Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
61.78 Кб
Скачать

7. Ринкова економічна система сутність та характеристика.

Ри́нкова еконо́міка — вид організації економіки, за якого продукт, що виробляється, стає товаром, тобто виробляється з метою продажу на ринку. Довільна система, яка дає можливість покупцям вступати в контакт з продавцями називається ринком. Ринкова економіка дає можливість людям купувати те, чого вони хочуть, а також реалізовувати виготовлені ними товари. При цьому ціни визначаються рівнем попиту на товари та їхньою кількістю. Отже, механізм регулювання ринкової економіки — це спосіб її організації і забезпечення ефективного функціонування відповідно до вимог економічних законів, посередництвом якого реалізуються економічні інтереси суб'єктів ринку. Характерні риси : Приватна власність, Обмежена роль держави, Свобода вибору, Ціновий механізм, Маркетингова система управління виробництва, Гнучкістьсистеми.

8. Командно-адміністративна економічна система сутність та характеристика.

Командно-адміністративна система. Прикладом такої системи була економіка колишнього СРСР та інших соціалістичних країн. Альтернативою чистого ринку є командна економіка. Цю систему характеризують суспільна власність практично на всі матеріальні ресурси і колективне прийняття економічних рішень, що здійснюється за допомогою централізованого планування. Усі вагомі рішення щодо обсягу ресурсів, їхнього використання, структури і розподілу продукції, організації виробництва приймаються центральним плановим органом. Підприємства — власність держави і здійснюють виробництво на основі державних директив. Співвідношення між капітальними благами і споживчими благами (засобами виробництва і предметами споживання) встановлюється централізовано. Таким самим способом здійснюється і розподіл засобів виробництва та предметів споживання. Основоположною межею командно-адміністративної системи є те, що всі права власності належать державі, а приватна власність ліквідовується і переходить в руки державі.

9. Змішана економічна система сутність та характеристика.

Змішана економіка– це така економічна система, в якій регулювання економічних процесів здійснюється як ринком, так і державою, без переважання одного з них. Сутність змішаної економіки полягає в тому, що в ній поєднуються регулююча роль ринкового механізму та державне регулювання економіки. Універсальної моделі змішаної економіки не існує, в реальній дійсності сформулювалися окремі її національні моделі ( Японія, Німеччина, США). Вони відрізняються в першу чергу співвідношенням ринку та держави. У сучасних умовах прийнято розрізняти три основні варіанти моделі змішаної економіки:  1) консервативний; 2) ліберальний; 3) соціал-реформістський. Економічна система змішаного типу зберігає риси, що належать вільному ринку: приватна власність, вільне підприємництво, особистий інтерес, функціонування ринкового координуючого механізму.

10. Потреби, сутність та структура. Закон зростання потреб.

Потре́би — це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення. Потреби поділяють на групи: фізіологічні; екзистенціальні; престижні; особистісні; духовні. Економічні потреби виступають основою діяльності людей. Потреби виступають як ідеальний внутрішньо спонукальний мотивїхньої діяльності. Потреба в найзагальнішому вигляді є усвідомленою індивідом необхідністю в певних духовних,матеріальних благах та послугах — його ідеальним прагненням. Види потреб: матеріальні, духовні, соціальні. Зако́н зроста́ння потре́б — закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв'язки між виробництвомі досягнутим рівнем задоволенняпотреблюдей, розвиток яких (зв'язків) сприяє появі нових потреб та засобів їх задоволення. Закон зростання потреб є законом суспільного прогресу. Він характеризує не просто зростання, тобто появу все нових і нових потреб, а зміну структури їх, що відбиває просування як людини, так і суспільства в цілому від біологічного (фізіологічного) до все більш і більш різнобічного, багатого життя.

11. Історія виникнення політекономії : меркантилізм та фізіократи.

Меркантилі́зм (фр.mercantile — торговець, від лат.mercari — торгувати) — в широкому розумінні — переважання матеріальних, фінансових інтересів над усіма іншими. В більш вузькому, конкретному значенні — торгова та фінансова політика абсолютистськихдержав 16-18 ст. та відповідна ідеологія. Прихильники меркантилізму засновують своє вчення на таких позиціях : 1)ототожнення багатства країни .2)головнім джерелом збагачення країни вважалась торгівля .3)держава повинна проводити активне втручання в ринкові відносини і захист власного виробництва ринку . Прихильниками школи фізіократів головним джерелом збагачення і розвитку країни вбачали виробництво і тим самим зробили крок вперед , але недолік їхній поглядів був в тому ,що під виробництвом вони розуміли тільки сільське господарство , а всі інші галузі торгівлю, транспорт, і навіть ремісництво вважали непотрібним !

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.