Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pz.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
921.6 Кб
Скачать

1.2. Попередня підготовка студентів до виконання лабораторних робіт

Лабораторні роботи є невід'ємною частиною системи засвоєння знань; вони являють собою важливі можливості для реалізації «проблемно­го навчання», оскільки при виконанні і лабораторних робіт у студентів поряд з одержанням практичних навичок створюються умови розвитку самостій­ного мислення, формуються навички проведення аналізу й уміння робити висновки за результатами вимірів.

Основними цілями лабораторних робіт є такі:

• навчити студентів складати найпростіші схеми електричних кіл, пра­цювати з найбільш розповсюдженими електровимірювальними при­ладами, визначати їх технічні і характеристики;

• збагатити практикою, закріпити і підтвердити теоретичні положення програмного матеріалу, що може бути досягнуто аналізом експери­менту і кінцевих результатів, одержаних при виконанні лаборатор­ної роботи;

• отримати відомості про основні правила техніки безпеки при роботі з електрообладнанням і електричними установками;

• навчити студентів плідно працювати в колективі.

Останнє положення має важливе значення, оскільки, як правило, лабораторні роботи виконуються бригадою у складі 2-3 осіб. Необхідно до­магатися, щоб усі члени бригади працювали активно, оскільки вміння успішно працювати у колективі є дуже важливим для наступної організації роботи в школі.

Щодо методики проведення лабораторних робіт, то її можна умов­но розділити на три етапи:

1) попередня підготовка до виконання лабораторної роботи;

2) безпосереднє виконання роботи у процесі навчальних занять з пе­ревіркою підготовленості студентів до даного заняття й оцінкою результатів їхньої роботи;

3) обробка результатів експерименту, висновки і підведення під­сумків.

На першому етапі, за кілька днів до початку лабораторних занять (за розкладом) студенти академічної групи розбиваються на бригади по 2-3 особи. Кожній бригаді надається методичний посібник по виконанню лабо­раторних робіт. Користуючись зазначеним посібником (а при необхідності — і рекомендованими підручниками), студенти зобов'язані підготуватися до виконання лабораторної роботи, а саме:

• повторити або вивчити теоретичний матеріал, знати розрахункові формули, необхідні для виконання роботи;

• знати відповіді на контрольні запитання;

• осмислити мету і порядок виконання і т. ін.

Дотримання таких вимог перед заняттям дозволить студенту знач­ну увагу при виконанні лабораторної роботи приділяти її практичній части­ні, що заслуговує на увагу з погляду раціонального використання навчаль­ного часу.

При виконанні перших лабораторних робіт студенти зустрічають серйозні труднощі при користуванні електровимірювальними приладами, а також при складанні електричних схем, а також при зніманні показів зі шкал, оскільки дисципліна «Електричні вимірювання», на жаль, вивчається в 4 семестрі. Тому, перед початком виконання лабораторних робіт, передбачених програмою, прово­диться вступне практичне заняття, метою якого — прищепити студентам первісні навички користування вимірювальними приладами, а також умін­ня складання найпростіших електричних схем. Практика свідчить про те, що проведення такого вступного практичною шиття дозволяє заощадити навчальний час при виконані наступних робіт.

Під час підготовки до такого (вступного) заняття студенти, використовуючи рекомендований матеріал підручників і даного навчального по­сібника, повинні засвоїти правила техніки електробезпеки при роботі з електровимірювальними приладами і електроустаткуванням, порядок роботи в електротехнічні лабораторії; порядок вимірювання струм}, напруги, по­тужності, опорів, умовні позначених, шаги принцип дії електровимірю­вальних приладів різних систем, які використовуються в даній лабораторії , вміти визначати ціну їх поділки.

Для перевірки знань , студент повинен відповісти на контрольні за­питання, які наведено у методичних рекомендаціях до відповідної лабора­торної роботи.

Передбачено також програмований контроль знань з використан­ням комп'ютерних програм, які застосовуються студентами для розрахун­ків і самоконтролю.

Непідготовлені в зазначеному обсязі студенти до проведення не можуть бути допущеними, оскільки проведення лабораторним робіт не є са­моціллю, а участь в роботі таких студентів не ефективна. До того ж, такі студенти, як правило, є потенційними порушниками правил техніки елект­робезпеки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]