Скачиваний:
32
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

6.2 Аналіз показників рентабельності

Кінцевими результатами діяльності суб’єктів господарювання є фінансові результати у вигляді прибутку або збитку. Позитивним фінансовим результатом виступає прибуток. За нормальних умов діяльності підприємство завжди повинно отримувати прибуток, який обов’язково повинен зростати в динаміці.

Ефективність фінансово-господарської діяльності оцінюється загальним обсягом одержаного прибутку та розрахунку його величини на одиницю вкладеного капіталу, ресурсів, понесених витрат.

Прибуток та прибутковість (рентабельність) виступають основними показниками ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, які характеризують інтенсивність їх роботи та успішну життєдіяльність в умовах дії ринку та панування конкуренції. Співвідношення одержаних доходів та понесених витрат є головним завданням аналітичних служб, керівного рівного персоналу і в цілому кожного працівника для прийняття вірної політики підприємства. Життя підприємства залежить саме від того, який досягається рівень прибутковості (рентабельності) в процесі понесення певної величини витрат.

Таким чином, для об’єктивної оцінки ефективності роботи підприємства не достатньо знати лише абсолютну величину отриманого прибутку. Необхідно володіти інформацією що його прибутковість (доходність, рентабельність), тобто вивчати відносні показники ефективності діяльності. Для цього необхідно отримані прибутки порівняти з вкладеним капіталом, ресурсами, понесеними витратами.

У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий показник міри ефективності використання капіталу – прибутковість (доходність, рентабельність).

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) визначається відношенням прибутку до капіталу, що інвестується і розраховується за формулою:

де КП – коефіцієнт прибутковості;

А – активи ,

П – пасиви,

В – понесені витрати.

Показник рентабельності (прибутковості) показує, скільки гривень прибутку одержує підприємство від 1 гривні вкладеного капіталу (активів, пасивів), при понесених витратах в його діяльність в розрахунку на 1 гривню.

Але слід відмітити, що це ми відобразили загальну концепцію розрахунку показника. На сьогоднішній день не існує єдиного загальноприйнятного показника ефективності капіталу для розрахунку коефіцієнту прибутковості.

В чисельнику формули може бути балансовий, чистий прибуток, прибуток від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг .

В знаменнику можуть бути середні показники загального капіталу (загальні активи), основного капіталу (довгострокові активи), оборотного капіталу (поточних активів).

При розрахунку коефіцієнту прибутковості можуть бути використанні і дані пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт прибутковості загального, власного, акціонерного, перманентного капіталів.

Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від поставленої мети аналізу .

Коефіцієнт прибутковості, розрахований для основного і оборотного капіталу, дозволить володіти інформацією про ефективність інвестицій в ці активи. У випадках розрахунку коефіцієнта прибутковості для власного, акціонерного та перманентного капіталів характеризується рівень прибутковості власників підприємства, прибутковість власного і довгострокового залученого капіталу.

Всі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи:

  1. показники рентабельності по відношенню до реалізації,

  2. показники рентабельності по відношенню до активів,

  3. показники рентабельності по відношенню власного капіталу та зобов’язань,

  4. показники рентабельності витрат та продукції,

До першої групи відносяться наступні показники:

  1. Рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу) являє собою відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу) та розраховується за формулою: , де

де - рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) – валовий прибуток (маржинальний доход);

ЧД(ВР) – чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує скільки гривень (копійок) валового прибутку приходиться на 1 грн. чистої виручки. Може виражатися у відсотках. Чим вище цей показник, тим краще.

  1. Рентабельність по операційному прибутку (Rоп) являє собою відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою: ,

Показує скільки гривень (копійок) операційного прибутку приходиться на 1 гривню чистого доходу (виручки). Може також виражатись у відсотках. Чим вище цей показник, тим краще.

  1. Рентабельність по чистому прибутку (Rчп) являє собою відношення суми чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою:

За світовим досвідом норма рентабельності по чистому прибутку 6–12%

Ці показники ще називають показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним та чистим прибутками. Тому цю групу показників можна назвати показниками рентабельності реалізованої продукції.

До другої групи показників відносяться наступні:

  1. Рентабельність активів (RА) як відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства (А) і розраховується за формулою:

Показує, скільки чистого прибутку приходиться на 1 грн. вкладених активів (інвестицій). Може виражатися у відсотках. Цей показник називається також рентабельність інвестицій (ROE).

2.2 Термін окупності інвестицій (активів) (ТОА(І)) як відношення 100% до рентабельності активів, вираженої у відсотках, розраховується за формулою:

,

де - рентабельність активів, виражена у відсотках.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

2.3 Рентабельність необоротних активів (RНА) як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА) і розраховується за формулою:

.

Характеризує величину чистого прибутку, що приходиться на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у відсотках. Зростання є позитивним результатом.

  1. Термін окупності необоротних активів (ТОНА) як відношення 100% до рентабельності необоротних активів, виражену у відсотках (%RНА) і розраховується за формулою:

  1. Рентабельність оборотних активів в як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА) і розраховується за формулою:

.

  1. Термін окупності оборотних активів (ТООА) як відношення 100% до рентабельності оборотних активів виражених у відсотках (%RОА)

2.7 Рентабельність виробничих фондів як відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фондів (ВФ) і розраховується за формулою:

Відображає величину валового (чистого) прибутку, що приходиться на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

До третьої групи показників відносяться:

  1. Рентабельність власного капіталу () як відношення чистого прибутку до середньої величини власного капіталу (ВК) розраховується за формулою:

  1. Термін окупності власного капіталу (ТОВК) як відношення 100% до рентабельності власного капіталу, виражену у відсотках (%R­ВК)

.

  1. Рентабельність позикового капіталу () як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) розраховується за формулою:

  1. Термін окупності позикового капіталу: (ТОПК) як відношення 100% до рентабельності позикового капіталу, виражену у відсотках (%R­пк)

3.5 Рентабельність діяльності підприємства (Rд) як відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу) і розраховується за формулою:

, або

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 гривню капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

До четвертої групи показників відносяться:

4.1. Рентабельність операційних витрат (Rов) як відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ) і розраховується за формулою:

.

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує скільки прибутку приходиться на 1 грн. понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів; понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

4.2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПвп) як відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП).

.

Показує, скільки прибутку приходиться на 1 грн. собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.

4.3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД) як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД):

Характеризує витратну рентабельність, дає відповідь на запитання, скільки прибутку приходиться на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками будуть виступати коефіцієнти адміністративних витрат (Кав), витрат на збут (Квзб) як відношення даних видів витрат до собівартості реалізованої продукції і розраховуються за формулами:

4.5

Дані коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

  1. Рентабельність окремих видів продукції (Rовп) розраховується за формулою:

,

де Ц - ціна одиниці продукції,

С – собівартість 1 реалізованої продукції.

Показує, скільки прибутку приходиться на 1 грн. собівартості реалізованої продукції.

Всі показники рентабельності згруповані на рис. 6.12

Рентабельність по відношенню до активів

ТНА

RНА

ТОА

RA

RВФ

ТОА

RОА

Показники рентабельності по відношенню до реалізації

RВП

RОП

RЧП

Рентабельності по відношенню до власного капіталу та зобов’язань

Rпк

Показники рентабельності витрат та продукції

RПВП

КВЗД

RОВ

КВЗБ

КАВ

ТОПК

RВК

ТОВК

КВЗБ

Рис. 6. 12 Показники рентабельності діяльності суб’єктів господарювання

Проаналізуємо дані показники за 2000-2001 роки в табл. № 6.7.

Таблиця № 6.7 Аналіз показників рентабельності.

Показники рентабельності

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення(+,-)

 1. Показники рентабельності по відношенню до реалізації:

1.1.рентабільність по валовому прибутку (маржинальному доходу) (),

1.2 Рентабельність по операційному прибутку ()

1.3 Рентабельність по чистому прибутку(),

0,37

0,24

0,27

0,39

0,22

0,24

+0,02

-0,02

-0,03

 1. Рентабельність по відношенню до активів:

2.1. Рентабельність активів ()

2.2. Термін окупності активів (ТОА), років

2.3. Рентабельність необоротних активів ()

2.4. Термін окупності необоротних активів (ТОНА), років

2.5. Рентабельність оборотних активів ()

2.6. Термін окупності оборотних активів (ТООА)

2.7. Рентабельність виробничих фондів ()

0,07

14,3

0,09

11,1

0,4

2,5

0,1

0,08

12,5

0,1

10

0,3

3,3

0,1

+0,01

-1,8

+0,01

-1,1

-0,1

+0,8

-

3.Рентабельність по відношенню до власного капіталу та зобов’язань:

3.1. Рентабельність власного капіталу ()

3.2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК), років

3.3. Рентабельність позикового капіталу ()

3.4 Термін окупності позикового капіталу (ТОПК), років

3.5 Рентабельність діяльності (Rд)

0,07

14,3

6,0

0,16

0,08

0,08

12,5

4,4

0,22

0,08

+0,01

-1,8

-1,6

+0,06

-

4. Витратні показники рентабельності:

4.1 Рентабельність операційних витрат ()

4.2. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД)

4.3 Рентабельність продукції за валовим прибутком ()

4.4. Коефіцієнт адміністративних витрат ()

4.5. Коефіцієнт витрат на збут ()

0,8

0,3

0,6

0,09

0,07

0,6

0,2

0,7

0,14

0,08

-0,02

-0,1

+0,1

+0,05

+0,01

Агрокомбінат має високі показники рентабельності. Так, рентабельність по чистому прибутку значно перевищує нормативні значення (27% у 2000 році, 24 % у 2001 році). Скорочуються терміни окупності загальних активів, необоротних активів, власного капіталу, що оцінюється позитивно. В цілому, комбінат можна віднести до високорентабельних підприємств.

Важливим є проведення факторного аналізу показників рентабельності.

При дослідженні прибутковості капіталу важливим є проведення факторного аналізу. Розглянемо факторний аналіз на прикладі дослідження коефіцієнту прибутковості загального капіталу (активів). Для цього перетворимо формулу _КП=П/К з урахуванням виручки з реалізації:

( 6.2 )

де КП ЗГК – коефіцієнт прибутковості загального капіталу;

ЧП – чистий прибуток;

ВР – виручка із реалізації;

ЗГК – загальний капітал.

Виручка від реалізації або обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні є одним із основних факторів, від якого залежить формування чистого прибутку. Із формули видно, що прибутковість загального капіталу залежить від прибутковості (рентабельності) реалізованої продукції () та оберненості загального капіталу (), тобто відбувається наступний взаємозв'язок:

КПЗГК = RР  К0б (6.3.)

Ці показники в зарубіжних країнах застосовуються в якості основних при проведенні фінансового аналізу. Розрахунок впливу факторів на відхилення прибутковості загального капіталу здійснюється одним із способів елімінування .

Розглянемо методику впливу факторів в таблиці № 6.8. , використовуючи спосіб абсолютних різниць.

Таблиця № 6.8 Факторний аналіз прибутковості загального капіталу

п/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+, -)

Загальне

в т.ч. за рахунок

РР

К

1

Чистий прибуток, тис.грн.

5989

6822

+833

*

*

2

Виручка від реалізації, тис.грн.

22462

28887

+6475

*

*

3

Середня вартість капіталу тис.грн.

82000

91443

+9443

*

*

4

Коефіцієнт прибутковість капіталу

0.0730

0.0746

+0.0016

-0,0096

+0,0112

5

Коефіцієнт прибутковості (рентабельність) реалізації

0.2666

0.2362

-0.0304

*

*

6

Коефіцієнт обертання капіталу

0.274

0.316

+0.042

*

*

Загальне відхилення складає: +0,0016

Відхилення коефіцієнту прибутковості загального капіталу за рахунок зміни:

 • коефіцієнту обертання :

 • рентабельності реалізації:

При застосуванні ланцюгових підстановок обчислюється умовний показник  коефіцієнт прибутковості загального капіталу при прибутковості реалізації за минулий рік і фактичному коефіцієнту обертання за звітний рік. Умовний показник: 0,316  0,2666 = 0,0842.

Вплив на відхилення коефіцієнту прибутковості загального капіталу :

 • зміни коефіцієнту обертання :0,0842 – 0,0730 = +0.0112

 • зміни рентабельності реалізації : 0,0746 – 0,0842 = -0,0096

Таким чином, позитивний вплив на зростання рівня прибутковості загального капіталу відбувся за рахунок прискорення оберненості загального капіталу (+0,0112), не дивлячись на зниження прибутковості реалізованої продукції(-0,0096). Сумарний вплив складає +0,0016.

Аналіз впливу факторів можна проводити із різним ступенем їх деталізації.

Розглянемо факторний аналіз рентабельності по валовому прибутку. Як було зазначено, рентабельність по валовому прибутку розраховується за формулою:

А валовий прибуток дорівнює різниці між чистим доходом (виручкою) та собівартістю реалізованої продукції. Таким чином:

Рентабельність по валовому прибутку за 2001 рік (Rвп1) буде дорівнювати:

А рентабельність по валовому прибутку за 2000 рік (Rвп0) буде дорівнювати:

,

де ЧД(ВР1), ЧД(ВР0) - чистий дохід (виручка) за 2001рік та 2000 рік відповідно,

СРП1, СРП0 - собівартість реалізованої продукції за 2001рік та 2000 рік відповідно.

Виділяють два фактори впливу на відхилення рентабельності по валовому прибутку:

 • ціновий фактор;

 • фактор собівартості.

Факторний аналіз здійснюється за допомогою послідовних підстанову.

Загальне відхилення буде дорівнювати:

Вплив зміни ціни на реалізовану продукцію на відхилення рентабельності по валовому прибутку дорівнює:

Вплив зміни собівартості реалізованої продукції на відхилення рентабельності по валовому прибутку дорівнює:

Розрахуємо вплив даних факторів на відхилення рентабельності по валовому прибутку на прикладі агрокомбінату:

Тобто, за рахунок підвищення ціни на продукцію рентабельність по валовому прибутку зросла на 14%, а за рахунок зростання собівартості рентабельність по валовому прибутку знизилась на 12%. Загальний вплив дорівнює +2% (39%-37%, або 14%-12%).

Розглянемо факторний аналіз рентабельності виробничих фондів.

Як було вже зазначено, рентабельність виробничих фондів розраховується за формулою:

,

де ОФ – вартість основних фондів, ОВФ – вартість оборотних виробничих фондів.

Розділимо чисельник і знаменник на чисту виручку:

,

де ФМ – фондомісткість продукції,

КОЗК – коефіцієнт закріплення оборотних виробничих фондів (матеріальних виробничих активів).

Таким чином, на величину рентабельності виробничих фондів впливають наступні фактори:

 • показник рентабельності по валовому прибутку;

 • фондомісткість продукції;

 • коефіцієнт закріплення оборотних виробничих фондів (матеріальних виробничих активів) (табл. № 6.9).

Таблиця № 6.9 Факторний аналіз рентабельності виробничих фондів

п/п

показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

1

Валовий прибуток, тис.грн.

8260

11217

+2957

2

Чиста виручка від реалізації, тис.грн.

22462

28887

+6425

3

Середня вартість основних фондів. тис.грн.

61000

73664

+12664

4

Середня вартість оборотних виробничих фондів, тис.грн.

6800

8016

+1216

5

Середня вартість виробничих фондів, тис.грн. (ряд 3 + ряд 4)

67800

81680

+13880

6

Фондомісткість продукції (ряд 3 : ряд 2), грн.

2,72

2,55

-0,17

7

Коефіцієнт закріплення оборотних активів (ряд 4 : ряд 2), грн.

0,30

0,28

-0,02

8

Рентабельність по валовому прибутку (реалізації продукції) (ряд 1 і ряд 2), грн.

0,37

0,39

+0,02

9

Рентабельність виробничих фондів (ряд 1 : ряд 5), грн.

0,122

0,0137

+0,015

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке nev 2