Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методКАРТОГРАФИЯ-укр.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольні питання

 1. Що ми називаємо картографічною генералізацією?

 2. Яка роль генералізації в оптимізації навантаження карти?

 3. Що відбувається при генералізації: втрата інформації чи виявлення нової інформації?

 4. Які цілі переслідує генералізація?

 5. Перелічите фактори, що визначають генералізацію.

 6. Перелічите способи генералізації.

 7. Яким чином і в якій послідовності здійснюється добір картографованих явищ при генералізації?

 8. У чому сутність геометричної просторової генералізації?

 9. Як здійснюється узагальнення кількісних характеристик при генералізації?

 10. Як здійснюється узагальнення якісних характеристик при генералізації?

 11. Як при генералізації здійснюється перехід від простих моделей до більш складних узагальнених моделей?

 12. У чому складаються основні труднощі генералізації?

 13. Що таке дистанційна оптична фотогенералізація?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М. Мысль, 1986.

 2. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. Учебник для вузов. – М. Недра, 1984. – 364 с.

 3. Граур А.В. Математическая картография. Л. Издательство ЛГУ, 1956. – 372 с.

 4. Лиховид А.С., Устюгов А.Н. Авиационная картография и военная топография. Ч1. – М. Воениздат, 1986. – 216 с.

 5. Салищев К.А. Картоведение: учебник. – М. Издательство МГУ, 1990. – 400 с.

Навчальне видання

Основи картографії (Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спец. 7.070908 ”Геоінформаційні системи та технології”, 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Укладачі: Войславський Людвіг Карлович

Відповідальний випусковий В.Д.Шипулін

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2005, поз 66

Підп. до друку 27.01.05 Формат 60х84х1/16 Папір офісний

Друк на ризографі 2,5 умовн.-друк. арк.. Тираж 200 прим.

Зам.№ Ціна договірна

ХНАМГ, 61002, Харків, вул.Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул.Революції, 12

41

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.