Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Visual_Basic_6.0._Посiбник_2009

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
5.8 Mб
Скачать

Частина лабораторної роботи, яка виконується студентом на занятті:

Відкрити новий проект і створити розроблену форму. Створеним об’єктам надати необхідні властивості. Перейти до вікна коду й ввести програму. Запустити програму на виконання. Переписати в зошит результати розрахунків. Захистити роботу у викладача, відповівши на запитання по темі лабораторної роботи.

80

2. Модуль 2. Третійзмістовиймодуль(ЗМ3).

Програмуванняалгоритмівосновнихвидівобчислювальнихпроцесів

2.1.Лабораторнаробота(ознайомча)

Мета:

ознайомитисьз користувальницькою оболонкою системи програмуванняVisualBasic 6.0;

набутинавичокстворюванняформизрозташованиминанеїелементамиуправління танадаванняїмнеобхіднихвластивостей;

навчитисьпереходитидовікнакодудлявведенняпроцедурувхідномукоді(написання програми);

навчитисьзберігатитавиконуватинаписаніпрограми.

Теоретичнівідомості.

Длявиконаннялабораторноїроботинеобхідновивчититеоретичнийматеріал,якийроз- ташованийнаст.21–ст.35данихметодичнихвказівок.

Література:[1,2,3]

Завдання.Обчислитизначеннявиразу

z = x2+y3, де x=3; y=5.

ХІДЛАБОРАТОРНОЇРОБОТИ

І. Скласти лінійний алгоритм обчислення значення z, який реалізується простою послідовністю операцій.

Початок

Введення x, y

z=x2+y3

Виведення z

Кінець

Накреслити цей алгоритм у текстовому процесорі Word. Скопіювати через буфер обміну рисунок у графічний редактор Paint (Пуск Программы Стандартные Paint). Зберегти рисунок у власній папці з ім’ям «Лінійний алгоритм №0» і розширенням jpg.

81

ІІ. Реалізація етапу візуального програмування.

ІІ.1. Розробити форму і її вміст Для реалізації завдання будемо використовувати одну екранну форму. Форма буде вміщувати: назву роботи, відомості про студента, схему лінійного алгоритмічного процесу, дві командні кнопки та початкові дані, які поміщені в текстові поля. Результати обчислення будемо виводити в текстове поле. Щоб знати, де яке поле знаходиться, їх необхідно підписати, створивши до них поля написів (мітки).

ІІ.2. Створити розроблену форму. Завантажуємо Visual Basic. У діалоговому вікні New Project обираємо проект Standard.EXE і натискаємо кнопку Открыть . У відкритому вікні Visual Basic з’явиться порожня екранна форма – Form1. Збільшити розмір форми, перетягуючи кутовий маркер, як у звичайному рисунку, до розмірів вікна проекту Project1. Щоб розташувати об’єкт (елемент управління) на формі, потрібно клацнути по ньому на панелі елементів управління й потім за допомогою миші встановити у формі його розмір і позицію. У вікні форми запрограмувати наступні об’єкти:

( Label) і накреслити на формі об’єкти Label1, Label2, … , Label5;

(TextBox) і накреслити на формі об’єкти Text1, Text2, Text3;

(Image) і накреслити на формі область для відображення рисунку;

(CommandButton) і накреслити на формі дві командні кнопки. Після розташування всіх об’єктів форма буде виглядати так:

Рис. 1. Початковий вигляд форми

82

ІІ.3. Надати формі й розташованим на неї елементам управління (об’єктам) значення властивостям, перерахованим в таблиці 1.

Таблиця 1 Властивості, які задаються формі й накресленим об’єктам

Об’єкт

Власти-

Пояснення

Значення

вість

властивостей

 

 

Form1

Caption

Текст надпису

Ввести текст:

 

 

 

Розташування об’єктів у

 

 

 

формі

 

Font

Шрифт, розмір, на-

Розмір шрифту – 18

 

 

креслення

 

 

BackColor

Колір фону

Вибрати колір фону за своїм

 

 

 

смаком

Label1 …

Caption

Текст надпису

Для кожного об’єкту ввести

Label5

 

 

текст, дивіться рис.2

 

BackColor

Колір фону

Вибрати колір фону за своїм

 

 

 

смаком

 

 

 

 

 

ForeColor

Колір тексту

Вибрати колір тексту за сво-

 

 

 

їм смаком

 

Font

Шрифт, розмір, на-

Розмір шрифту – 24

 

 

креслення

 

Label1,

Alignment

Вирівнювання тексту

Center

Label2

 

в границях поля

 

Label3…

BorderStyle

Стиль границь

1-FixedSingle (фіксований

Label5

 

об’єкту

розмір, з рамкою)

 

AutoSize

Приведення границь

True

 

 

поля до границь текс-

 

 

 

ту

 

Text1…

Text

Введення тексту або

Для Text1, Text2 ввести

Text3

 

пусто

текст, дивіться рис. 2.

 

 

 

Для Text3 – пусто.

 

BorderStyle

Стиль границь

1-FixedSingle (фіксований

 

 

об’єкту

розмір, з рамкою)

Image

Stretch

Приведення розміру

True

 

 

зображення до зада-

 

 

 

них розмірів об’єкту

 

 

Picture

Ім’я графічного фай-

Задається в діалоговому ві-

 

 

лу

кні Load Picture

Command1,

Caption

Текст надпису

Для кожного об’єкту ввести

Command2

 

 

текст, дивіться рис.2

 

Style

Стиль відображення

1-Graphical (графічний)

 

BackColor

Колір фону

Вибрати колір фону за своїм

 

 

 

смаком

 

 

83

 

На рис. 2 показаний вигляд форми після надання властивостей об’єктам.

Рис. 2. Вигляд форми після надання властивостей об’єктам

ІІІ. Приступити до етапу програмування у вхідному коді. Усі процедури обробки події в Visual Basic реалізуються у вікні коду. Для відкриття вікна коду необхідно подвійно клацнути на елементі управління у формі.

ІІІ.1. Подвійно клацнути по кнопці <Розрахувати>. У вікні Form1 (Code) з’явиться заголовок процедури та її кінець:

Private Sub Command1_Click()

End Sub

Після заголовку процедури набрати текст (тіло процедури): Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1.Text)

y = Val(Text2.Text) z = x ^ 2 + y ^ 3 Text3.Text = z

End Sub

84

ІІІ.2. Подвійно клацнути по кнопці <Вихід>. У вікні Form1 (Code) з’явиться заголовок процедури та її кінець. Після заголовку процедури набрати End:

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

ІV. Після завершення написання коду натиснути кнопку <Start> на па-

нелі інструментів Standard (Стандартна). У вікні Розташування об’єктів у формі клацнути по командній кнопці <Розрахувати>. Результат обчислень з’явиться в текстовому полі Text3 (рис. 3).

Рис. 3. Вигляд форми виконання обчислень

V. Для завершення роботи натисніть командну кнопку <Вихід>. Повертаємось у вікно коду.

VI. Збережіть проект: у меню Файл оберіть команду Save Project As...

(Зберегти проект як…) З’явиться діалогове вікно Save Project As. У полі Папка відшукайте папку, у яку необхідно зберегти ваш проект (папка «Мои до-

кументы» папка «Прізвище вашого викладача» папка «Назва вашої гру-

пи»). У папці «Назва вашої групи» створіть папку «Lab_0» (натисніть кнопку Создание новой папки ), у якій будуть зберігатися всі компоненти проекту. Відкрийте папку «Lab_0», послідовно збережіть усі компоненти проекту та проект у цілому.

85

2.2. Програмування алгоритмів лінійної структури.

Лабораторна робота №1

Мета:

навчитись складати блок-схеми алгоритмів лінійної структури;навчитись використовувати оператори системи програмування Visual Basic 6.0: Dim (опису типу змінних), = (присвоювання),

InputBox (введення даних), MsgBox (виведення даних);

набути навичок написання арифметичних виразів у системі програмування Visual Basic 6.0.

Теоретичні відомості.

Для виконання лабораторної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал, який розташований на ст. 5 – ст. 7, ст. 36 – ст. 51 даних методичних вказівок.

Література: [1, 2, 3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

 

Початок

Умова. Обчислити при заданих дійсних числах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x та y вирази:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arctg x 5

 

x2

y2

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

c,

 

 

x, y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 10 2

b2

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де b – сума квадратів x та y;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = x2 + y2

 

a – різниця кубів x та y;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c – середнє арифметичне b та a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = x3 – y3

 

 

Порядок виконання роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Скласти алгоритм обчислення виразів b, a, c,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c = ( a + b ) / 2

 

z, який реалізується простою послідовністю операцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Реалізація етапу візуального програмування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arctg x 5

 

x2

y2

 

 

 

 

ІІ.1. Розробити форму та її вміст. Для реалізації

z

 

 

 

c

завдання будемо використовувати одну екранну фор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 102

b2

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

му. Форма буде вміщувати: напис (мітку), та команд-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ну кнопку для закінчення виконання програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.2. Створити розроблену форму. Завантажуємо

 

 

Виведення

Visual Basic. У діалоговому вікні New Project оби-

 

 

x,y,b,a,c,z

раємо тип проекту Standard.EXE і натискаємо кнопку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыть

. У відкритому

вікні Visual Basic

 

 

Кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

з’явиться порожня екранна форма – Form1. Збіль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шити розмір форми, перетягуючи кутовий маркер, як у звичайному малюнку, до розмірів вікна проекту Project1. У вікні форми запрограмувати наступні об’єкти:

86

мітка Label1;

командна кнопка Command1.

Для Form1 змінити властивість Caption (у вікні Properties надрукувати “Лінійний алгоритм”). Для накреслених об’єктів змінити такі властивості:

Label1 – властивість Caption – у вікні Properties надрукувати "Для закінчення виконання програми натисніть кнопку”;

Command1 – властивість Caption – у вікні Properties надрукувати "Вихід”;

Інші властивості задати самостійно (за бажанням).

. Приступити до етапу програмування у вхідному коді.

ІІІ.1. Щоб перейти до вікна коду, два рази клацнути по вільному місцю форми. У вікні Form1 (Code) з’явиться заголовок процедури Private Sub Form_Load() та її кінець End Sub. Після заголовку процедури набрати текст (тіло програми).

ІІІ.2. Подвійно клацнути по кнопці <Вихід>. У вікні Form1 (Code) з’явиться заголовок процедури Private Sub Command1_Click() та її кінець End Sub. Після заголовку процедури набрати End.

87

V. Зберігти проект (Save Project As…) у папці Lab_1.

V. Після завершення написання кодів та збереження програми, натиснути кнопку <Start> на панелі інструментів Standard (Стандартна). Після запуску програми на виконання, з’явиться вікно Початкові дані з повідомленням x=, у полі введення якого буде зазначено 5.34. Підтверджуємо це введення, натиснувши <ОК> або Enter (рис. 4). З’явиться друге вікно Початкові дані з повідомленням y=, у полі введення якого буде зазначено -5.75. Підтверджуємо це введення, натиснувши <ОК> (рис. 4).

Рис. 4. Введення початкових даних

V . В програмі використано одну функцію виведення MsgBox для виведення результатів у спеціальне вікно (рис. 5). Переписати результати розрахунків. Для продовження натиснути кнопку <ОК> або Enter

Рис. 5. Результати розрахунків

VІІ. Для закінчення виконання програми й повернення у вікно коду клацнути у формі по кнопці <Вихід> (рис. 6).

Рис. 6. Вікно форми «Лінійний алгоритм»

88

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Скласти схему та програму.

№1

Задано довжину ребра куба a = 3,85. Обчислити значення виразу:

y

ea

cos 2

4.7 ln 3

v

 

s

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 10 2

2 3 v sin 2

 

s

де s – площа бічної поверхні куба (s = 4a2), v – об’єм куба (v = a3), = alpha = 0,87.

№2

Задано три сторони трикутника а, b, с - довільні дійсні числа. Обчислити площутрикутника за формулою Герона:

s p (p a) (p b) (p c) ,

де p – півпериметр ( p

a b c

).

 

2

 

№3

Задано дві точки М11, у1) і М22, у2) з довільними координатами. Обчислити значення виразу:

 

 

y

 

sin 2 (x

x

2

 

) cos | x

2

 

y

2

|

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

cos d

 

 

 

 

 

4,75 3,2d 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де d

(x2 x1)2 (y2 y1 )2

– відстань між цими точками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трикутник задано довжинами сторін a = 3,5;

b = 6; c = 4,85. Обчислити

значення виразу:

 

 

cos 2 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

s

 

 

 

p ) ln

 

 

 

 

s

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

p 2

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c

де s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

p

.

 

 

 

 

p ( p a) ( p b) ( p c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

№5

Задано довжину кола l =8,375. Обчислити значення виразу:

y

cos2

(l )

s

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lg

 

s 4,75b

 

 

 

 

 

 

де s – площа кола ( s r2 ;

4 arctg

1;

r

l

); = alpha =0,5;

 

2 b = 0,75. Для позначення π використати її англійську назву pi.

89

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]