Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник_Маркетинг_укр.doc
Скачиваний:
939
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Додаток е Склад системи обробки інформації

Додаток ж Визначення терміну „маркетингове дослідження”

Визначення

Автор

1

2

Систематичний збір і об’єктивний запис, класифікація, ана-ліз та надання даних щодо поведінки, відносин, думок, мо-тивацій та ін. окремих осіб та організацій (комерційних під-приємств, державних установ та ін.) у контексті їх еконо-мічної, суспільної, політичної та повсякденної діяльності.

ЕSОМАR, МТП Між-народний процесу-альний кодекс марке-тингових і соціальних досліджень

Систематична підготовка та проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних та подання результатів і висновків у виді, який відповідає конкретній маркетинговій задачі, що стоїть перед компанією.

Котлер Ф.

Систематичне визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз та звіт про результати.

Котлер Ф.

Систематичний збір, відображення та аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності.

Голубков Е.

Цільовий збір, реєстрація та аналіз всіх фактів з проблем, які пов’язані з обміном та продажем товарів і послуг виробником покупцю.

Британський інститут маркетингу

Систематичний пошук, збір, обробка та інтеграція інформації, яка пов’язана або відноситься до всіх проблем маркетингу товарів та послуг.

Американська асоціація маркетингу

Це широке поняття, яке включає дослідження ринку збуту, дослідження внутрішнього середовища фірми, дослідження маркетингового інструментарію, його розробленості та ефективність використання, дослідження ринку виробничих сил (робоча сила, сировина, грошовий ринок та ринок капіталу), дослідження зовнішнього середовища, організацію досліджень на основі бенчмаркінгу та проведення маркетингової розвідки.

Багієв Г.Л.

Це будь-яка дослідницька діяльність, спрямована на задоволення інформаційно-аналітичних потреб маркетингу.

Це інструмент маркетингу або його інформаційно-аналітичне забезпечення, яке є невід’ємною частиною маркетингової діяльності.

Беляєвський І.К.

Це комплексне поняття, яке включає всі види дослідницької діяльності, пов’язані з управлінськими функціями маркетингу.

Дж.Р.Еванс, Б.Берман

Систематичне визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз та звіт про отриману інформацію, висновки та рекомендації.

Березін І.С.

Продовження додатку ж

1

2

Систематизований процес збирання, накопичення, обробки та аналізу внутрішньої та зовнішньої інформації з метою прийняття управлінських рішень з різних аспектів маркетингової діяльності

Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С.

Систематичне збирання та аналіз даних, пов’язаних з наявною ситуацією щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації.

Войчак А.В.

Систематичний процес постановки мети дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації і розробка рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії фірми.

Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В.

Це збір, обробка, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування підприємства на ринку.

Балабанова Л.В.

Систематичний збір і аналіз даних про проблеми, що пов’язані з маркетингом товарів і послуг.

Шевченко Л.С.

Збір та аналіз інформації, що одержана від групи індивідів або організацій щодо їх характеристик, поведінки, відносин, думки або власності.

Англійське суспільство досліджень ринку

Процес систематичної підготовки і проведення різних обстежень, аналізу одержаної інформації та подачі результатів і висновків у формі, що відповідає конкретній маркетинговій задачі, яка стоїть перед фірмою.

Божук С.Г., Ковалик Л.М.

Діяльність щодо збору та узагальнення інформації для прийняття маркетингових рішень, які обумовлені процесом і функціями бізнесу і маркетингової діяльності як його основного елементу.

Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х.

Функція, що пов’язує споживачів, конкурентів і громадськість з маркетологами через інформацію, яка використовується для розпізнання і визначення можливостей і проблем, вироблення, оптимізації і оцінки маркетингових дій, визначення ефективності комплексу маркетингу і покращення розуміння маркетингу як процесу.

Крилова Г.Д., Соколова М.І.

Системний збір, упорядкування і аналіз даних про різні маркетингові проблеми, включаючи параметри і тенденції розвитку ринку, його можливі реакції на ті або інші маркетингові дії, а також проблеми ринкового розвитку фірми і управління маркетингом.

Панкрухін О.П.

Систематичне збирання, оброблення та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

Гаркавенко С.С.

13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.