Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МР,_АГД,_Костюк_В.О.,_печатн.,26.05.08-2.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
513.54 Кб
Скачать

Навчальне видання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100, 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства», 6.050200, 7.050201 – «Менеджмент організації».

Укладач: Василь Остапович Костюк

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 48 М

Підп. До друку 27.03.08 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 2,1 Обл.-вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Замовл. №

61002, М. Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, М. Харків, вул. Революції, 12

48

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.