Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документология (Касап).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
648.19 Кб
Скачать

Метадычныя рэкамендацыі

Па выкананню кантрольнай работы

(Для студэнтаў фзн)

Тэма: Элементы выданняў

Мэта: Самастойна авалодаць ведамі аб элементах выданняў. Умець прывесці прыклады знешніх і ўнутраных элементаў афармлення выданняў. Вызначыць ролю і месца кожнага элемента ў практычнай рабоце бібліятэкара.

Заданне: На падставе вывучанай літаратуры даць вызначэнне галоўных паняццяў, якiя вызначаюць структуру выданняў. З фонда бібліятэкі выбраць некалькі прыкладаў выданняў (3–5) рознага мэтавага прызначэння, i падрабязна прааналiзаваць iх па тых жа элементах, якiя пералічаны ў таблiцы. Для пошуку азначэнняў выкарыстоўваць прафесiйныя даведачныя выданнi, пералiчаныя ў спiсе лiтаратуры.

Тэрмін

Азначэнне

Крыніцы інфармацыі

фармат

аб’ём

форзац

пераплёт

вокладка

тэкст (віды)

тытульны ліст (віды)

апарат выдання (пералічыць)

Прыклад аналiзу выданняў:

1. Бібліяграфічнае апісанне выдання.

2. Пералічыць знешнія элементы канкрэтнага выдання.

3. Назваць унутраныя элементы выданняў, абраных для аналiзу.

Асноўная літаратура:

1. ГОСТ Р 7.03–2006 Издания. Основные элементы: термины и определения [Электронный ресурс] // сборник стандартов СИБИД. – СПб.: Профессия, 2010. – 25 с.

2. Баренбаум, И.Е. Книга и ее элементы: учеб. пособие / И.Е. Баренбаум. – СПб.: СПАК, 1996. – 52 с.

3. Иоффе, А.М. Введение в книговедение: учеб. пособие / А.М. Иоффе. – М., 1984. – С. 62–72.

4. Кушнаренко, Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 2000. – С. 230–241.

5. Лявончыкаў, В.Е. Тлумачальны слоўнiк бiблiятэчных i бiблiяграфiчных тэрмiнаў / В.Е. Лявончыкаў, Л.А. Дзямешка, Р.I Саматыя. – Мн.: Выш. школа, 2003. – 224 с.

6. Мильчин, А.Э. Издательский словарь-справочник / А.Э. Мильчин. – М.: Эксперт, 1988. – 415 с.

7. Энциклопедия книжного дела. – М.: Юрист, 1997. – 517 с. (азначэнні згодна табліцы ў дадатку №3).

Дадатковая літаратура:

1. Стандарты по издательскому делу. – М.: Российская Книжная палата, 1998. – 325 с.

2. Баренбаум, И.Е. Полиграфическое и художественное оформление книги: учебн.-метод. пособие / И.Е. Баренбаум. – Л.: ЛГИК, 1968. – 51 с.

3. Гусман, Г.О. О книге / Г.О. Гусман. – М.: Книга, 1982. – 104 с.

4. Книга: Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1998. – 799 с.

5. Книговедение: Энциклопедический словарь / Ред. коллегия: Н.М. Сикорский и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1982. – 664 с.

6. Кнігазнаўства: Метадычныя матэрыялы. – Мн.: МІК, 1993. – С. 11.

Дадаткi

Дадатак1

Табліца 1

Схемы аналізу неперыядычных выданняў

Загаловак і падзагаловак выдання

Віды выданняў па прыметах

Мэтавае прызна-чэнне

Характар інфармацыі

Знакавая прырода інфарм-ацыі

Па перыя-дычнасці

Па складу асноўнага тэкста

Па чытацкім адрасе

Па аналітыка-сіснтэтыч-най пераапра-цоўцы інфармацыі

Па аб’ёму

Матэрыяль-ная кан-струкцыя

Таблiца 2

Прызнак класіфікацыі

Аўтар, загаловак твора

Від

Тлумачэнне

1. Па арыгiнальнасці зместу

2. Па спосабу арганізацыі твораў

3. Па паўторнасці выпуску

4. Па характару абарачэння

5. Па фармату

6. Па спосабу паліграфічнага выканання

7. У гонар асобы/ падзеі

8. Па прыналежнасці аўтару, выдаўцу

Схема аналіза неперыядычных выданняў

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.