Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
411.65 Кб
Скачать

1. Заголовок Висновку

Заголовок Висновку має вказувати на те, що це є висновок незалежного аудитора та підтверджувати, що аудитор виконав усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності.

2. Адресат Висновку

Висновок щодо фінансових звітів загального призначення зазвичай адресується тим, для кого він готувався: акціонерам, управлінському персоналу, іншим користувачам фінансової звітності.

3. Вступний параграф

У вступному параграфі вказується суб’єкт господарювання, фінансові звіти якого пройшли аудиторську перевірку, та підтверджується, що фінансові звіти пройшли аудиторську перевірку.

У вступному параграфі вказується: назва кожного з перевірених фінансових звітів; наводяться посилання на важливі аспекти облікової політики та інші пояснювальні примітки; вказується дата та період, якого стосуються фінансові звіти. А також термін ( строки) проведення аудиторської перевірки.

4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Аудитор повинен вказати, що управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

— розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

— вибору та застосування відповідної облікової політики;

— подання облікових оцінок.

5. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки.

У Висновку слід вказувати, що аудит проводився у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

У Висновку має бути зазначено, що:

  • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.

  • Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. У випадках, коли аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю у зв’язку з аудитом фінансових звітів, аудитору не слід вписувати фразу, що розгляд внутрішнього контролю виконується не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.

  • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

У Висновку аудитор зазначає про те, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке аудит