Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6 курс / охрана труда / ДОВІДНИК норм док.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.52 Mб
Скачать
      1. 9.2.11. Технічні вимоги щодо безпеки обладнання, що працює під тиском.

 Обладнання, що працює під тиском, повинно відповідати технічним вимогам, які забезпечують його безпеку. Якщо обладнання, що працює під тиском, відповідає національним НД, наведеним в офіційно опублікованому списку нормативних документів, вважається, що основоположні вимоги виконані.

Агрегати, які містять принаймні один елемент обладнання, що працює під тиском, повинні відповідати вимогам, викладених в технічному регламенті.

Обладнання і/або складальні одиниці, що працюють під тиском, у яких, як максимум, досягаються граничні значення, повинні проектуватись і виготовлятись відповідно до передових досягнень інженерної практики з тим, щоб гарантувати безпеку їх застосування. До виробів і/або агрегатів, що працюють під тиском, повинні додаватись детальні інструкції з монтажу та експлуатації; ці вироби повинні мати позначки, за допомогою яких можна було б визначити виробника або його повноважного представника.

Викладені в Технічному регламенті вимоги щодо досягнення безпеки обладнання, що працює під тиском (далі - вимоги), є обов'язковими.

Вимоги до обладнання, що працює під тиском, поширюються також на окремі складальні одиниці, якщо вони є джерелом відповідної небезпеки.

Виробник зобов'язаний аналізувати небезпечність своїх виробів, щоб визначити небезпеку, обумовлену наявністю в них тиску; ці вироби він повинен конструювати і виробляти з урахуванням зазначеного аналізу.

Вимоги слід інтерпретувати і застосовувати з урахуванням рівня техніки і даних практики у момент проектування і виготовлення виробів, а також технічних і економічних міркувань, які в значній мірі пов'язані з захистом здоров'я і безпекою.

Обладнання, що працює під тиском, повинно бути таким чином сконструйоване, виготовлене, випробуване, за необхідності - оснащене і встановлене, щоб була гарантована його безпечність за умови відповідності приписам виробника або передбаченим умовам його експлуатації.

Обираючи спосіб підтвердження відповідності, виробник повинен дотримуватись усунення або мінімізації небезпеки, наскільки це можливо в розумних межах, застосування належних захисних заходів проти небезпеки, яку не вдається усунути звичайним шляхом; за необхідності, давати роз'яснення користувачеві про залишкову небезпеку та інструктувати його щодо спеціальних заходів для запобігання небезпеці під час установлення (монтажу) і/або експлуатації.

Якщо є підозра щодо можливості неналежного застосування обладнання, що працює під тиском, воно повинно бути сконструйоване так, щоб запобігти небезпеці, що може бути спричинена таким застосуванням.

      1. 9.2.12. Вимоги до проектування.

 Обладнання, що працює під тиском, повинно проектуватись на належному професійному рівні з урахуванням усіх вирішальних для його безпечності факторів, що діють протягом усього життєвого циклу. У проекті мають бути враховані всі фактори, що визначають безпечність, застосовані всі методи для того, щоб упевнитись у тому, що вжито всіх необхідних заходів проти всіх найважливіших видів несправностей.

Обладнання, що працює під тиском, має бути розраховане на навантаження, яке передбачається при використанні за призначенням і в інших передбачуваних умовах експлуатації. Особливо важливо врахування таких факторів:

- внутрішній і зовнішній тиск;

- робоче середовище;

- температура оточення і робоча температура;

- статичний тиск і вага заповненого пристрою в умовах експлуатації і під час випробувань;

- навантаження, обумовлені переміщенням, вітром і земною поверхнею;

- реакції і реактивні моменти в несучих елементах, кріпленнях, трубопроводах тощо;

- корозія, ерозія, втомленість матеріалу тощо;

- руйнування нестабільними робочими середовищами.

Слід ураховувати різні навантаження, що можуть виникнути одночасно, зважаючи на ймовірність їх одночасного виникнення.

Властивості матеріалів, які мають бути враховані:

- границя текучості, що відповідає 0,2 % чи 1 % відносної деформації при випробуваннях на розтягнення (на розрив) при розрахунковій температурі;

- границя міцності (тимчасовий опір розриву, межа міцності при розтягненні);

- границя повзучості, міцність від втомленості;

- показники витривалості матеріалу, наприклад границя втомленості при знакозмінному навантаженні;

- модуль пружності;

- відповідна величина пластичної деформації;

- ударна в'язкість надрізаного зразка;

- технологічні випробування;

- слід ураховувати вплив на властивості матеріалів, також інших факторів (способу проведення неруйнівних випробувань, властивостей з'єднань матеріалів, умов експлуатації тощо);

- під час проектування слід ураховувати всі передбачувані фактори зміни властивостей матеріалів (особливо - корозію, повзучість, витривалість) відповідно до умов застосування пристрою.

В інструкції з експлуатації, затвердженій виробником, повинні бути наведені проектні показники, важливі для визначення тривалості життя обладнання, що працює під тиском: повзучість (розрахункова тривалість життя в годинах при визначених температурах); показники витривалості матеріалу (розрахункова кількість циклів при визначених величинах навантажень); корозія (поправка на корозію під час проектування) і таке інше;

Конструкція обладнання, що працює під тиском, може бути в цілому або частково випробувана за певною програмою на кожному з виробів або на типовому зразку, що представляє серію.

Пристрої для обслуговування обладнання, що працює під тиском, повинні бути так сконструйовані, щоб це обслуговування при передбачуваних умовах експлуатації не спричиняло небезпеки.

Особливо важливо, щоб обладнання, що працює під тиском, зі знімними запірними пристроями було оснащене пристроями з автоматичним або ручним приводом, за допомогою яких обслуговуючий персонал міг би легко впевнитись, що відкривання не буде передбачати ніякої небезпеки.

Якщо цей пристрій може швидко спрацювати, обладнання, що працює під тиском, повинно бути оснащено пристроєм для блокування, яке запобігало б відкриванню, якщо тиск або температура робочого середовища становлять небезпеку.

9.2.13.Заходи щодо контролю

Обладнання, що працює під тиском, повинно бути так спроектоване, щоб забезпечити можливість усіх перевірок, необхідних з точки зору безпеки.

Якщо це необхідно для забезпечення тривалої безпечності обладнання, що працює під тиском, повинні бути передбачені засоби для визначення його внутрішнього стану (отвори для доступу всередину, з тим, щоб належні перевірки могли бути проведені безпечно і з додержанням вимог ергономіки).

Інші заходи, необхідні для забезпечення безпечного стану обладнання, що працює під тиском, можуть бути застосовані, якщо:

- обладнання, що працює під тиском, занадто мале для доступу в нього;

- відкривання обладнання, що працює під тиском, негативно впливає на його вміст;

- доведено, що матеріал, з якого виготовлене обладнання, що працює під тиском, не ушкоджене, і не передбачається жоден інший шкідливий процес всередині обладнання.

9.2.14. Можливість спорожнення і вентиляції (продування)

У разі потреби слід передбачити пристрої для спорожнення і продування обладнання, що працює під тиском, для того, щоб:

- запобігти шкідливим впливам, таким, як гідравлічний удар, вакуумне руйнування, корозія чи неконтрольовані хімічні реакції (при цьому слід ураховувати всі обставини експлуатації і випробувань, особливо випробувань тиском);

- забезпечити безпечне очищення, контроль і нагляд.

9.2.15.Корозія та інші хімічні впливи.

За необхідності слід передбачити відповідні покриття стінок або інші запобіжні заходи проти корозії або інших хімічних впливів, при цьому необхідно враховувати передбачені й імовірні способи застосування обладнання, що працює під тиском.

9.2.16.Зношення.

Там, де можуть виникнути явища інтенсивної ерозії або зношення, необхідно вжити відповідних заходів для того, щоб:

- мінімізувати ці явища шляхом відповідного конструювання (збільшення товщини стінок або застосування відповідного облицювання або покриття);

- забезпечити можливість заміни найбільш зношених частин;

- за допомогою інструкцій, про які йдеться в пункті 3.3.4, спрямувати увагу користувача на заходи, необхідні для забезпечення стабільної експлуатації.

9.2.17.Складальні одиниці

Складальні одиниці повинні конструюватись так, щоб:

- вузли та деталі, пов'язані між собою, були надійними і відповідали умовам експлуатації;

- забезпечувались правильність складання всіх окремих вузлів та деталей, їх інтеграції і монтажу в межах певної складальної одиниці.

9.2.18. Заповнення і спорожнення

За необхідності, обладнання, що працює під тиском, слід конструювати й оснащувати таким чином, щоб забезпечувалась безпека в процесі його заповнення і спорожнення, при цьому особливо слід ураховувати такі загрози:

а) при заповненні:

- переповнення чи занадто високого тиску, особливо з урахуванням ступеня заповнення і тиску пари при нормальній (вихідній) температурі;

- нестійкості обладнання, що працює під тиском;

б) при спорожненні - неконтрольованого вивільнення робочого середовища, що перебуває під тиском;

в) як при заповненні, так і при спорожненні - небезпеки при приєднаннях і роз'єднаннях.

9.2.19.Захист від виходу за межі допустимих показників

У разі, коли при експлуатації передбачуваних умов існує небезпека виходу за межі допустимих показників, обладнання, що працює під тиском, має бути оснащене необхідними запобіжними пристроями або підготовлене для такого оснащення, якщо воно не входить до складу складальної одиниці, вже захищеної іншими запобіжними пристроями.

Необхідні запобіжні пристрої або їх комбінація визначаються в залежності від типу обладнання, що працює під тиском, або його складальної одиниці й умов експлуатації.

До числа необхідних запобіжних пристроїв або їх комбінацій входять:

а) запобіжні пристрої, що виконують захисні функції;

б) за необхідності, відповідні пристрої з індикаторними і/або попереджувальними функціями, які дали б можливість автоматично чи за допомогою ручного керування вживати необхідних заходів, щоб забезпечити експлуатацію обладнання, що працює під тиском, у межах допустимих показників.

9.2.20. Запобіжні пристрої

Вимоги до запобіжних пристроїв:

- вони повинні бути сконструйовані й виготовлені з урахуванням відповідних вимог щодо нагляду та випробувань обладнання таким чином, щоб вони були надійними й відповідали передбаченим умовам експлуатації;

- вони не повинні виконувати будь-які інші функції за винятком випадків, коли це ніяк не впливає на запобіжні функції;

- вони повинні відповідати основним вимогам конструювання з позицій необхідного й надійного захисту.

До цих вимог належать, особливо, врахування помилкових дій персоналу, стійкість при відмові, забезпечення запасу міцності, резервування, різнобічність і автоматичний нагляд.

9.2.21.Прилади для обмеження тиску

Ці прилади повинні конструюватись таким чином, щоб експлуатаційний тиск не перевищував максимально допустимого значення PS; однак короткочасні перевищення цієї величини допускаються з урахуванням положень пункту 3.6.3 технічного регламенту

9.2.22.Прилади для контролю температури

Ці пристрої повинні відповідати вимогам безпечного проектування і мати належний діапазон вимірювань з урахуванням встановленого часу реагування.

9.2.23. Безпека при пожежі

Обладнання, що працює під тиском, особливо з урахуванням його призначення, повинно бути так сконструйоване, а в окремих випадках таким чином оснащено, щоб у випадку зовнішньої пожежі забезпечувалось додержання вимог щодо мінімізації шкоди.

9.2.24.  Процедури виготовлення 

Виробник повинен забезпечити виконання вимог, передбачених на стадії проектування, застосовувати належну техніку і технологічні процеси.

При підготовці деталей не допускаються пошкодження, подряпини чи відхилення механічних властивостей, які можуть вплинути на безпечність обладнання, що працює під тиском.

Нерознімні з'єднання матеріалів і суміжних частин не повинні мати поверхневих і внутрішніх пошкоджень (дефектів), які можуть вплинути на безпеку обладнання, що працює під тиском.

Властивості нерознімних з'єднань повинні відповідати мінімальним показникам властивостей матеріалів, що з'єднуються, за винятком випадків, коли при розрахунках конструкцій спеціально враховувались інші значення відповідних показників.

Нерознімні з'єднання тих частин обладнання, що працює під тиском, які важливі для стійкості всього виробу щодо тиску, а також самі частини, що з'єднуються, повинні виготовлятись належно підготовленим кваліфікованим персоналом за досконалими технологічними процесами. Атестація персоналу для виготовлення обладнання здійснюється згідно:

НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за №61, зареєстровано Мін’юст України 31.05.96 за №262/1287;

НПАОП 0.00-1.27-97 «Правила атестації фахівців неруйнівного контролю», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 6.05.97 за №118, зареєстровані Мін’юст України 2.09.97 за №374/2178;

НПАОП 0.00-6.14-97 «Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.08.97 за №220, зареєстровані Мін’юст України 22.10.97 за №514/2318, внесені зміни затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.2007 за №220, зареєстровані Мін’юст України 30.10.2007 за 1226/14493.

9.2.25.Технологія виконання нерознімних з'єднань (технологія зварювання) повинна бути атестована у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.07-94, НПАОП 0.000-1.08-94, НПАОП 0.00-1.11-98 та НПАОП 0.00-1.26-96.

9.2.26. Неруйнівний контроль нерознімних з'єднань частин обладнання, що працює під тиском, повинен проводитись кваліфікованим та атестованим персоналом згідно з НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.27-97 та НПАОП 0.00-6.14-97. При виготовленні обладнання III і IV категорій атестація цього персоналу повинна бути засвідчена незалежним органом з атестації персоналу згідно з НПАОП 0.00-6.14-97.

9.2.27. Контрольні випробування (приймально-здавальні випробування)

Приймання обладнання, що працює під тиском, повинно включати випробування тиском, яке, як правило, проводиться у формі випробування гідростатичним тиском. Якщо гідростатичне випробування недоцільне або не може бути проведене, проводяться інші випробування, ефективність яких доведена. Перед їх проведенням потрібно здійснити додаткові випробування, наприклад методами

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.