Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи наукових досліджень_ПЗ_2011.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Контрольні питання

1. Для чого проводиться планування експерименту з якісними факторами?

2. Порядок обчислення середнього арифметичного?

3. Як визначається однорідність дисперсій?

4. Яким чином обчислюється залишкова сума квадратів?

5. Як визначається досвідчене значення критерію Фішера?

Список використаних джерел

  1. Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. / За заг. ред.М.Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2006 – Кн. ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості /Е.В. Гаврилов , М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – 341с. – Бібліогр.: с. 331-336. – ISBN

  2. Завадский Ю.В. Планирование эксперимента в задачах автомобильного транспорта. Уч.пособие., М.1987 – 156с.

  3. Основы научных исследований. Под ред. В.И. Крутова – Москва «Высшая школа» 1989 – 400с.

  4. Кринецкий И.И. Основы научных исследований. – Киев-Одесса: Вища школа, 1981. – 208с.

Навчальне видання

ДоляВіктор Костянтинович

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання для спеціальностей 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)», 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»).

Відповідальний за випуск В. К. Доля

Редактор К. В. Дюкар

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2011, поз. 521 М

Підп. до друку 12.05.2010

Друк на ризографі.

Зам. №

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 3,5

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювачі:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №731 від 19.12.2001

33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.