Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
умзпс.docx
Скачиваний:
1082
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
192.33 Кб
Скачать

Дієприслівники, їх творення і вживання

 

Дієприслівник - це особлива форма дієслова, яка вказує на додаткову дію

 

Дієприслівник вживається лише тоді, коли в реченні до одного діяча відноситься щонайменше дві дії.

Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів -учи- (-ючи-) і -ачи-(-ячи):пишучи, читаючи; доконаного - за допомогою суфікса -вши- (-ши-)написавши, прочитавши.

 

Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах

 

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їхні форми: активізувати, дезінформувати, деномінувати, домінувати, дрейфуючи, регламентувати, символізувати, формулюючи тощо.

Розмовний варіант

Нормативний варіант

відчитуватися

звітуватися

верховодити

головувати, керувати, управляти, очолювати

 

2. Уникати умовного способу:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

підприємства змогли б виконати замовлення, якби...

підприємства виконають (зможуть виконати) замовлення, якщо...

виконавець повідомив би Вас завчасно, коли б...

завчасне повідомлення виконавця було можливе лише за умов...

 

3. Форми дієслів наказового способу слід уживати, враховуючи конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовленнєвого етикету.

 

4. У документах поширеною є форма дієслів 3-ї особи однини:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

виклика

викликає

уклада

укладає

 

5. Надається перевага активним конструкціям над пасивними або ж використовується безособова конструкція з дієслівними формами на -но, -то:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

рішення було достроково виконане нашою групою

наша група достроково виконала рішення (рішення достроково виконано)

головна увага ним приділяється...

головну увагу він приділив... (приділено головну увагу)

інспектори, які призначаються комісією...

інспектори, яких призначає комісія... (інспекторів призначено комісією)

 

6. Не вживаються розмовні форми і дієслівні форми теперішнього часу:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

носе

носить

просе

просить

робе

робить

 

7. Не вживаються форми передминулого часу:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

 

 

інформація надходила була

інформація надходила

я виконав був

я виконав

проект (були) узгодили були

проект узгодили

звернення надійшло було

звернення надійшло

 

8. Не порушувати норми вживання форм залежного слова:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

свідчити факти

cвідчити про факти

відзначати про успіхи

відзначати успіхи

довести про інформацію

довести інформацію

опанувати професією

опанувати професію

 

9. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

перераховуватимемо

будемо перераховувати

працюватимемо сьогодні

будемо працювати сьогодні

 

10. Широко використовувати дієприкметники і дієприслівники, але уникати ненормативних форм (тобто розмовних варіантів) або заміняти їх іменниками, іменниками з прийменниками (описова конструкція), дієсловами:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

оточуюче середовище

довкілля

знаючий працівник

обізнаний працівник, який добре знає розбирається, володіє

бувші учасники

колишні учасники

запитуючий делегат

запитувач; делегат, який запитує (задає запитання); той, хто запитує

даючий обіцянку

той, хто дає обіцянку

рахуючий прибутки

рахівник; який (хто) рахує прибутки

пануюча думка

панівна думка

кажучий промову

мовець; який (хто) говорить

не дивлячись на об`єктивні причини

незважаючи (незважаючи) на об`єктивні причини

 

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч (-юч), -ач (-яч)почали використовувати, але у функції означення, а не головного компонента дієприкметникового звороту. Наприклад:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

співробітник, виконуючий службові обов`язки

виконувач службових обов`язків (або співробітник, який виконує службові обов`язки)

академік, керуючий новим відділом

керуючий новим відділом (або академік, який керує новим відділом)

 

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу з суфіксом -л-:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

студенти, замерзлі від холоду

замерзлі студенти (або студенти, які замерзли від холоду)

 

Сфера використання активних дієприкметників - в основному термінологічна лексика: діючий вулкан, лімітуючий режим.

11. Іноді у діловій сфері необґрунтовано використовується форма давайте у наказовому способі. Уникнути цього можна, вживаючи форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини, або додаткові слова.

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

давайте виконаємо

виконаймо

давайте проголосуємо

проголосуймо

давайте почнемо

є пропозиція почати або пропоную почати

 

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте Ваші посвідчення; звіти і додатки давайте мені.

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою несловесних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; прошу звіти і додатки.

12. Часто зустрічається в усному мовленні неправильне використання: “Я вибачаюсь” замість правильного: “Вибачте”. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі постфікс -ся (-сь) -колишній займенник сящо був формою від себе ­ ядля порівняння: збираюся (я збираю себе), вмиваюся (я вмиваю себе).

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

я вибачаюсь (-ся), вибачаюсь (-ся)

вибачте мені (даруйте, перепрошую); прошу вибачення. Пробачте! Прошу вибачити мені!

за це треба вибачитися

за це треба попросити пробачення або треба перепросити

я хочу вибачитися

Даруйте, завинив (винуватий).

Я хочу (повинен) попросити у Вас вибачення.

Дозвольте попросити у Вас вибачення (пробачення).

Я не хотів завдати Вам прикрощів. Я не хотів Вас образити.

Прошу Вас не ображатися (не ображайтеся).

Я завинив перед Вами.

Мені дуже прикро (жаль, шкода), що так сталося.

Я завдав Вам стільки клопоту (прикрощів, турботи, хвилювань, неприємностей).

Я відчуваю свою провину перед Вами

28.Особливості використання службових слів у професійному мовленні.Прийменники у професійному мовленні.Синонімія прийменниково-відмінкових форм і безприйменниково-відмінкових конструкцій.Уживання прийменника по. Переклад російських конструкцій з прийменником в.Уживання прийменника при.Сполучники у професійному мовленні

Прийменник – це службова частина мови, яка уточнює граматичне значення іменника і виражає зв'язки між словами в реченні.

Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежена. Виражаючи смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або займенника, прийменник утворює прйменниково-відмінкову конструкцію: занепокоєні з приводу дій, у відповідності до, у залежності від. Часто прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмінковим: занепокоєні діями, відповідно до, залежно від.

У діловому мовленні традиційно закріплені значення прийменників для передачі різних відношень:

1) просторових – в(у), на, з, від, над, перед, вздовж, при, до, край, біля, поза, крізь, навпроти: на підприємстві, при фірмі, до керівництва.

2) часових – за, з, у, до, о, об, через, над, під час, після: за звітний період (за весь час), у звітний період (протягом часу, за який звітують), о восьмій годині, під час перевірки, через тиждень, у зазначений термін;

3) причинових – від, через, з, за, у зв'язку, в силу, з нагоди, завдяки, всупереч, внаслідок: у силу обставин, з нагоди ювілею,через хворобу, за умови, у зв'язку з відсутністю, всупереч розпорядженню.

4) мети – для, на, про, заради, щодо, задля: на випадок, заради успіху, щодо покращення, для місцевих потреб, на місцеві потреби.

5) допустовості – при, всупереч, окрім, незважаючи на, відповідно до: всупереч правил, окрім роботи, незважаючи на попередження, при нагоді.

У більшості випадків вибір прийменника визначається традицією: у вихідні дніна цьому тижні, звертаємося з пропозицією, надсилаємо на адресу.