Скачиваний:
24
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
305.66 Кб
Скачать

Література

[1; 6; 10, 11]

Питання для теоретичного опрацювання

1. Організаційно-договірні засади проведення аудиту страховиків.

2. Планування аудиту, його цілі та завдання.

3. Програма аудиту страхової компанії.

4. Аудиторський висновок щодо підтвердження фінансової звіт­ності страхової організації.

Термінологічний словник

Аудиторські процедури — засіб отримання аудитором аудиторських свідчень: перевірка, спостереження, опитування, підрахунок, аналіз тощо.

Аудиторські свідчення — інформація, отримана аудитором у процесі аудиту, на якій базується підготовка аудиторського висновку та звіту.

Договір на проведення аудиту — документ, який посвідчує факт досягнення домовленості між замовником і виконавцем щодо здійснення аудиторської перевірки.

Масштаб аудиту — обсяг та глибина аудиторської перевірки; склад, кількість, обсяг аудиторських процедур.

Планування аудиту — опрацювання загальної стратегії аудиторської перевірки і конкретних підходів до характеру, періоду та термінів проведення аудиту.

Програма аудиту — перелік питань, які складають зміст аудиторської перевірки, із зазначенням часу, потрібного для перевірки кожного питання.

Фундаментальна невпевненість — невпевненість аудитора в достовірності фінансової звітності внаслідок: неможливості отри­мання всієї необхідної інформації і пояснень; неможливості здійс­нити всі необхідні аудиторські процедури тощо.

Фундаментальна незгода — незгода аудитора з показниками фінансової звітності через: неприйнятність системи обліку, що застосовує клієнт аудиторської фірми; невідповідність чинному законодавству порядку оформлення або здійснення господарських операцій, неповне і перекручене відображення їх у звітності тощо.

Навчальні завдання Розширені питання для самостійного опрацювання

  1. Види аудиторських висновків та їхній зміст.

  2. Аудиторські свідчення: необхідність і достатність.

  3. Характеристика окремих видів аудиторських процедур.

  4. Порівняльний аналіз безумовно-позитивного та умовно-по­зитивного аудиторського висновку.

  5. Аудиторська невпевненість і незгода та їхні наслідки.

  6. Чи повинен аудиторський висновок щодо підтвердження фінансової звітності страхової компанії відрізнятися від аналогічних висновків щодо інших суб’єктів господарювання?

  7. Чи існують обставини, за якими аудитор має право за наслідками аудиту відмовитися від надання аудиторського висновку?

  8. Чим відрізняються між собою план і програма аудиту?

Завдання для перевірки знань

1. Зміст аудиторського висновку за результатами обов’язково­го аудиту страхової компанії регламентується:

а) Законом України «Про аудиторську діяльність»;

б) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

в) Законом України «Про страхування»;

г) Вимогами Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки страхових компаній (акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій).

2. Уповноважений (наглядовий) орган у сфері страхування в Україні:

а) має право призначати додаткову аудиторську перевірку страховика за рахунок коштів страховика з визначенням аудитора;

б) не має права призначати додаткову аудиторську перевірку страховика за рахунок коштів страховика з визначенням аудитора;

в) має право призначати додаткову аудиторську перевірку страховика за рахунок коштів страховика з визначенням аудитора, якщо цього вимагає Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.

3. Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку:

а) має право призначати додаткову аудиторську перевірку страховика за рахунок коштів страховика з визначенням аудитора;

б) не має права призначати додаткову аудиторську перевірку страховика за рахунок коштів страховика з визначенням аудитора.

4. Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку:

а) має право встановлювати власні вимоги щодо змісту аудиторських перевірок та аудиторських висновків стосовно акціонерних страхових компаній;

б) не має права встановлювати власні вимоги щодо змісту аудиторських перевірок та аудиторських висновків стосовно акціонерних страхових компаній.

5. Після аудиторського підтвердження річної фінансової звітнос­ті страхова компанія зобов’язана опублікувати:

а) річний баланс за загальною формою;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс страховика для публікації;

г) баланс страховика для публікації та звіт про фінансові результати.

6. Аудиторський висновок може бути:

а) позитивним;

б) умовно позитивним;

в) безумовно позитивним;

г) негативним;

ґ) умовно негативним;

д) безумовно негативним.

7. За наявності фундаментальної невпевненості аудитор:

а) відмовляється від надання аудиторського висновку;

б) надає негативний аудиторський висновок.

8. Аудиторський висновок підписується:

а) тільки аудитором;

б) аудитором і керівником страхової компанії, аудит якої було здійснено;

в) аудитором, керівником і головним бухгалтером страхової компанії, аудит якої було здійснено.

9. Зміст аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності страховика:

а) регламентується законодавчо;

б) визначається за згодою сторін під час укладення договору на проведення аудиту;

в) правильно «а» і «б».

10. У разі відмови аудиторської фірми надати страховику аудиторський висновок через відсутність достатніх аудиторських свідчень і неможливість перевірки суттєвих фінансово-господар­ських фактів аудиторська фірма:

а) повертає страховику плату за проведення аудиту;

б) не повертає страховику плату за проведення аудиту;

в) повертає страховику плату за проведення аудиту і сплачує неустойку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2548