Скачиваний:
30
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.46 Mб
Скачать

êËÒ. 2.22. íӘ͇ ÓÒ˚ „‡Á‡ ÔÓ ‚·„ ̇‰ ‚Ó‰Ì˚ÏË ‡ÒÚ‚Ó ‡ÏË íùɇ

39

кЛТ. 2.23. зУПУ„ ‡ПП‡ ‰Оfl УФ В‰ВОВМЛfl ‡‚МУ‚ВТМ˚ı ФУЪВ ¸ СщЙ‡ Т УТЫ¯ВМ- М˚П „‡БУП

М˚В ФУЪВ Л „ОЛНУОВИ ПУ„ЫЪ УФ В‰ВОflЪ¸Тfl Т ФУПУ˘¸˛ МУПУ- „ ‡ПП, Ф Л‚В‰ВММ˚ı М‡ ЛТ. 2.23, 2.24.

лОВ‰ЫВЪ УЪПВЪЛЪ¸, ˜ЪУ УТМУ‚М˚В ФУЪВ Л „ОЛНУОfl Ф ЛıУ‰flЪТfl М‡ ‰УО˛ Н‡ФВО¸МУ„У ЫМУТ‡ В‡„ВМЪ‡ Т УТЫ¯ВММ˚П „‡БУП. щЪУЪ

40

кЛТ. 2.24. зУПУ„ ‡ПП‡ ‰Оfl УФ В‰ВОВМЛfl ‡‚МУ‚ВТМ˚ı ФУЪВ ¸ нщЙ‡ Т УТЫ¯ВМ- М˚П „‡БУП

ФУН‡Б‡ЪВО¸ ПУКВЪ УФ В‰ВОflЪ¸Тfl ЪУО¸НУ М‡ УТМУ‚‡МЛЛ УФ˚Ъ‡ Ф УП˚¯ОВММУИ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‡·ТУ ·ˆЛУММ˚ı ЫТЪ‡МУ‚УН УТЫ¯- НЛ „‡Б‡.

д‡Н ·˚ОУ ЫКВ ЫН‡Б‡МУ, ‚ УЪ ‡ТОЛ УЪТЫЪТЪ‚ЫВЪ Ф УП˚¯ОВМ-

41

М˚И УФ˚Ъ ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl нщЙ‡ ‰Оfl УТЫ¯НЛ „‡Б‡. З ОЛЪВ ‡ЪЫ В [12] УФЛТ‡М УФ˚Ъ Ф ЛПВМВМЛfl нщЙ‡ М‡ ФУОЫФ УП˚¯ОВММУИ ЫТЪ‡МУ‚НВ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 3,8–4,0 Ъ˚Т. П3/˜. аТФ˚Ъ‡МЛfl Ф УЛБ‚У‰ЛОЛТ¸ М‡ У‰МУИ ЛБ ЫТЪ‡МУ‚УН лЪ‡‚ УФУО¸ТНУ„У Н ‡fl. щНТФВ ЛПВМЪ˚ ‚ВОЛТ¸ Ф Л ‰‡‚ОВМЛЛ 4,7–5,3 еи‡, ЪВПФВ ‡ЪЫ В НУМЪ‡НЪ‡ 26–34 °ë.

ëÛÏχ Ì˚ ÔÓÚÂ Ë íùɇ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ì ·ÓΠ5 „/1000 Ï3. ùÚ‡ ˆËÙ ‡ ‚ 3–4 ‡Á‡ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ÎÛ˜¯Ëı Ô ÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı ÓÒÛ¯ÍË „‡Á‡ ‡ÒÚ‚Ó ÓÏ Ñùɇ.

ЗУ ‚ЪУ УИ ФУОУ‚ЛМВ 1996 „. М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ н‡ НУ-л‡ОВ ЫТЪ‡МУ‚НЛ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ ·˚ОЛ Ф ‚‰ВМ˚ УЪ СщЙ‡ М‡ нщЙ. щЪУ ФУБ‚УОЛОУ ТМЛБЛЪ¸ ФУЪВ Л „ОЛНУОfl ‚ 2 ‡Б‡.

ê„ÂÌ ‡ˆËfl ̇Ò˚˘ÂÌÌ˚ı ‡ÒÚ‚Ó Ó‚. нщЙ ЛПВВЪ ·УОВВ ‚˚- ТУНЫ˛ ЪВПФВ ‡ЪЫ Ы М‡˜‡О‡ ‡БОУКВМЛfl (206 °ë), ˜ÂÏ ÑùÉ (164 °л). ЕО‡„У‰‡ fl ˝ЪУПЫ Щ‡НЪУ Ы ‚УБПУКМ‡ В„ВМВ ‡ˆЛfl ‡Т- Ъ‚У ‡ нщЙ‡ ·ВБ Ф ЛПВМВМЛfl ‚‡НЫЫП‡ ‰У НУМˆВМЪ ‡ˆЛЛ 98,1 % П‡ТТ. З ЪУ КВ ‚ ВПfl ‰Оfl СщЙ‡ ˝ЪУЪ ФУН‡Б‡ЪВО¸ Ф Л В„ВМВ ‡- ˆЛЛ ·ВБ ‚‡НЫЫППЛ У‚‡МЛfl ТЛТЪВП˚ ТУТЪ‡‚ОflВЪ 96,7 % П‡Т. н‡- НЛПЛ ‡ТЪ‚У ‡ПЛ „ОЛНУОВИ Ф Л ЪВПФВ ‡ЪЫ В НУМЪ‡НЪ‡ 25 °л, ‚ ЫТОУ‚Лflı ‡‚МУ‚ВТЛfl, „‡Б ПУКМУ УТЫ¯ЛЪ¸ ‰У ЪУ˜НЛ УТ˚ –18 Ë

–1 °л ‡ТЪ‚У ‡ПЛ нщЙ‡ Л СщЙ‡ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ВММУ. и ‡НЪЛ˜ВТНЛ ЪУ˜Н‡ УТ˚ „‡Б‡ ·Ы‰ВЪ БМ‡˜ЛЪВО¸МУ ‚˚¯В. йЪТ˛‰‡ ТОВ‰ЫВЪ, ˜ЪУ ‚ ТОЫ˜‡В МВ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪЛ ‡·УЪ˚ ТЛТЪВП˚ ‚‡НЫЫППЛ У‚‡МЛfl Ф Л УТЫ¯НВ „‡Б‡ ‡ТЪ‚У УП СщЙ‡ МВ‚УБПУКМУ ·Ы‰ВЪ ФУОЫ˜ЛЪ¸ НУМ‰ЛˆЛУММ˚И „‡Б. З ЪУ КВ ‚ ВПfl Ф Л УТЫ¯НВ „‡Б‡ нщЙУП УТУ- ·˚ı Ф У·ОВП МВ ‚УБМЛНМВЪ.

ЗУБПУКМУТЪ¸ М‡„ В‚‡ нщЙ‡ ‰У ·УОВВ ‚˚ТУНЛı ЪВПФВ ‡ЪЫ ЛПВВЪ В˘В У‰МУ Ф ВЛПЫ˘ВТЪ‚У, Т‚flБ‡ММУВ Т ‚˚‰ВОВМЛВП ‡Т- Ъ‚У ВММ˚ı Ы„ОВ‚У‰У У‰У‚ ЛБ ‡ТЪ‚У ‡. СВОУ ‚ ЪУП, ˜ЪУ ‚ „‡Б‡ı Т‚ М˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ ТУ‰В К‡ЪТfl НУМ‰ВМТ‡Ъ˚, ЛПВ˛˘ЛВ ·УОВВ ‚˚ТУНЛВ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ НЛФВМЛfl, МВКВОЛ ЪВПФВ ‡ЪЫ ‡ В- „ВМВ ‡ˆЛЛ „ОЛНУОВИ. иУТНУО¸НЫ ‡ТЪ‚У СщЙ‡ МВО¸Бfl ФУ‰У„ В- ‚‡Ъ¸ ‚˚¯В 164 °л, ˜‡ТЪ¸ НУМ‰ВМТ‡Ъ‡ УТЪ‡МВЪТfl ‚ М‡Т˚˘ВММУП‡ТЪ‚У В, ˜ЪУ ·Ы‰ВЪ ЫıЫ‰¯‡Ъ¸ В„У ФУ„ОУЪЛЪВО¸МЫ˛ ТФУТУ·МУТЪ¸. З ТОЫ˜‡В ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl нщЙ‡, ‚‚Л‰Ы ·УОВВ ‚˚ТУНУИ ЪВПФВ ‡- ЪЫ ˚ В„ВМВ ‡ˆЛЛ, УТЪ‡ЪУ˜МУВ НУОЛ˜ВТЪ‚У НУМ‰ВМТ‡Ъ‡ ‚ В„В- МВ Л У‚‡ММУП ‡ТЪ‚У В ·Ы‰ВЪ ПВМ¸¯ЛП.

з‡ОЛ˜ЛВ НУМ‰ВМТ‡Ъ‡ ‚ В„ВМВ Л У‚‡ММУП ‡ТЪ‚У В ТМЛК‡ВЪ В„У УТЫ¯‡˛˘Ы˛ ТФУТУ·МУТЪ¸, ЫТЛОЛ‚‡ВЪ ‚ТФВМЛ‚‡МЛВ „ОЛНУОfl, ˜ЪУ ПУКВЪ Ф Л‚ВТЪЛ Н ФУ‚˚¯ВММ˚П В„У ФУЪВ flП.

нВПФВ ‡ЪЫ ‡ ‚ ЛТФ‡ ЛЪВОВ ·ОУН‡ В„ВМВ ‡ˆЛЛ ‚ ТОЫ˜‡В ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl СщЙ‡ Л нщЙ‡ ФУ‰‰В КЛ‚‡ВЪТfl ‡‚МУИ 160 Л 190 °л ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ВММУ (Ф Л У‰ЛМ‡НУ‚УП УТЪ‡ЪУ˜МУП ‰‡‚ОВМЛЛ 200 ПП Ъ. ТЪ.). и Л В„ВМВ ‡ˆЛЛ СщЙ‡ ‡БМЛˆ‡ ПВК‰Ы ЪВПФВ-

42

퇷Îˈ‡ 2.12

ᇂЛТЛПУТЪ¸ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ НЛФВМЛfl „ОЛНУОВИ УЪ ‰‡‚ОВМЛfl

,

 

ЙОЛНУОЛ

 

,

ЙОЛНУОЛ

 

ÏÏ Ú. ÒÚ.

ÑùÉ

 

íùÉ

 

ÏÏ Ú. ÒÚ.

ÑùÉ

 

íùÉ

1

91,8

 

114,0

 

60

174,0

 

201,5

5

120,0

 

144,0

 

100

187,5

 

214,6

10

133,8

 

158,1

 

200

207,0

 

235,0

20

148,0

 

174,0

 

400

226,5

 

256,6

40

164,3

 

191,3

 

760

244,8

 

287,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡ЪЫ УИ ‡БОУКВМЛfl Л ‡·У˜ВИ ЪВПФВ ‡ЪЫ УИ ТЛТЪВП˚ ТУТЪ‡‚- ОflВЪ МВ ·УОВВ 4 °ë. è Ë Â„ÂÌ ‡ˆËË íùɇ ˝ÚÓÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂ臂ÂÌ 16 °л. лОВ‰У‚‡ЪВО¸МУ, ВКЛП В„ВМВ ‡ˆЛЛ СщЙ‡ ·УОВВ ЫflБ‚ЛП ФУ ˜‡ТЪЛ ‡БОУКВМЛfl В‡„ВМЪ‡. йЪТ˛‰‡ ТОВ‰ЫВЪ, ˜ЪУ ФУЪВ Л СщЙ‡ УЪ ЪВ ПЛ˜ВТНУ„У ‡БОУКВМЛfl ·Ы‰ЫЪ ·УО¸¯В, ˜ВП нщЙ‡ (Ф Л М‡ Ы¯ВМЛЛ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНУ„У ВКЛП‡ ЫТЪ‡- МУ‚НЛ).

СОfl „ОЫ·УНУИ В„ВМВ ‡ˆЛЛ ‡ТЪ‚У У‚ СщЙ‡ Л нщЙ‡ Ъ В·Ы- ВЪТfl ТУБ‰‡Ъ¸ ‚ ТЛТЪВПВ ‚‡НЫЫП, Ы У‚ВМ¸ НУЪУ У„У ПУКВЪ УФ В- ‰ВОflЪ¸Тfl ФУ ‰‡ММ˚П Ъ‡·О. 2.12.

СОfl ‰УТЪЛКВМЛfl ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ НЛФВМЛfl СщЙ‡, МВ Ф В‚˚¯‡- ˛˘ВИ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ ‡БОУКВМЛfl (164 °л), МВУ·ıУ‰ЛПУ ‚ ТЛТЪВПВ ТУБ‰‡Ъ¸ ‚‡НЫЫП М‡ Ы У‚МВ 40 ПП Ъ. ТЪ. З ЪУ КВ ‚ ВПfl Ф Л ˝ЪУП ‚‡НЫЫПВ ЪВПФВ ‡ЪЫ ‡ НЛФВМЛfl нщЙ‡ ТУТЪ‡‚ОflВЪ 191 °л, ˜ЪУ М‡ 15 „ ‡‰ЫТУ‚ МЛКВ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ В„У ‡БОУКВМЛfl.

2.3. млнДзйЗда ДЕлйкЕсайззйв йлмтда ЙДбД еЦлнйкйЬСЦзав дкДвзЦЙй лЦЗЦкД

млнДзйЗдД йлмтда ЙДбД мкЦзЙйвлдйЙй еЦлнйкйЬСЦзаь

з‡Л·УОВВ Н ЫФМ˚В ЫТЪ‡МУ‚НЛ ‡·ТУ ·ˆЛУММУИ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ ˝НТФОЫ‡ЪЛ Ы˛ЪТfl М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛflı еВ‰‚ВК¸В, м ВМ„УИ Л ьП·Ы „. к‡БОЛ˜М˚В ‚УФ УТ˚, Т‚flБ‡ММ˚В Т ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛВИ ˝ЪЛı ЫТЪ‡МУ‚УН УФЛТ‡М˚ ‚ ‡·УЪ‡ı [14, 19, 21, 23, 24, 29, 35, 44].

и ЛМˆЛФЛ‡О¸М˚В ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛВ ТıВП˚ ЫТЪ‡МУ‚УН УТЫ¯НЛ „‡Б‡ м ВМУИТНУ„У Л еВ‰‚ВК¸В„У ПВТЪУ УК‰ВМЛИ ·ОЛБНЛ, Лı УЪОЛ˜ЛВ Н‡Т‡ВЪТfl ‡ФФ‡ ‡ЪЫ МУ„У УЩУ ПОВМЛfl. з‡ ˝ЪЛı ЫТЪ‡- МУ‚Н‡ı ‚ ·ОУН‡ı В„ВМВ ‡ˆЛЛ ЪВФОУМУТЛЪВОВП ТОЫКЛЪ ‚У‰flМУИ Ф‡ .

43

мТЪ‡МУ‚НЛ ‡·ТУ ·ˆЛУММУИ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ м ВМ„УИТНУ„У ПВТЪУ-УК‰ВМЛfl ТУТЪУflЪ ЛБ ‰‚Ыı ·ОУНУ‚: УТЫ¯НЛ Л В„ВМВ ‡ˆЛЛ М‡- Т˚˘ВММУ„У ‡ТЪ‚У ‡ „ОЛНУОfl.

ЕОУНЛ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ ‚НО˛˜‡˛Ъ ‚ ТВ·fl ‡·ТУ ·В ˚ Л ТВФ‡ ‡ЪУ-˚. З fl‰В ТОЫ˜‡В‚ ‡·ТУ ·В ˚ ‚НО˛˜‡˛Ъ ‚ ТВ·fl ТВФ‡ ‡ˆЛУММ˚В ТВНˆЛЛ, ˜ЪУ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ НУПФ‡НЪМУТЪ¸ мдиЙ.

ЕОУНЛ В„ВМВ ‡ˆЛЛ ‚НО˛˜‡˛Ъ ‚ ТВ·fl ‰В„‡Б‡ЪУ , ‰ВТУ ·В ,ВЩО˛НТМЫ˛ ВПНУТЪ¸, ТЛТЪВПЫ ‚‡НЫЫППЛ У‚‡МЛfl Л Ъ.‰.

и ЛМˆЛФЛ‡О¸М‡fl ЪВıМУОУ„Л˜ВТН‡fl ТıВП‡ ЫТЪ‡МУ‚НЛ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ м ВМ„УИТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl М‡ М‡˜‡ОУ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Ф Л‚В‰ВМ‡ М‡ ЛТ. 2.25. (щЪ‡ ТıВП‡ ‚ М‡ТЪУfl˘ВВ ‚ ВПfl ‰УФУОМВМ‡ ‰УКЛПМ˚ПЛ НУПФ ВТТУ М˚ПЛ ТЪ‡МˆЛflПЛ, ‡ТФУОУКВММ˚- ПЛ ‰У Л ФУТОВ ЫТЪ‡МУ‚УН УТЫ¯НЛ „‡Б‡).

иУ‰„УЪУ‚Н‡ Н Ъ ‡МТФУ ЪЫ „‡Б‡ ТВМУП‡МТНЛı Б‡ОВКВИ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ Ф УЛБ‚У‰ЛЪТfl М‡ 15 ЫТЪ‡МУ‚Н‡ı НУПФОВНТМУИ ФУ‰- „УЪУ‚НЛ „‡Б‡.

З М‡ТЪУfl˘ВВ ‚ ВПfl М‡ ‚ТВı ЫТЪ‡МУ‚Н‡ı УТЫ¯НЛ ‰‡‚ОВМЛВ „‡- Б‡ БМ‡˜ЛЪВО¸МУ МЛКВ, ˜ВП ‚ М‡˜‡О¸М˚И ФВ ЛУ‰ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ПВТЪУ УК‰ВМЛfl, НУ„‰‡ ‰‡‚ОВМЛВ „‡Б‡ ФВ В‰ ‚ıУ‰М˚П НУООВНЪУ-УП мдиЙ ТУТЪ‡‚ОflОУ ·УОВВ 75 Н„c/ТП2. З ˝ЪУЪ ФВ ЛУ‰ УТЫ¯Н‡ „‡Б‡ Ф УЛБ‚У‰ЛО‡Т¸ Ф Л ‰‡‚ОВМЛЛ 75 Н„c/ТП2.

иУ ˝ЪУИ Ф Л˜ЛМВ М‡ мдиЙ ‚‚В‰ВМ˚ ‚ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛ˛ ‰У- КЛПМ˚В НУПФ ВТТУ М˚В ТЪ‡МˆЛЛ. и Л ˝ЪУП ТЪЫФВМЛ ТК‡ЪЛfl „‡Б‡ ‡БПВ˘ВМ˚ ‰У Л ФУТОВ ЫТЪ‡МУ‚УН ‡·ТУ ·ˆЛУММУИ УТЫ¯НЛ „‡Б‡.

кЛТ. 2.25. и ЛМˆЛФЛ‡О¸М‡fl ЪВıМУОУ„Л˜ВТН‡fl ТıВП‡ ЫТЪ‡МУ‚НЛ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ м ВМ- „УИТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl

44

з‡ ФВ ‚˚ı 4-ı (мдиЙ-1...4) ЫТЪ‡МУ‚ОВМ˚ НУОУММ˚ Т НУО- Ф‡˜НУ‚˚ПЛ Ъ‡ ВОН‡ПЛ (Йи 252, ‰Л‡ПВЪ 1,6 П). д ПУПВМЪЫ ЫТ- Ъ‡МУ‚НЛ ˝ЪЛ ‡ФФ‡ ‡Ъ˚ ЛПВОЛ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸ 3 ПОМ. П3/ТЫЪ (ФУ Ф УВНЪЫ). З ‰‡О¸МВИ¯ВП ФУТОВ ПУ‰В МЛБ‡ˆЛЛ ЪВıМУОУ„Л˜В- ТНУ„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl, Б‡НО˛˜‡˛˘ВИТfl ‚ ЫТЪ‡МУ‚НВ ‚ ‚В ıМВИ ˜‡ТЪЛ ‡·ТУ ·В ‡ ЩЛО¸Ъ -Ф‡Ъ УМУ‚, В‰ЛМЛ˜М‡fl ПУ˘МУТЪ¸ ·˚О‡ Ы‚ВОЛ˜ВМ‡ ‰У 5 ПОМ. П3/ТЫЪ „‡Б‡. йФ˚Ъ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ‰‡ММ˚ı ‡ФФ‡ ‡ЪУ‚ М‡ ˜ВЪ˚ Вı мдиЙ ТВМУП‡МТНУИ Б‡ОВКЛ ФУН‡Б‡О М‡- ‰ВКМЫ˛ Л ˝ЩЩВНЪЛ‚МЫ˛ Лı ‡·УЪЫ (ФУЪВ Л СщЙ‡ Т УТЫ¯ВММ˚П „‡БУП ПВМ¸¯В, ˜ВП М‡ УТЪ‡О¸М˚ı мдиЙ, УТМ‡˘ВММ˚ı ПМУ„У- ЩЫМНˆЛУМ‡О¸М˚ПЛ ‡·ТУ ·В ‡ПЛ). нУ КВ Н‡Т‡ВЪТfl ПВК В‚ЛБЛУММУ„У Т УН‡ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ.

з‡ мдиЙ-5 Л ФУТОВ‰Ы˛˘Лı ЫТЪ‡МУ‚ОВМ˚ ПМУ„УЩЫМНˆЛУ- М‡О¸М˚В ‡·ТУ ·В ˚ ‡БОЛ˜МУИ ПУ‰ЛЩЛН‡ˆЛЛ, ‚ ЪУП ˜ЛТОВ:

М‡ мдиЙ-5...10 (Йи 365) Ф УВНЪМУИ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 5 ПОМ. П3/ÒÛÚ;

̇ ìäèÉ 1Äë, 11...13 Ë 15 (Éè 502) Ô ÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ 10 ÏÎÌ. Ï3/ÒÛÚ.

еМУ„УЩЫМНˆЛУМ‡О¸М˚И ‡ФФ‡ ‡Ъ ЪЛФУ‚УИ НУМТЪ ЫНˆЛЛ Йи-365 Ф В‰ТЪ‡‚ОflВЪ ТУ·УИ НУОУММЫ ‚˚ТУЪУИ 16 П Л ‰Л‡ПВЪ УП 1,2 П, НУЪУ ‡fl ЩЫМНˆЛУМ‡О¸МУ ‡Б‰ВОВМ‡ М‡ Ъ Л ТВНˆЛЛ: ТВФ‡-‡ˆЛЛ, П‡ТТУУ·ПВМ‡ Л ЩЛО¸Ъ ‡ˆЛЛ Л ЫО‡‚ОЛ‚‡МЛfl „ОЛНУОfl. иВ ‚‡fl ФУ ıУ‰Ы „‡Б‡ ТВНˆЛfl ТВФ‡ ‡ˆЛЛ ТУТЪУЛЪ ЛБ ТВФ‡ ‡ˆЛУММУИ Ъ‡ ВОНЛ, УТМ‡˘ВММУИ 86 Ф flПУЪУ˜М˚ПЛ ˆВМЪ У·ВКМ˚ПЛ ˝ОВПВМЪ‡ПЛ ‰Л‡ПВЪ УП 60 ПП (ЪЛФ‡ Йик-202). е‡ТТУУ·ПВММ‡fl ТВНˆЛfl ТУТЪУЛЪ (‚ Ф УВНЪМУП ‚‡ Л‡МЪВ) ЛБ ФflЪЛ НУМЪ‡НЪМ˚ı ТЪЫФВМВИ, Н‡К‰‡fl ЛБ НУЪУ ˚ı ‚НО˛˜‡ВЪ ‚ ТВ·fl ТЛЪ˜‡ЪЫ˛ НУМ- Ъ‡НЪМЫ˛ Ъ‡ ВОНЫ Л ТВФ‡ ‡ˆЛУММЫ˛ Т Ф flПУЪУ˜М˚ПЛ ТВФ‡ ‡ˆЛУММ˚ПЛ ˝ОВПВМЪ‡ПЛ. лЛЪ˜‡Ъ‡fl Ъ‡ ВОН‡ Т УЪ‚В ТЪЛflПЛ ‰Л‡ПВЪ-УП 6 ПП ‡·УЪ‡ВЪ ‚ ВКЛПВ ЫМУТ‡, ‡ ТВФ‡ ‡ˆЛУММ‡fl Ъ‡ ВОН‡ Ф В‰М‡БМ‡˜ВМ‡ ‰Оfl ЫО‡‚ОЛ‚‡МЛfl ЫМУТЛПУ„У Т ТЛЪ˜‡ЪУИ Ъ‡ ВОНЛ „ОЛНУОfl Л ‚УБ‚ ‡Ъ‡ В„У ‰Оfl У·ВТФВ˜ВМЛfl ‚МЫЪ ВММВИ ˆЛ НЫОflˆЛЛ ‡·ТУ ·ВМЪ‡. ЗВ ıМflfl ТВНˆЛfl ‡ФФ‡ ‡Ъ‡ ТОЫКЛЪ ‰Оfl У˜ЛТЪНЛ УТЫ¯ВММУ„У „‡Б‡ УЪ ПВОНУ‰ЛТФВ ТМ˚ı Н‡ФВО¸ „ОЛНУОfl Л ТУТЪУЛЪ ЛБ 54 ЩЛО¸Ъ -Ф‡Ъ УМУ‚ Т М‡ПУЪНУИ ЛБ ЩЛО¸Ъ Ы˛˘В„У П‡ЪВ Л‡- О‡ (МВЪН‡МУВ О‡‚Т‡МУ‚УВ ЪВıМЛ˜ВТНУВ ФУОУЪМУ), ‡ ПЛ У‚‡ММУ„У Т У·ВЛı ТЪУ УМ 2–3 ТОУflПЛ ПВЪ‡ООЛ˜ВТНУИ ЫН‡‚МУИ ТВЪНЛ. лОЛ‚ ЫОУ‚ОВММУ„У ‚ ТВНˆЛЛ ЩЛО¸Ъ ‡ˆЛЛ „ОЛНУОfl УТЫ˘ВТЪ‚ОflВЪТfl ФУ М‡ ЫКМУИ ФВ ВЪУ˜МУИ Ъ Ы·В М‡ ФУОЫ„ОЫıЫ˛ Ъ‡ ВОНЫ ‚ П‡ТТУУ·ПВММЫ˛ ТВНˆЛ˛.

С Ы„ЛП ‚‡КМ˚П ЫБОУП ЫТЪ‡МУ‚УН УТЫ¯НЛ „‡Б‡ fl‚ОflВЪТfl ·ОУНВ„ВМВ ‡ˆЛЛ М‡Т˚˘ВММУ„У ‡ТЪ‚У ‡, НУЪУ ˚И ‚НО˛˜‡ВЪ ‚ ТВ·fl ‰ВТУ ·В Т ТЛТЪВПУИ У У¯ВМЛfl, ВНЫФВ ‡ЪЛ‚М˚И ЪВФОУУ·ПВММЛН, ЛТФ‡ ЛЪВО¸, М‡ТУТ˚ Л Ъ.‰.

45

퇷Îˈ‡ 2.13

кВБЫО¸Ъ‡Ъ˚ У· ‡·УЪНЛ Щ‡НЪЛ˜ВТНЛı ФУН‡Б‡ЪВОВИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ ‡·ТУ ·ˆЛУММУИ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ мдиЙ-4 [23]

èÓ͇Á‡ÚÂθ

 

 

çÓÏÂ ‡

Á‡Ï ӂ

 

 

 

1

2

 

3

4

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëӉ ʇÌË ç2é ‚ ‡ÒÚ‚Ó Â

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñùɇ, % χÒ.:

 

 

 

 

 

 

 

 

êÑùÉ

1,79

1,47

 

1,65

1,65

 

1,83

1,83

çÑùÉ

6,28

5,76

 

6,28

6,59

 

7,09

5,64

ê‡ÒıÓ‰ „‡Á‡, Ú˚Ò. Ï3

1263

1262

 

1219

1305

 

1305

1305

èÓ‰‡˜‡ êÑùÉ, Í„/1000 Ï3

3,89

3,89

 

4,07

3,76

 

3,78

3,86

лЪВФВМ¸ М‡Т˚˘ВМЛfl ‡ТЪ‚У ‡

5,68

5,58

 

5,39

5,82

 

5,79

5,92

Ñùɇ, %

 

 

 

 

 

 

 

 

ꇂÌÓ‚ÂÒ̇fl ÚӘ͇ ÓÒ˚, °ë

–19

–22

 

–20,5

–20,5

 

–18

–18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з‡ fl‰Ы Т ЫН‡Б‡ММ˚ПЛ ‚ ТУТЪ‡‚ ЫТЪ‡МУ‚УН УТЫ¯НЛ „‡Б‡ ‚ıУ‰flЪ Л ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚В ‡ФФ‡ ‡Ъ˚: ‡Б‰ВОЛЪВОЛ, УЪТЪУИМЛНЛ, ·Ы- ЩВ М˚В ВПНУТЪЛ Л Ъ.‰.

аБ УФ˚Ъ‡ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ЫТЪ‡МУ‚УН ‡·ТУ ·ˆЛУММУИ УТЫ¯НЛ „‡Б‡ м ВМ„УИТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl БМ‡˜ЛЪВО¸М˚И ЛМЪВ ВТ Ф В‰- ТЪ‡‚ОflВЪ ‚УБПУКМУТЪ¸ ‰УТЪЛКВМЛfl ·УОВВ ‚˚ТУНУИ ТЪВФВМЛ М‡- Т˚˘ВМЛfl ‡ТЪ‚У ‡ СщЙ‡ ‚О‡„УИ, ˜ВП ˝ЪУ В„О‡ПВМЪЛ ЫВЪТfl ФУ “зУ П‡П ЪВıМУОУ„Л˜ВТНУ„У Ф УВНЪЛ У‚‡МЛfl” йзни 1-86.

лУ„О‡ТМУ ˝ЪЛП МУ П‡П ТЪВФВМ¸ М‡Т˚˘ВМЛfl ‡ТЪ‚У ‡ СщЙ‡В„О‡ПВМЪЛ ЫВЪТfl МВ ‚˚¯В 2,5 %. б‰ВТ¸ Л ‰‡ОВВ ТЪВФВМ¸ М‡- Т˚˘ВМЛfl ‡ТЪ‚У ‡ ЫН‡Б˚‚‡ВЪ М‡ ‡БМУТЪ¸ П‡ТТУ‚˚ı НУМˆВМЪ-‡ˆЛИ „ОЛНУОfl ‚ В„ВМВ Л У‚‡ММУП Л М‡Т˚˘ВММУП ‡ТЪ‚У ‡ı.

аБ‚ВТЪМУ, ˜ЪУ ТЪВФВМ¸ М‡Т˚˘ВМЛfl ‡ТЪ‚У ‡ УФ В‰ВОflВЪ Ы‰ВО¸М˚И ‡ТıУ‰ ˆЛ НЫОЛ ЫВПУ„У ‚ ТЛТЪВПВ ‡·ТУ ·ВМЪ‡, ПУ˘- МУТЪЛ М‡ТУТУ‚, ‡БПВ ˚ ВПНУТЪВИ Л НУППЫМЛН‡ˆЛИ „ОЛНУОfl, У·˙ВП˚ „‡БУ‚ ‚˚‚ВЪ Л‚‡МЛfl Л Ъ.‰. д УПВ ЪУ„У, ˝ЪУЪ ФУН‡Б‡ЪВО¸ ‚ОЛflВЪ Ъ‡НКВ М‡ ‡ТıУ‰ ˝МВ „ЛЛ ‚ ·ОУНВ В„ВМВ ‡ˆЛЛ.

ЗУБПУКМУТЪ¸ ‰УТЪЛКВМЛfl ·УОВВ ‚˚ТУНУИ ТЪВФВМЛ М‡Т˚˘В- МЛfl ‡·ТУ ·ВМЪ‡ Ф УЛОО˛ТЪ Л У‚‡М˚ Щ‡НЪЛ˜ВТНЛПЛ ФУН‡Б‡ЪВОflПЛ ‡·УЪ˚ мдиЙ-4 м ВМ„УИТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl (Ъ‡·О. 2.13).

з‡ УТМУ‚В ФУОЫ˜ВММ˚ı ‰‡ММ˚ı ПУКМУ Т‰ВО‡Ъ¸ У‰МУБМ‡˜М˚И ‚˚‚У‰ У ЪУП, ˜ЪУ М‡ ЫТЪ‡МУ‚Н‡ı УТЫ¯НЛ „‡Б‡ ПУКМУ ‰УТЪЛ˜¸ ·УОВВ ‚˚ТУНЫ˛ ТЪВФВМ¸ ‡Б·‡‚ОВМЛfl ‡·ТУ ·ВМЪ‡, ˜ВП ˝ЪУ Ф В- ‰ЫТПУЪ ВМУ ФУ зУ П‡П ЪВıМУОУ„Л˜ВТНУ„У Ф УВНЪЛ У‚‡МЛfl йзни 1-86. ЕО‡„У‰‡ fl ˝ЪУПЫ ПУКМУ ‰УТЪЛ˜¸ ПВМ¸¯В„У Ы‰ВО¸МУ- „У ‡ТıУ‰‡ ˆЛ НЫОЛ Ы˛˘В„У ‡·ТУ ·ВМЪ‡ Л ТМЛКВМЛfl ‡ТıУ‰‡ ˝ОВНЪ У˝МВ „ЛЛ М‡ ‡·УЪЫ М‡ТУТУ‚ Л М‡ В„ВМВ ‡ˆЛ˛ М‡Т˚- ˘ВММУ„У ‡ТЪ‚У ‡. З ˆВОУП, ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡fl ТЪВФВМ¸ М‡Т˚˘ВМЛfl‡ТЪ‚У ‡ СщЙ‡ ‚У ‚Б‡ЛПУЫ‚flБНВ Т УТМУ‚М˚ПЛ Ф‡ ‡ПВЪ ‡ПЛ Ф УˆВТТ‡ М‡ ТЪ‡‰ЛЛ Ф УВНЪЛ У‚‡МЛfl, ПУКМУ ‰УТЪЛ˜¸ ТМЛКВМЛВ Б‡Ъ ‡Ъ М‡ У· ‡·УЪНЫ „‡Б‡.

46

млнДзйЗдД йлмтда ЙДбД ьеЕмкЙлдйЙй еЦлнйкйЬСЦзаь

мТЪ‡МУ‚НЛ УТЫ¯НЛ „‡БУ‚ ьП·Ы „ТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl УЪ Ы ВМ„УИТНЛı ЫТЪ‡МУ‚УН УЪОЛ˜‡˛ЪТfl НУПФ‡НЪМУТЪ¸˛, НУЪУ ‡fl ‰УТЪЛ„МЫЪ‡ ·О‡„У‰‡ fl Ф ЛПВМЛ˛ МУ‚У„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl ·УО¸¯УИ В‰ЛМЛ˜МУИ ПУ˘МУТЪ¸˛.

мдиЙ Л „УОУ‚МУИ Ы˜‡ТЪУН П‡„ЛТЪ ‡О¸МУ„У „‡БУФ У‚У‰‡ ьП- ·Ы „ – б‡Ф‡‰ ‡ТФУОУКВМ˚ ‚ БУМВ ПМУ„УОВЪМЛı ПВ БО˚ı ФУ-У‰. З Т‚flБЛ Т ˝ЪЛП Т ˆВО¸˛ ЛТНО˛˜ВМЛfl ‡ТЪВФОВМЛfl „ ЫМЪ‡ Ф В‰ЫТПУЪ ВМУ УıО‡К‰ВМЛВ „‡Б‡ ‰У ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ 0 – (–1) °ë Ô ‰ ÔÓ‰‡˜ÂÈ ‚ åÉ.

иУ‰„УЪУ‚Н‡ „‡БУ‚ ТВМУП‡МТНЛı Б‡ОВКВИ Н Ъ ‡МТФУ ЪЫ ‚В‰ВЪТfl М‡ ТВПЛ мдиЙ, ЛПВ˛˘Лı Л‰ВМЪЛ˜МЫ˛ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЫ˛ ТıВПЫ. мдиЙ ЫНУПФОВНЪУ‚‡М˚ УЪВ˜ВТЪ‚ВММ˚П У·У Ы‰У‚‡- МЛВП.

З ТУТЪ‡‚ Н‡К‰УИ мдиЙ ‚ıУ‰flЪ 9 (8 ‡·У˜Лı, У‰М‡ ВБВ ‚- М‡fl) У‰МУЪЛФМ˚ı ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı МЛЪУН ФУ УТЫ¯НВ „‡Б‡ Т Ф УВНЪМУИ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 10 ПОМ. П3/ÒÛÚ Í‡Ê‰‡fl.

и ЛМˆЛФЛ‡О¸М‡fl ЪВıМУОУ„Л˜ВТН‡fl ТıВП‡ ЫТЪ‡МУ‚НЛ УТЫ¯НЛ ьП·Ы „ТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl „‡Б‡ Ф Л‚В‰ВМ‡ М‡ ЛТ. 2.26. (щЪ‡

кЛТ. 2.26. и ЛМˆЛФЛ‡О¸М‡fl ЪВıМУОУ„Л˜ВТН‡fl ТıВП‡ мдиЙ ьП·Ы „ТНУ„У ПВТЪУ-УК‰ВМЛfl

47

ТıВП‡ ‚ М‡ТЪУfl˘ВВ ‚ ВПfl ‰УФУОМВМ‡ ‰УКЛПМ˚ПЛ НУПФ ВТТУ М˚ПЛ ‡„ В„‡Ъ‡ПЛ, ЫТЪ‡МУ‚ОВММ˚ПЛ ФВ В‰ ·ОУНУП УТЫ¯НЛ „‡Б‡).

л ˆВО¸˛ ЛТНО˛˜ВМЛfl ‡ТЪВФОВМЛfl „ ЫМЪУ‚ ‚‰УО¸ Ъ ‡ТТ˚ „‡- БУФ У‚У‰У‚ Ф В‰ЫТПУЪ ВМУ УıО‡К‰ВМЛВ „‡Б‡ ‰У ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ ПЛМЫТ 1 °ë Ô ‰ ÔÓ‰‡˜ÂÈ Â„Ó Ì‡ Ú ‡ÌÒÔÓ ÚË Ó‚ÍÛ.

з‡ ‚ТВı мдиЙ ТВФ‡ ‡ˆЛfl Л УТЫ¯Н‡ „‡Б‡ Ф УЛБ‚У‰ЛЪТfl ‚ ПМУ„УЩЫМНˆЛУМ‡О¸М˚ı ‡ФФ‡ ‡Ъ‡ı (еоД), ‡Б ‡·УЪ‡ММ˚ı СДй “сдЕз”. еоД ‚НО˛˜‡˛Ъ ‚ ТВ·fl 3 ТВНˆЛЛ: ‚ıУ‰МЫ˛ ТВ- Ф‡ ‡ˆЛУММЫ˛, П‡ТТУУ·ПВММЫ˛ Л ЩЛО¸Ъ Ы˛˘Ы˛.

з‡ мдиЙ-1; 2 Л 5 cПУМЪЛ У‚‡М˚ еоД ЪЛФ‡ Йи 502. ЗıУ‰- М‡fl ТВФ‡ ‡ˆЛУММ‡fl ТВНˆЛfl ˝ЪЛı ‡·ТУ ·В У‚ ТУТЪУЛЪ ЛБ Ъ‡М„ВМ-

ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÂ Â„Ó Ó‰ÍË Ò ÒÂÚ˜‡Ú˚Ï

УЪ·УИМЛНУП Л

Ú‡ ÂÎÓÍ

Ò ˆÂÌÚ Ó·ÂÊÌ˚ÏË

ÒÂÔ‡ ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË

˝ОВПВМЪ‡ПЛ

Éèê 353

(115 ¯Ú.).

 

 

 

е‡ТТУУ·ПВММ‡fl ТВНˆЛfl ‚НО˛˜‡ВЪ ˜ВЪ˚ В ТВЪ˜‡Ъ˚В НУМЪ‡НЪ- М˚В Ъ‡ ВОНЛ, ПВК‰Ы НУЪУ ˚ПЛ ЫТЪ‡МУ‚ОВМ˚ Ъ‡ ВОНЛ Т ˆВМЪ У- ·ВКМ˚ПЛ ТВФ‡ ‡ˆЛУММ˚ПЛ ˝ОВПВМЪ‡ПЛ Йик 202 (ФУ 204 ˝ОВПВМЪ‡ М‡ Н‡К‰УИ). лВФ‡ ‡ˆЛУММ˚В Ъ‡ ВОНЛ ТМ‡·КВМ˚ ˆВМЪ У- ·ВКМ˚ПЛ ˝ОВПВМЪ‡ПЛ Йик 353 (105 ¯Ъ.). е‡ТТУУ·ПВММ‡fl ТВНˆЛfl УЪ ‚ıУ‰МУИ ТВФ‡ ‡ˆЛУММУИ ТВНˆЛЛ УЪ‰ВОВМ‡ ФУОЫ„ОЫıУИ Ъ‡ ВОНУИ.

оЛО¸Ъ Ы˛˘‡fl ТВНˆЛfl ТУТЪУЛЪ ЛБ Ъ‡ ВОНЛ Т ЩЛО¸Ъ - Ф‡Ъ УМ‡ПЛ (120 ¯Ъ.) Л Ъ‡ ВОНЛ Т ˆВМЪ У·ВКМ˚ПЛ ТВФ‡ ‡ˆЛУМ- М˚ПЛ ˝ОВПВМЪ‡ПЛ Йик 353 (92 ¯Ъ.).

з‡ мдиЙ-3; 4; 6 Л 7 ЛТФУО¸БЫ˛ЪТfl еоД ЪЛФ‡ Йи 778. éı·ʉÂÌË „‡Á‡. ÑÎfl Óı·ʉÂÌËfl ÓÒÛ¯ÂÌÌÓ„Ó „‡Á‡ ‚ ÒÓ-

ТЪ‡‚ Н‡К‰УИ мдиЙ ‚НО˛˜ВМ˚ 24 ‡ФФ‡ ‡Ъ‡ ‚УБ‰Ы¯МУ„У УıО‡К- ‰ВМЛfl Л 9 ·ОУ˜М˚ı ЪЫ ·У‰ВЪ‡М‰В М˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚ (ЕнСД), ı‡-‡НЪВ ЛТЪЛН‡ НУЪУ ˚ı Ф Л‚В‰ВМ‡ ‚ Ъ‡·О. 2.14.

З БЛПМЛИ ФВ ЛУ‰ МВУ·ıУ‰ЛП‡fl ЪВПФВ ‡ЪЫ ‡ „‡Б‡ ‰УТЪЛ„‡ВЪТfl Б‡ Т˜ВЪ ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl ДЗй. З ОВЪМЛИ ФВ ЛУ‰ ‰Оfl УıО‡К‰ВМЛВ „‡Б‡ ЛТФУО¸БЫ˛ЪТfl ДЗй Л ЪЫ ·У‰ВЪ‡М‰В М˚В ‡„ В„‡Ъ˚ П‡ НЛ ЕнСД-10/13-мпг4 ФУ ТıВПВ: НУООВНЪУ УТЫ¯ВММУ„У „‡Б‡ →

퇷Îˈ‡ 2.14

йТМУ‚М˚В ЪВıМЛ˜ВТНЛВ ‰‡ММ˚В ЕнСД

èÓ͇Á‡ÚÂÎË

á̇˜ÂÌËÂ

 

 

è ÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔÓ „‡ÁÛ, ÏÎÌ.Ï3/ÒÛÚ

10

иВ ВФ‡‰ ЪВПФВ ‡ЪЫ ˚ М‡ ЪЫ ·У‰ВЪ‡М‰В В, °C

30

и В‰ВО¸МУВ ‡·У˜ВВ ‰‡‚ОВМЛВ „‡Б‡ М‡ ‚ıУ‰В ‚ ЪЫ ·ЛМЫ, ‡Ъ‡

130

С‡‚ОВМЛВ „‡Б‡ М‡ ‚ıУ‰В ‚ НУПФ ВТТУ нСД, ‡Ъ‡

82,4

лЪВФВМ¸ ФУ‚˚¯ВМЛfl ‰‡‚ОВМЛfl „‡Б‡ ‚ НУПФ ВТТУ В

1,31

лЪВФВМ¸ ФУМЛКВМЛfl ‰‡‚ОВМЛfl „‡Б‡ ‚ ЪЫ ·ЛМВ

1,63

ó‡ÒÚÓÚ‡ ‚ ‡˘ÂÌËfl ÓÚÓ ‡, Ó·/ÏËÌ

9000

 

 

48

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Технология переработки природного газа и конденсата