Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / Дисерт.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Додаток в.3

Аналіз дефініції “центр відповідальності” в довідковій і спеціальній літературі

№ з/п

Джерело

Визначення

1

2

3

1.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет :Учебн. для вузов. - М.: Экономисть, 2003. - 618 с.

Центр відповідальності - це область, сфера, вид діяльності, очолювані відповідальною особою, яка має право і можливість приймати і здійснювати рішення...Кожний центр відповідальності може складатися із кількох місць витрат і крім того здійснювати витрати, що не мають чітко вираженого місця формування всередині підприємства [с.163].

2.

Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.Финансы и статистика, 1987. - 288. с.: ил.

Центр відповідальності - це групування витрат на виробництво за підрозділами і відповідальними особами, де забезпечується контроль планових і нормативних витрат, здійснюється колективна і індивідуальна відповідальність і зацікавленість в зниженні собівартості [с. 105].

3.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка. 1999.

Центри відповідальності - це групування витрат на виробництво по окремих підрозділах і відповідальних особах, які контролюють собівартість продукції...Їх поділяють на основні і функціональні [с.279].

4.

Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.

Центр відповідальності - це відокремлені структурні підрозділи підприємства, очолювані менеджерами, де є можливість в одному обліковому процесі поєднати центр виникнення витрат і відповідальність менеджера. Центри відповідальності створюються на основі існуючої лінійно-функціональної структури управління на базі функціональних відділів і служб підприємства [с.95].

5.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704с.

Центр відповідальності - сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює [с.406].

6.

Палий В.Ф. Организация управленческого учета. - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 224 с.

Центри відповідальності - це результат децентралізації і делегування відповідальності від вищих ланок до нижчих. До кола завдань центрів відповідальності входить не тільки кураторство поточних витрат. В залежності від напрямків контролю виділяють такі типи центрів відповідальності: центр витрат, центр доходів, центр прибутку і центр інвестицій [с. 16].

7.

Контролинг как инструмент

Центр відповідальності - це сегмент в середині

Продовження додатку В.3

1

2

3

управления предприятием / Е.А.Ананькина,С.В.Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.;/ Под ред.. Н.Г. Данилочкиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

підприємства, який очолює відповідальна особа, що приймає рішення [с. 37].

8.

Чумаченко Н.Г. Учёт и анализ в промышленном производстве США. М., "Финансы", 1971. 240 с.

Центр відповідальності це закріплення витрат за керівниками різних рангів і систематичний контроль за дотриманням кошторисів кожною відповідальною особою [125с.].

9.

Глущенко В.В., Глущенко И.И. исследование систем управления : Социол.и экон. исслед.;Прогноз и план. исслед. - Железнодорожный: Крылья, 2000. - 415 с.

Центром відповідальності за виникнення витрат називається посадова особа чи підрозділ підприємства уповноважені приймати рішення про витрачання засобів та зобов’язані організовувати облік, нормування, планування витрат, а також контроль за їх рівнем [373с].

10.

Управленческий учет : Учебное пособие / Под редакцией А.Д.Шеремета. - М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. - 512 с. (Серия "Академия бухгалтера и менеджера").

Центр відповідальності працює з виділеними йому ресурсами і виробляє товари чи послуги, що передаються іншому центру відповідальності всередині підприємства, або зовнішнім споживачам. З метою управлінського контролю в центрі відповідальності використовуються вхідні натуральні і вартісні показники [400 с.].

11.

Друри К. Введение в Управленческий и производственный учет : Учебн. пособие для вузов / Пер. с англ..под. ред. Н.Д.Эриашвили ; Предисловие проф..П.С. Безруких. - 3-е изд., переаб. и доп. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 783 с.

Центр відповідальності це сегмент фірми (організації), де керуючий несе відповідальність за роботу сегменту [459с.].

12.

Яругова Алиция Управленческий учет : опит экономически развитых стран // Пер. с польського. Предисловие Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика,1991, 240 с.:ил.

Центр відповідальності - це місце, де виникають правові відносини між учасниками господарського процесу... Кілька робочих місць утворюють центр відповідальності [42с.].

13.

Уорд Кит Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. – М. ЗАО "Олимп-Бизнес", 2002. – 448 с.: ил.

Центр відповідальності можна визначити як центр ділової активності, що має витрати на вході і продукцію на виході, де управлінська відповідальність асоціюється з конкретним менеджером чи групою менеджерів. Ц.В. поділяються на функціональні (за типом управлінської відповідальності) і лінійні (за продукцією, сегментами ринку, тощо) [с. 255].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM