Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
К.р.-ЗТТП (2).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
642.05 Кб
Скачать

Тема 14. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами

Однорідні і неоднорідні диференціальні рівняння. Поняття лінійно незалежних розв’язків однорідного диференціального рівняння другого порядку. Загальний розв’язок лінійного однорідного рівняння другого порядку. Початкові умови. Структура загального розв’язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з правими частинами спеціального типу.*

Теорія ймовірностей

Тема 15. Основні поняття теорії ймовірностей

Стохастичний експеримент, його роль та місце при моделюванні соціально-економічних і природничих процесів. Предмет теорії ймовірностей. Математична модель стохастичних експериментів. Алгебра випадкових подій. Аксіоматичний підхід до побудови ймовірного простору стохастичного експерименту. Ймовірності на дискретному просторі елементарних подій. Теореми суми для несумісних та сумісних подій. Правило включення та виключення.

Тема 16. Класичне означення ймовірностей та елементи комбінаторного аналізу.Статистичне та геометричне означення ймовірностей.

Класичне означення ймовірностей. Основні поняття комбінаторного аналізу: основне правило комбінаторики, перестановки, розміщення, сполучення. Геометричне означення ймовірностей. Статистичне означення ймовірностей та їх властивості. Практичне застосування різних підходів до побудови ймовірнісного простору.

Тема 17. Умовна ймовірність та поняття про незалежність подій. Формули повної ймовірності та Байєса.

Умовна ймовірність та теорема добутку для залежних подій. Поняття попарної незалежності випадкових подій. Незалежність у сукупності. Повна група подій. Формула повної ймовірності та формули Байєса. Приклади використання при послідовній процедурі прийняття рішень (Байєсівський підхід).*

Тема 18. Модель повторних випробувань схеми Бернуллі.

Повторні незалежні випробування. Схема Бернуллі. Розподіл числа успіхів у серіях незалежних стохастичних експериментів. Біноміальний розподіл. Найвірогідніше число успіхів та його ймовірність. Наближені методи обчислення біноміальних ймовірностей та їх точність.*

Тема 19. Дискретні випадкові величини, їх закони розподілу та числові характеристики

Означення випадкових величин та їх класифікація. Закон розподілу дискретної випадкової величини. Числові характеристики розподілу: математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, початкові та центральні момени. Числові характеристики середнього арифметичного сукупності випадкових величин. Властивості числових характеристик. Основні закони дискретних розподілів та їх числові характеристики: вироджений, гіпергеометричний розподіл, від’ємний біноміальний розподіл, розподіл Бернуллі та його перетворення, розподіл Пуассона, геометричний розподіл.* Приклади застосування стандартних розподілів у типових задачах на практиці.*

Тема 20. Неперервні та абсолютно неперервні випадкові величини. Функція та щільність розподілу ймовірностей.Числові характеристики

Означення неперервних випадкових величин. Функція розподілу ймовірностей випадкової величини та її властивості. Абсолютно неперервні випадкові величини. Щільність розподілу та її властивості. Щільність розподілу функцій від абсолютно неперервних випадкових величин. Теорема згортки. Числові характеристики абсолютно неперервних випадкових величин та їх властивості.

Рівномірний закон розподілу ймовірностей та його числові характеристики. Показниковий закон розподілу. Властивість відсутності післядії. Перетворення послідовностей незалежних випадкових величин.*

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]