Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маг.раб.Винн. (Восстановлен).docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
238.12 Кб
Скачать

VII. Міжнародне співробітництво

 1. ЦДЮТ має право укладати угоди і здійснювати інші юридичні акти з навчально-виховними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами закордонних країн, встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод, або угод, укладених засновником на користь ЦДЮТ, про обмін творчими учнівськими колективами, педагогічними колективами, окремими працівниками, створювати у встановленому порядку спільні заклади, навчально-виховні центри, проводити спільні заходи, визначені Статутом тощо.

 2. ЦДЮТ у встановленому порядку може одержувати право на зовнішню економічну діяльність та укладати угоди.

 3. ЦДЮТ має право вступати в міжнародні організації відповідно до діючого законодавства.

 4. ЦДЮТ здійснює вибір і несе відповідальність за підготовку вихованців та працівників для відправки за кордон (З метою обміну досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, змаганнях та ін.).

VIII. Контроль за діяльністю закладу

 1. ЦДЮТ безпосередньо підпорядкований і підзвітний засновнику.

 2. Основною формою контролю з боку засновника за діяльністю ЦДЮТ є атестація, що проводиться відповідно до чинного законодавства.

 3. Контроль за діяльністю ЦДЮТ, щодо забезпечення належного рівня позашкільної освіти, навчання і виховання дітей за інтересами, здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

Іх. Реорганізація або ліквідація закладу

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

 2. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

 3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

 4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

 5. У випадку реорганізації прав та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

 6. Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

 7. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

 8. При організації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

3.3 Структурно-функціональні аспект діяльності Центру дитячої та юнацької творчості

Прийняття Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми позашкільних навчальних закладів на період 2002-2008 роки” суттєво змінили місце і роль позашкільної освіти у струк­турі загальної освіти України, викликали зміни у системі позашкільної роботи і позашкільного ви­ховання, трансформували їх у нову якість по­зашкільної освіти. Постало питання щодо:

 • визна­чення співвідношення між ланками освіти;

 • місця та перспектив позашкільних навчальних закладів на ринку освітніх послуг;

 • ідеологічних засад по­зашкільного навчального закладу;

 • змісту поза­шкільної освіти.

Центр дитячої та юнацької творчості – це багатопрофільний навчальний заклад, який включає такий комплекс напрямків роботи:

 • навчально-виховний;

 • організаційно-методичний;

 • організаційно-масовий.

Для цього задіяні три відділи навчальної роботи, а також методичний та допоміжні. Також можуть бути задіяні ради: педагогічні, батьківські, профспілкові (див. рис.3.3.1).

Рис. 3.3.1 – Схема структури управління позашкільним закладом

на прикладі Центра дитячої та юнацької творчості

Схема структурного управління включає такі функціональні обов’язки ланок управління навчальним процесом.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Директора Центру дитячої та юнацької творчості

 • Забезпечує реалізацію державної освітньої політики.

 • Порядкує у встановленому порядку майном ЦДЮТ і фінансами.

 • Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 • Організує навчально-виховний процес відповідно до контролю за його планом та результатами, відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання умов охорони дитини та праці.

 • Приймає та звільнює педагогічних працівників, технічного персоналу та визначає їх функціональні обов’язки.

 • Спільно з профспілковим комітетом затверджує правила трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Центру дитячої та юнацької творчості.

 • Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, використання ними ефективних форм і методів навчання і виховання.

 • Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями і вихованцями, батьками, педагогічними працівниками, місцевими органами державної виконавчої влади.

 • Забезпечує умови техніки безпеки, виробничої санітарії, відповідне технічне обладнання робочих місць.

 • Підтримує відповідний стан приміщень, системи опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

 • Надає центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Центру дитячої та юнацької творчості.

 • Спільно з педагогічним колективом Центру дитячої та юнацької творчості, колективами закладів культури, спортивними, громадськими об’єднаннями, родиною розвиває мережу гуртків, клубів, об’єднань за інтересами.

 • Здійснює зв’язок педагогічного колективу Центру дитячої та юнацької творчості з дитячими, юнацькими, молодіжними об’єднаннями і організаціями.

 • Вживає заходів щодо запобігання правопорушень та безпритульництва серед неповнолітніх.

 • Надає консультативну допомогу батькам і педагогічним працівникам.

 • Організує відпочинок та оздоровлення учнів і вихованців під час канікул.

 • Організує підготовку і проведення загальних заходів, розроблює методичні рекомендації щодо проведення заходів виховного характеру.

Заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Організує навчально-виховний процес в творчих об’єднаннях.

 • Забезпечує виконання навчальних програм у гуртках.

 • Здійснює контроль за роботою завідуючих відділами масової роботи та художнього виховання.

 • Здійснює контроль за роботою з охорони життя і здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму, дотримання правил санітарії та гігієни.

 • Аналізує та прогнозує розвиток мережі гуртків Центру дитячої та юнацької творчості, готує відповідну звітність.

 • Забезпечує комплектування та збереження контингенту учнів у гуртках та колективах протягом навчального року.

 • Складає розклад занять гуртків за семестрами навчального року.

 • Сприяє впровадженню передового педагогічного досвіду у закладі.

 • Організує роботу з батьками.

 • Забезпечує виконання правил санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки у гуртках.

 • Веде табель робочого часу педагогічних працівників.

 • Видає накази стосовно навчально-виховного процесу.

 • Веде облік позабюджетних коштів гуртків.

 • Бере участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників.

 • Здійснює аналіз та контроль за станом трудової дисципліни керівників гуртків.

 • Сприяє розширенню спектру платних послуг, максимальному залученню позабюджетних коштів для потреб Центру дитячої та юнацької творчості.

 • Аналізує якісний та кількісний склад педагогічних кадрів, готує звіти з кадрових питань.

 • Бере участь у вирішенні кадрових питань.

Завідуючого відділом Центру дитячої та юнацької творчості

 • Планувати та організовувати роботу відділу, контролювати виконання планів роботи (на місяць, рік та ін.)

 • Брати участь у підборі та розстановці кадрів.

 • Вести індивідуальну роботу з педагогами.

 • Забезпечувати і контролювати виконання навчальних програм:

 • відповідність назви гуртку, мети, завдання, тематичного плану занять навчальній програмі;

 • розклад роботи;

 • відвідувати заняття керівників гуртків з наступним аналізом;

 • допомагати керівникам гуртків у складанні навчальних робочих програм, авторських програм, подавати їх на розгляд методичної ради ЦДЮТ;

 • складати графік відкритих занять та допомагати в їх проведенні.

 • Визначати педагогічне навантаження співробітникам згідно з результатами роботи гуртка

 • Організовувати навчально-виховний процес в гуртках:

 • визначати, які гуртки та якого профілю потребує відділ;

 • складати річні плани роботи відділу, календарні плани та ін.

 • складати накази, які стосуються навчально-виховного процесу, роботи відділу та педагогічного колективу;

 • мати статистичні дані та вести звітність;

 • перевіряти та надавати допомогу керівникам гуртків в веденні документації;

 • брати участь у складанні річного розкладу роботу гуртків.

 • Разом з керівниками гуртків забезпечувати укомплектування і збереження контингенту учнів, контролювати і аналізувати наповнюваність гуртків.

 • Відповідати за діяльність всіх працівників відділу.

 • Складати кошторис витрат відділу, контролювати та забезпечувати їх раціональне використання. Забезпечувати належний стан та збереження обладнання, інвентарю відділу, додержання санітарно-гігієнічного режиму.

 • Брати участь у роботі методичної ради ЦДЮТ.

 • Брати участь у підготовці та проведенні районних масових заходів.

 • Вести необхідну ділову документацію по роботі відділу.

Методиста Центру дитячої та юнацької творчості

 • Здійснювати інструктивно-методичну роботу.

 • Розробляти методичні рекомендації, положення.

 • Організовувати і проводити:

 • роботу консультаційного пункту;

 • групові та індивідуальні консультації;

 • Проводити методичні виходи:

 • в позашкільні заклади;

 • в школи, клуби за місцем проживання;

 • Відвідувати заняття керівників гуртків з наступним їх аналізом;

 • Відвідувати відкритті заняття керівників гуртків з метою перевірки:

 • ведення журналів обліку та планування гурткової роботи;

 • ведення ділової документації;

 • Аналізувати наповнюваність гуртків.

 • Надавати методичну допомогу керівникам гуртків в розробці авторських програм та іншої необхідної документації.

 • Вивчати нормативні документи, новинки методичної, педагогічної та іншої необхідної літератури, періодичні видання.

 • Брати участь у підготовці і проведенні масових районних заходів.

 • Вести необхідну документацію, звітність:

 • журнал протоколів засідань педагогічної ради ЦДЮТ;

 • журнал відвідування нарад педпрацівниками ЦДЮТ;

 • звіти про роботу ЦДЮТ;

 • річні плани роботи;

 • календарні плани роботи та ін.

 • Журнали реєстрації інструктажу з ТБ та охорони праці.

 • Оформляти стенди, папки та інший необхідний інформаційно-методичний матеріал.

 • Приймати участь у міських, обласних методичних заходах згідно розпоряджень УОР.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.