Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ / Microsoft Word Document (2).doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
387.07 Кб
Скачать

3.6 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури операційних витрат за економічними елементами містить форма №2 фінансової звітності „Звіт про фінансові результати”, а саме розд.ІІ „Елементи операційних витрат”. За цими даними можна визначити. до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо-, чи фондомістке). На основі такого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у „ножиці” еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл..3.6

Таблиця 3.6

Економічні елементи операційних витрат

Елементи витрат

Витрати, тис. грн., за період

Частка, % за період

Відхилення

(+,-)

попередній

звітний

попередній

звітний

попередній

звітний

а

1

2

3

4

5

6

Матеріальні витрати

4030

4500

48.0

50.0

+470

+11.7

Витрати на оплату праці

2925

2925

34.9

33.1

+50

+1.7

Відрахування на соціальні заходи

1125

1145

13.4

12.7

+20

+1.8

Амортизація

150

200

1.8

2.2

+50

+33.3

Інші операційні витрати

160

180

1.9

2.0

+20

+12.5

Разом

8390

9000

100.0

100.0

+610

+7.3

ані таблиці 3.6 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва: частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 48%, у звітному – 50%. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 4.4 пункта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на третину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньому періоді – 34.9%, у звітному – 33.1%. Темпи збільшення витрат на оплату праці в 4.3 раза нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (7.3:1.7). Найвищими темпами збільшувалась амортизація. що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах.

Аналогічно виконують аналіз собівартості за елементами з порівнянням планових та фактичних рівнів витрат.

3.7 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.

За калькуляційними статтями аналізують собівартість по підприємству в цілому для того, щоб оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих і визначити вплив цих відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої продукції.

Приклад розрахунків для аналізу наведений у таблиці 3.7

Таблиця 3.7

Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат

№ п/п

Стаття витрат

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді за собівартістю, тис. грн.

Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-), перевитрати (+), (гр. 2 – гр. 1)

Зміни витрат, %

за статтею (гр. 3 : гр. 1) х 100

за повною собівартістю реалізованої продукції разом (гр. 3 : р.13 гр. 1) х 100

плановою

фактичною

а

б

1

2

3

4

5

1

Сировина та матеріали

2370

2300

-70

-2.9

-0.77

2

Допоміжні матеріали

140

140

0

0

0

3

Транспортно – заготівельні витрати

1020

1050

+30

+2.9

+0.35

4

Загальна вартість матеріалів

3530

3490

-40

-1.1

-0.44

5

Паливо, енергія на технологічні цілі

950

1000

+50

+5.3

+0.55

6

Заробітна плата основних працівників

900

870

-30

-3.3

-0.33

7

Відрахування на соціальні заходи

430

430

0

0

0

8

Утримання та експлуатація устаткування

900

890

-10

-1.1

-0.11

9

Загальновиробничі витрати

950

920

-30

-3.1

-0.33

10

Адміністративні витрати

1350

1300

-50

-3.7

-0.55

11

Разом заводська собівартість

9010

8900

-110

-1.2

-1.21

12

Витрати на збут

90

100

+10

+1.1

+0.11

13

Повна собівартість реалізованої продукції

9100

9000

-100

-1.1

-1.1

Як бачимо з даних таблиці 3.7. понад планове зменшення витрат на 100 тис. грн. відбулося завдяки економії за статтями „Сировина та матеріали” (70 тис. грн.), „Заробітна плата основних працівників” (30 тис. грн.), „Загальновиробничі та адміністративні витрати” (відповідно 30 і 50 тис. грн.). Водночас підвищилися порівняно з планом витрати на енергоносії (на 50 тис. грн.. або на 5.3%) і транспортно – заготівельні витрати (на 30 тис. грн.., або на 2.9%). Внесок кожної калькуляційної статті до загального зниження витрат (у відсотках) наведений у гр. 5 табл.3.7. Підсумок за цією графою є алгебраїчною сумою даних за різними калькуляційними статтями.

4. Оцінка фінансового стану підприємства.

4.1 Порівняльний аналітичний баланс

Традиційно структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Методику його складання запропонував у 20-ті роки один з фундаторів балансознавства М. Блатов. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс. треба вихідний баланс доповнити показниками структури. абсолютної та структурної динаміки вкладень (активи) і джерел коштів (пасиви) підприємства за звітний період.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовуються прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

Таблиця 4.1

Агрегований порівняльний аналітичний баланс ТОВ „Альфа” за 2001 рік

№ п/п

Стаття балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

абсолютні (+-), тис. грн.

(гр.3 – гр. 1)

темп. %

(гр. 5 / гр. 1) х 100%

структури, %

(за гр. 5)

частка пунктів

(гр. 4 – гр. 2)

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

Актив

1

Майно разом

8000

100

8730

100

+730

+9.1

100

0

1.1

Необоротні активи

4000

50

4390

50.3

+390

+9.7

+53.4

+0.3

1.2

Оборотні активи

4000

50

4340

49.7

+340

+8.5

+46.6

-0.3

1.2.1

Запаси

3100

38.8

2300

26.4

-800

-25.8

-109.6

-12.4

1.2.2

Дебіторська заборгованість

200

2.5

850

9.7

+650

+325

+89.0

+7.2

1.2.3

Поточні фінансові інвестиції

250

3.1

1050

12.0

+800

+320

+109.6

+8.9

1.2.4

Витрати майбутніх періодів

50

0.6

50

0.6

0

0

0

0

1.2.5

Кошти та їх еквіваленти

400

5.0

90

1.0

-310

-77.5

-42.4

-4.0

Пасив

2

Джерела майна разом

8000

100

8730

100

+730

+9.1

100

0

2.1

Власний капітал

46.90

58.6

5790

66.3

+1100

+23.4

+150.7

+7.7

2.1.1

Статутний капітал

3500

43.7

4000

45.8

+500

+14.3

+68.5

+2.1

2.1.2

Нерозподілений прибуток

1000

12.5

1600

18.3

+600

+60.0

+82.2

+5.8

2.1.3

Інші джерела

190

2.4

190

2.2

0

0

0

-0.2

2.2

Позиковий капітал

3310

41.4

2940

33.7

-370

-11.2

-50.7

-7.7

2.2.1

Довгострокові зобов’язання

1350

16.9

950

10.9

-400

-29.6

-54.8

-6.0

2.2.2

Короткострокові кредити та позики

700

8.8

900

10.3

+200

+28.6

+27.4

+1.5

2.2.3

Кредиторська заборгованість

1260

15.7

1090

12.5

-170

Проаналізувавши баланс, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства.

Позитивне:

необоротні активи на початок року були сформовані за власні кошти; вони збільшилися за звітний період за рахунок того самого джерела;

оборотні активи збільшилися за рахунок власних коштів підприємства, а саме завдяки реінвестованому прибутку при одночасному зменшенні суми позикових джерел;

істотно збільшилася частка власних коштів у формуванні запасів (з 21.9% на початок року до 59.6% на кінець року).

Негативне:

дебіторська заборгованість збільшилась більш як у 4 рази, що, можливо, спричинилось зниженням платоспроможності споживачів продукції підприємства. Таке істотне відволікання обігових коштів було компенсоване одночасним збільшенням кредиторської заборгованості (це джерело найчастіше використовується для покриття дебіторської заборгованості);

поточні фінансові інвестиції ще на початок року були сформовані за рахунок позикових коштів; за звітний період залучення цього джерела збільшилось більш як у 4 рази;

кошти на початок року були нагромаджені завдяки кредиторській заборгованості. За рахунок часткового її погашення цей актив різко скоротився (у 4.4 раза). Унаслідок цього погіршились показники ліквідності підприємства.

Отже, завдяки використанню порівняльного аналітичного балансу можна всебічно проаналізувати склад і джерела утворення майна підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке КУРСОВАЯ