Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / Дисерт.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Додаток а

Таблиця А.1

Визначення категорії “собівартість” в спеціальній і додатковій літературі

Джерела інформації

Сутність

Економічна енциклопедія: У трьох томах. /Редкол.: В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. т.3, 409 с.

Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.Финансы и статистика, 1987. - 17с.

Бухгалтерский учет: Учебник / А.С.Бакаев, П.С.Безруких, Н.Д.Врублевский и др.; Под ред. П.С.Безруких. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Бухгалтерский учет, 2002. - 234с.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — 2-е вид. — Т.26. — Ч.З. — С.265.

Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 327с.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет : Учебн. для вузов. - М.: Экономисть, 2003. - 104 с.

Котляров С.А. Управление затратами. - СПб: Питер, 2001. - 21с

Карпова Т. П. Управленческий учет : Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 81 с.

Хендрискен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ./Под ред. проф. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 363с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт: Учеб. пособие: Пер. с англ. / Под ред. Н.Д.Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. – 34 с.

. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. А.М.Петрачкова. - М.:Финансы и статистика, 1993. - 311 с.

Цал-Цалко Ю.С.Витрати підприємства: Навч. посібник.- Київ ЦУЛ, 2002. - 37с.

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. 2-е изд., испр. и дополн. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 24с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учебник для вузов. 2-е изд.,доп. и пер. - М.: ИКФ Омега-Л; Высш.шк., 2002. -99с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Патрин Г.О. Облік і аудит : Термінологічний словник. - Львів: "Центр Європи", 2002. - 556с.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Собівартість:

- це вартісне вираження спожитих у процесі виробництва засобів виробництва за винятком додаткового продукту;

+

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- відображає економічні відносини стосовно ефективності виробництва в народному господарстві, складових його галузях і ланках виробництва;

- це грошове вираження витрат минулої і живої праці на виготовлення одиниці продукції;

- це затрати пов’язані з випуском певного обсягу і складу продукції;

- це затрати на виробництво і реалізацію одиниці тієї чи іншої продукції;

- це форма грошових витрат виробництва... підприємства;

+

+

+

+

+

+

- являє собою вартісну оцінку використаних в процесі виробництва продукції ( робіт, послуг) матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства;

+

+

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- складається лише з тих грошей, які авансовані, або тільки з тієї частини витрат виробництва товару, які оплачені;

+

- це витрати пов’язані із споживанням капіталу, праці та матеріальних ресурсів;

+

- складається з затрат на освоєння виробництва продукції, виготовлення і реалізації... частково включаються непродуктивні витрати (брак, нестачі і псування);

+

- величина використаних з певною метою ресурсів в грошовому вираженні;

+

- затрати, які обгрунтовано відносяться до продуктивних, і передбачається взаємозв’язок між такими витратами і очікуваними доходами

+

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- складається з трьох елементів:

1. Основні матеріали;

2. Праця основних виробничих робітників;

3. Накладні витрати.

+

- це затрати:

а). що характеризують використання ресурсів(кількість спожитих матеріалів, відпрацьованих людино-год. та ін.)

б). в яких величина використаних ресурсів вимірюється в грошовому вимірі;

в). які співвідносяться з конкретними завданнями;

+

+

+

- виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та надані послуги;

+

- виробничі витрати, які понесені за період і можуть бути віднесені до виготовленої продукції, та до залишків незавершеного виробництва;

+

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію;

+

- грошове вираження загальної суми витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)

+

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM