Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економетрія - конспект 2008 Скоков, Мамонов.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
653.82 Кб
Скачать

Навчальне видання

Коспект лекційз дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу,напряму 0305 – “Економіка і підприємництво”)

Автори: Борис Григорович Скоков

Костянтин Анатолійович Мамонов

Редактор: Д.Ф. Курильченко

Коректор: З.І. Зайцева

План 2008 поз. 127 Л

Підп. до друку 22.04.08

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Ум.-друк арк. 2,3

Обл.-вид. арк. 2,8

Замовл. №

Тираж 200 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

58