Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ_Інвестиційний_аналіз.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
822.27 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

  1. Верба В. А. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. – К.: КНЕУ, 2002. – 298с.

  2. Верба В. А. Проектний аналіз: Підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

  3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1: Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1: Професії керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців. – Харків: Фактор, 2007. – 384 с.

  4. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти / Укл. В. Л. Петренко // Інформацій­ний вісник. — 2003. — №10. — С. 2 – 82.

  5. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2005. — К.: Держстандарт України, 2005. — 616 с.

  6. Рижиков В. С. Проектний аналіз: Навч. посібник / В. С. Рижиков, М. М. Яковенко, О. В. Латишева, Ю. В. Дегтярьова, А. Л. Щелокова, О. О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 384 с.

  7. Телишевська Л.І. Проектний аналіз у схемах: Навчальний посібник. – Х.: ВД ‘‘ІНЖЕК’’, 2005. – 256 с.

Додаток а

Таблиця А.1 – Вимоги до компетенцій випускника програми підготовки бакалаврів з галузі знань „Економіка і

підприємництво”, напрямку підготовки «Фінанси і кредит» з навчальної дисципліни „Аналіз інвести-

ційних проектів”

Компетенції

Шифри типових завдань діяльності

Типові завдання діяльності

Шифр уміння

Уміння

1

2

3

4

5

1 Планово-проектні компетенції

(ППК)

ПФ.Е.02

ПФ.Е.03

1.2 Планування заходів щодо підвищення ефективності виробництва

1.3 Стратегічне планування діяльності підприємства

ПФ.Е.02.ПР.О.05

ПФ.Е.03.ПР.О.07

У процесі аналізу дохідності інвестиційних проектів, працюючі в групі фахівців або особисто, бакалавр повинен:

1.2.4 Узгоджувати цінову політику підприємства:

вміти розрахувати прийнятну (тобто мінімально можливу) ціну продажу продукції з огляду на інформацію щодо запланованого випуску (або його зміни), собівартості, в тому числі загальних умовно-постійних витрат та пропорційних витрат одиниці продукції;

вміти обґрунтувати ціну на продукцію з огляду на рентабельність продукції чи іншим методом.

1.3.1 Визначати місію та стратегічних цілі підприємства:

вміти визначати місію та цілі підприємства, використовуючи інформацію щодо діяльності підприємства та його оточення за допомогою встановлених правил;

вміти визначати мету проекту, його основні ознаки, можливі економічно залежні проекти;

вміти розробляти концепцію проекту та попередню тривалість передпроектних робіт;

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

2 Органі­заційні

компетенції

(ОК)

ПФ.С.05

2.5 Розробка форм і документації, порядку й термінів проведення робіт

ПФ.С.05.ПР.О.10

2.5.1 Розробляти форми та документацію, порядок і терміни проведення робіт з обліку й аналізу результатів виробничо-господарської діяльності (спільно з головною бухгалтерією):

вміти розробляти прогнозні форми балансу підприємства

3 Аналітич­ні компе­тенції

(АК)

ПФ.Д.03

3.3 Обґрунтування доцільності реалізації інноваційно-інвестиційних (технічних, економіч­них, організаційних, соціальних та ін.) проектів

ПФ.С.03.ЗР.О.06

ПФ.Д.03.ЗР.О.07

3.3.1 Розраховувати показники щодо оцінки доцільності:

розраховувати кількісні показники ефективності впровадження інвестиційних проектів;

вибирати із альтернативних інвестиційних проектів найбільш доцільний;

вміти проводити кількісну оцінку явних вигід та витрат за проектом;

розрахувати прийнятну (тобто мінімально можливу) ціну продажу продукції з огляду на інформацію щодо запланованого прибутку (або його зміни).

3.3.2 Аналізувати показники щодо оцінки доцільності впровадження інвестиційних проектів:

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за маркетинговим аспектом;

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за технічним аспектом;

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за інституціональним аспектом;

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за екологічним аспектом;

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

ПФ.Д.04

3.4 Діагностика результатів господарської діяльності підприємства та його підрозділів

ПФ.Д.04.ЗП.О.07

ПФ.Д.04.ЗП.О.08

ПФ.Д.04.ЗП.О.09

ПФ.Д.04.ПР.Р.10

проводити екологічну експертизу за проектом;

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за соціальним аспектом;

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за фінансовим аспектом.

вміти проаналізувати оцінку впровадження інвестиційного проекту за економічним аспектом.

3.4.1 Проводити комплексу і точкову діагностику підприємства, підрозділів:

вміти класифікувати проекти за різними ознаками;

вміти визначати ступінь ризику проекту.

3.4.2 Інтерпретувати параметри, процеси й тенденції, що відбуваються:

вміти підпорядковувати роботи за проектом за фазами, стадіями та етапами життєвого цик­лу проекту.

3.4.3 Аналізувати показники діяльності підприємства та його підрозділів як в цілому, так і за окремими напрямками:

оцінювати ефективність оновлення матеріально-технічної бази підприємства;

оцінювати ефективність основної діяльності підприємства;

оцінювати ефективність від інноваційних проектів на підприємстві.

3.4.4 Виявляти причинно-наслідкові зв'язки між показниками:

вміти визначати ефективність проекту в умовах інфляції;

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

ПФ.Д.05

ПФ.Д.06

3.5 Оцінка ефективності використання ресурсів у підприємстві та його підрозділах

3.6 Визначення резервів підвищення ефективності діяль­ності підприємства та його підрозділів

ПФ.Д.04.ПР.О.11

ПФ.Д.05.ПР.О.12

ПФ.Д.06.ЗР.О.13

вміти визначати залежність чистої теперішньої цінності проекту від норми дисконту;

вміти визначати доцільність вкладень в удосконалення технології виробництва.

3.4.5 Готувати аналітичні огляди за результатами діяльності підприємства та підрозділів:

проводити порівняльний аналіз ефективності діяльності підприємства за формами звітності.

3.5.1 Оцінювати ефективність діяльності підприємства та його підрозділів з точки зору співвідношення отриманих результатів і понесених витрат:

вміти визначити фінансові результати від реалізації інвестиційного проекту за вихідними даними щодо витрат та результатів, що ними будуть забезпечені;

вміти визначати мінімально рентабельний обсяг виробництва графічним та аналітичним методом;

вміти проводити аналіз динамічності проекту.

3.6.1 Визначати й обґрунтовувати резерви щодо підвищення ефективності використання виробничих потужностей, основного та оборотного капіталу, матеріальних і трудових ресурсів:

вміти зробити вибір найбільш економічного варіанта інвестиційного проекту із декількох альтернативних варіантів, спочатку розрахувавши для кожного з них основні техніко-економічні показники та показники ефективності;

Закінчення табл. А.1

1

2

3

4

5

ПФ.Д.07

ПФ.С.09

3.7 Вивчення та узагальнення дії на підприємство факторів внутрішнього та зовнішнього середовища

3.9 Підготовка звітності за вимогами нормативних документів

ПФ.Д.07.ПР.О.14

ПФ.С.09.ЗП.О.16

ПФ.С.09.ЗП.О.17

вміти оцінювати ефективність проектів підприємства, спрямованих на використання та переробку відходів виробництва.

3.7.2 Підбирати релевантну інформацію щодо дії факторів зовнішнього середовища, аналізувати та узагальнювати її у відповідних документах:

вміти обґрунтовувати ефективність укладання ліцензійних угод.

3.9.1 Збирати й обробляти первісну інформацію для складання звітностей:

вміти розраховувати операційний грошовий потік за проектом;

вміти розраховувати капітальні вкладення за проектом;

вміти розраховувати приріст робочого капіта­лу за проектом.

3.9.2 Обчислювати показники, необхідні для складання звітності

вміти складати проектну собівартість продукту за проектом;

вміти складати кошторис витрат за проектом

5 Навчаль­но-методичні компетенції

(НМК)

ПФ.Е.01

5.1 Забезпечення безперервності освіти та підвищення кваліфікації

ПФ.Е.01.ПП.О.01

ПФ.Е.01.ПР.О.02

5.1.1 Вивчати й узагальнювати передовий досвід у своїй сфері професійної діяльності:

вміти підготувати реферат за тематикою використовуючи інформацію щодо теоретичних основ та передового досвіду в сфері професійної діяльності.

5.1.2 Виконувати індивідуальну навчальну дос­лідну роботу:

вміти індивідуально виконувати навчально-дослідну роботу за дисципліною