Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / иZюм / Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
246.78 Кб
Скачать

Розрахунок фінансових результатів діяльності ТзОв „конорд”

Для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, що випускає паркет двох видів дубовий та ясеневий, необхідно виконати наступні завдання. На підставі журналу реєстрації господарських операцій:

а) проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

б) підрахувати підсумок журналу реєстрації операцій;

в) рознести залишки та операції в регістри обліку;

г) підрахувати підсумки та вивести залишки в регістрах обліку;

д) скласти фінансову звітність за звітний період.

Фінансова звітність за звітній період включає:

1. форма №1 „Баланс”. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до визнання і розкриття його ста­тей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджет­них установ.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Як і будь-яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:

• назва підприємства, його організаційно-правова форма та місцезна­ходження;

• назва звіту;

• дата, на яку складено звіт;

• валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.

2. форма №2 „Звіт про фінансову діяльність підприємства”. Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 3 (далі — П(С)БО 3) "Звіт про фінансові ре­зультати", який є аналогом звіту про прибутки та збитки за МСБО. За П(С)БО 1, звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові ре­зультати підприємства. Зазначені вимоги стосуються підприємств, організацій, установ і інших юридичних осіб (далі підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим П(С)БО. Малі підприємства скла­датимуть такий звіт за спрощеною формою.

3. форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”. Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

4. форма № 4 „Звіт про власний капітал”. Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Визнання і оцінка власного капіталу безпосередньо залежить від визнання і оцінки його складових — активів і зобов'язань. Слід зазначити, що сума власного капіталу— це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників фірми. Власний капітал утворюється двома шляхами: внесенням власниками підприємства грошей та інших активів; накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

і) заповнити первинні документи:

  1. прибутковий касовий ордер;

  2. податкова накладна;

  3. платіжне доручення;

  4. накладна;

  5. рахунок.

ТзОВ “Конорд” застосовує метод оцінки вибуття запасів – ЛІФО.

Підприємством здійснюється відрахування для створення забезпечення виплат відпусток у розмірі 5% від фактично нарахованої заробітної плати робітникам.

При виконанні завдання постає необхідність у використанні додаткових проведень та визначенні невідомих сум:

Операція 4. 100 350,00 = 35000,00 грн. – внесена засновником Прокопенко П. О. дубова фріза як внесок до статутного капіталу;

50 300,00 = 15000,00 грн. - внесена засновником Прокопенко П. О. ясенева фріза як внесок до статутного капіталу;

Операція 11. 2 120,00 = 240,00 грн. – сума з ПДВ;

= 40,00 грн. – сума ПДВ.

Операція 12. 350,00 – 240,00 = 110,00 грн. – внесена невикористана підзвітна сума.

Операція 14. 700 310,00 = 217000,00 грн. - оприбуткована ясенева фріза;

217000,00 0,20 = 43400,00 грн. – сума ПДВ.

Операція 15. = 180000,00 грн. – сума ПДВ за технологічну лінію для виготовлення паркету.

Операція 17. 9000000,00 0,20 = 180000,00 грн. – сума ПДВ за технологічну лінію для виготовлення штучного паркету.

Операція 19. 600,00 0,20 = 120,00 грн. – сума ПДВ за перевезення технологічної лінії.

Операція 21. 1200,00 0,20 = 240,00 грн. – сума ПДВ за монтаж лінії для виробництва паркету.

Операція 22. 900000,00 + 600,00 + 1200,00 = 901800,00 грн. – сума введеної в експлуатацію технологічної лінії.

Операція 23. 900 370,00 = 333000,00 грн. – оприбутковано дубову фрізу (без ПДВ);

333000,00 0,20 = 66600,00 грн. – сума ПДВ.

Операція 24. Відпущено у виробництво матеріали для виготовлення паркету з ясеня. Підприємство застосовує метод оцінки вибуття запасів – ЛІФО (табл. 2.1).

Вибуття 10.02.

562 310,00 = 174220,00 грн.

Залишок на 10.02.

65 + 60 + 40 + 50 + 700 - 562 = 353 м3

138 310,00 = 42780,00 грн.

50 300,00 = 15000,00 грн.

40 303,35 = 12134,00 грн.

60 302,50 = 18150,00 грн.

65 295,00 = 19175,00 грн.

42780,00 + 15000,00 + 12134,00 + 18150,00 + 19175,00 = 107239,00 грн.

Таблиця 2.1

Списання ясеневої фрізи

Показник

Надходження

Вибуття

Залишок

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

14.12.

65

295,00

19175,00

21.12.

60

302,50

18150,00

27.12.

40

303,35

12134,00

06.01

50

300,00

15000,00

19.01

700

310,00

217000,00

10.02

562

310,00

174220,00

353

-----

107239,00

Операція 27, 32, 40, 52 – здійснено відрахування на соціальні заходи (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників

За виготовлення паркету з ясеня (5000,00 грн.)

За виготовлення паркету з дубу (5700,00 грн.)

Адміністративний персонал (2500,00 грн.)

За демонтаж станку (188,00 грн.)

До Пенсійного фонду, 32 %

1600,00

1824,00

800,00

60,16

До Фонду соц. страх. з тимчасової втрати працездатності, 2,9 %

145,00

165,30

72,50

5,45

До Фонду соц. страх. на випадок безробіття, 1,9 %

95,00

108,30

47,50

3,57

До Фонду соц. страх. від нещасного випадків, 3,2%

160,00

182,40

80,00

6,02

Разом

2000,00

2280,00

1000,00

75,2,00

Операція 29. Відпущено у виробництво матеріали для виготовлення паркету з дубу. Підприємство застосовує метод оцінки вибуття запасів – ЛІФО (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Списання дубової фрізи

Показник

Надходження

Вибуття

Залишок

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

12.12.

70

347,60

24332,00

18.12.

103

355,20

36585,60

21.12.

81

342,40

27734,40

06.01

100

350,00

35000,00

04.02

900

370,00

333000,00

14.02

810

370,00

299700,00

444

-----

156952,00

Вибуття 14.02.

810 370,00 = 299700,00 грн.

Залишок на 14.02.

70 + 103 + 81 + 100 + 900 - 810 = 444 м3

90 370,00 = 33300,00 грн.

100 350,00 = 35000,00 грн.

81 342,40 = 27734,40 грн.

103 355,20 = 36585,60 грн.

70 347,60 = 24332,00 грн.

33300,00 + 35000,00 + 27734,40 + 36585,60 + 24332,00 = 156952,00 грн.

Операція 42. 120000,00 0,02 = 2400,00 грн. – доставка матеріалів Вінницького деревообробного комбінату (2 %);

(120000,00 + 2400,00) 0,20 = 24480,00 грн. – сума ПДВ.

Операція 43. 46780,00 0,20 = 9356,00 грн. – сума ПДВ за отримані МШП.

Операція 44. (68548,00 + 8630,00) 0,20 = 15435,60 грн. – сума ПДВ за отриману деревину.

Операція 45. (38280,00 + 5780,00) 0,20 = 8812,00 грн. – сума ПДВ за отриману фурнітуру.

Операція 48. 36850,00 0,20 = 7370,00 грн. – сума ПДВ за ремонт основних засобів виробничого призначення.

Операція 49. 12640,00 0,20 = 2528,00 грн. – сума ПДВ за деревообробний станок.

Операція 53. 1580 0,20 = 316,00 грн. – сума ПДВ металобрухт від демонтажу станка.

Операція 56. Для того щоб розподілити та списати загальновиробничі витрати потрібно визначити сальдо на кінець по рахунку 91 „Загальновиробничі витрати”, воно дорівнює 47025,50 грн. (1000 + 5625 + 562,5 + 2988 + 36850 = 47025,50). Розподіл витрат проводимо пропорційно заробітній платі (табл 2.4).

Таблиця 2.4

Розподіл загальновиробничих витрат

Показник (рахунок)

Заробітна плата, грн.

Коефіцієнт розподілу

Загальновиробничі витрати, грн.

23.1

5000,00

0,47

22102,00

23.2

5700,00

0,53

24923,52

Разом

10700,00

1,00

47025,52

= 0,47; 0,47 47025,50 = 22102,00 грн.

= 0,53; 0,53 47025,50 = 24923,52 грн.

Операція 57. 174220,00 + 5000,00 + 1600,00 + 145,00 + 95,00 + 160,00 + 250,00 + 22102,00 = 203572,00 грн. – оприбутковано на склад паркет ясеневий;

299700,00 + 5700,00 + 1824,00 + 165,30 + 108,30 + 182,40 + 285,00 + 24932,52 = 332897,52 грн. – оприбутковано на склад паркет дубовий.

Операція 59. Проводимо розрахунок з постачальниками (табл. 2.5).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.