Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Английский, сборник заданий.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
115.22 Кб
Скачать

References

   1. Ельбрехт О.М., Ельбрехт В.В. Focus on Ukraine. English student’s book. – Харків: Ранок, 2001. – 72 с.

   2. Liz & John Soars. Headway. – Oxford University Press, 2008.

   3. Stuart McKinlay, Bob Hastings. Success. – Pearson Education Limited, 2007 – 144 p.

   4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File Student’s book (Pre-intermediate). – Oxford University Press, 2005 – 161 p.

   5. Cambridge international dictionary of English. – Cambridge University Press, 1773 p.

   6. Longman dictionary of contemporary English. – New ed. 1949 p.

   7. http//Wikipedia.com Encyclopedia Wikipedia on Line

Навчальне видання

Збірник текстів і завдань з дисципліни

«Іноземна мова» (англійська мова)

(для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»).

Укладачі: МОШТАГ Євгенія Сергіївна,

ТАРАБАНОВСЬКА Оксана Миколаївна

Відповідальний за випуск І. О. Наумова

За авторською редакцією

Комп’ютерний набір верстання Є .С. Моштаг, О. М. Тарабановська

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2011, поз. 548M

Підп. до друку

Друк на ризографі.

Зам. №

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 4,7

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтвосуб’єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.