Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Курсовой. Методичка

.PDF
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
644.33 Кб
Скачать

Список літератури

1.Рохлин Г.М. Розрядные источники света. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 719 с.

2.ДСТУІЕС-200 Люмінесцентні лампи двоцокольні.

3.Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Знак, 2006. - 951 с.

4.Назаренко Л.А., Гуракова Л.Д. Методичні вказівки до дипломного проектування,Харків-ХНАМГ-2008.-50с.

41

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп» з курсу «Джерела світла» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)

Укладач: Лариса Дмитрівна Гуракова

Редактор: М.З.Алябєв

План 2009, поз. 310М

________________________________________________________________________________________________

Підп. до друку30.09.09

Формат 60х84 1/16.

Папір офісний

Друк на ризографі.

Умовн.-друк. арк. 1,2

Обл. – вид.арк. 1,4

Тираж 50 прим.

Замовл №

 

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12

42

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.