Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІКУ_Нефьодов_15-16 / тематика семінарських занять ІКУ / тематика семінарських занять ІКУ.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
34.13 Кб
Скачать

Семінар 5 Українські землі в складі Австрійської та Російської імперій (хіх – поч. Хх ст.).

 1. Імперська політика російського самодержавства в Україні кінця ХУШ – першої половини ХІХ ст.

 2. Відродження національної самосвідомості українського народу в кінці ХVШ – першій половині ХІХ ст.

 3. Декабристський рух в Україні. Південне товариство.

 4. Тарас Шевченко та його роль в українській історії.

 5. Український суспільно-політичний рух в першій половині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство (братство).

 6. Реформи 40–50-х рр. ХІХ ст. в Австрійській імперії, їх соціально-економічні наслідки для українських земель.

 7. Валуєвський циркуляр 1863 р.: суть та наслідки для української культури.

 8. Емський указ 1876 р.

 9. Український суспільно-політичний рух другої половини ХІХ ст. Українофільство. Громади.

 10. Український національно-визвольний рух другої половини ХІХ ст.

 11. Сутність та значення реформ другої половини ХІХ ст. в Російській імперії й модернізаційні процеси в Україні.

 12. Братство тарасівців (90-і рр. ХIХ ст.).

 13. Місце М.П. Драгоманова в українському національно-визвольному русі.

 14. Виникнення політичних партій в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

 15. Революційна українська партія (РУП) та її роль в українській історії.

 16. Революційні події 1905–1907 рр. в Україні.

 17. М.Грушевський – видатний вчений, політичний і державний діяч.

 18. Воєнні дії на території України в роки Першої світової війни.

Рекомендована література:

 1. Волковинський В.М., Реєнт О.П. Україна у Кримській війні 1853-1856 рр. (до 150-річчя Східної війни). – К., 2006.

 2. Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: Нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ століття. – Х., 1996.

 3. Гринів О. Українська націологія ХIХ – початок ХХ ст.: Історичні нариси. – Л.: Світ, 2005.

 4. Захарчук О. Україна в планах Наполеона Бонапарта // Київська старовина. – 1995. – № 3.

 5. Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // УІЖ. – 2005. – № 6. – С. 50-65.

 6. Кармазін М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХIХ – початок ХХ століття). – К., 1998.

 7. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К., 1999.

Семінар 6 Боротьба за відродження державності України (1917 - 1920).

 1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення і діяльність Української Центральної Ради.

 2. Українське питання на переговорах у Бресті. Відновлення влади Української Центральної Ради.

 3. Гетьманський режим: його внутрішня і зовнішня політика.

 4. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Посилення громадянської війни в Україні, боротьба проти її окупантів.

 5. Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях (ЗУНР).

 6. Утвердження Радянської влади в Україні. Уроки та причини поразки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Рекомендована література:

 1. Бойко О. Формування території української незалежної держави в діяльності Української Центральної Ради (1917-1918 рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007.

 2. Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939) // УІЖ. – 2001. – № 5. – С. 22-42.

 3. Винниченко В. Відродження нації: У 3-х ч. – К., 1990.

 4. Горбуров Є.Г., Котляр Ю.В., Шитюк М.М. Повстансько-партизанський рух на Півдні України в 1917-1944 рр. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003.

 5. Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради // УІЖ. – 1994. – № 1.

 6. Жванко Л. Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) – Х.: Прапор, 2007.

 7. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

 8. Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

 9. Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. – К., 2004.

 10. Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між двома світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004.

 11. Турченко Г.Ф. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.). – Запоріжжя, 2005.

 12. Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХIХ ст. – 1921 р.): Історичні нариси. – К., 2003.

 13. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – К., 1996-1997.

 14. Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради. В 2-х ч.). – К., 1997.

 15. Шкварець В.П. Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність на Миколаївщині 1917-1921: Навч. посіб. – Миколаїв, 2007.