Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

готель / готель / економіка / ЕКОНОМІКА готова

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
406.53 Кб
Скачать

4.8.Економічне обґрунтування оптимального варіанту конструктивних або організаційно-технологічних рішень.

Перехід до ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі України супроводжуються докорінною перебудовою економічних, соціальних, правових відносин, розвитком підприємств і конкуренції, формуванням багатоукладної економіки та створенням реального власника землі. Це зумовлює необхідність внесення раціональних змін у системі управління виробництвом на основі всебічного досвіду.

Для реалізації цього завдання зараз, як ніколи, потрібні професійні керівники та інші спеціалісти, які б мали високу підготовку, вміли знайти таке актуальне поняття, як ефективність.

Ефективний це той варіант котрий дає ефект, що проводить до потрібних результатів, діючий.

Розрахунки економічної ефективності можливо проводити в 3-х напрямках:

 • від впровадження організаційно-технічних міроприємств;

 • економічне обґрунтування вибору оптимального варіанту конструктивних чи організаційно-технічне рішення;

 • розрахунок економічної ефективності скорочення тривалості будівництва.

Після розрахунків ефективності визначається плановий рівень витрат.

І. Організаційно-технічні міроприємства проводять, в основному, до зменшення трудоємкості робіт і росту продуктивності праці, тому розрахунок їх впровадження зводяться до визначення економії основної заробітної плати і загально виробничих витрат, які залежать від росту продуктивності праці і скорочення строків будівництва.

Розрахунок провожу в такій послідовності:

1.Вибираю міроприємство і показник ефективності на одиницю вимірювання втілення водоемульсійних вкладів дає можливість зменшити трудомісткість на 0,1 люд.днів на 100м2

Трі – зменшення трудомісткості – 0,1 на 100м2

2.Визначаю розрахункове зниження трудомісткості у відсотках до загальної нормативної трудомісткості по комплексу робіт бригади:

Т р. роз. = Трі*Vк р = 132,23х0,1=13,32 люд/днів.

де Vкр. Об’єм комплексу бригади

3.Визначаю зниження трудомісткості у відсотках за рахунок зменшення трудоємкості робіт:

А=Тр.роз./Трн*100= 13,32/211х100=6,31 %

4.Визначаю ріст продуктивності праці у відсотках за рахунок зменшення трудоємкості робіт:

Пm=100*А/100-А=100х6,31/100-6,74=631/93,69=6,74 %

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

5. Визначаю економію фонду заробітної плати за рахунок випереджаючого росту продуктивності праці порівняно з ростом заробітної плати:

Ез.пл.=Зпл.* (1-(100-ΔЗпл.)/(100+П)=844,92х (1-(100-0,07))/(100+6,74)=83587,9/106,74=

=10559,79 грн.

З пл. – відрядна заробітна плата на комплексі робіт бригади,

ΔЗ пл. – ріст заробітної плати (приймається 0,4-1% росту продуктивності праці)

6. Визначаю економію загально-виробничих витрат, що залежать від основної заробітної плати:

Ен.в.з.пл=0,15*Ез.пл.=10,15х10559,9=1583,9 грн.

7. Визначаю економію загально-виробничих витрат, що залежать від трудоємкості робіт:

Ен.в.тр.=0,6*ΔТт.розр.= 0,6х13,32х100=799,2грн.

8. Визначаю загальну суму зменшення собівартості робіт від впровадження даного міроприємства:

Езаг.=Ез.пл.+ Ен.в.з.пл+ Ен.в.тр=10559,79+1583,9+799,2=12942,89грн.

ІІ. Економічне обґрунтування вибору оптимального варіанту конструктивних, або організаційно-технічних рішень.

Нормативними документами для вибору оптимального варіанту являються:

 • інструкція по визначенню ефективності капітальних вкладень в будівництві, БН 423-71

 • інструкція по визначенню ефективності використання в будівництві нової техніки, винаходів, БН 509-78.

В основу вибору оптимального варіанта покладено порівняння приведених витрат, які визначаються за формулою:

П і= С і+ Е н * К і =min

де, Сі – собівартість БМР до і після впровадження міроприємства,

Е н – нормативний галузевий коефіцієнт порівняної ефективності капітальний вкладень (Е н=0,15)

К і – капітальні вкладення в основні виробничі фонди.

Здійснюється порівняння:

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

1.варіант-влаштування ліноліумних підлог

2.варіант-влаштування бетонних підлог.

Розрахунок собівартості робіт:

п\п

Показники

І варіант

ІІ варіант

Обґрунтування

1

2

3

4

5

І

Собівартість робіт

в тому числі:

4559,35

2113,33

Е11-36-1

Е11-14-1

1

Прямі витрати:

3880,17

1487,08

Е11-36-1

Е11-14-1

а) основна заробітна плата

733,37

674,97

Е11-36-1

Е11-14-1

б) матеріали

3118,69

217,0

Е11-36-1

Е11-14-1

в) експлуатація машин і механізмів

28,11

595,11

Е11-36-1

Е11-14-1

2

Загально-виробничі витрати

679,18

626,25

Е11-36-1

Е11-14-1

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

1.варіант-влаштування ліноліумних підлог

2.варіант-влаштування бетонних підлог.

На основі цих розрахунків складаю таблицю вихідних даних:

п/п

Показники

Одиниця виміру

І варіант

ІІ варіант

Обгрунтування

1

2

3

4

5

6

1

Об’єм робіт

100м2

54,96

54,96

Е11-36-1

Е11-14-1

2

Затрати праці

люд-год

3317,38

2630,93

Е11-36-1

Е11-14-1

3

Собівартість робіт

грн.

4559,35

2113,33

Е11-36-1

Е11-14-1

4

Питомі капітальні вкладення

-

Е11-36-1

Е11-14-1

5

Приведені витрати

грн.

250581,88

116148,62

Е11-36-1

Е11-14-1

Епор.=П1-П2=250581,88-116148,62=134433,26грн.

Висновок:Згідно розрахунків виявлено що 2-ий варіант-влаштування бетонних підлог, є більш дешевшим. Економічний ефект складає-134433,26грн

ІІІ. Розрахунок економічної ефективності від скорочення термінів будівництва.

В результаті впровадження нової техніки, передової технології БМР, удосконалення організації праці і виробництва скорочується тривалість будівництва об’єкту, на основі цього визначається економічний ефект за рахунок зменшення умовно постійної частини загально-виробничих витрат, а по об’єктах виробничого призначення визначається ефект від функціонування об’єкту за рахунок дострокового зведення в дію.

Економію умовно-постійної частини загально-виробничих витрат визначаю за формулою:

Е1=0,5*Н*(1-Тп/Тн)=0,5х2126729,6х(1-281/264)=1127811,2 грн.

0,5 – частина умовно-постійної частини загально-виробничих витрат;

Н – сума загально-виробничих витрат на БМР (кошторис 1-1 на загально-будівельні роботи).

Т п і Т н – відповідно плановий і нормативний строки будівництва в днях.

Загальний економічний ефект від впровадження нової техніки, технології і скорочення тривалості будівництва знаходжу додаванням:

Е=Езаг+Епор+Е1 =12942,89+134433,26+1127811,2=1275187,3грн.

Визначаю планову собівартість робіт:

с/в=Сбмр-Е=8278777-1275187,3=7003589,7 грн.

С бмр – кошторисна собівартість загально-виробничих робіт за кошторисом №1-1

Визначаю плановий граничний рівень витрат:

Рв=с\в/Сбмр*100= 7003589,7/8278777х100=84,6 %

\

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

4.9.Техніко-економічні показники проекту

Техніко-економічна оцінка проектних рішень визначається розрахунком показників, які відображають об’ємно-планувальні рішення, вартість будівництва, затрати праці, тривалість будівництва, економічний ефект.

Т-Е показники дозволяють оцінити ефективність і прогресивність проекту.

п/п

Назва показників

Одиниця виміру

Розрахунок показників

Значення показників

1

2

3

4

5

І. Об’ємно-планувальні показники

1

Площа забудови, Sзаб

м2

Архітектурна частина

-

2

Загальна площа, Sзаг

м2

-

2233.16

3

Робоча площа, Sр

м2

-

-

4

Житлова площа, Sж

м2

-

1831.46

5

Будівельний об’єм будівлі, V

м3

-

26559

ІІ. Показники кошторисної вартості

Договірна ціна будівництва

тис. грн.

Розрахунок договірної ціни

17143444

Вартість 1 м2 загальної площі

грн./ м2

Дц/ Sзаб=17143444/2233.16=

7676.76

Вартість 1 м2 житлової площі

грн./ м2

Дц/ Sж=17143444/1831.46=

9360.53

Вартість 1 м2 робочої площі

грн../ м2

Дц/ Sр=

-

Вартість 1 м3 будівельного об’єму

грн./ м3

Дц/ V =17143444/26559=

654.48

Виробнича потужність

квартир

W=завдання

-

Питомі капітальні вкладення

16рн..

Дц/W=

-

ІІІ. Показники технолого-організаційних рішень

Затрати праці:

-

- нормативні (Тн)

л-дні

Організаційна частина

11882.5

- проектні (Тп)

л-дні

16082

- на 1м2 загальної площі

л-дні/м2

Тн.п/Sзаг=16082/2233.16=

7.20

- на 1 м3 будівельного об’єму

л-дні/м3

Тн.п/V=16082/26559=

0.61

Середньоденний виробіток на одного робітника

-

- проектний, Вп

грн.

Дцп=17143444/16082=

1066.0

- нормативний, Вн

грн.

Дцн=17143444/11882.5

1442.7

Тривалість будівництва

-

- проектна, Тп

дні

Календарний план

281

- нормативна, Тн

дні

БНіП 1.04.03-86

264

Рівень рентабельності, Ур

%

Пнцх100=1352838/17143444

Х100%=

8

17

Економічний ефект від скорочення термінів будівництва

грн.

Е=0,5Н(1-Тп Тн)=

1127811.2

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Аркуш

Зм

Аркуш

докум.

Підпис

Дата

Зм

Література

 1. Тугай М.В. «Економіка будівництва».

 2. Методичні рекомендації з «Економіки будівництва» Навчально-методичний центр. 2003р.

 3. Малярчук Є.С. Конспект лекцій з «Економіка будівництва». 2003р.

 4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р.

 5. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992р.

 6. Закон України «Про підприємства» від 01,02.1991р.

 7. Реформування ціноутворення та взаємовідносини у будівництві – ПВФ «Інпроект» К,2000 р.

 8. ДБН Д 1.1-2000 р.

 9. Поточні одиничні розцінки до ресурсних елементних норм на будівельні роботи. Дніпропетровськ, 2001р.

 10. ДБНУ, ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи із збірників № 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, К.,2000р.

 11. ДБНУ, Збірник єдиних усереднених кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, ДБН IV-4.97. Держкоммістобудування України, К.,1997р.

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Аркуш

Зм

Аркуш

докум.

Підпис

Дата

Зм

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.