Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Etnologiya.docx
Скачиваний:
204
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
321.24 Кб
Скачать

26. Біологічна теорія етносу

Виходячи з ідеї німецького філо¬ софа XVIII ст. Гердера, який народ (етнос. —М.Т.) зводив до єдності “крові і землі”, спираючись на традиції еволюціоністсь¬ кої і дифузіоністської етнології другої половини XIX — ПОЧ.ХХ ст., російський етнолог М.С.Широкогоров розробив першу спра¬ вжню теорію етносу. У 1923 р. в Шанхаї він видав працю “Етнос: Дослідження основних принципів зміни етнічних і етнографіч¬ них явищ”. Її автор вважав, що “етнос” — це така людська спі¬ льнота, в якій відбувається процес творення, розвитку і смерті тих елементів, котрі дають можливість існувати людству як окре¬ мому виду. При цьому етносом він вважав таку групу людей, яка об’єднана спільністю походження, звичаїв, мови і укладом жит¬тя. Широкогоров розглядав розвиток етносу як процес пристосу¬ вання до середовища і пристосування середовища до своїх по¬ треб. Ототожнюючи етноси з біологічними спільнотами, він ме¬ ханічно переносив закони біології, точніше зоології, на історичні процеси. Це підтверджується його висновком, що для етносу будьяка форма існування виправдана, якщо вона забезпечить йому виживання, бо основна мета етносу — вижити. Рушійною силою розвитку етносів він вважав війну, розвиток культури і зростан¬ ня населення. Біологічну концепцію етносу сповідував і німець¬ кий вчений українського походження Андрій Білинський, який відстоював думку, що народ (етнос. — М.Т.) є біологічною спіль¬ нотою, тобто природним, біологічним явищем. Для нього народ (етнос) — небудь-якагрупа людей, а така група, яка “поєднана кровними, біологічними зв’язками” .

27. Енергетична теорія етносу

Творець теорії Л.Гумільов у її основу поклав вчення видатного українського вченого Л.М.Вернадського про “живу речовину” нашої планети, яка складається з сукупності всіх живих істот. Людина — складова частина жи¬ вої речовини землі, а тому втягнута у всі біогеохімічні процеси біосфери, входить до неї у вигляді етносів.

Розвиваючи ці положення, відомий російський вчений Л.Гу¬ мільов наголошував, що людина відрізняється від тих живих іс¬ тот, які не усвідомлюють своєї діяльності. Людина ж може свідо¬ мо і цілеспрямовано змінювати умови свого існування. Але при цьому вона, як і всі живі істоти, нерозривно пов’язана з навко¬ лишнім середовищем. Такий підхід привів ученого до висновку, що етноси — біофізична реальність, яка прибрана в певну соціа¬ льну обгортку. За Л.Гумільовим, етноси:

— не є лише біологічним явищем, не є лише популяцією (су¬ купністю особин одного виду, які, маючи спільний генофонд, упродовж багатьох поколінь відтворюють себе на певній терито¬ рії);

—не є лише расами, бо раси не є формою людського співжит¬ тя, а лише їх біологічною характеристикою;

—не є лише суспільством (соціальною групою), хоча всі люд¬ ські колективи, за винятком первісних, пов’язані з виробницт¬ вом. Первісні ж людські колективи — це ще не суспільства, не соціальні групи. Саме на основі первісних людських колективів розвинулись людські спільноти, які називаємо етносами;

—не є лише соціальними колективами (суспільством), бо со¬

ціальні колективи існують з часів появи Ното заріепз, розвива¬ ються спонтанно по спіралі. їх соціально-економічніхарактерис¬тики повністю ігнорують етнічні риси і ознаки. На відміну від них, етноси прямо не пов’язані з розвитком продуктивних сил і не розвиваються по спіралі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]