Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
356.86 Кб
Скачать

4.4.5. Прогнозування операцій, пов’язаних із затратами праці

Прогнозування затрат праці ґрунтується на прогнозі обсягу і структури виробництва. Затрати праці класифікують на прямі та непрямі затрати, відрахування на соціальне страхування й інші цілі.

Прямі затрати праці характеризують затрати на основну робочу силу і фіксуються у виробничому бюджеті в годинах та вартості кожної одиниці виробу і всього випуску продукції або іншим методом, який використовується на даному підприємстві.

Непрямі затрати праці — вартість допоміжної праці: оплата праці комірників, зарплата контролерів, працівників, зайнятих на ремонті й обслуговуванні приміщень. Вони, як правило, включаються в бюджет витрат підприємства. Більшість непрямих витрат є постійними, вони не змінюються в прямій залежності від виробничої діяльності. Навіть у тому випадку, якщо підприємство не діє (або майже не діє), зарплата основним службовцям, вартість допоміжної робочої сили, страхові внески продовжують нараховуватися.

Тому дані про затрати праці при їхньому прогнозуванні беруть з бюджету (плану) виробництва, що є основним інструментом планування виробничої діяльності. Усі затрати праці, що мають місце у виробничому процесі, формуються в балансовій моделі, наведеній у табл. 4.7.

Витрати праці — це новоутворена вартість, виражена в заробітній платі і відрахуваннях на соціальні та інші потреби. Ці витрати включаються у вартість вироблених товарів або послуг, що спочатку відображається в графі «Незавершене виробництво», і компенсуються різними видами кредиторської заборгованості: заборгованістю робітникам та службовцям із зарплати, органам соціального страхування з відрахувань на ці цілі тощо, що відбито в графі «Кредитори».

Витрати з оплати праці відшкодовуються підприємством за рахунок прибутків від реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, що акумулюються на рахунку «Прибутки і збитки». Тому витрати з праці, що ввійшли до складу виробництва, разом із матеріальними і грошовими витратами, відносяться в графу «Прибутки і збитки» із компенсуванням їх за графою «Незавершене виробництво» (р. 3).

Таблиця 4.7

Модель прогнозного балансу операцій, пов’язаних із витратами праці

Операції (тис. грн.)

Активи

=

Зобов’язання

Основні засоби

Амортизація

Незавершене виробництво

Грошові кошти

Капітал

Кредитори

Прибутки та збитки

1. Початковий баланс

2000

–180

1500

3320

2720

600

2. Витрати на оплату праці з відрахуваннями

1000

1000

3. Відшкодування витрат на оплату праці з відрахуваннями

–1000

–1000

4. Виплата зарплати

–500

–500

5. Сплата податків

–50

–50

6. Виплата органам соціального страхування і кредиторам

–400

–400

7. Прогнозний баланс

2000

–180

0

550

2370

2720

650

–1000

Погашення заборгованості службовцям та працівникам, подат­ковим органам, органам соціального страхування і кредиторам показано в графі «Грошові кошти» з компенсуванням графою «Кредитори» (р. 4, 5 і 6).

Р. 7 відображає прогнозний баланс, пов’язаний із витратами з оплати праці, що є фрагментом прогнозного балансу підприємства на кінець заданого періоду часу.

Соседние файлы в папке strategichniy_analiz_golovko