Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
педагогика высшей школы Касярун.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
387.58 Кб
Скачать

Лекція 3. Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу

  1. Система планування і організації навчального процесу у вищій школі. Розклад навчальних занять (традиційна схема).

  2. Аудиторна та самостійна робота студентів.

  3. Характеристика форм, методів і засобів навчання. Сучасні форми організації навчання у вищій школі.

  4. Місце і роль лекції у системі професійної підготовки студентів. Типи лекцій. Дидактичні вимоги до лекції у вищій школі.

  5. Дидактичні основи семінарських, практичних і лабораторних занять.

  6. Місце і роль контролю і оцінки знань студентів у системі навчального процесу.

  7. Вимоги галузевих стандартів до засобів діагностики якості знань студентів у вищій школі.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998.

Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе. – М.: Высшая школа, 1980.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – Высшая школа, 1991.

Галушко Т. Є. Лекція у вищій школі. – К.: Вища школа, 1971.

Кобиляцький І. І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1979.

Мацько Л.І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.

Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. О. Г. Мороза. – К.: НПУ, 2001.

Низамов Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов. – Казань, 1975.

Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Изд. МГУ, 1986.

Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с.

Рогинский В. М. Азбука педагогического творчества. – М.: Высшая школа, 1990.

Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2000.

Система планування й організація навчального процесу у внз

Навчальний процес у вищій школі будується у відповідності з вимогами державних нормативно-правових документів, зокрема з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Як уже зазначалося, планування й організація навчального процесу здійснюється, передусім, на основі чинного навчального плану. По-перше, у навчальному плані для кожної спеціальності визначено графік навчального процесу, яким передбачено бюджет годин у тижнях, які включають такі аспекти навчальної діяльності, як теоретичне навчання, екзаменаційну сесію, практику, державні екзамени, дипломні роботи, канікули. По-друге, у навчальному плані визначено з кожної дисципліни кількість годин, що виділяється на лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, а також строки виконання курсових робіт, складання заліків і екзаменів.

Графік і план навчального процесу є основою для складання розкладу занять. Розклад навчальних занять – важливий документ ВНЗ, яким регламентується академічна робота студентів і викладачів. Складання розкладу у ВНЗ – копітка справа. Тут треба враховувати вимоги навчального плану, анатомо-фізіологічні й психічні особливості учасників навчального процесу, можливості навчально-матеріальної бази, аудиторний фонд, дидактичну доцільність розміщення навчальних дисциплін у розкладі на конкретний день і робочий тиждень.

Важливе місце у системі професійної підготовки студентів посідає практика й екзаменаційна сесія. Терміни виконання завдань різних видів практики, кількість часу на цю роботу визначаються навчальними планами певної спеціальності. Уся діяльність викладачів і студентів з виконання завдань тієї чи тієї практики здійснюється відповідно до Положення про організацію практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Зміст кожного виду практики (навчальної, виробничої та ін.) розробляється відповідними кафедрами й затверджується радою факультету або вченою радою ВНЗ.

Процес організації та проведення екзаменаційних сесій здійснюється згідно із Положенням про організацію та проведення заліків і екзаменів у ВНЗ України.