Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Porivn_pravoznavstvo_2012

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.74 Mб
Скачать

Автори підручника

Погребняк С. П. – доктор юридичних наук, доцент – розділи 1; 2 (§ 1–4) (у співавт. з Д. В. Лук’яновим ); розділи 3; 4; 6; 7; 8 (§ 1, 2)

Лук’янов Д. В. – кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2 (§ 1–4) (у співавт. з С. П. Погребняком ); розділ 9; розділ 10 (у співавт. з Г. П. Пономарьовою)

Биля-Сабадаш І. О. – кандидат юридичних наук, доцент – розділ 5 (§ 2)

Богачова Л. А. – кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2 (§ 6)

СмородинськийВ. С. – кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2 (§ 5)

Протасова В. Є.

– кандидат юридичних наук – розділ 5 (§ 1)

Пономарьова Г. П.

– кандидат юридичних наук – розділ 10 (у співавт.

 

з Д. В. Лук’яновим)

Хаустова М. Г.

– кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2 (§ 7)

Христова Г. О.

– кандидат юридичних наук, доцент – розділ 8 (§ 3)

271

Навчальне видання

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Підручник

За загальною редакцією академіка НАПрН України

О. В. Петришина

Редактор С. А. Пашинська Коректор О. В. Синицина

Комп’ютерна верстка О. І. Євтєєвої

Дизайн В. М. Зеленька

Підписано до друку з оригінал-макета 23.11.2011. Формат 60×90 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Обл.-вид. арк. 14,7. Ум. друк. арк. 17. Вид. № 564.

Тираж 700 прим.

Видавництво «Право» Національної академії правових наук України та Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Україна, 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80а

Тел./факс (057) 716-45-53 Сайт: www.pravo-izdat.com.ua

E-mail для авторів: proizvodstvo@pravo-izdat.com.ua E-mail для замовлень: sales@pravo-izdat.com.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.

Виготовлено у друкарні «Манускрипт» Тел. (057) 758-35-98

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]