Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kopia_psikhologia.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

Запитання. Завдання

 1. Поясніть вислів: «Пам'ять — це дорога з минулого в майбутнє».

 2. Які недоліки мають різні теорії пам'яті?

 3. Розкрийте відмінності між сенсорною і короткочасною пам'яттю.

 4. Як відбувається розвиток і формування пам'яті?

 5. Чим довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного?

 6. За допомогою яких прийомів можна сповільнити процес забу­вання потрібного матеріалу або запобігти йому?

 7. Чим можна обґрунтувати величезні можливості пам'яті людини?

 8. Які причини індивідуальних відмінностей у пам'яті людей?

 9. Поясніть, чому початок і кінець розмови запам'ятовуються кра­ще, ніж її середина.

 10. Поясніть, чим мислення відрізняється від процесів чуттєвого пізнання.

 11. Чому мислення має суспільну природу?

 12. У чому проявляється суб'єктивність мислення?

 13. Визначте роль інтуїції, гіпотези і плану в мисленнєвій діяльнос­ті на матеріалі предмета вашої спеціалізації.

 14. Чим мислення людини відрізняється від практичного мислення тварин?

 15. Порівняйте задачу з проблемною ситуацією. Яка між ними від­мінність?

 16. Складіть алгоритми розв'язування задачі.

 17. Покажіть можливі шляхи формування самостійності, критичнос­ті та інших якостей мислення у студентів.

 18. У чому полягає відмінність уяви від інших психічних процесів?

 19. З'ясуйте, чи можна назвати уяву образним мисленням.

 20. Чому фантазія краще розвинута у дітей, які виховуються в ба­гатодітних сім'ях?

 21. Як впливає уява на фізіологічні та органічні процеси людини?

 22. Проілюструйте роль уяви у творчій діяльності людини.

 23. Чому не може бути уяви у тварин?

 24. Сучасні комп'ютери здатні здійснювати складні обчислення, грати в шахи, складати вірші і музику, читати і перекладати тексти. Чим таке мислення комп'ютера відрізняється від мислення людини?

Література

АдамарЖ. Очерки психологии открытия в области математики. — М., 1974.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесе обучения. — М.. 1980. Балл Г. А. Теория учебных задач. — М., 1990.

Беркинблит М., Петровский А. Фантазия и реальность. — М., 1968.

Брунер Д. Психология познания. — М., 1977.

Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. — М., 1979.

Вейн А. М., Каменецкая Б. И. Память человека. — М., 1973.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — М., 1982. — Т. 2.

Давыдов В. В. Виды обобщений в обучении. — М.. 1972.

Дергачев В. В. Молекулярные и клеточные механизмы памяти. — М., 1977.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К., 1999.

Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. — М., 1961.

Зінченко П. І., Репкіна Г. В. Пам'ять і її розвиток. — К., 1965.

Иванов С. Отпечаток перстня. — М.. 1974.

Исследование мышления в советской психологии/ Под ред. Е. В. Шо-роховой. — М. 1966.

Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. — М., 1981.

Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. — М., 1989.

КостюкГ. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особис­тості. — К.. 1989.

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. — М., 1974.

Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. — М.. 1968.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. — М., 1983.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія. — К., 1998.

Петровский А. В. Роль фантазии в развитии личности. — М., 1961.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. — К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. — К., 1999.

Роменець В. А. Фантазія, пізнання, творчість. — К., 1965.

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. — М., 1958.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. — М., 1989.

Скрипченко О. В. Психічний розвиток учнів. — К., 1974.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. — М., 1966.

Тихомиров О. К. Психология мышления. — М., 1984.

Фрейд 3. Толкование сновидений. — К., 1991.

Хофман И. Активная память. — М., 1986.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]