Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прог_Прак_ІІІ_БТФ.doc
Скачиваний:
119
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.09 Mб
Скачать

Література

1.Закон України "Про вищу освіту". - К.: ВР України, 2002. - 34 с.

2.Тимчасовий навчальний план спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОКР "Бакалавр" та "Спеціаліст". -К.: Мінагрополітики України, 2000. -8 с.

3.Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. /Наказ Міносвіти України від 02.06.1993 р., № 161. -К.- 1993.-24 с.

4.Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. /Наказ Міносвіти України від 08.04.1993 р., № 93. -К. -1993.-17 с.

5.Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. /Наказ Міносвіти і науки України від 07.08.2002 р., № 450. - К. -2002.-12 с.

6.Рекомендована практика державної атестації випускників вищих агарних закладів освіти. / Цицюрський Л.М., Захаренко М.О., Ільїн В.В. та інші. - К.: Аграрна освіта, 2000. -38 с.

7. ГОСТ 2.105 - 95. ЕСКД. Общие требования к текстовим документам.- К.: Госстандарт, 1996. -38 с.

8.Положення про практичне навчання студентів Національного аграрного університету. - К. - 2003. -13 с.

9.Наскрізна програма практик для студентів факультету гідробіоресурсів і аквакультури із спеціальності " Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ". -Херсон.-2006.-13 с.

10. Положення про участь студентів НАУ у міжнародних програмах навчально-виробничих практик та виробничого стажування. - К. -2001.-4с.

ДОДАТКИ

Додаток. № 1

до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

ДОГОВІР №______

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто " " 200 _ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони___________________________

________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі – навчальний заклад), в собі _________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _______________________________________________

(статут або доручення)

і з другої сторони ________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в собі______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________діючого на підставі

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

1. База практики зобов'язується:

    1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ п/п

Назва і номер спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

початок

кінець

1.2. Призначити наказом кваліфікованих працівників для безпосереднього керівництва практикою.

  1. Створити необхідні умови для виконання студентами завдань практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  2. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  1. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та ін. повідомляти навчальний заклад.

  2. По закінченні практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, де оцінити якість підготовленого ним звіту:

  3. Додаткові умови

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.