Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаби.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Практичне завдання

1. Ознайомитись із принциповою схемою вимірювальної установки.

 1. Виміряти магнітоопір  /о у залежності від величини напруженості магнітного поля при таких її значеннях:

І, А

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

H, Epc

540

1060

1670

2200

2720

3200

де Іструм через обмотки електромагніта.

3. Дослідити кутову залежність магнітоопору при кімнатній температурі. Вимірювання виконувати, змінюючи кут від 00 до 2100 через 150 при фіксованому напрямку струму через зразок і двох напрямках магнітного поля.

 1. Дані вимірювань та обчислень занести в таблицю:

B

VH1

VH2

V01

V02

V0сер

VНcеp

/о

де α – кут між напрямком магнітного поля і напрямком струму; VH1 ,VH2 спад напруги на потенціальних зондах зразка при двох напрямках магнітного поля; V01 і V02 спад напруги на потенціальних зондах зразка без магнітного поля до ввімкнення і після вимкнення магнітного поля; – магнітна індукція.

Вимірювання V0 і VН виконувати з максимально можливою точністю, не округлюючи, оскільки зміна ерс в магнітному полі мала.

5. За результатами розрахунків побудувати залежність /о = f(α), де /о = (V - Vo)/V0; VHсер = (VH1+ VH2)/2; V0сер = (V01+ V02)/2.

6. Побудувати графік залежності /о = f(B). На основі виразу (2) розрахувати рухливість електронів.

Контрольні запитаннЯ

 1. У чому полягає фізичний зміст явиша магнітоопору в напівпровідниках?

 2. За яким виразом визначають величину магнітоопору?

 3. Пояснити виникнення поперечного магнітного опору в зразку з обмеженими розмірами.

 4. Пояснити виникнення поперечного магнітного опору в безмежному зразку (диск Корбіно).

 5. Яким є вплив геометрії зразка на величину поперечного магнітоопору? Що таке фізичний і геометричний магнітоопори?

 6. Пояснити польову залежність поперечного магнітоопору у слабких магнітних полях.

 7. Пояснити польову залежність поперечного магнітоопору в сильних магнітних полях у безмежному зразку і зразку обмежених розмірів.

 8. Якими є критерії слабкого і сильного магнітних полів?

 9. Про що свідчить відсутність поздовжнього магнітоопору при довільній орієнтації струму і магнітного поля відносно кристалографічних осей?

Література

1. Шалимова К. В. Физика полупроводников: учебное пособие [для инженерно-техн. спец..] / К. В. Шалимова – М.: Энергия, 1976. – 416 с.

2. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводник: [учебное пособие для специальностей полупроводниковой и электронной техники] / Фистуль В.И. – М.: Высш. шк., 1975. – 296 с.

3. Шалабутов Ю.К. Введение в физику полупроводников: учебное пособие [для студ. высш. учебн. завед.] / Ю.К. Шалабутов – Л.: Наука, 1975. – 292 с.

4. Неменов Л. Л. Основы физики и техники полупроводников: учебное пособие [для специальностей полупроводниковой и электронной техники] / Л. Л. Неменов, М. С. Соминский – Л.: Наука, 1974. – 398 с.

5. Буш Г. Определение основных характеристик полупровод-ников электрическими, оптическими и магнитными методами. ( В книге “Полупроводники в науке и технике. Т.II. Полупроводниковые приборы”) / Г. Буш.,У. Винклер. – М., Л.: Изд. АН СССР, 1958. – С.569- 625.

6. Воробьев Ю.В. Методы исследования полупроводников: учебное пособие [ для студ. высш. учебн. завед.] Ю. В. Воробьев, В. Н. Добровольский, В. И. Стриха – Киев.: Вища школа, 1988. –232с.

7. Павлов Л. П. Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов: учебное пособие [для студ. вузов по специальности “Полупроводниковые приборы”]/ В..Л. Бонч-– М.:Высш. шк.,1987. – 239 с.

8.  Бонч-Бруевич В..Л. Физика полупроводников: учебное пособие [для студ. физических специальностей вузов]/ В..Л. Бонч-Бруевич, С. В.Калашников– М.: Наука, 1977. – 672 с.

9.  Киреев П. С. Физика полупроводников: учебное пособие [для втузов] / П. С. Киреев – М.: Высшая школа, 1975. – 590с.

Електронні процеси в напівпровідниках

Методичні рекомендації до лабораторних робіт

Укладачі: Гавалешко Наталія Миколаївна,

Ілащук Марія Іванівна

Відповідальний за випуск Мар’янчук П.Д.

Літературний редактор

3 4