Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
4.87 Mб
Скачать

4.2. Методика проведення вимірів

4.2.1. Градуювання спектрометра по енергії та визначення енергії α-випромінювання невідомого джерела.

Для градуювання номерів каналів аналізатора по енергії використовуються принаймні два еталонні джерела з відомими енергіями α–випромінювання. Ці джерела послідовно розташовують на однакових відстанях від детектора і на протязі 2-4 хвилин проводять вимір апаратурного спектра для кожного з джерел. З апаратурних спектрів знаходиться положення Nмакс. Результати вимірів записують у вигляді таблиці № 1.

Таблиця № 1.

Джерело α–частинок

Енергія α–частинок

Положення Nмакс.

На основі даних таблиці № 1 будують графік залежності номерів каналів Nмакс.від енергії випромінювання Eα, тобто, так званий, графік енергетичної шкали спектрометра. По осі абсцис відкладаємо номери каналів, по осі ординат енергію альфа частинок На цьому графіку вісі координат повинні починатись з нуля. Природні та штучні джерела випромінюють α–частинки тільки з енергіями більше 4,5 МеВ (див.таблицю 2Д у додатку), тому пряму лінію на графіку слід проводити через початок системи координат та поблизу одержаних у експерименті точок.

Для визначення енергії α–частинок невідомого джерела його поміщають біля детектора на тому ж самоту місці, де розташовувались еталонні джерела. На протязі 2-4 хвилин вимірюється амплітудний спектр і визначається номер каналу де знаходиться максимуму піку. Енергія α–частинок знаходиться з допомогою графіку енергетичної шкали спектрометра.

4.2.2. Визначення довжини пробігу α–частинок у повітрі. Визначення середнього та екстрапольованого пробігу.

Для цих вимірів необхідно використати джерело, що випромінює тільки одну інтенсивну групу α–частинок чи декілька груп з близькими значеннями енергії. Таким вимогам відповідає ізотоп . При розпаді ядер плутонію випромінюються три групи α–частинок з енергіями 5,15 , 5,14 та 5,09 МеВ. Джерело закріплюється у пристрої, що дозволяє точно визначати відстань між джерелом та детектором. На поверхні джерела розміщується коліматор для формування пучка α–частинок з паралельними траєкторіями. Перший вимір апаратурного спектру проводиться, коли джерело знаходиться впритул до детектора. Вимір проводиться на протязі такого часу, щоб у максимумі піка було зареєстровано приблизно 1000 відліків (приблизно 3-5 хвилин). Послідуючі виміри проводяться на протязі такого же часу. Другий і послідуючі виміри проводять збільшуючи відстань між детектором і джерелом кожного разу на 4 мм., тобто, з кроком 4 мм. Після шостого виміру крок зменшується до 2 мм. Виміри припиняються, коли число зареєстрованих відліків у максимумі піку буде менше 10. Останні три чотири виміри повторяються 2–3 рази і знаходиться середнє значення.

Після виміру кожного апаратурного спектру необхідно записати: а) положення максимуму піка, результати вимірів записувати у вигляді таблиці № 3. б) числа зареєстрованих імпульсів у кожному з каналів під піком. Починати треба з лівої границі піку Nл до правої границі Nп. Результати вимірів записувати у вигляді таблиці № 2 (суму), та таблиці №3 (Nмакс). Наприклад, у випадку вказаному на рис. 6, сумування проводиться від 471 до 481 каналу.

Обробка експериментальних даних полягає у знаходженні сумарного числа відліків під піком nсум та побудові графіку nсум =f(Х).

Таблиця 2. Виміри з джерелом ...........

Х –відстань між джерелом та детектором, см.

Зареєстроване число відліків у каналах n(Nл) ....n(Nмакс).....n(Nп)

Сумарне число відліків nсум =

0,4

n(Nл) .........................................n(Nл)

0,8

n(Nл) .........................................n(Nл)

......

4,0

4,2......

Згідно даних таблиці № 2 будуємо графік залежності nсум від Х. З побудованого графіку знаходимо середній пробіг та екстрапольований пробігRекс. Порівнюємо одержані дані з довідниковими даними.

Соседние файлы в папке ядерні лабки