Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

конспекты / --------_------_Excel

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.43 Mб
Скачать

Приклад 2

Рис. 4.5 Пояснення до прикладу використання функції И.

В результаті отримуємо

Рис. 4.6. Приклад використання функції И.

Функція ИЛИ. Повертає ИСТИНА, якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА;

повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ. Синтаксис

ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2; ...)

Логическое_значение1, логическое_значение2, ... — від 1 до 30 умов, котрі можуть мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

Якщо аргумент, котрий є посиланям чи масивом, містить текст або пусті комірки, то такі значення ігноруються. Якщо заданий інтервал не містить логічних значень, то функція

50

ИЛИ повертає значення помилки #ЗНАЧ!. Можна використовувати функцію ИЛИ як формулу масиву, щоб перевірити, чи є значення в масиві. Щоб ввести формулу масиву,

натисніть кнопки CTRL+SHIFT+ENTER.

Приклад.

Рис. 4.7. Пояснення до прикладу використання функції ИЛИ.

Вийшовши з режиму перевірки формул, маємо

Рис. 4.8. Приклад використання функції ИЛИ.

§ 2. Логічна функція „ЕСЛИ”

Функція ЕСЛИ повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, та інше значення, якщо ЛОЖЬ. Вона використовується при перевірці умов для значень і формул.

2.1 Список та призначення її параметрів

Синтаксис

ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)

51

Лог_выражение — це будь-яке значення чи вираз, що приймає значення ИСТИНА або

ЛОЖЬ. Цей аргумент може бути використований в будь-якому операторі порівняння.

Значение_если_истина — це значення, яке повертається, якщо лог_выражение дорівнює

ИСТИНА. Цей аргумент може бути формулой.

Значение_если_ложь — це значення, котре повертається, якщо лог_выражение дорівнює

ЛОЖЬ. Цей аргумент може бути формулой.

ЗВЕРНІТЬ До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладеними одна в одну в якості значень

УВАГУ! аргументів значение_если_истина і значение_если_ложь для

NB ! конструювання більш складних перевірок.

Коли значення аргументів значение_если_истина і значение_если_ложь обчислені,

функція ЕСЛИ повертає отримане значення. Якщо один із аргументів функції ЕСЛИ є

масивом, при виконанні функції ЕСЛИ обчислюються всі елементи масиву.

2.2 Діалогове вікно „ЕСЛИ”

При виклику функції ЕСЛИ на екрані з’являється діалогове вікно (рис. 4.9), яке демонструє список параметрів цієї функції з відповідними поясненнями. Кожному параметру виділений окремий рядок.

Рис. 4.9. Діалогове вікно функції ЕСЛИ

52

Розглянемо приклади використання функції ЕСЛИ.

Рис. 4.10 Пояснення до прикладу використання функції ЕСЛИ.

Вийшовши з режиму перевірки формул, отримуємо

Рис. 4.11. Приклад використання функції ЕСЛИ.

Приклад 2

Рис. 4.12. Пояснення до прикладу використання функції ЕСЛИ. 53

Надалі отримуємо

Рис. 4.13. Приклад використання функції ЕСЛИ

Приклад 3

Літерні категорії призначаються числам, використовуючи наступну таблицю.

Рис. 4.14. Призначення літерних категорій

Рис. 4.15. Пояснення до прикладу 3 використання функції ЕСЛИ.

Вийшовши з режиму перевірки формул, отримуємо

54

Рис. 4.16. Приклад 3 використання функції ЕСЛИ

Вцьому прикладі друге речення ЕСЛИ є в той же час аргументом

значение_если_ложь для першого речення ЕСЛИ. Аналогічно, третє речення ЕСЛИ є

аргументом значение_если_ложь для другого речення ЕСЛИ. Наприклад, якщо перше

лог_выражение (Среднее>89) має значення ИСТИНА, то повертається значення "A".

Якщо перше лог_выражение є ЛОЖЬ, то обчислюється друге речення ЕСЛИ і т. д.

§ 3. Застосування складних функцій

3.1 Функція СЧЁТЕСЛИ

Підраховує кількість комірок всередині діапазону, які задовольняють заданому критерію. Синтаксис

СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)

Диапазон — діапазон, в якому потрібно підрахувати комірки. Критерий — критерій у формі числа, виразу чи тексту, котрий визначає, які комірки потрібно підрахувати.

Рис. 4.17. Пояснення до прикладу використання функції СЧЁТЕСЛИ.

55

Рис. 4.18. Приклад використання функції СЧЁТЕСЛИ

3.2. Функція СУММЕСЛИ

Підсумовує комірки, що задані критерієм. Синтаксис

СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;диапазон_суммирования)

Диапазон — діапазон обчислюваних комірок.

Критерий — критерій у формі числа, виразу чи тексту, який визначає комірки, що підсумовуються.

Диапазон_суммирования — фактичні комірки для підсумовування.

Комірки в «диапазон_суммирования» підсумовуються, тільки якщо відповідні їм комірки в аргументі «диапазон» задовольняють критерію. Якщо

«диапазон_суммирования» не вказано, то підсумовуються комірки в аргументі «диапазон».

Приклад

Рис. 4.19. Пояснення до прикладу використання функції СУММЕСЛИ.

56

Рис. 4.20. Приклад використання функції СУММЕСЛИ

4.2. Критерії засвоєння

Після вивчення й аналізу змісту теми ВИ повинні РОЗУМІТИ наступне:

Функція – це стандартна формула, яка повертає результат виконання визначених дій над значеннями, що виступають в якості аргументів.

Операторами позначаються операції, котрі слід виконати над операндами формули.

Масив – це об’єкт, який використовується для отримання декількох значень в результаті обчислення однієї формули або для роботи з набором аргументів,

розташованих в різних комірках і згрупованих за рядками чи стовпцями.

У результаті вивчення даної теми ВИ повинні ЗНАТИ:

логічні значення та функції, їх призначення;

синтаксис логічних функцій, їх використання;

застосування складних функцій;

Ваші знання повинні забезпечувати наступні УМІННЯ:

за допомогою операторів порівняння складати логічні вирази;

застосовувати логічні функції И, НЕ, ИЛИ, ЛОЖЬ, ИСТИНА;

правильно користуватися функцією ЕСЛИ, знати її параметри;

застосовувати функції СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ.

57

Лекція №5. (I-ME-5)

Побудова діаграм в табличному процесорі MS Excel. Ділова графіка

Ключові слова і поняття: діаграма (5.1), маркер даних (5.2), ряд даних (5.3), основні лінії

(5.4), легенда (5.5).

5.1. Вхідна інформація для самоперевірки

Для вивчення цього розділу необхідно володіти основними засобами роботи в редакторі Microsoft Excel.

§ 1. Найпоширеніші типи стандартних діаграм та їх різновиди

Діаграма (5.1)

Діаграма – це графічне зображення числових даних

Діаграми (5.1) є засобом наглядного представлення даних і полегшують виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій даних. Найбільш часто використовуються наступні типи стандартних діаграм (рис. 5.1):

Рис. 5.1. Типи діаграм

У таблиці 5.1 наведені найбільш поширені види діаграм з роз’ясненнями.

Таблиця 5.1 Види діаграм

Зображення

Опис

 

 

Гістограма представляє зміни на протязі декотрого часу або співвідношення компонентів.

Категорії в ній розташовані за горизонталлю, а значення – за вертикаллю.

звичайна гістограма відображає значення різних категорій

гістограма з накопиченням відображає вклад кожної категорії в загальну суму

нормована гістограма. Відображає долю кожної категорії в загальній сумі

58

об’ємний варіант звичайної гістограми

об’ємний варіант гістограми з накопиченням

об’ємний варіант нормованої гістограми

тривимірна гістограма показує розклад значень за категоріями і рядами даних

Лінійчата діаграма представляє окремі значення у визначений момент часу або відображає співвідношення компонентів. Категорії розташовані за вертикаллю, значення – за горизонталлю.

лінійчата діаграма відображає значення різних категорій

лінійчата діаграма з накопиченням відображає вклад кожної категорії у загальну суму

нормована лінійчата діаграма, відображає долю кожної категорії в загальній сумі

об’ємний варіант звичайної лінійчатої діаграми

об’ємний варіант лінійчатої діаграми з накопиченням

об’ємний варіант нормованої лінійчатої діаграми

Графік демонструє тенденції чи реальну зміну даних за рівні проміжки часу. Графік схожий на діаграму з областями, але він в більшій мірі відображає зміни в часі і швидкість цих змін,

а не їх об’єм. Якщо необхідно показати тенденції або зміни в даних за неоднакові проміжки часу, то більше підходить точкова діаграма

графік відображає розвиток процесу в часі чи за категоріями

графік з накопиченням. Добре відображає зміну загальної суми за часом або за категоріями

нормований графік. Відображає зміну вкладу кожного значення в часі або за категоріями

графік з маркерами, що мітять точки даних

графік з накопиченням, на якому окремі значення помічені маркерами

нормований графік, на якому окремі значення помічені маркерами

59

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспекты