Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Городской транспорт и дороги.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»).

Укладачі: Дмитро Олександрович Пруненко,

Ярослав Володимирович Санько.

Редактор: М.З. Аляб’єв

_______План 2008, поз. 73М _____________________________________________

Підп. до друку 9.09.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 1,7 Обл. вид. арк. 2,0

Тираж 100 прим. Замовл. №

_____________________________________________________________________

_________________61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12________________

______________________Сектор поліграфії ЦНІТ ХНАМГ___________________

___________________61002, Харків, вул. Революції, 12______________________

27

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.