Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія вся.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
183.9 Кб
Скачать

16. Вплив західноєвропейської реформації на культурно-релігійне життя українців в XVI – XVII ст.

В XVII – XVIII ст. Українські землі розвиваються в межахзахідно-європейських тенденцій культурного розвитку. В цей період розвиваються всі основні складові зах. Євр. Культури: гуманізм, стиль Барокко та класична антична література. Основою став стиль Барокко. Він визначає характер літератури, живопису, архітектури та іншого. Він познайомив Україну з новою технікою віршування, зах.Євр. смаком і став засбом опанування класичної античної літератури. Формою передачі зах.Євр. культури в Україну були перекладні літературні праці. До XVII ст. поширювалась перекладна Візантійська література релігійного змісту. З XVII ст. зростає інтерес до зах.Євр. літературної творчості. Вона поширюється у вигляді перекладів, переробок рицарських романів. Переклади найчастіше були українською мовою. Перекладачі перекладали лише ті сюжети, які були їм цікаві. Переклади переробки користувалися пошаною серед усіх верств. Мав місце і експорт іноземних книжок в Україну. Це була література латинською мовою, користувалися ними найбільш освідчені верстви. Засвоюючи зах.Євр. цінності і досягнення Українські землі сприяли їх поширенню у слов’янському православному світі. У той період досягнення і цінності інших релігій вважалися єрнтичними, тому запозичувати їх розглядалося як справа шкідлива. Однак тривале перебування України в складі різних держав виробило в українців здатність засвоювати іноземні досягнення не втрачаючи при цьому своєї самобутності. Ця якість дала можливість українцям поширювати цінності інших народів у всьому православному світі. В XVII – XVIII ст. Українські землі виступали культурно-релігійним центром усіх православних країн. Цьому сприяла й та обставина, що в Україні знаходився єдиний в православному світі вищий навчальний заклад – Київська академія. В Київській академії вчилися представники різних народів. В ній знайомилися як із досягненнями слов’янських народів, так і народів зах.Євр.. Випускники академії, повертаючись на батьківщину, ставали репрезентаторами нового знання.

17. Православна реформація в українських землях.

Реформація, що розпочалась в Європі на початку XVI ст., знайшла своє поширення і на теренах Речі Посполитої. Поштовхом до поширення ідей реформації стала секуляризація Тевтонського ордену і введення в Пруссії лютеранства в 1525 р. Пруссія, що була васалом Польщі, стала центром поширення нових ідей у Речі Посполитій. Протестантські громади на території України з'являлися, як правило, у великих панських маєтках або містах. Серед реформаційних вчень найбільшого поширення в Речі Посполитій набув кальвінізм, особливо серед шляхти. Шляхті імпонував демократизм кальвінізму (звичайно, в межах свого стану), який давав можливість посилити опір абсолютизму королівської влади. Він став ідеологічним підґрунтям для шляхетської сваволі. Кальвінізм знайшов своїх прихильників і серед магнатів. На Україні тривалий час прихильником кальвінізму була родина Потоцьких. Вони побудували школи в Кам'янці-Подільському, Панівцях, Хмельнику. На початку 50-х років XVI ст. кальвіністом став литовський канцлер князь Микола Радзивіл Чорний, власник маєтків у Білорусії та Україні. Під його опікою у Бересті було створено друкарню, видання якої сприяли поширенню ідей Реформації в Білорусії та Україні. Серед них — Берестейська (Радзивілівська) Біблія. За прикладом Радзивіла до нової віри долучилось чимало представників знатних православних родів — Вишневецьких, Кишок, Фірлеїв, Ласоцьких, Морштинів, Воловичів, Ганських, Сапіг Ходкевичів та ін., їх приклад наслідувала і дрібна шляхта. У другій половині 50-х років XVI ст. у Речі Посполитій були спроби створити національні церкви, на зразок англіканської, що мала об'єднати всі релігійні концесії. Значним наслідком Реформації в Польщі стало утвердження віротерпимості в 60-х роках XVI ст., правда, не надовго. Здавалось, що Реформація в Польщі перемогла. Проте протестантський рух в країні мав свої особливості, що зумовило його слабкість: — він не мав широкої підтримки серед основної маси населення (селян, міщан); — шляхта та магнати за допомогою нових релігійних вчень прагнули домогтись нових привілеїв і послаблення королівської влади, а не були переконаними протестантами; — відсутність єдності в протестантському русі (лютерани, кальвіністи, аріани, чеські брати), а іноді й ворожнеча між його течіями; — православне населення в основній масі було байдужим до нових вчень, його турбувало збереження "батьківської" віри — православ'я. Ідеї Реформації і віротерпимості мали і своїх супротивників як в Польщі, так і за її межами. Після Триденського собору в Європі набуває поширення Контрреформація, ударною силою якої став орден єзуїтів. У 60-х роках єзуїти з'являються в польських землях, а в 70-х роках розпочинають діяльність в Україні, чому сприяла Люблінська унія. У 1571 р. було відкрито єзуїтську колегію в Ярославі (Галичина), а незабаром їхні школи з'явилися у Львові, Кам'янці, Луцьку, Перемишлі, Острозі, Новгород-Сіверському, Києві. Діяльність єзуїтів в Україні не можна оцінити однозначно. З одного боку, єзуїти сприяли поширенню освіти, прилучали українців до досягнень європейської науки і культури. Серед їх вихованців були такі відомі діячі, як П. Сагайдачний та Б. Хмельницький. З іншого боку, українцям в умовах відсутності власної держави особливого вибору, де навчатись, не було. Платою за навчання нерідко було зречення "батьківської" унії, а відтак, в тих умовах, і національності. Тим паче, що після Берестейської унії діяльність єзуїтів була спрямована проти православної церкви. Вплив Реформації на українських землях виявився не стільки в поширенні нових віровчень, скільки в застосуванні реформаційних ідей для оновлення православної церкви. Такі ідеї, як демократизація церкви, наближення її до народу, переклад Біблії та богослужбових книг на живу українську мову, заснування шкіл, друкарень, знайшли широкий розголос в Україні, особливо в діяльності братств. Православні українці отримали важливі засоби протидії поширенню католицизму на українських землях, пристосовуючи ідеї для власних потреб. Разом з тим боротьба протестантів з католицькою церквою стала зразком для православних в оновленні власної церковної організації. Цей вплив виявився, зокрема, у намаганні братств взяти під контроль діяльність духовенства, а також ідготувати власні кадри європейських освічених священно-службовців. Під впливом Реформації національно-визвольний рух в Україні став під гасло боротьби за віру. Важливим здобутком Реформації в Україні став переклад Святого Письма українською мовою. Найвідомішим є Пересопницьке Євангеліє (1556-1561).