Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Джерела нагрівання та

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.57 Mб
Скачать

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Єдина система одиниць (SI)

 

 

 

 

 

 

1. Основні та додаткові одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця

 

 

 

 

Величина

 

 

Найменування

 

 

 

 

Позначення

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне

 

Українське

 

 

 

 

О С Н О В Н І О Д И Н И Ц І

 

 

 

 

Довжина

 

 

метр

 

 

m

 

 

м

 

 

Маса

 

 

кілограм

 

 

kg

 

 

кг

 

 

Час

 

 

секунда

 

 

s

 

 

с

 

 

Електричний струм

 

 

Ампер3

 

 

A

 

 

А

 

 

Температура

 

 

Кельвін

 

 

K

 

 

К

 

 

Кількість речовини

 

 

моль

 

 

mol

 

моль

 

 

Світло

 

 

кандела

 

 

kd

 

 

кд

 

 

Д О Д А Т К О В І О Д И Н И Ц І

 

 

 

 

Плоский кут

 

 

радіан

 

 

rad

 

 

рад

 

 

Тілесний кут

 

 

стерадіан

 

 

sr

 

 

ср

 

 

2. Похідні одиниці, які мають спеціальні назви.

 

 

 

 

 

Одиниця

 

 

Вираз через ос-

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення

 

 

 

Величина

 

Наймену-

 

 

 

новні та додат-

 

 

 

 

Міжнаро-

 

Україн-

 

 

 

 

 

 

вання

 

 

дне

 

ське

 

кові одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота

 

Герц

 

 

Hz

 

Гц

 

с –1

 

 

Сила

 

Ньютон

 

 

N

 

Н

 

м·кг·с –2

 

 

Тиск

 

Паскаль

 

 

Pa

 

Па

 

м -1·кг·с -2

 

 

Енергія

 

Джоуль

 

 

J

 

Дж

 

м2·кг·с –2

 

 

Потужність

 

Ватт

 

 

W

 

Вт

 

м2·кг·с –3

 

 

Кількість електрики

 

Кулон

 

 

C

 

Кл

 

с·А

 

 

Електрична напруга

 

Вольт

 

 

V

 

В

 

м2·кг·с –3 ·А–1

 

 

Електрична ємність

 

Фарада

 

 

F

 

Ф

 

м -2·кг–1 ·с 4·А2

 

 

Електричний опір

 

Ом

 

 

Ω

 

Ом

 

м2·кг·с –3 ·А–2

 

 

Електрична провідність

 

Сіменс

 

 

S

 

См

 

м -2·кг–1 ·с 3·А2

 

 

Потік магнітної індукції

 

Вебер

 

 

Wb

 

Вб

 

м2·кг·с –2 ·А–1

 

 

Магнітна індукція

 

Тесла

 

 

T

 

Тл

 

кг·с –2 ·А–1

 

 

Індуктивність

 

Генрі

 

 

H

 

Гн

 

м2·кг·с –2 ·А–2

 

 

Світловий потік

 

люмен

 

 

lm

 

лм

 

кд·ср

 

 

Освітленість

 

люкс

 

 

lx

 

лк

 

м -2·кд·ср

 

 

Активність радіонукліда

 

Беккерель

 

 

Bq

 

Бк

 

с –1

 

 

Поглинена доза іонізую-

 

Грей

 

 

Gy

 

Гр

 

м 2·с –2

 

 

чого випромінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еквівалентна доза випро-

 

Зіверт

 

 

Sv

 

Зв

 

м 2·с –2

 

 

мінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Найменування та позначення одиниць вимірювання, названих прізвищами видатних людей, пишуться з великої літери

371

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 2

Фізичні константи і постійні величини

а.о.м. - атомна одиниця маси, 1 а.о.м. = 1, 66056 ×1027 кг e0 – заряд електрона, e0 » 1,60217733´1019 Кл

me - маса електрона, me » 9, 1093897´10 31 кг

Se - ентропія вільних електронів, так званого «електронного газу»,

 

DSe0 = Se = 20,64 Дж/(моль×К)

е.-В. - електрон-вольт, 1 е.-В. » 1,602177 × 10–19 Дж.

k

постійна Больцмана, k » 1,380658´10 23 Дж/К

h - постійна Планка, h » 6,6260755´10 34 Дж×с

c - швидкість світла у вакуумі, c » 299792458,0 м/с

N0 - число Авогадро, N0 = 6,022 ´1023

R

універсальна газова постійна, R = 8,31451 Дж/(моль×К)

σ

коефіцієнт Стефана - постійна величина, яка характеризує ви-

 

промінювання енергії (теплоти) абсолютно чорним тілом:

s» 5, 67051×108 Дж/(м2 ×К4 ×с)

ε- ступінь чорноти тіла: для абсолютно чорного тіла ε =1, 0 e – основа натуральних логарифмів, e » 2,718282

A - постійна Річардсона (катодної емісії), A » (4…7) ´105 А/(м2×К2), або 40…70 А/(см2К2), або можливі варіанти:

для оксидних та плівкових катодів – в межах:

A » (0,1…1,0) ´105 А/(м2×К2), або 1,0…10 А/(см2К2);

в розрахунках, обмежених режимами катодів зварювальної дуги, можна рекомендувати такі значення коефіцієнту Річардсона:

·для тугоплавких металів з температурою кипіння Tк > 4000 К

(W , Mo , Ta , ін.) A » 7, 0 ×105 А/(м2×К2);

·для інших металів з температурою кипіння Tк < 4000 К

( Fe , Ti , Al , ін) A » 6, 0 ×105 А/(м2×К2);

· у випадку, коли катод не являє собою чистий метал (плівковий чи оксидний катод), тоді, з огляду на досить слабку розробку цього питання в літературі, припустимо використовувати середнє з відомих дослідних значень: A » 0, 5 ×105 А/(м2×К2), якщо немає інших вказівок.

372

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 3

Теплофізичні властивості деяких матеріалів

(середньозважені значення для діапазону температур ~300…900

°С)

 

 

 

 

 

 

 

 

Низько-

 

 

 

 

 

 

вуглеце-

Високо-

 

 

 

Техніч-

Матеріал

ві та ни-

леговані

Технічна

Сплави

 

 

ний

 

зьколе-

аустенітні

мідь

алюмінію

 

 

 

титан

 

говані

сталі

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

сталі

 

 

 

 

 

Температура

1480

1430

1050

650

 

1660

плавлення Tпл , °С

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт

 

 

 

 

 

 

теплопровідності

41,9

25,1

376,0

251,2

 

16,7

λ, Вт/(м·К)

 

 

 

 

 

 

Об’ємна

 

 

 

 

 

 

теплоємкість

4,8´106

4,2´106

3,9´106

2,7´106

 

3,3´106

cρ, Дж/(м3·К)

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт температу-

8,7´10 6

6,0´10 6

96,0´10 6

93,0´10 6

 

5,0´10 6

2

 

ропровідності a , м /с

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт повної по-

 

 

 

 

 

 

верхневої тепловіддачі

 

 

60,0

 

 

 

α , Дж/(сек×м2 ×К)

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Ефективний коефіцієнт корисної дії зварювальної дуги η

(середньозважені значення для різних способів дугового зварювання)

Спосіб електродугового зварювання

η

 

 

Автоматичне під флюсом

0,8...0,85

 

 

Ручне покритим електродом

0,7...0,85

 

 

У вуглекислому газі суцільним дротом

0,58...0,72

 

 

У вуглекислому газі порошковим дротом

0,7...0,85

 

 

В аргоні неплавким електродом

0,5...0,6

 

 

В аргоні плавким електродом

0,7...0,8

 

 

373

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 5

Обчислення функції Бесселя другого роду нульового порядку

Вирішуючи задачі і приклади в межах даного посібника, на лабораторних і практичних заняттях, під час виконання самостійних робіт чи індивідуальних завдань, при необхідності обчислень функції Бесселя можна користуватись наведеними нижче степеневими рядами (в залежності від величини аргументу (U )):

1) для значень аргументу: 0 <U < 2 функція Бесселя буде:

K0 (U )= -ln(U 2)× Y(U )- 0,57721566 + 0,4227842(U 2)2 +

+0,23069756(U 2)4 + 0,0348859(U 2)6 + 0,00262698(U 2)8

допоміжна функція ψ(U ) обчислюється для того ж значення аргуме-

нту за окремим степеневим рядом:

Y(U )=1 + 3,5156229(U 3,75)2 + 3,0899424(U 3,75)4 +

+1,2067492(U 3,75)6 + 0,2659732(U 3,75)8

2)для значень аргументу: 2 U < ∞ функція Бесселя обчислюється з такої залежності:

U 12 × eU × K0 (U ) =1,25331414 - 0,07832358(2U )+

+ 0,02189568(2U )2 - 0,01062446(2U )3 + 0,00587872(2U )4

Значення функції Бесселя K0 за відомим аргументом U можна брати й табличне (нижче, в Додатку 6, наведено фрагмент такої таблиці), але таблиці складено з великим інтервалом між сусідніми значеннями і для обмеженої кількості значень, що значно погіршує кінцеву точність обчислень.

374

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 6

Значення функції Бесселя другого роду нульового порядку

(для аргументу в межах 0,02...20,0)

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

мент

К0

мент

К0

мент

10×К0

мент

10×К0

мент

102×К0

0

¥

1

0,421024

2

1,140837

3

0,347477

4

1,116032

0,02

4,028457

1,02

0,409188

2,02

1,113096

3,02

0,339537

4,02

1,091345

0,04

3,336541

1,04

0,397743

2,04

1,086079

3,04

0,331784

4,04

1,067217

0,06

2,93288

1,06

0,386674

2,06

1,059765

3,06

0,324215

4,06

1,043634

0,08

2,647489

1,08

0,375965

2,08

1,034135

3,08

0,316825

4,08

1,020583

0,1

2,427069

1,1

0,365602

2,1

1,009167

3,1

0,309609

4,1

0,998052

0,12

2,247857

1,12

0,35557

2,12

0,984844

3,12

0,302563

4,12

0,976029

0,14

2,097168

1,14

0,345857

2,14

0,961146

3,14

0,295683

4,14

0,954502

0,16

1,967419

1,16

0,33645

2,16

0,938056

3,16

0,288965

4,16

0,93346

0,18

1,853714

1,18

0,327337

2,18

0,915557

3,18

0,282404

4,18

0,912892

0,2

1,752704

1,2

0,318507

2,2

0,893632

3,2

0,275997

4,2

0,892786

0,22

1,661998

1,22

0,30995

2,22

0,872265

3,22

0,269741

4,22

0,873132

0,24

1,579826

1,24

0,301654

2,24

0,851441

3,24

0,26363

4,24

0,853919

0,26

1,504842

1,26

0,293611

2,26

0,831144

3,26

0,257663

4,26

0,835138

0,28

1,435998

1,28

0,285811

2,28

0,81136

3,28

0,251835

4,28

0,816777

0,3

1,37246

1,3

0,278246

2,3

0,792074

3,3

0,246143

4,3

0,798829

0,32

1,313556

1,32

0,270906

2,32

0,773273

3,32

0,240583

4,32

0,781283

0,34

1,258734

1,34

0,263784

2,34

0,754944

3,34

0,235153

4,34

0,764129

0,36

1,207535

1,36

0,256873

2,36

0,737074

3,36

0,229849

4,36

0,747359

0,38

1,159576

1,38

0,250164

2,38

0,71965

3,38

0,224669

4,38

0,730965

0,4

1,114529

1,4

0,243651

2,4

0,702661

3,4

0,219608

4,4

0,714937

0,42

1,072116

1,42

0,237327

2,42

0,686094

3,42

0,214665

4,42

0,699267

0,44

1,032094

1,44

0,231186

2,44

0,669939

3,44

0,209837

4,44

0,683947

0,46

0,994256

1,46

0,225221

2,46

0,654183

3,46

0,20512

4,46

0,668968

0,48

0,958418

1,48

0,219427

2,48

0,638818

3,48

0,200512

4,48

0,654324

0,5

0,924419

1,5

0,213798

2,5

0,623831

3,5

0,196011

4,5

0,640006

0,52

0,892116

1,52

0,208328

2,52

0,609214

3,52

0,191613

4,52

0,626008

0,54

0,861382

1,54

0,203012

2,54

0,594956

3,54

0,187317

4,54

0,61232

0,56

0,832105

1,56

0,197846

2,56

0,581047

3,56

0,18312

4,56

0,598938

0,58

0,804182

1,58

0,192824

2,58

0,56748

3,58

0,17902

4,58

0,585853

0,6

0,777522

1,6

0,187941

2,6

0,554244

3,6

0,175013

4,6

0,573059

0,62

0,752042

1,62

0,183193

2,62

0,541332

3,62

0,171099

4,62

0,560549

0,64

0,727668

1,64

0,178577

2,64

0,528734

3,64

0,167275

4,64

0,548317

0,66

0,70433

1,66

0,174087

2,66

0,516442

3,66

0,163538

4,66

0,536357

0,68

0,681966

1,68

0,16972

2,68

0,50445

3,68

0,159887

4,68

0,524662

0,7

0,66052

1,7

0,165472

2,7

0,492748

3,7

0,15632

4,7

0,513226

0,72

0,639938

1,72

0,161339

2,72

0,481329

3,72

0,152834

4,72

0,502043

0,74

0,620173

1,74

0,157317

2,74

0,470186

3,74

0,149428

4,74

0,491109

0,76

0,601179

1,76

0,153404

2,76

0,459312

3,76

0,1461

4,76

0,480416

0,78

0,582917

1,78

0,149596

2,78

0,448701

3,78

0,142847

4,78

0,46996

0,8

0,565347

1,8

0,145889

2,8

0,438344

3,8

0,139669

4,8

0,459735

0,82

0,548434

1,82

0,142281

2,82

0,428237

3,82

0,136563

4,82

0,449737

0,84

0,532146

1,84

0,138768

2,84

0,418371

3,84

0,133528

4,84

0,439959

0,86

0,516451

1,86

0,135349

2,86

0,408743

3,86

0,130563

4,86

0,430397

0,88

0,501321

1,88

0,132018

2,88

0,399344

3,88

0,127664

4,88

0,421047

0,9

0,48673

1,9

0,128775

2,9

0,390171

3,9

0,124831

4,9

0,411902

0,92

0,472652

1,92

0,125617

2,92

0,381216

3,92

0,122063

4,92

0,40296

0,94

0,459064

1,94

0,122541

2,94

0,372474

3,94

0,119357

4,94

0,394214

0,96

0,445943

1,96

0,119544

2,96

0,363941

3,96

0,116713

4,96

0,385662

0,98

0,43327

1,98

0,116624

2,98

0,35561

3,98

0,114129

4,98

0,377297

375

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Аргу-

Функція

Ар-

Функція

Аргу-

Функ-

Аргу-

Функція

Аргу-

Функ-

ція

ція

мент

2

гуме

3

мент

мент

4

мент

10 ×К0

10 ×К0

3

10 ×К0

4

 

 

нт

 

 

10 ×К0

 

 

 

10 ×К0

5

0,369117

1,24400

7

0,4247

8

1,46471

9

0,5088

6

5,02

0,361117

6,02

1,21741

7,02

0,4158

8,02

1,43396

9,02

0,4981

5,04

0,353293

6,04

1,19140

7,04

0,4070

8,04

1,40387

9,04

0,4878

5,06

0,34564

6,06

1,16595

7,06

0,3984

8,06

1,37441

9,06

0,4776

5,08

0,338156

6,08

1,14105

7,08

0,3899

8,08

1,34557

9,08

0,4676

5,1

0,330837

6,1

1,11668

7,1

0,3817

8,1

1,31734

9,1

0,4579

5,12

0,323678

6,12

1,09284

7,12

0,3736

8,12

1,28971

9,12

0,4483

5,14

0,316676

6,14

1,06952

7,14

0,3657

8,14

1,26266

9,14

0,4390

5,16

0,309828

6,16

1,04670

7,16

0,3580

8,16

1,23618

9,16

0,4298

5,18

0,30313

6,18

1,02437

7,18

0,3504

8,18

1,21026

9,18

0,4209

5,2

0,296579

6,2

1,00252

7,2

0,3430

8,2

1,18489

9,2

0,4121

5,22

0,290172

6,22

0,98114

7,22

0,3358

8,22

1,16005

9,22

0,4035

5,24

0,283905

6,24

0,96023

7,24

0,3287

8,24

1,13574

9,24

0,3951

5,26

0,277775

6,26

0,93976

7,26

0,3218

8,26

1,11194

9,26

0,3869

5,28

0,271779

6,28

0,91973

7,28

0,3150

8,28

1,08864

9,28

0,3788

5,3

0,265915

6,3

0,90014

7,3

0,3083

8,3

1,06583

9,3

0,3709

5,32

0,260178

6,32

0,88097

7,32

0,3018

8,32

1,04350

9,32

0,3632

5,34

0,254567

6,34

0,86221

7,34

0,2954

8,34

1,02164

9,34

0,3556

5,36

0,249079

6,36

0,84385

7,36

0,2892

8,36

1,00025

9,36

0,3482

5,38

0,243711

6,38

0,82589

7,38

0,2831

8,38

0,97930

9,38

0,3410

5,4

0,23846

6,4

0,80831

7,4

0,2771

8,4

0,95880

9,4

0,3339

5,42

0,233323

6,42

0,79111

7,42

0,2713

8,42

0,93872

9,42

0,3269

5,44

0,228299

6,44

0,77428

7,44

0,2656

8,44

0,91907

9,44

0,3201

5,46

0,223384

6,46

0,75781

7,46

0,2600

8,46

0,89984

9,46

0,3134

5,48

0,218576

6,48

0,74170

7,48

0,2545

8,48

0,88101

9,48

0,3069

5,5

0,213873

6,5

0,72593

7,5

0,2491

8,5

0,86257

9,5

0,3005

5,52

0,209273

6,52

0,71050

7,52

0,2439

8,52

0,84453

9,52

0,2943

5,54

0,204773

6,54

0,69540

7,54

0,2387

8,54

0,82686

9,54

0,2882

5,56

0,200371

6,56

0,68063

7,56

0,2337

8,56

0,80956

9,56

0,2822

5,58

0,196064

6,58

0,66617

7,58

0,2288

8,58

0,79263

9,58

0,2763

5,6

0,191852

6,6

0,65202

7,6

0,2240

8,6

0,77606

9,6

0,2705

5,62

0,187731

6,62

0,63817

7,62

0,2193

8,62

0,75983

9,62

0,2649

5,64

0,183699

6,64

0,62463

7,64

0,2146

8,64

0,74394

9,64

0,2594

5,66

0,179755

6,66

0,61137

7,66

0,2101

8,66

0,72839

9,66

0,2540

5,68

0,175897

6,68

0,59839

7,68

0,2057

8,68

0,71317

9,68

0,2487

5,7

0,172123

6,7

0,58570

7,7

0,2014

8,7

0,69826

9,7

0,2436

5,72

0,16843

6,72

0,57327

7,72

0,1971

8,72

0,68367

9,72

0,2385

5,74

0,164818

6,74

0,56111

7,74

0,1930

8,74

0,66938

9,74

0,2335

5,76

0,161284

6,76

0,54922

7,76

0,1889

8,76

0,65540

9,76

0,2287

5,78

0,157827

6,78

0,53757

7,78

0,1850

8,78

0,64171

9,78

0,2239

5,8

0,154445

6,8

0,52618

7,8

0,1811

8,8

0,62831

9,8

0,2193

5,82

0,151136

6,82

0,51502

7,82

0,1773

8,82

0,61518

9,82

0,2147

5,84

0,147899

6,84

0,50411

7,84

0,1735

8,84

0,60234

9,84

0,2103

5,86

0,144732

6,86

0,49343

7,86

0,1699

8,86

0,58976

9,86

0,2059

5,88

0,141633

6,88

0,48298

7,88

0,1663

8,88

0,57745

9,88

0,2016

5,9

0,138602

6,9

0,47275

7,9

0,1628

8,9

0,56539

9,9

0,1974

5,92

0,135636

6,92

0,46274

7,92

0,1594

8,92

0,55359

9,92

0,1933

5,94

0,132734

6,94

0,45294

7,94

0,1560

8,94

0,54204

9,94

0,1893

5,96

0,129895

6,96

0,44336

7,96

0,1528

8,96

0,53073

9,96

0,1854

5,98

0,127118

6,98

0,43398

7,98

0,1496

8,98

0,51965

9,98

0,1815

376

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

мент

105×К0

мент

105×К0

мент

106×К0

мент

106×К0

мент

107×К0

10

1,778007

11

0,624302

12

2,20082

13

0,778455

14

2,76137

10,02

1,7411

11,02

0,611396

12,02

2,15548

13,02

0,762464

14,02

2,70479

10,04

1,704962

11,04

0,598758

12,04

2,11108

13,04

0,746803

14,04

2,64937

10,06

1,669577

11,06

0,586382

12,06

2,06759

13,06

0,731465

14,06

2,59509

10,08

1,63493

11,08

0,574263

12,08

2,02500

13,08

0,716442

14,08

2,54193

10,1

1,601004

11,1

0,562395

12,1

1,98330

13,1

0,701729

14,1

2,48986

10,12

1,567786

11,12

0,550773

12,12

1,94245

13,12

0,687319

14,12

2,43886

10,14

1,535259

11,14

0,539392

12,14

1,90245

13,14

0,673205

14,14

2,38890

10,16

1,503411

11,16

0,528247

12,16

1,86327

13,16

0,659382

14,16

2,33997

10,18

1,472225

11,18

0,517333

12,18

1,82491

13,18

0,645844

14,18

2,29204

10,2

1,44169

11,2

0,506646

12,2

1,78733

13,2

0,632584

14,2

2,24510

10,22

1,41179

11,22

0,49618

12,22

1,75053

13,22

0,619597

14,22

2,19912

10,24

1,382513

11,24

0,485931

12,24

1,71449

13,24

0,606877

14,24

2,15409

10,26

1,353845

11,26

0,475894

12,26

1,67920

13,26

0,594419

14,26

2,10998

10,28

1,325774

11,28

0,466066

12,28

1,64463

13,28

0,582218

14,28

2,06677

10,3

1,298288

11,3

0,456441

12,3

1,61078

13,3

0,570267

14,3

2,02445

10,32

1,271374

11,32

0,447015

12,32

1,57763

13,32

0,558563

14,32

1,98300

10,34

1,24502

11,34

0,437785

12,34

1,54516

13,34

0,547099

14,34

1,94240

10,36

1,219214

11,36

0,428746

12,36

1,51336

13,36

0,535871

14,36

1,90264

10,38

1,193946

11,38

0,419894

12,38

1,48222

13,38

0,524875

14,38

1,86368

10,4

1,169203

11,4

0,411226

12,4

1,45172

13,4

0,514104

14,4

1,82553

10,42

1,144975

11,42

0,402737

12,42

1,42185

13,42

0,503555

14,42

1,78816

10,44

1,121251

11,44

0,394424

12,44

1,39259

13,44

0,493223

14,44

1,75156

10,46

1,098021

11,46

0,386283

12,46

1,36394

13,46

0,483103

14,46

1,71571

10,48

1,075274

11,48

0,378311

12,48

1,33588

13,48

0,473192

14,48

1,68059

10,5

1,052999

11,5

0,370504

12,5

1,30840

13,5

0,463484

14,5

1,64620

10,52

1,031188

11,52

0,362858

12,52

1,28149

13,52

0,453976

14,52

1,61251

10,54

1,009831

11,54

0,355371

12,54

1,25513

13,54

0,444664

14,54

1,57951

10,56

0,988917

11,56

0,348039

12,56

1,22931

13,56

0,435543

14,56

1,54718

10,58

0,968439

11,58

0,340858

12,58

1,20403

13,58

0,42661

14,58

1,51552

10,6

0,948386

11,6

0,333827

12,6

1,17927

13,6

0,41786

14,6

1,48451

10,62

0,92875

11,62

0,32694

12,62

1,15502

13,62

0,40929

14,62

1,45414

10,64

0,909522

11,64

0,320196

12,64

1,13127

13,64

0,400896

14,64

1,42438

10,66

0,890693

11,66

0,313592

12,66

1,10801

13,66

0,392675

14,66

1,39524

10,68

0,872256

11,68

0,307125

12,68

1,08522

13,68

0,384623

14,68

1,36670

10,7

0,854202

11,7

0,300791

12,7

1,06291

13,7

0,376736

14,7

1,33874

10,72

0,836523

11,72

0,294588

12,72

1,04106

13,72

0,369012

14,72

1,31135

10,74

0,819211

11,74

0,288514

12,74

1,01966

13,74

0,361446

14,74

1,28453

10,76

0,802259

11,76

0,282565

12,76

0,99870

13,76

0,354036

14,76

1,25825

10,78

0,785659

11,78

0,276739

12,78

0,97817

13,78

0,346778

14,78

1,23251

10,8

0,769404

11,8

0,271034

12,8

0,95807

13,8

0,339669

14,8

1,20731

10,82

0,753486

11,82

0,265446

12,82

0,93838

13,82

0,332706

14,82

1,18261

10,84

0,737899

11,84

0,259975

12,84

0,91909

13,84

0,325886

14,84

1,15843

10,86

0,722635

11,86

0,254616

12,86

0,90020

13,86

0,319207

14,86

1,13474

10,88

0,707688

11,88

0,249368

12,88

0,88171

13,88

0,312664

14,88

1,11153

10,9

0,693052

11,9

0,244229

12,9

0,86359

13,9

0,306256

14,9

1,08880

10,92

0,678719

11,92

0,239196

12,92

0,84585

13,92

0,29998

14,92

1,06654

10,94

0,664684

11,94

0,234267

12,94

0,82847

13,94

0,293832

14,94

1,04473

10,96

0,65094

11,96

0,22944

12,96

0,81145

13,96

0,287811

14,96

1,02337

10,98

0,637482

11,98

0,224712

12,98

0,79478

13,98

0,281914

14,98

1,00244

377

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

Аргу-

Функція

мент

107×К0

мент

108×К0

мент

108×К0

мент

109×К0

мент

109×К0

15

0,981954

16

3,499412

17

1,249467

18

4,468754

19

1,600671

15,02

0,961879

16,02

3,428009

17,02

1,224016

18,02

4,377867

19,02

1,568161

15,04

0,942215

16,04

3,358065

17,04

1,199084

18,04

4,288831

19,04

1,536312

15,06

0,922954

16,06

3,289551

17,06

1,174661

18,06

4,201609

19,06

1,505111

15,08

0,904088

16,08

3,222437

17,08

1,150736

18,08

4,116163

19,08

1,474544

15,1

0,885607

16,1

3,156695

17,1

1,127299

18,1

4,032457

19,1

1,444598

15,12

0,867506

16,12

3,092296

17,12

1,104341

18,12

3,950456

19,12

1,415262

15,14

0,849775

16,14

3,029213

17,14

1,08185

18,14

3,870124

19,14

1,386522

15,16

0,832407

16,16

2,96742

17,16

1,059819

18,16

3,791428

19,16

1,358366

15,18

0,815395

16,18

2,906889

17,18

1,038236

18,18

3,714335

19,18

1,330783

15,2

0,798731

16,2

2,847595

17,2

1,017094

18,2

3,638811

19,2

1,30376

15,22

0,782409

16,22

2,789512

17,22

0,996383

18,22

3,564825

19,22

1,277287

15,24

0,76642

16,24

2,732617

17,24

0,976094

18,24

3,492346

19,24

1,251353

15,26

0,750759

16,26

2,676883

17,26

0,95622

18,26

3,421342

19,26

1,225945

15,28

0,735419

16,28

2,622289

17,28

0,93675

18,28

3,351784

19,28

1,201054

15,3

0,720393

16,3

2,568809

17,3

0,917678

18,3

3,283641

19,3

1,176669

15,32

0,705674

16,32

2,516422

17,32

0,898994

18,32

3,216886

19,32

1,15278

15,34

0,691257

16,34

2,465106

17,34

0,880691

18,34

3,15149

19,34

1,129376

15,36

0,677134

16,36

2,414837

17,36

0,862762

18,36

3,087425

19,36

1,106448

15,38

0,663301

16,38

2,365596

17,38

0,845198

18,38

3,024665

19,38

1,083986

15,4

0,649751

16,4

2,31736

17,4

0,827992

18,4

2,963181

19,4

1,06198

15,42

0,636478

16,42

2,270109

17,42

0,811137

18,42

2,902949

19,42

1,040422

15,44

0,623477

16,44

2,223823

17,44

0,794626

18,44

2,843944

19,44

1,019302

15,46

0,610742

16,46

2,178483

17,46

0,778451

18,46

2,786139

19,46

0,998611

15,48

0,598267

16,48

2,134069

17,48

0,762606

18,48

2,72951

19,48

0,978341

15,5

0,586048

16,5

2,090561

17,5

0,747084

18,5

2,674034

19,5

0,958483

15,52

0,574079

16,52

2,047942

17,52

0,731878

18,52

2,619687

19,52

0,939028

15,54

0,562355

16,54

2,006194

17,54

0,716982

18,54

2,566446

19,54

0,919968

15,56

0,55087

16,56

1,965297

17,56

0,70239

18,56

2,514289

19,56

0,901296

15,58

0,539621

16,58

1,925236

17,58

0,688095

18,58

2,463193

19,58

0,883004

15,6

0,528602

16,6

1,885993

17,6

0,674092

18,6

2,413137

19,6

0,865083

15,62

0,517808

16,62

1,847551

17,62

0,660374

18,62

2,364099

19,62

0,847526

15,64

0,507235

16,64

1,809894

17,64

0,646936

18,64

2,316059

19,64

0,830326

15,66

0,496878

16,66

1,773006

17,66

0,633771

18,66

2,268996

19,66

0,813475

15,68

0,486733

16,68

1,73687

17,68

0,620875

18,68

2,222891

19,68

0,796967

15,7

0,476796

16,7

1,701473

17,7

0,608241

18,7

2,177725

19,7

0,780794

15,72

0,467062

16,72

1,666798

17,72

0,595865

18,72

2,133477

19,72

0,76495

15,74

0,457527

16,74

1,63283

17,74

0,583741

18,74

2,090129

19,74

0,749427

15,76

0,448187

16,76

1,599556

17,76

0,571865

18,76

2,047663

19,76

0,73422

15,78

0,439038

16,78

1,566961

17,78

0,56023

18,78

2,006061

19,78

0,719322

15,8

0,430076

16,8

1,535032

17,8

0,548832

18,8

1,965305

19,8

0,704727

15,82

0,421297

16,82

1,503754

17,82

0,537666

18,82

1,925379

19,82

0,690428

15,84

0,412698

16,84

1,473114

17,84

0,526728

18,84

1,886265

19,84

0,676419

15,86

0,404275

16,86

1,4431

17,86

0,516013

18,86

1,847946

19,86

0,662695

15,88

0,396024

16,88

1,413698

17,88

0,505516

18,88

1,810406

19,88

0,64925

15,9

0,387941

16,9

1,384896

17,9

0,495233

18,9

1,773631

19,9

0,636078

15,92

0,380024

16,92

1,356682

17,92

0,485159

18,92

1,737603

19,92

0,623174

15,94

0,372269

16,94

1,329044

17,94

0,475291

18,94

1,702308

19,94

0,610531

15,96

0,364672

16,96

1,30197

17,96

0,465624

18,96

1,667731

19,96

0,598146

15,98

0,357231

16,98

1,275447

17,98

0,456153

18,98

1,633857

19,98

0,586012

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0,574124

378

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 7

Номограми для обчислення ширини зони, яка нагрівається вище заданої температури

а) для схеми розрахунків рухомого точкового джерела тепла на поверхні напівобмеженого тіла з адіабатичною границею (РТД);

Безрозмірні параметри: r =

Vl

; QT

=

DTl × 4pla

2a

q ×V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) для схеми розрахунків рухомого лінійного джерела тепла в пластині з тепловіддачею (РЛД).

Безрозмірні параметри: Q = DTl × 2pls

; l = r

2a

 

пл

q

 

V

 

 

 

 

 

 

 

Tl

– задана температура (приріст температури); s товщина пластини;

 

V

швидкість зварювання; a – коефіцієнт температуропровідності;

 

q

ефективна теплова потужність; λ коефіцієнт теплопровідності;

l

половина ширини зони, яка нагрівається вище заданої температури;

379

В.М. Коперсак Теорія процесів зварювання-1. Джерела зварювального нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Додаток 8

Номограми для обчислення температур в період неусталеного температурного поля (режим теплонасичення):

1. Наплавлення на масивне тіло (просторове температурне поле, для схем розрахунків РТД, ПШТД): Номограма 1.

Безрозмірні критерії: відстані: ρОБ =

VR

; часу: τОБ

=

V 2t

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

 

 

 

4a

R радіус-вектор точки, для якої обчислюється температура;

V швидкість руху джерела тепла;

a коефіцієнт температуропровідності зварюваного матеріалу;

tН час, який обчислюється з моменту початку дії джерела тепла.

2. Зварювання пластин з повним проваром (плоске температурне поле, для схем розрахунків РЛД, ПШЛД): Номограма 2.

Безрозмірні критерії відстані: ρ

 

 

= R

V 2

+

b

ПЛ

 

 

 

; часу:

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4а

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 2

 

 

 

 

 

 

τ

 

= t

 

 

 

+b

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

ПЛ

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R радіус-вектор точки, для якої обчислюється температура;

V швидкість руху джерела тепла;

a коефіцієнт температуропровідності зварюваного матеріалу;

tН час, який обчислюється з моменту початку дії джерела тепла.

b коефіцієнт температуровіддачі:

b =

2a

,

cr × s

cρ об’ємна теплоємкість зварюваного матеріалу; s товщина пластини.

380

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.