Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
43
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
2.55 Mб
Скачать

кЛТ. 10.20. к‡Т˜ВЪМ‡fl ТıВП‡ НУПФУМУ‚УНË (‚ÚÓ ÓÈ ÒÎÛ˜‡È)

кЛТ. 10.21. к‡Т˜ВЪМ‡fl ТıВП‡ НУПФУМУ‚УН Â Ë Ê

2

I2 – ПУПВМЪ ЛМВ ˆЛЛ ФУФВ В˜МУ„У ТВ˜ВМЛfl ФОВ˜‡ éÄ; I1 – ПУПВМЪ ЛМВ ˆЛЛ ФУФВ В˜МУ„У ТВ˜ВМЛfl ЪЫ ·У·Ы ‡.

éÒڇθÌ˚ ӷÓÁ̇˜ÂÌËfl ÒÏ. ËÁ ËÒ. 10.18.

мТОУ‚ЛВ ‚УБПУКМУ„У Ф УФЫТН‡ (Ф УıУК‰ВМЛfl) НУПФУМУ‚НЛ ˜В ВБ НУМ‰ЫНЪУ

 

 

 

d 1

+ d2

 

 

 

 

 

 

 

2 σ Dc

 

 

 

EI2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÍ >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+

 

 

,

 

 

 

 

L3

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„‰Â QÍ

– ‚ВТ НУПФУМУ‚НЛ; – НУ˝ЩЩЛˆЛВМЪ Ъ ВМЛfl НУПФУ-

ÌÓ‚ÍË Ó ÍÓ̉ÛÍÚÓ .

 

 

 

 

 

 

ìÒÎÓ‚Ë Á‡ÔÛÒ͇ ÚÛ ·ËÌ˚

 

 

 

 

 

d1

+ d2

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Dc

 

 

EI2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

MÚ >

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

L 2L1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„‰Â åÚ – ЪУ ПУБМУИ ПУПВМЪ ЪЫ ·ЛМ˚.

СОfl НУПФУМУ‚УН “” Ô Ë I1 >> I2 ‡Т˜ВЪМ˚В ЩУ ПЫО˚ УТ- Ъ‡˛ЪТfl ТФ ‡‚В‰ОЛ‚˚ПЛ Т ЫФ У˘ВМЛВП

 

 

d1

+ d2

 

 

 

 

3 Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L =

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

D

2

 

1

 

 

 

α Ô Dc

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

СОfl НУПФУМУ‚УН “” Ë “” ‡ТТПУЪ ЛП ‰‚‡ ТОЫ˜‡fl ‡ТФУОУКВМЛfl.

ê‡Ò˜ÂÚ̇fl ÒıÂχ ‰Îfl Ô ‚Ó„Ó ÒÎÛ˜‡fl Ô Ë‚Â‰Â̇ ̇ ËÒ. 10.19.

è ˂‰ÂÌÌ˚ ÙÓ ÏÛÎ˚ ·Û‰ÛÚ ÒÔ ‡‚‰ÎË‚˚ ‰Îfl

 

 

 

D

 

d

 

 

 

Dc

 

1

 

α1

<

2

2

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ ÛÔ Û„Ëı ‰ÂÙÓ Ï‡ˆËÈ

 

 

d2 + d3

 

 

 

6 Dc

 

Ed3

 

2

 

 

 

 

 

σ =

 

 

 

< Ú].

 

2L2

 

 

 

 

 

á‰ÂÒ¸

591

L =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

d

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

d L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 α 2

Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

L

 

+

L

 

 

L

+

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

d2 + d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2 + d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 3

Dc

 

 

 

 

 

 

+ 9 Dc

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc

D

d2

 

 

 

α L

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

I1

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+8

α2

 

 

 

 

+

 

 

 

1 1

 

 

×

Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+ L2

 

 

 

 

 

L1+ L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

I3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

(L1 + L2)] ,

„‰Â I1 – ПВМ¸¯ЛИ ЛБ ПУПВМЪУ‚ ЛМВ ˆЛЛ ФУФВ В˜МУ„У ТВ˜В- МЛfl ФВ ‚У„У Л ‚ЪУ У„У ФОВ˜‡; I3 – ПУПВМЪ ЛМВ ˆЛЛ ФУФВ В˜- МУ„У ТВ˜ВМЛfl НО˛˜‡ éÄ.

мТОУ‚ЛВ Ф УФЫТН‡ (Ф УıУК‰ВМЛfl) ˜В ВБ НУМ‰ЫНЪУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

EI3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÍ >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L + L2

 

 

ЗУБПУКМУТЪ¸ Б‡ФЫТН‡ ЪЫ ·ЛМ˚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚ > µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3(L1 + L2)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê‡Ò˜ÂÚ̇fl ÒıÂχ

 

 

НУПФУМУ‚УН

Â

Ë “” (‚ÚÓ ÓÈ ÒÎÛ˜‡È)

Ô Ë‚Â‰Â̇ ̇ ËÒ 10.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

è Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1 >

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÛÒÎÓ‚Ë ÛÔ Û„Ëı ‰ÂÙÓ Ï‡ˆËÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2 + d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< [σÚ],

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„‰Â

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dc

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

d

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 α

1

 

D

c

1

 

 

 

 

+

α

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592

кЛТ. 10.22. дУПФУМУ‚Н‡ МЛБ‡ ·Ы ЛО¸МУИ НУОУММ˚ ‰Оfl ·Ы ВМЛfl Ы˜‡ТЪН‡ ТЪ‡·ЛОЛБ‡ˆЛЛ БВМЛЪМУ„У Ы„О‡:

1 – ‰УОУЪУ; 2 – ͇ÎË· ‡ÚÓ ; 3 – ÚÛ ·Ó·Û ; 4 – ˆÂÌÚ-‡ÚÓ

 

 

 

d

2

+ d

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

D1

 

+ 9

Dc

 

 

 

 

 

 

 

+ 8 α1 Dc

1

 

 

 

+ α2 ×

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

2

d I

 

 

1/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× Dc

 

 

 

1

 

 

2

L1

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2 – М‡ЛПВМ¸¯ЛИ ЛБ ПУПВМЪУ‚ ЛМВ ˆЛЛ

ÔÓÔ ˜Ì˚ı Ò˜ÂÌËÈ ‚ÚÓ Ó„Ó ÔΘ‡ Ë

ÔΘ‡

éÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ìÒÎÓ‚ËÂ

Ф УФЫТН‡

 

 

 

(Ô ÓıÓʉÂÌËfl)

˜Â ÂÁ

ÍÓ̉ÛÍÚÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 Dc

 

 

 

 

 

 

EI2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÍ >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

ìÒÎÓ‚Ë Á‡ÔÛÒ͇ ÚÛ ·ËÌ˚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

+ d3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Dc

 

 

 

 

 

 

EI2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚ > µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2L1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к‡Т˜ВЪМ‡fl ТıВП‡ НУПФУМУ‚УН “” Ë “Ê” Ô Ë‚Â‰Â̇ ̇ ËÒ. 10.21.

н‡Н Н‡Н М‡НО‡‰Н‡ ‡ТТ˜ЛЪ‡М‡ М‡ ‡·УЪЫ ‚ Н Л‚УП ТЪ‚УОВ, flТМУ, ˜ЪУ НУМВˆ ЪЫ ·У·Ы ‡ МВ ·Ы‰ВЪ Н‡Т‡Ъ¸Тfl МЛКМВИ ТЪВМНЛ НУМ‰ЫНЪУ ‡.

ìÒÎÓ‚Ë ÛÔ Û„Ëı ‰ÂÙÓ Ï‡ˆËÈ

σ = 2(α Ô − α1)Eα 3 < [σÚ].

2L

á‰ÂÒ¸

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

d

 

L =

 

 

 

 

L2Ô − α1) + Dc

 

3

 

f +

 

Ú

;

α Ô − α1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dÚ – ‰Ë‡ÏÂÚ ÚÛ ·Ó·Û ‡;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc

d

f

dÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1 =

2

2

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593

мТОУ‚ЛВ Ф УФЫТН‡ (Ф УıУК‰ВМЛfl) ˜В ВБ НУМ‰ЫНЪУ

 

 

2(α Ô − α1)EI3

L + L2

QÍ = 2

 

 

 

 

 

1+

 

 

 

.

 

 

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

ìÒÎÓ‚Ë Á‡ÔÛÒ͇ ÚÛ ·ËÌ˚

MÚ >

2(α

Ô

− α )EI

3

(L+ L2)

D

.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

L2L1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з‡ ЛТ. 10.22 Ф Л‚В‰ВМ‡ НУПФУМУ‚Н‡ МЛБ‡ ·Ы ЛО¸МУИ НУОУММ˚, „‰В L – ЛТНУП‡fl УФЪЛП‡О¸М‡fl ‰ОЛМ‡ НУПФУМУ‚НЛ.

10.4.3. ЗхЕйк ЬЦлндап дйеийзйЗйд заЬзЦв уДлна Емкагъзйв дйгйззх Сгь лнДЕагабДсаа мЙгД зДикДЗгЦззйв лдЗДЬазх

лЪ‡·ЛОЛБ‡ˆЛfl Ы„О‡ Ф flПУОЛМВИМУ„У Ы˜‡ТЪН‡ М‡НОУММУ М‡Ф ‡‚ОВММУИ ТН‚‡КЛМ˚ fl‚ОflВЪТfl ‚‡КМВИ¯ЛП ˝Ъ‡- ФУП ВВ Ф У‚У‰НЛ, Ъ‡Н Н‡Н Ф flПУОЛМВИМ˚И Ы˜‡ТЪУН, Н‡Н Ф ‡-

 

 

 

 

 

í‡ · Πˈ ‡

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÚÓ ˆ‡ ‰ÓÎÓÚ‡ ‰Ó

дУПФУМУ‚Н‡ МЛБ‡ ·Ы ЛО¸МУИ

лФУТУ·

Ò ‰ËÌ˚ ˆÂÌÚ ‡ÚÓ ‡, Ï Ô Ë

НУОУММ˚

·Û ÂÌËfl

 

БВМЛЪМУП Ы„ОВ, „ ‡‰ЫТ

 

 

 

15

 

20

25

30

 

35

СУОУЪУ ‰Л‡ПВЪ УП 295,3 ПП, Н‡-

êÓÚÓ -

8,0

 

7,7

7,2

6,8

 

6,6

ÎË· ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 295,3 ÏÏ,

Ì˚È

 

 

 

 

 

 

 

ìÅí ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 203 ÏÏ, ͇ÎË· ‡-

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 295,3 ÏÏ; ìÅí

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 203 ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

СУОУЪУ ‰Л‡ПВЪ УП 295,3 ПП; Н‡-

êÓÚÓ -

8,2

 

7,8

7,4

7,1

 

6,0

ÎË· ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 295,3 ÏÏ;

Ì˚È

 

 

 

 

 

 

 

ìÅí ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 229 ÏÏ, ͇ÎË· ‡-

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 295,3 ÏÏ; ìÅí

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 229 ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

СУОУЪУ ‰Л‡ПВЪ УП 295,3 ПП; Н‡-

íÛ ·ËÌ-

7,7

 

7,2

6,8

6,5

 

6,0

ÎË· ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 295,3 ÏÏ;

Ì˚È

 

 

 

 

 

 

 

ÚÛ ·Ó·Û 3íë 5Å-240 ËÎË 3íëò-

 

 

 

 

 

 

 

 

240; ìÅí ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 203 ÏÏ. ç‡

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍÓ ÔÛÒ ÚÛ ·Ó·Û ‡ ˆÂÌÚ ‡ÚÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 292 ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

СУОУЪУ ‰Л‡ПВЪ УП 215,9 ПП; Н‡-

êÓÚÓ -

6,5

 

6,0

5,7

5,5

 

5,0

ÎË· ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 215,9 ÏÏ,

Ì˚È

 

 

 

 

 

 

 

ìÅí ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 178 ÏÏ; ͇ÎË· ‡-

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 215,9 ÏÏ; ìÅí

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 178 ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

СУОУЪУ ‰Л‡ПВЪ УП 215,9 ПП; Н‡-

íÛ ·ËÌ-

5,0

 

4,5

4,3

4,0

 

3,0

ÎË· ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ 215,9 ÏÏ;

Ì˚È

 

 

 

 

 

 

 

ÚÛ ·Ó·Û 3íëò-185, ìÅí ‰Ë‡-

 

 

 

 

 

 

 

 

ÏÂÚ ÓÏ 178 ÏÏ. ç‡ ÍÓ ÔÛÒ ÚÛ -

 

 

 

 

 

 

 

 

·Ó·Û ‡ ˆÂÌÚ ‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÓÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

215 ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

594

‚ЛОУ, – М‡Л·УОВВ Ф УЪflКВММ˚И ˝ОВПВМЪ Ф УЩЛОfl, УФ В‰ВОfl˛- ˘ЛИ ЫТФВ¯МУВ ‰УТЪЛКВМЛВ Б‡·УВП ТН‚‡КЛМ˚ Б‡‰‡ММУИ ЪУ˜НЛ.

СОfl ‚˚ФУОМВМЛfl ЫН‡Б‡ММУИ Б‡‰‡˜Л МВУ·ıУ‰ЛПУ ТУ·О˛‰‡Ъ¸ ТОВ‰Ы˛˘ЛВ У·˘ЛВ ФУОУКВМЛfl.

1. дУПФУМУ‚Н‡ ‰УОКМ‡ ЛПВЪ¸ МВ ПВМВВ ‰‚Ыı ˆВМЪ Л Ы˛- ˘Лı ˝ОВПВМЪУ‚, ‰Л‡ПВЪ НУЪУ ˚ı ‡‚ВМ ‰Л‡ПВЪ Ы ‰УОУЪ‡ Ф ЛУЪУ МУП ·Ы ВМЛЛ, ‡ Ф Л ·Ы ВМЛЛ Б‡·УИМ˚П ‰‚Л„‡ЪВОВП ‰Л‡- ПВЪ ˆВМЪ ‡ЪУ ‡ ‰УОКВМ ·˚Ъ¸ М‡ 3 ПП ПВМ¸¯В МУПЛМ‡О¸МУ„У ‰Л‡ПВЪ ‡ ‰УОУЪ‡. иВ ‚˚И ˝ОВПВМЪ – Н‡ОЛ· ‡ЪУ Ф ЛТУВ‰ЛМflВЪТfl МВФУТ В‰ТЪ‚ВММУ Н ‰УОУЪЫ (·ВБ ФВ В‚У‰МЛН‡).

2.СОЛМ‡ НУПФУМУ‚НЛ ‰УОКМ‡ ·˚Ъ¸ УФЪЛП‡О¸МУИ. З Н‡˜ВТЪ- ‚В Н ЛЪВ Лfl, УФ В‰ВОfl˛˘В„У УФЪЛП‡О¸МЫ˛ ‰ОЛМЫ НУПФУМУ‚НЛ, Ф ЛМflЪУ ‡‚ВМТЪ‚У МЫО˛ ТЛО˚, Ф ЛОУКВММУИ Н ‰УОУЪЫ Л М‡- Ф ‡‚ОВММУИ ФВ ФВМ‰ЛНЫОfl МУ Н УТЛ ТЪ‚УО‡ ТН‚‡КЛМ˚.

3.йФЪЛП‡О¸М‡fl ‰ОЛМ‡ НУПФУМУ‚НЛ ‰УОКМ‡ У·ВТФВ˜Л‚‡Ъ¸ ВВ Ф УıУ‰ЛПУТЪ¸ М‡ Ы˜‡ТЪНВ ‚˚·У ‡ Ы„О‡ Т ЛМЪВМТЛ‚МУТЪ¸˛ ЛТ- Н Л‚ОВМЛfl, ТУУЪ‚ВЪТЪ‚Ы˛˘ВИ Ф УВНЪМУПЫ Ф УЩЛО˛.

СОfl ˝ЩЩВНЪЛ‚МУИ ‡·УЪ˚ НУПФУМУ‚НЛ ‚ Ф УˆВТТВ ·Ы ВМЛfl ТОВ‰ЫВЪ ФУ‰‰В КЛ‚‡Ъ¸ МУПЛМ‡О¸М˚В ‡БПВ ˚ Н‡ОЛ· ‡ЪУ У‚ Л ˆВМЪ ‡ЪУ ‡, ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡ВПУ„У М‡ Б‡·УИМУП ‰‚Л„‡ЪВОВ.

З Ъ‡·О. 10.6 Ф Л‚В‰ВМ˚ ВБЫО¸Ъ‡Ъ˚ ‡Т˜ВЪУ‚ УФЪЛП‡О¸МУИ ‰ОЛМ˚ НУПФУМУ‚УН ‰Оfl ТЪ‡·ЛОЛБ‡ˆЛЛ Ы„О‡ М‡НОУММУ М‡Ф ‡‚- ОВММ˚ı ТН‚‡КЛМ.

10.5. еЦнйСх а млнкйвлнЗД дйзнкйгь нкДЦднйкаа зДикДЗгЦззхп лдЗДЬаз

ЗВ ЪЛН‡О¸М‡fl (МВМ‡Ф ‡‚ОВММ‡fl) ТН‚‡КЛМ‡ ·Ы-ЛЪТfl Ф Л ФУТЪУflММУП Ы„ОВ М‡НОУМ‡, НУЪУ ˚И ФУ‰‰В КЛ‚‡ВЪТfl ‚ Б‡‰‡ММ˚ı Ф В‰ВО‡ı, ‚ ЪУ ‚ ВПfl Н‡Н Ф Л М‡Ф ‡‚ОВММУП ·Ы ВМЛЛ Ы„УО Л ‡БЛПЫЪ Ъ ‡ВНЪУ ЛЛ ТЪ‚УО‡ ‰УОКМ˚ ·˚Ъ¸ УФ-В‰ВОВММ˚ПЛ, Н‡Н, М‡Ф ЛПВ , ЛБУ· ‡КВМУ М‡ ЛТ. 10.23.

уЪУ·˚ ФУН‡Б‡Ъ¸ ЛБПВМВМЛfl НУМЩЛ„Ы ‡ˆЛЛ ТЪ‚УО‡, Ф У‚У- ‰flЪ В‰ЛМЛ˜М˚В ‚˚·У У˜М˚В ЛБПВ ВМЛfl. щЪЛ ЛБПВ ВМЛfl ˜‡ТЪУ

ПУКМУ ТУ‚ПВТЪЛЪ¸ Т МВФ У‰УОКЛЪВО¸М˚ПЛ ФВ В ˚‚‡ПЛ ‚ ‡- ·УЪВ ·Ы У‚У„У ТЪ‡МН‡, ‚ ЪВ˜ВМЛВ ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı УФВ ‡ˆЛИ, М‡Ф ЛПВ , МВФУТ В‰ТЪ‚ВММУ ФВ В‰ ФУ‰˙ВПУП ·Ы ЛО¸М˚ı Ъ Ы· ‰Оfl ТПВМ˚ ‰УОУЪ‡. ЕУОВВ Ф У„ ВТТЛ‚М˚В ТЛТЪВП˚, Ъ‡НЛВ Н‡Н НУМЪ УОЛ Ы˛˘ЛВ ЛМТЪ ЫПВМЪ˚ ЛОЛ ЛБПВ ЛЪВО¸М˚В ТЛТЪВП˚ ‚ Ф УˆВТТВ ·Ы ВМЛfl (еWD), ‚ НУМН ВЪМ˚В ПУПВМЪ˚ ‚ ВПВМЛ Ф В‰ТЪ‡‚Оfl˛Ъ ‰‡ММ˚В У М‡Ф ‡‚ОВМЛЛ ТЪ‚УО‡, НУЪУ ˚В ФУН‡- Б˚‚‡˛Ъ, ˜ЪУ Ф УЛТıУ‰ЛЪ М‡ Б‡·УВ ‚ Ф УˆВТТВ ·Ы ВМЛfl.

595

кЛТ. 10.23. к‡Т˜ВЪМ‡fl Л Щ‡НЪЛ˜ВТН‡fl Ъ ‡ТТ˚ ТЪ‚УО‡ М‡Ф ‡‚ОВММУИ ТН‚‡КЛМ˚

лВ ‚ЛТМ‡fl НУПФ‡МЛfl ФУ ВБЫО¸Ъ‡Ъ‡П ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl ТН‚‡КЛ- М˚ „УЪУ‚ЛЪ НУПФОВНТМ˚И УЪ˜ВЪ У ТН‚‡КЛМВ, У·˚˜МУ Ъ‡НУИ, Н‡НУИ Ъ В·ЫВЪТfl ФВ В‰ ТФЫТНУП У·Т‡‰М˚ı НУОУММ ЛОЛ ФУТОВ ТФЫТН‡, ЛОЛ ФУТОВ Б‡Н‡М˜Л‚‡МЛfl ТН‚‡КЛМ˚. аМТЪ ЫПВМЪ‡О¸- М˚В ЛБПВ ВМЛfl Л ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl Ф У‚У‰flЪ ‚ МВТНУО¸НЛı Б‡ФО‡-

МЛ У‚‡ММ˚ı ЛМЪВ ‚‡О‡ı. щЪЛ ЛТТОВ‰У‚‡МЛfl ‡М‡ОЛБЛ Ы˛Ъ У·˚˜МУ М‡ НУПФ¸˛ЪВ В ‚ ˆВОflı У·ВТФВ˜ВМЛfl ЪУ˜МУИ Ъ ‡ВНЪУ-ЛЛ ТН‚‡КЛМ˚.

н В·У‚‡МЛfl Н ЛТТОВ‰У‚‡МЛflП Л ЛМЪВ ‚‡О‡П ‚‡ ¸Л Ы˛Ъ ‚‡БОЛ˜М˚ı НУПФ‡МЛflı, ¯Ъ‡Ъ‡ı Л МВЩЪflМ˚ı Ф УП˚ТО‡ı. н‡Н, М‡ ФУ·В ВК¸В Б‡ОЛ‚‡ ‚ лтД М‡Ф ‡‚ОВММ˚В ТН‚‡КЛМ˚ ‰УОК- М˚ ЛТТОВ‰У‚‡Ъ¸Тfl ˜В ВБ Н‡К‰˚В 50–70 П Ф УıУ‰НЛ, ‡ М‡ УНВ- ‡МТНУП ФУ·В ВК¸В – ˜В ВБ 30–50 П. н‡П, „‰В ТН‚‡КЛМ˚

596

У˜ВМ¸ ·ОЛБНУ ‡ТФУОУКВМ˚, М‡Ф ЛПВ , Ф Л ·Ы ВМЛЛ Т ПУ - ТНЛı ФО‡ЪЩУ П, ЛМЪВ ‚‡О˚ Ф УıУ‰НЛ ПВК‰Ы ЛТТОВ‰У‚‡МЛflПЛ ПУ„ЫЪ ·˚Ъ¸ ЫПВМ¸¯ВМ˚ ‰У 30–10 П, ˜ЪУ·˚ МВ ФВ ВТВ˜¸Тfl Т ‰ Ы„ЛПЛ ТН‚‡КЛМ‡ПЛ. щЪЛ ТН‚‡КЛМ˚ ˜‡ТЪУ Ф У·Л‚‡˛ЪТfl ЫФ-‡‚ОflВП˚П ЛМТЪ ЫПВМЪУП.

З ˆВОУП ‰Оfl ТВ ‚ЛТМУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl М‡Ф ‡‚ОВММУ„У ·Ы-ВМЛfl ЛТФУО¸БЫ˛Ъ ‡БОЛ˜М˚В ТЛТЪВП˚: УЪ ·УОВВ ТЪ‡ ˚ı Ф У- ТЪВИ¯Лı ЛМТЪ ЫПВМЪУ‚, ‰У МУ‚ВИ¯Лı ФУТЪУflММУ ‰ВИТЪ‚Ы˛- ˘Лı Б‡·УИМ˚ı В„ЛТЪ ‡ЪУ У‚. з‡ЛОЫ˜¯Ы˛ ТЛТЪВПЫ ‰Оfl Н‡К- ‰У„У НУМН ВЪМУ„У ТОЫ˜‡fl УФ В‰ВОflВЪ Б‡Н‡Б˜ЛН Т Ы˜ВЪУП ‡Т- ФУОУКВМЛfl ФОУ˘‡‰Л, Ф ЛПВМflВПУ„У ·Ы У‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl, МВУ·ıУ‰ЛПУИ ЪУ˜МУТЪЛ ЛБПВ ВМЛИ.

СОfl УФ В‰ВОВМЛfl НУМЩЛ„Ы ‡ˆЛЛ ТЪ‚УО‡ ТН‚‡КЛМ˚ ‚ УЪВ˜В- ТЪ‚ВММУИ Ф ‡НЪЛНВ ˜‡˘В ‚ТВ„У Ф ЛПВМfl˛Ъ Ф Л·У ˚ Т ФО‡‚Л- НУ‚УИ НЛТОУЪУИ Л ЛМНОЛМУПВЪ ˚: ФВ ‚˚В ФУБ‚УОfl˛Ъ ЛБПВ-flЪ¸ ОЛ¯¸ БВМЛЪМ˚И Ы„УО, ‡ ‚ЪУ ˚В – БВМЛЪМ˚И Ы„УО Л ‡БЛПЫЪ М‡Ф ‡‚ОВМЛfl ТЪ‚УО‡ ‚ ЪУ˜НВ ЛБПВ ВМЛfl.

иУТОВ УНУМ˜‡МЛfl ·Ы ВМЛfl УФ В‰ВОВММУ„У ЛМЪВ ‚‡О‡ ЛОЛ ‚ТВИ ТН‚‡КЛМ˚ ‡·УЪМЛНЛ Н‡ УЪ‡КМУИ Ф‡ ЪЛЛ В„ЛТЪ Л Ы˛Ъ Ф Л ФУПУ˘Л „ОЫ·ЛММУ„У ЛМНОЛМУПВЪ ‡ ЛБПВМВМЛfl БВМЛЪМУ„У Ы„О‡ Л ‡БЛПЫЪ‡ УТЛ ТЪ‚УО‡ ТН‚‡КЛМ˚ ФУ „ОЫ·ЛМВ Л ТЪ УflЪ ЛМНОЛМУ„ ‡ППЫ, М‡ УТМУ‚‡МЛЛ НУЪУ УИ ‚˚˜В ˜Л‚‡˛Ъ „У ЛБУМ- Ъ‡О¸МЫ˛ Ф УВНˆЛ˛ ТЪ‚УО‡ ТН‚‡КЛМ˚ Т ЫН‡Б‡МЛВП М‡Ф ‡‚ОВМЛfl

ÒТ‚ ‡ М‡ ˛„ Л Т Б‡Ф‡‰‡ М‡ ‚УТЪУН, УЪНОУМВМЛВ Ф УВНˆЛЛ Б‡·Уfl УЪ Ф УВНˆЛЛ ЫТЪ¸fl. аМУ„‰‡ М‡ „ ‡ЩЛНВ ЫН‡Б˚‚‡˛Ъ ı‡-‡НЪВ М˚В „ОЫ·ЛМ˚ ВБНУ„У ЛБПВМВМЛfl ‡БЛПЫЪ‡ ЛОЛ БВМЛЪМУ- „У Ы„О‡, „ ‡МЛˆ „У ЛБУМЪУ‚ Л ПВТЪ ‡‚‡ ЛИ ( ЛТ. 10.24).

аБ Ф Л·У У‚ Т ФО‡‚ЛНУ‚УИ НЛТОУЪУИ М‡Л·УОВВ ‡ТФ УТЪ-‡МВМ Т· ‡Т˚‚‡ВП˚И ‚ ·Ы ЛО¸МЫ˛ НУОУММЫ ‡ФФ‡ ‡Ъ З.Д. иВЪ-УТflМ‡ ( ЛТ. 10.25), Ф ЛМˆЛФ ‰ВИТЪ‚Лfl НУЪУ У„У УТМУ‚‡М М‡ ЪУП, ˜ЪУ ФО‡‚ЛНУ‚‡fl ЛОЛ ЩЪУ ‚У‰У У‰М‡fl НЛТОУЪ‡ М‡ „ ‡МЛˆВ

Ò‚УБ‰ЫıУП Ф УЪ ‡‚ОЛ‚‡ВЪ ( ‡Б˙В‰‡ВЪ) ТЪВНОУ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы „У ЛБУМЪ‡О¸МУ„У ПВМЛТН‡.

ëıÂχ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˝ÚÓ„Ó Ô Ë·Ó ‡ ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇ ËÒ. 10.26. Ç ÒڇθÌÓÈ ÍÓ ÔÛÒ 1 Ò Í ˚¯Í‡ÏË ÔÓÏ¢ÂÌ Ì‡ ÓÒflı 4 Ò Á‡ÓÒÚ-ÂÌÌ˚ÏË ÍÓ̈‡ÏË ÔÓÎÛˆËÎË̉ 3, ˆВМЪ ЪflКВТЪЛ НУЪУ У„У

ТПВ˘ВМ УЪМУТЛЪВО¸МУ УТЛ НУ ФЫТ‡, ‚ ВБЫО¸Ъ‡ЪВ ˜В„У Ф Л М‡- НОУМВ Ф Л·У ‡ ФУОЫˆЛОЛМ‰ ФУ‚У ‡˜Л‚‡ВЪТfl М‡ УТflı 4 ‰У ЪВı ФУ , ФУН‡ В„У ˆВМЪ ЪflКВТЪЛ МВ Б‡ИПВЪ МЛБ¯ВВ ФУОУКВМЛВ. З ФУОЫˆЛОЛМ‰ В ‡БПВ˘‡ВЪТfl Ф flПУЫ„УО¸М˚И ФВМ‡О 5 Т ВБЛМУ- ‚УИ Ф У·НУИ 6, ‚ Ф‡Б˚ НУЪУ У„У ‚ТЪ‡‚Оfl˛Ъ ТЪВНОflММЫ˛ ФО‡Т- ЪЛМЫ. З ·Ы ЛО¸МУИ НУОУММВ Ф Л·У ˆВМЪ Л ЫВЪТfl ВБЛМУ‚˚ПЛ НУО¸ˆ‡ПЛ 2.

иВ В‰ ТФЫТНУП ‚ ТН‚‡КЛМЫ ФВМ‡О Б‡ФУОМfl˛Ъ М‡ФУОУ‚ЛМЫ

597

кЛТ. 10.24. п‡ ‡НЪВ М‡fl ЛМНОЛМУ„ ‡ПП‡ ‚В ЪЛН‡О¸МУИ ТН‚‡КЛМ˚, Ф У·Ы ВММУИ ‚ ТОУКМ˚ı „У МУ-„ВУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТОУ- ‚Лflı:

1 – „ ‡МЛˆ˚ Т‚ЛЪ Л „У ЛБУМЪУ‚; 2 – Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËfl ÏÂÒÚ ‡‚‡ ËÈ

кЛТ. 10.25. ЬВОУМН‡ Т Ф Л·У УП З.Д.#иВЪ УТflМ‡:

1 – ‚В ıМВВ М‡Ф ‡‚ОВМЛВ – Б‡ПУН; 2 – “ ˚·Í‡”; 3 – Ô Ó·Í‡; 4 – Ô ÓÍ·‰Í‡; 5 – ÍÓ ÔÛÒ; 6 – Ô ÛÊË̇; 7 – ‰Â ‚flÌÌ˚ ‰ËÒÍË, ÏÂÊ‰Û ÍÓÚÓ ˚ÏË ‡ÁÏ¢‡ÂÚÒfl ËÁÏ ËÚÂθÌ˚È Ô Ë·Ó ; 8 – ТУВ‰ЛМЛЪВО¸М˚И МЛФФВО¸; 9 – Ú Û·‡; 10 – МЛКМВВ М‡Ф ‡‚ОВМЛВ

êËÒ. 10.26. è Ë·Ó Ç.Ä.#èÂÚ ÓÒfl̇

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Технология бурения нефтяных и газовых скважин