Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kopia_psikhologia.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

Запитання. Завдання

 1. З'ясуйте місце психології в системі наук.

 2. У чому полягає відмінність між біхевіоризмом і гештальтпсихо­логією?

 3. Які причини модернізації класичного фройдизму?

 4. Що є спільним у поглядах представників гуманістичної психо­логії і діяльнісного підходу?

 5. Поясніть причини процесів диференціації та інтеграції в пси­хологічних науках.

 6. Оскільки психіку безпосередньо спостерігати не можна, чи є підстави для твердження, що її можна пізнати?

 7. У чому відмінність між спостереженням і експериментом?

 8. Чому метод тестів не став основним у психологічних дослід­женнях?

 9. Обгрунтуйте необхідність кількісного оброблення експеримен­тальних матеріалів.

 10. Які галузі психологічної науки найбільше пов'язані з Вашою майбутньою професією?

Література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 х т. — М., 1982.

Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1997.

Готтсданкер Р. Основи психологического зксперимента. — М., 1982.

Загальна психологія/ 0. Скрипченко, Л. Долинська. 3. Огороднійчук та ін. — К., 1999.

Логвиненко А. Д. Измерения в психологии: математические основьі. - М., 1993.

Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии// Волросы психологии. — 1999. — № 4.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія. — К., 1998.

Пиаже Ж. Психология, междисциплинарньїе связи и система наук// Международньш психологический конгресе. — М., 1969.

Психологические методьі. — Л., 1976.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. — К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. — К.. 1999.

Татенко В. А. Психология в субьективном измерении. — К., 1996.

Тема №3 методологічні аспекти психології

План

 1. Принципи психології.

 2. Системніть у дослідженні людської психіки.

 3. Теорія і експеримент у психологічній практиці.

 4. Закони психології.

Методологія науки — вчення про принципи побу­дови, методи, форми і способи наукового пізнання. її роль полягає не тільки в окресленні того, що повинна досліджувати наука, а й у відшуканні найефективніших способів пізнання суті певного кола явищ. Методологія охоплює принципи і закони певної науки, а також визначає оптимальний рівень узагальнення теоретичних знань.

 1. Принципи психології.

Методологічними принципами психології є загально-філософські твердження, що, конкретизуючись, визнача­ють предмет, стратегію і методи психологічних дослі­джень, а також вихідну позицію для інтерпретації одер­жаних результатів. Водночас свої методологічні засади має кожен напрям у психології. Від них залежать спосо­би вирішення психологічних проблем.

Принципи, на яких ґрунтується методологія сучасної вітчизняної психології, поступово викристалізувалися в дослідженнях Л. Виготського, Б. Ананьєва, С. Рубінштейна, Г. Костюка, О. Леонтьєва та ін. До основних із них — детермінізму, єдності психіки і діяльності, розвитку пси­хіки в діяльності — український психолог О. Ткаченко (нар. 1941) додав ще два — відображення і системності.

Принцип детермінізму, будучи найважливішим у ма­теріалістичній психології, стверджує, що психіка зале­жить від способу життя. Він розкриває основні причини виникнення психіки у філогенезі (історичному розвитку всього органічного світу) і онтогенезі (індивідуальному розвитку організму від народження до смерті), закономір­ну зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних властивостей людини.

Принцип єдності психіки і діяльності дає змогу роз­кривати механізми появи і функціонування психіки. Ви­никнувши в діяльності, психіка утворює її внутрішній, іде­альний план. У свідомості формуються динамічні моделі дійсності, за допомогою яких людина орієнтується в навколишньому середовищі. Цей принцип заклав засади об'єктивного дослідження психіки. Міміка, жести, вираз­ні рухи, мовні висловлювання об'єктивно виражають пси­хічні стани людини. їх аналіз і вивчення допомагають розкрити внутрішні секрети психіки індивіда.

Принцип розвитку психіки в діяльності дає змогу роз­глядати психіку як динамічне утворення, що постійно змінюється на різних етапах становлення особистості. Відповідно до цього принципу психіку можна правильно зрозуміти і пояснити, якщо оцінювати її як продукт роз­витку і результат діяльності.

Принцип відображення означає, що всі психічні функ­ції генетично спрямовані на відображення дійсності. Ви­переджуючи фізичний контакт людини з об'єктом, психіч­не відображення сигналізує про значущі для неї об'єкти — воно має сигнальний характер. Образ світу, що є продуктом відображення, орієнтує людину в середовищі, створює осно­ву для її активності, виконуючи регулятивну функцію. Без неї психічне відображення втратило б своє значення.

Принцип системності вимагає розглядати психіку як складну систему взаємопов'язаних психічних явищ. На цій підставі О. Ткаченко вважає його узагальнюючим. Згідно з принципом системності у процесі наукового пізнання всі принципи психології треба використовува­ти у взаємозв'язку.

Методологічні принципи психології створюють надій­ну основу для вивчення психіки за умови використання науково обґрунтованих і перевірених методів пізнання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]