Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ 2012 для ЭП.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Екзаменаційно-залікова програма з дисципліни (модулю)

Статистика” для студентів економічних спеціальностей

Змістовий модуль 1.

 1. Предмет і метод статистики.

 2. Основні поняття і категорії статистичної науки.

 3. Задачі статистики в сучасних умовах.

 4. Організація статистики в Україні.

 5. Поняття статистичного спостереження як першого етапу статистичного дослідження.

 6. Програма статистичного спостереження.

 7. Основні форми статистичного спостереження.

 8. Види статистичного спостереження.

 9. Переписи як спеціально організоване спостереження. Переписи населення.

 10. Помилки спостереження і методи боротьби з ними.

 11. Зведення як другий етап статистичного дослідження.

 12. Групування як основа наукової обробки даних. Задачі і види групувань.

 13. Основні положення теорії групувань.

 14. Ряди розподілу: поняття, види, графічне зображення.

 15. Таблиці: поняття, види, принципи побудови.

 16. Суть і види узагальнюючих показників в статистиці.

 17. Абсолютні і відносні величини: поняття, види, форми вираження.

 18. Середні величини: поняття, види, умови застосування, методи обчислення:

А) середня арифметична;

Б) середня гармонічна.

19. Характеристика закономірності рядів розподілу.

20. Характеристика центру розподілу.

21. Статистична оцінка варіації.

22. Характеристика форм розподілу.

23. Види та взаємозв’язок дисперсій.

Змістовий модуль 2.

24. Поняття вибіркового спостереження, його переваги і недоліки перед суцільним.

25. Генеральна і вибіркова сукупність, їх узагальнюючі характеристики.

26. Помилки вибірки: види і методи обчислення.

27. Визначення необхідної чисельності вибірки.

28. Види і способи відбору одиниць в вибіркову сукупність.

29. Поняття статистичних графіків. Історія розвитку графічного методу.

30. Основні елементи статистичного графіку.

31. Види статистичних графіків та їх зображення.

32. Поняття статистичної гіпотези.

33. Порядок перевірки статистичних гіпотез. Розподіл Стъюдента.

34. Перевірка істотності кореляційного зв’язку з допомогою гіпотез.

35. Рангова кореляція. Оцінка спряженості (узгодженості) варіації атрибутивних ознак.

36. Види зв’язків, які вивчає статистика, та методи їх встановлення.

37. Кореляційно-регресійний аналіз.

38. Оцінка щільності кореляційного зв’язку.

Змістовий модуль 3.

39. Поняття рядів динаміки, їх види.

40. Система статистичних показників для характеристики інтенсивності динаміки.

41. Методи обчислення середніх показників в рядах динаміки.

42. Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції розвитку.

43. Аналітичне вирівнювання в рядах динаміки. Інтерполяція і екстраполяція.

44. Індекси сезонності.

45. Аналіз рядів динаміки і прогнозування.

46. Поняття індексів, їх класифікація.

47. Індивідуальні і загальні індекси. Агрегатна форма загальних індексів як основна.

48. Взаємозв’язок індексів.

49. Загальні індекси у формі середній.

50. Система індексів в аналізі динаміки середніх якісних показників.

51. Індекси ланцюгові і базисні. Тематика рефератів

з НДРС з дисципліни “Статистика” для студентів економічних спеціальностей денного відділення ДонНУЕТ

Теми

ПІП, студента в групах

1

2

3

4

5

1.

Переписи населення на території України та світі: статистична оцінка.

2.

Статистична оцінка чисельності, складу та природного руху населення:

 • в Україні;

 • в Донецькій області;

 • країнах СНД;

 • окремих країнах світу.

3.

Оцінка ринку праці в Україні, Донецькій області, країнах СНД і інших країнах світу:

 • зайнятості населення;

 • безробіття і працевлаштування;

 • плинності робочої сили;

 • робочого часу і його використання

4.

Характеристика структурних змін в економіці:

 • України;

 • Донецької області.

5.

Статистичний аналіз промислово-виробничих основних фондів:

 • України;

 • Донецької обл..

6.

Виробництво і ринок ТНС в Україні і Донецькій області.

7.

Туристично-екскурсійні послуги – статистична оцінка:

 • в Україні;

 • в Донецькій обл..;

 • в окремих країнах світу

8.

Показники фінансової діяльності підприємств і організацій: статистичний аспект:

 • в Україні;

 • в Донецькій області.

9.

Статистичний аналіз використання вторинної сировини в виробництві:

 • в Україні;

 • в Донецькій області.

10.

Оцінка тенденції стану оточуючого середовища в Донецькій області та Україні:

 • охорона повітряного басейну;

 • посів, посадка лісних культур і рубка лісів

11.

Статистика в оцінці рівня життя населення в Донецькій обл..:

 • тенденції в структурі і динаміці доходів і витрат сімей;

 • споживання продтоварів на душу населення;

 • споживання товарів культурно-побутового та господарського призначення.

12.

Статистичний аналіз зовнішньо –економічних зв’язків Донецької області, України, країн СНД, деяких країн світу:

 • експорт-імпорт товарів в розрізі країн світу

 • іноземних інвестицій

 • зовнішньої торгівлі

13.

Статистична оцінка основних тенденцій динаміки і структури роздрібного товарообороту:

 • в Україні;

 • в Донецькій області.

14.

Статистична оцінка товарних запасів:

 • в Україні;

 • в Донецькій області.

15.

Статистична оцінка роздрібного товарообороту на душу населення в Україні.

16.

Виробництво і розподіл ВВП в Україні.

17.

Статистична оцінка основних рахунків в СНД в Україні:

 • рахунки товарів і послуг, виробництва;

 • рахунки доходів і їх розподіл.

18.

Оцінка тенденцій ефективності праці в умовах ринку.

19.

Статистична оцінка в країнах СНД і країнах світу за період з 1992-2007 р.р.

 • ВВП;

 • Основних макроекономічних показників;

 • Індексів середньомісячної заробітної плати номінальної (в США);

 • Виробництва найважливіших видів продукції (в 1999 р. – на вибір вид продукції);

 • Тривалості житття

Примітка: статистичну інформацію для виконання рефератів (цифрові данні) необхідно взяти зі слідуючи джерел в залі каталогів бібліотеки університету:

 1. Статистичний щорічник України за 2003 рік. – К.: Консультант

 2. Народне господарство України в 1990-2000 роках. Статистичний щорічник.

 3. Україна в цифрах в 1990 – 2003 р.р. Короткий статистичний щорічник.

 4. Статистичний щорічник в Донецькій області за 2003 р. Донецьк, 2004.

 5. Донецкая область за 1995-2001 г. Статистический сборник.

 6. Роздрібна торгівля Донецької області за 1995-1999 р. Статистичний збірник. – Донецьк, 2000.

 7. Внешнеэкономическая деятельность в Донецкой области за 1995-2003 г.г.

 8. Развитие рыночных отношений в Донецкой области по годам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.