Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
последний варинт конспекта ВББ Шаповал.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Тема 3. Виробництво металевих, санітарно та електротехнічних

і столярних виробів 60

3.1 Основи технології і організації виробництва металевих виробів 60

3.1.1 Чорні метали та сплави й матеріали на їхній основі 60

3.1.2 Кольорові метали та сплави й матеріали на їхній основі 61

3.1.3 Виготовлення металевих виробів і конструкцій 62

3.2 Основи технології і організації виробництва монтажних

санітарно- і електротехнічних заготовок, вузлів і деталей 70

3.3 Основи технології і організації виробництва столярних виробів 74

Тема 4. Охорона праці, техніка безпеки і виробнича санітарія. Екологія виробництва будівельних матеріалів, конструкцій та виробів 81

4.1 Вимоги з охорони праці 81

4.2 Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього

середовища. Характер забруднення 83

4.3 Види забруднювачів 85

4.4 Вплив забруднювачів на здоров'я людини 86

4.5 Засоби боротьби зі шкідливим впливом на довкілля 87

Список джерел 91

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ШАПОВАЛ Світлана Володимирівна

Конспект лекцій

до вивчення дисципліни

«ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА»

(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»)

Відповідальний за випуск О. В. Кондращенко

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання

План 2012, поз. 19Л

_______________________________________________________________

Підп. до друку Формат 60 х 84 /16

Друк на різографі. Ум. друк. арк. 3,5

Зам. № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011

94

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.