛВ Л ОЛН‚Л‰‡ˆЛfl „Л‰ ‡ЪМ˚ı УЪОУКВМЛИ Ф Л ‰У·˚˜В МВЩЪЛ: й·БУ . ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: ЗзаайщзЙ, 1986.

396. пЫ ¯Ы‰У‚ З.Д., Е‡О‡·В¯НУ З.З., лВПВМflНЛМ З.л. ЗОЛflМЛВ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ Л ‰‡‚ОВМЛfl М‡ ФОУЪМУТЪ¸ ·Ы У‚У„У ‡ТЪ‚У ‡//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1983. – ‹ 7. – л. 9–11.

397. сВОЛ˘В‚ З.о., ЕВОУЫТУ‚ Й.Д. йФ В‰ВОВМЛВ ЩУ П˚ ФУ„ОУ˘‡˛˘Лı Н‡М‡ОУ‚ Т ФУПУ˘¸˛ ФВ˜‡ЪЛ//кзнл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1974. – ‹ 3. – л. 31–33.

395

398.сВПВМЪЛ У‚‡МЛВ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММ˚ı НУОУММ ‚ ТН‚‡КЛМ‡ı Т МВ ФУОМУТЪ¸˛ ЛБУОЛ У‚‡М- М˚ПЛ БУМ‡ПЛ ФУ„ОУ˘ВМЛfl/к.п. а·‡ЪЫООЛМ, н.з. ЕЛМ˜Ы ЛМ, з.и. н ЛЩУМУ‚ Л ‰ .//кзнл. лВ . ЕЫ ВМЛВ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1970. – ‹ 11.

399.ò‡Ï ‡È û.Ç. щЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛfl ЛМ„Л·ЛЪУ ‡ Ф‡ ‡ЩЛМУУЪОУКВМЛИ лзип– 7215 М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ мБВМ¸: щНТФ ВТТ-ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1986. – З˚Ф. 11.

400.ò‡Ï ‡È û.Ç. ЗОЛflМЛВ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ ФУЪУН‡ МВЩЪЛ М‡ Ы‰‡ОВМЛВ ‡ТЩ‡О¸ЪУТПУОУФ‡ ‡- ЩЛМУ‚˚ı УЪОУКВМЛИ ‚ здн: щНТФ ВТТ-ЛМЩУ П. лВ . зВЩЪВФ УП˚ТОУ‚УВ ‰ВОУ. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1986. – З˚Ф. 3.

401.ò‡Ï ‡È û.Ç., ò‡ ÍËÁflÌÓ‚ ê.É. и УП˚¯ОВММ˚В ЛТФ˚Ъ‡МЛfl Ы‰‡ОЛЪВОВИ Л ЛМ„Л·ЛЪУ-У‚ Длий//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1986. – ‹ 4.

402.ò‡ÏÒË‚ Ä.Ä. й·‚‡О˚ ФУ У‰ Ф Л ·Ы ВМЛЛ МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ. – Е‡НЫ: ДБМВЩЪВЛБ‰‡Ъ, 1955.

403.ò‡Ì¸„ËÌ ç.ç. и ЛПВМВМЛВ „ ‡‚ЛИМ˚ı ЩЛО¸Ъ У‚. – е.: ЙУТЪУФЪВıЛБ‰‡Ъ, 1950.

404.ò‡ÔÓ‚‡ÎÓ‚ Ç.à. ЗОЛflМЛВ ‚У‰У У‰‡ М‡ ТЪ ЫНЪЫ Ы Л Т‚УИТЪ‚‡ КВОВБУЫ„ОВ У‰ЛТЪ˚ı ТФО‡‚У‚. – е.: еВЪ‡ООЫ „Лfl, 1989.

405.ò‚ˆÓ‚ Ç.Ñ. и В‰ЫФ ВК‰ВМЛВ „‡БУФ Уfl‚ОВМЛИ Л ‚˚· УТУ‚ Ф Л ·Ы ВМЛЛ „ОЫ·УНЛı ТН‚‡КЛМ. – е.: зВ‰ ‡, 1988.

406.ò‚ˆÓ‚ Ç.Ñ. кВ„ЫОЛ У‚‡МЛВ ‰‡‚ОВМЛИ ‚ ·Ы fl˘ЛıТfl ТН‚‡КЛМ‡ı. – е.: зВ‰ ‡,

1984.

407.ò‚ˆÓ‚ Ç.Ñ. иО‡МЛ У‚‡МЛВ ПЛМЛП‡О¸МУ„У ЛТН‡ МВЫФ ‡‚ОflВПУ„У ‚˚·У ‡//нВıМУОУ„Лfl ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ „‡БУ‚˚ı Л ПУ ТНЛı МВЩЪflМ˚ı ТН‚‡КЛМ ‚ ТОУКМ˚ı „У МУ-„ВУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТОУ‚Лflı. – е.: ЗзааЙ‡Б, 1987.

408.ò ÒÚÌ‚ ç.å., É Ë„Ó flÌ Ä.Ä. аТТОВ‰У‚‡МЛВ ‚ОЛflМЛfl ТЛО ‚Б‡ЛПУ‰ВИТЪ‚Лfl М‡ Ф Л- ı‚‡Ъ˚ Ъ Ы·//зВЩЪflМУВ ıУБflИТЪ‚У. – 1966. – ‹ 10. – л. 16–20.

409.тП˚„Оfl и.н., Е ‡„ЛМ З.Д., СЛМНУ‚ З.Д. и УВНЪЛ У‚‡МЛВ ‡Б‚В‰НЛ Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ „‡БУНУМ‰ВМТ‡ЪМ˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ. – е.: ЙУТЪУФЪВıЛБ‰‡Ъ, 1963.

410.òÌÍÛ Ñ.ï. и ЛПВМВМЛВ ФВТ˜‡МУ„У ЩЛО¸Ъ ‡, ТФЫТН‡ВПУ„У М‡ Н‡М‡ЪВ, ТУН ‡˘‡ВЪ ‡Т- ıУ‰˚ М‡ ФУ‰БВПМ˚И ВПУМЪ ТН‚‡КЛМ˚//зВЩЪВ„‡БУ‚˚В ЪВıМУОУ„ЛЛ. – 1997. – ‹ 1.

411.ùχθ Л ˝П‡ОЛ У‚‡МЛВ ПВЪ‡ООУ‚. – г.: гсЗна, 1967.

412.ùχÎË Ó‚‡ÌË ПВЪ‡ООЛ˜ВТННЛı ЛБ‰ВОЛИ/иУ‰ В‰. З.З. З‡ „ЛМ‡. – е.: е‡¯ЛМУТЪ УВМЛВ, 1972.

413.щИЪВО¸ З. оЛБЛ˜ВТН‡fl ıЛПЛfl ТЛОЛН‡ЪУ‚. – е.: е‡¯„ЛБ, 1962.

414.û ¸Â‚ Ç.Ä., å‡Í‡ ÂÌÍÓ è.è., ñ‡ ¸ÍÓ‚‡ ã.å. ìÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒڇθÌ˚ı

ФО‡ТЪ˚ ВИ М‡ ‰ВЩВНЪ У·Т‡‰М˚ı НУОУММ Сйкз-бе//н . лдй каД. – д ‡ТМУ‰‡ , 1995.

415.ü ÂÏËȘÛÍ ê.ë., ë‚ÂÚÎˈÍËÈ Ç.å., 뇂¸˛Í É.è. иУ‚˚¯ВМЛВ Ф У‰ЫНЪЛ‚МУТЪЛ ТН‚‡- КЛМ Ф Л УТ‚УВМЛЛ Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ПВТЪУ УК‰ВМЛИ Ф‡ ‡ЩЛМЛТЪ˚ı МВЩЪВИ. – дЛВ‚: мН Йа- икй-зааМВЩЪ¸, 1993.

416.üÒ‡¯ËÌ Ä.å. гЛН‚Л‰‡ˆЛfl МВЩЪВ„‡БУФ Уfl‚ОВМЛИ ‚ Ф УˆВТТВ ·Ы ВМЛfl МВЩЪflМ˚ı Л „‡- БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ//кзнл. лВ . лЪ УЛЪВО¸ТЪ‚У МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ‚˚ı ТН‚‡КЛМ М‡ ТЫ¯В Л М‡ ПУ-В. – е.: ЗзаайщзЙ. – 1995. – З˚Ф. 3. – л. 2–11.

417.Bardenheuer P., Thanheiser G. Untersuchung uber das Beizen von Kohlenstoffarmen Flubstahlbllechen. Stahl und Eisen. – 1927. – N 49.

418.Birzer F. Wahl der gelignetew Werkzengwerkstoffe und Warmebehandlung fur Fechschneid Werzeugl//Stahl und Eisen. – 1985. – N 2. – S. 19–31.

419.Beitrag zur Komatnis wasserstoffbedingter Emaillierensehden. Vortragsref. Mitt. Ver. Dtsch. Emailfachleute, 12 (1964).

420Buelen R.S. The retrievable casing liner a nev production tool//J. of Canadion Petrol. Technol. – 1966. – Vol. 5. – N 1.

421.Campise N.O., Goulet L. New approack to casing patch//Oilweek. – 1966. – Vol. 17. –

N 11.

422.Catalog “Dresser Atlas”. – Your Casing Evaluating Specialists: Dresser Industries inc.,

1980.

423. Dietzel A. Emaillierung Wissenschaftliche Grundlagen und Grudzuge der Technologie.

Springer – Verlag Berlin – Heidelberg: New-York, 1984.

424.Desbrandes R. Encyclopedio of well logging. – London, 1985.

396

425.Dikinson W. The ultrashort – radius radial sistem//SAE drilling engineering. – 1989. – IX. – Vol. 4. – N 3. – P. 247–254.

426.Dsenberg. Maschinenbau//Der Betrieb. – 1938. – B. 17. – S. 12.

427.Dowson R., Marrison B. Barite – plug design for better well control//Oil and gas. – 1982. – III. – Vol. 80. – N 10. – P. 176–178, 187.

428.Ebert L.I., Cadd I.D. Fiber Composite Materials. – Ohio, 1965.

429.Eison T.D. High – anglle gravel-pack completion studies//Petrol. Technol. – 1985. – Vol. 37. – N 7. – P. 1635–1640.

430.Erdogan F. Crack-proragation theories//Fracture N–4. – London: Academic. Press. 1968. – P. 70–77.

431.Fischer W.A., Hoffmann A. Der wustitzerfall in der Zunderschicht von eisenproden// Arch. Öisenhuttenwes. – 1959. – N 20.

432.Giddings R.A., Gordon R.S. Review of oxygen activities and phase boundaries in Wustite as determind by electromotive-force and gravimetric thods//Am. Ceram. Soc. – 1973. – N 56.

433.Grace R.D., Shursen I.L. Different techniques need when making decisions about unusial well-Kill situations/Oil and gas. – 1986. – N 3. – P. 64–75.

434.Green K., Moerbe E. Drilling mud and rock bits//Drilling. – 1977. – VIII. – Vol. 38.

N 11. – P. 60–62.

435.Gurley D.G., Design. Plan and exicution of gravel-pack operations for maximum productivity//Petrol. Technol. – 1977. – N 10. – P. 1259–1266.

436.Hauffe K. Oxydation von Metallen und MetallegiÂrungen. Berlin, Gottingen. Heidelberg: Springer. 1956. – Theorie der Zunder-vorgange an Metall-Legierungen//Arch. Eisenhuttenwes. – 1953. – N 12.

437.Hilderbrand Y., Schwenk W. Untersnchungen uder olie Fischuppenanfalligkeit emaillierter Feinbleche und ihre Prufmoglichkeiten//Mitt. Ver. Dtsch. Emailfachleute. – 1971. N 19.

438.Hoberock L.L., Thomas D.C., Nickens H.V. Here,s how compressibity and temperature affect botlom – hole mud pressure//Oil and Gas. – 1982. – III. – P. 195–164.

439.Jennings E.R., Vincent R.P. How Pan American repairs casing with glass – fabric – coated liners//Oil and gas. – 1959. – Vol. 57. – N 15.

440.Jhomas D.S., Zea S.F., Turek E.A. Gas solubility in oil-based drilling fluisd//J.P.T. – 1984. – N 6. – P. 959–968.

441.Kazinczy de F. Effect of stresses on hydrogen diffusion in streel//Yernkont. Ann., 139

(1955).

442.Kemp G. Field results of the stressed steel liner casing patch//Petrol. Technol. – 1964.

Vol. 26. – N 2.

443.Kubaschenski O., Goldbeek O. Uber das Zundern von Legierugen//Metalloberflache. – 1953. – N 7.

444.Maly G.P. Minimazing formation damage. Proper fluid selection helps avoid damage//Oil and Gas. – 1976. – II. – Vol. 74. – N 12. – P. 68–70.

445.Maly G.P. New gravel – pack tool for improving pack placement//Petrol. Technol. – 1974. – N 1. – P. 19–24.

446.Mc. Cabe C. Gravel infuser creates new interest in water packing//Ocean Industry. – 1991. Vol. 26. – N 26. – P. 30–33.

447.Mills P.G. Blowout prevention. – Boston: International develompent comporation.

1987.

448.Nini C.I. Successful high – angle gravel packing technical conference and exhibiton. San Francisco, C.A. October 5–8, 1983, N 12105.

449.Pandey S.N. Investigations on use of polymer solutious for trausporting gravels to the bottom of oil wells for sand coritrol//Res. and Ind. – 1995. – Vol, 40. – N 1. – P. 28–32.

450.Pavlich I.P. Field Results of cementing operation using slurries containing a Fluidloss additive for cement//Petrol. Technol. – 1962. – Vol. 14. – N 5. – P. 477–482.

451.Pfeifer H. Uber olie Wirkung von Phasengrenzreaktionen beider Oxygation von Metallen und Legierungen bei hohen Temperaturen//Electrochemie. – 1952. – N 56.

452.Peters F.K. Untersuchungen uber den Aufbau und olie Haftfestigkeit von Zunderschichten auf Grobblechen unlegiertem Stahl//Arch. Eisenhuttenwes. – 1957. – N 28.

397

453.Reinhart N.R. Down hole television//Producers Monthly. – 1963. – Vol. 27. – N 12.

454.Rintoul B. Unocal streches horizontal limits with four triterial channel wells//P‡cific Oil and Gas world. – 1994. – Vol. 85. – N 10. – P. 12.

455.Scheuch H., Taxhel H. Diffusion und Durchgand von Waaserutoff bei reinem Eisen und bei Stahl un Bereich hoherer Temperaturen//Arch. Eisenhuttenwes. – 1959. – N 30.

456.Send und Enturcklungstendenzen auf dem Gebiet der Werkzeugstahle/H.I. Bercker, H. Brandis, P. Gumpei, E. Haberling//Stahl und Eisen. – 1985. – N 5. – S. 33–42.

457.Schenerman R.F. A new look at gravel-pack carrier fluid//SPE Prod. Engineer. – 1986. – Vol. 1. – N 1. – P. 9–16.

458.Sousier I. Considerations in gravel-pack design//Petroll. Technol. – 1974. – N 2. – P.

205–212.

459.Sparlin D.D. Gravel packing horizontal and high-angle Wells//World Oil. – 1992. – Vol. 213. – N 3. – P. 45–46.

460.Stein N. Use of Tetrakis to shut off water in well drilling with air or gas. Drillling and Production Practice, 1963: ANJ, 1964.

461.Theodor T. Gravel packing feasible in horizontal well completions//Oil and Gas. – 1990. – Vol. 88. – N 24. – P. 33–37.

462.Thomas B. Horizontal well completion//Ocean Industry. – 1991. – III. – Vol. 26. – P.

23–25.

398

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Теория и практика предупреждения осложнении и ремонта скважин пр