Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Asyst_praktyka.doc
Скачиваний:
648
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
431.62 Кб
Скачать

План практичної роботи

1. Передумови розвитку туризму в регіоні дослідження.

1.1. Природні умови і ресурси (особливості поверхні, кліматичні умови і ресурси, водні ресурси, флора і фауна, природно-заповідний фонд – з точки зору використання в туристичній галузі);

1.2. Історико-культурні та архітектурні пам’ятки як об’єкти туристичних атракцій;

1.3. Соціально-економічні умови і ресурси (з точки зору використання в туристичній індустрії).

2. Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства в адміністративній області.

2.1. Динаміка розвитку готельного бізнесу в регіоні дослідження за 2000-2011 рр.;

2.2. Організація надання основних і додаткових послуг у найбільших готелях області.

3. Проблеми і перспективи розвитку готельно-туристичного сервісу в регіоні дослідження.

Список рекомендованої літератури:

 1. Круль Г.Я. Основи готельної справи: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

 2. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001.

 3. Туризм в Україні: Статистичний щорічник. – Київ, 2012.

Методична робота

Для успішного проведення практичної роботи з дисципліни «Організація послуг гостинності» на тему: «Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства адміністративної області» мною були опрацьовані статистичні щорічники та літературні джерела і підготовлена низка запитань для студентів:

 1. Які чинники впливають на розвиток готельного бізнесу в будь-якому регіоні?

 2. Назвіть складові частини середовища гостинності. Які з них є найвагомішими для розвитку готельного господарства в регіоні дослідження?

 3. Які ресурси відносяться до природних?

 4. Що є складовою антропогенних ресурсів?

 5. Які ресурси називаються біосоціальними?

 6. Назвіть заходи, які впливають на розвиток туристичної галузі в адміністративних регіонах.

 7. Які проблеми, на вашу думку, перешкоджають розвитку індустрії гостинності в Україні загалом?

 8. Чи є перспективи розвитку готельного господарства в Україні?

Готуючись до проведення практичного заняття, мною були опрацьовані літературні та Інтернет-джерела:

 1. Круль Г.Я. Основи готельної справи: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

 2. Матеріали Державного управління статистики за 2012 рік.

 3. Туризм в Україні: Статистичний щорічник. – Київ, 2012.

Протокол

обговорення практичного заняття

з дисципліни «Організація послуг гостинності»

на тему «Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства адміністративної області»

студента V курсу Чернюха Андрія Ігоровича

від 11.03.2013 р.

Присутні: доц. Круль Г.Я.

Слухали: Чернюха А.І.: Тема практичного заняття була розроблена з метою виявлення умінь студентів аналізувати статистичний матеріал і подавати його графічно, робити узагальнення та певні припущення стосовно окремих моментів, що спостерігаються у розвитку готельного господарства зазначених адміністративних областей. На початку заняття шляхом запитань-відповідей студенти пригадали теоретичний матеріал, який вони засвоїли під час лекцій. Це допомогло їм зрозуміти сутність написання першого розділу даної практичної роботи, присвяченого передумовам розвитку туристичної галузі в регіоні дослідження. Після цього вони розподілили адміністративні області України між собою, беручи до уваги фактор їхнього місця проживання. Після висвітлення теоретичних завдань, мною були розкриті принципи побудови графічного матеріалу на основі використання статистичних матеріалів та його аналіз. Студенти, у разі виникнення запитань, зверталися до мене за розʼясненням. Загалом, мета практичного заняття була досягнута.

Виступили:

доц. Круль Г.Я.: практичне заняття за формою відповідало вимогам вищої школи, магістр Чернюх А.І. підготував план практичної роботи, опрацював дані Статистичного щорічника «Туризм в Україні», зумів пояснити студентам основні вимоги до виконання практичного завдання. Виклав основні положення щодо написання першого розділу даної практичної роботи.

Заняття може бути оцінене на ___________________.

Затверджую: ___________

Керівник практики – доц. Данілова О.М.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]