Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НАРГЕОМ.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.46 Mб
Скачать

Розділ 7. Тіні на ортогональних та аксометричних кресленнях

Наведений приклад оформлення завдання

Застосування

Тіні на комплексному кресленні і аксонометрії будують задля більшої наочності зображень

Завдання 7.1

Побудувати власні й падаючи тіні фігур на комплексному кресленні і на аксонометрії

Навчальне видання

Практикум з нарисної геометрії

(для студентів 1 курсу спеціальності 7.120102 – “Містобудування”).

Укладачі: Олена Юріївна Усачова,

Олена Миколаївна Дудка.

Редактор: М. З.Аляб’єв.

Коректор: З.І. Зайцева

Комп’ютерна верстка: Н.В. Зражевська

План 2006. поз. 524

____________________________________________________________________

Підп. до друку 31.01.2006 Формат 60х84 1/8 Папір офісний

Друк на ризографі. Умов.- друк. арк.2. Обл.- вид. арк. 2,2

Замовл. № Тираж 60 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

25