Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

st_UKRAYiNI_KURS_LEKTs_J

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.68 Mб
Скачать

Лекція 9. Геополітичне становище України: історія і суча сність

гармонізувати у напрямі наближення до європейських структур існуючі на цьому просторі субрегіональні організації і форуми. Реалізація цієї ініціативи тісно пов'язана з розвитком і стабілізацією контактів між Україною і її найближчими сусідами в Центрально-Східноєвропейському регіоні.

У цьому зв'язку на особливу увагу заслуговують українсько-польські відносини, що набувають статусу стратегічних. Не випадково З. Бжезинський вважає тісну співпрацю між Україною і Польщею стратегічно важливою не тільки для цих двох країн, а й для США. Миролюбна демократична Україна, на його думку, є гарантом польської свободи і безпеки. Таке ж значення для України має і Польща. Тому він виступає за цілковите міжнаціональне примирення між обома народами, яке має здійснюватися на всіх рівнях, у тому числі і на побутовому. Необхідно позбутися негативної пам'яті, щоб не повторити гіркий досвід

минулого.

 

Таку ж думку

висловлював і колишній Президент Польщі

О. Кваснєвський, який

наголошував, що «глибока людська формула

«вибачимо і просимо вибачити» має смисл навіть тоді, коли над будь-ким не тяжіє безпосередня відповідальність за те, що відбувалось у минулому». Зрештою інтереси України і Польщі збігаються, обидві держави прагнуть інтегруватися в Європу і зберегти при цьому добросусідські стосунки із Росією.

Останнім часом українсько-польські стосунки набули динамізму й стабільності. Регіональне співробітництво між Україною і Польщею знайшло практичне втілення у створенні міжнародної асоціації «Карпатський Єврорегіон», до якої увійшли відповідні регіони Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини (асоційований член) і чотири області України – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська й Чернівецька. Позитивний розвиток відносин між обома країнами дає підстави сподіватися на те, що українсько-польські взаємовідносини стануть фундаментом стабільності у цьому регіоні.

Отже, можна зробити висновок, що покладена в основу геостратегії України багатовекторність, яка передбачає чітке визначення пріоритетних напрямів зовнішньої політики, повністю відповідає інтересам і можливостям нашої держави і виступає як чинник зростання її міжнародного авторитету. Здобуття Україною політичної незалежності, її перетворення на самостійну державу є важливим позитивним фактором, що сприяє поліпшенню і стабілізації геополітичної

281

Історія України

ситуації у світі й, зокрема, в європейському регіоні. Однак з погляду реалізації української геостратегії є чимало проблем і труднощів, розв'язання яких конче потрібне з метою забезпечення національної безпеки України і реалізації її національних інтересів.

Запитання для самоконтролю

1.Що вивчає наука геополітика?

2.Хто є засновником геополітики як науки?

3.Які регіональні школи геополітики Ви знаєте?

4.Яких Ви знаєте вітчизняних авторів, яка займалися проблемами геополітики?

5.Розкрийте термін «геостратегія».

6.Наведіть приклади оцінювання геополітичного становища України іноземними аналітиками (З. Бжезінський, К. Гаджієв та ін.).

Термінологічний словник

«Багатовекторна» політика – зовнішньополітична орієнтація певної держави водночас на декілька сильних сусідів.

Геополітика – наука, що вивчає історичні особливості країн у зв’язку з їхнім географічним розташуванням. «Геополітика – це наука про державу як географічний організм, що втілений у просторі».

Глобалізація – сучасний стан розвитку міжнародних стосунків, економіки і культури, який характерний поступовим перенесенням суверенітету на рівень світової спільноти.

Міжнародна безпека – стан міжнародних стосунків, що гарантує сприятливі умови для кожної окремої держави.

Національні інтереси – умови зовнішньополітичного положення держави, зміна яких може негативно вплинути на її внутрішньополітичне становище.

Література

1. Василенко И.А. Геополитика: Уч. пособие. – М., 2005.

282

Лекція 9. Геополітичне становище України: історія і суча сність

2.Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М., 2006.

3.Дергачѐв Е.А. Геополитика: Учеб. пособие. – К., 2002.

4.Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

5.Мировая политика и международные отношения. – СПб., 2002.

6.Україна у міжнародних відносинах ХХ ст. – Львів, 2004.

7.Холліс М., Сміт С. Пояснення і розуміння міжнародних відносин / Пер. з англ. – Харків, 2002.

8.Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К., 2006.

283

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Курс лекцій

Автори Юрій Анатолійович Бєліков,

Віктор Павлович Бурмака, Любов Миколаївна Жванко, Володимир Валентинович Жигло, Майя Станіславівна Лисенко, Ігор Миколайович Рассоха, Ольга Леонідівна Рябченко, Юрій Іванович Стрілець,

Галина Григорівна Фесенко, Микола Володимирович Яцюк

Технічний редактор М. З. Аляб’єв

План 2009 р., поз. 112 Н

Підп. до друку

 

Формат 60х84 1/16.

Обл..– вид.арк. 25,8

Друк на різографі.

Папір.офісний

Тираж

прим.

Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]