Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тексти лекцій з ІЕтаЕД.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Навчальне видання

Тексти лекцій з дисципліни « Історія економіки та економічної думки» (для студентів напряму підготовки 6.030504 - « Економіка підприємства», 6.030509 – « Облік і аудит»).

Автори: Валентина Петрівна Решетило

Світлана Іванівна Штефан

Відповідальний

за випуск : І.А.Островський

Редактор: Д.Ф.Курильченко

План 2008, поз.

Підп. до друку

Друк на ризографі.

Замовл. №______

Формат 60х84 1/16

Умовн.-друк. арк. 8,5.

Тираж 100 прим.

Папір офісний.

Обл.-вид. арк. 9,0

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Центр нових інформаційних технологій

61002, Харків, вул.. Революції,12

212

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.