Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekcii / lektsiy / 2_Rozrahunky_.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
350.72 Кб
Скачать

4. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств

Готівковий обіг в Україні поряд з безготівковими розрахунками є складовою загального грошового обороту і представляє собою сукупність платежів, що здійснюються готівкою. Взагалі сфера застосування готівкових коштів в більшості розвинутих країн з ринковою економікою є обмеженою. Там основна частина розрахунків і платежів (93–95 %) здійснюється без використання готівки і лише незначна (5–7 %) – готівкою.

Збільшення застосування безготівкових розрахунків, тобто без участі грошей у формі готівки шляхом переказування грошових коштів із рахунку платника (покупця) в установі банку на рахунок одержувача (продавця), дає змогу:

 • значно зменшити витрати обігу, пов’язані з готівковими розрахунками;

 • звести до мінімуму суму грошей, що перебувають в обігу;

 • раціонально використовувати тимчасово вільні кошти на банківських рахунках для надання кредитів суб’єктам господарювання, що потребують цього;

 • істотно прискорити самі розрахунки внаслідок запровадження найновіших засобів електронного зв’язку;

 • посилити контроль за виконанням договірних зобов’язань як одержувачами грошей, так і платниками.

Водночас в загальній грошовій системі України готівковий обіг продовжує відігравати значну роль, пов’язану, в основному, з обслуговуванням населення в процесі формування і розподілу його грошових доходів. Економіку України в період ринкових перетворень характеризує різке зростання питомої ваги готівки в загальній грошовій масі (до 40–50 %). Це пояснюється передусім різким збільшенням кількості суб’єктів господарювання, особливо в сфері торгівлі і наданні послуг, і відповідно зростанням кількості розрахунків готівкою між ними і населенням. Крім того, зростання потреби в готівці пов’язане також з кризовими явищами в економіці в цей період, загостренням інфляційних процесів, намаганням багатьох суб’єктів господарювання зменшувати наявні доходи і ухилятися від сплати податків, а також певною недовірою населення до банківських установ та безготівкових платежів, породженою знеціненням заощаджень громадян.

Наприкінці 1997 р. всім суб’єктам господарювання було надано право здійснювати розрахунки між собою готівкою, що також вплинуло на збільшення її потреби.

Здійснення операцій з готівкою на підприємствах і організаціях всіх форм власності і видів діяльності, а також в установах банків регламентується прийнятим НБУ “Порядком ведення касових операцій у національній валюті України” та низкою положень “Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”. Вони визначають єдині підходи до ведення касових операцій, порядок приймання і видачі готівки з кас підприємств та організацій із застосуванням необхідних касових документів для оформлення цих операцій, передбачають забезпечення збереження цінностей, здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, встановлюють відповідальність суб’єктів господарювання за її порушення тощо.

Вказані документи регламентують також основні принципи організації обороту готівки суб’єктами господарювання:

 • обов’язковість для всіх підприємств і організацій зберігання власних грошових коштів у банківських установах;

 • вільне одержання всіма клієнтами готівки з власних банківських рахунків без подання обгрунтовуючих документів;

 • здійснення розрахунків як у безготівковому порядку, так і в готівковій формі;

 • обмеження розмірів готівки, що перебуває в касах підприємств через встановлення їм лімітів залишку готівки в касі;

 • можливість використання касового виторгу (поточних надходжень).

Порядок організації готівкових розрахунків.Підприємства можуть здійснювати розрахунки готівкою як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки і здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги встановленої форми.

Підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у книзі обліку доходів і витрат, форма та порядок заповнення якої встановлені Державною податковою адміністрацією України.

Сума готівкового платежу одного підприємства з іншим не повинна перевищувати три тисячі гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення додаються до фактичних залишків готівки в касі платника на кінець дня з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням прибуткових та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджували б факт продажу товарів, надання послуг, отримання коштів, а також рахунків-фактур, договорів, актів закупівлі товарів тощо.

Розрахунки за готівку підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг здійснюються із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО).

Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в межах затвердженого ліміту каси.

При відкритті поточного рахунку новостворене підприємство подає до банку заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки. Діючі підприємства, які мають поточні рахунки у різних банках, подають зазначену заявку-розрахунок на власний розсуд до будь-якої установи банку, а іншим – копії документу з встановленим лімітом каси.

Підприємства зобов’язані здавати готівку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня має здаватися до банку.

Готівка може здаватися підприємствами в денні та вечірні каси банків, через служби інкасації, пошту для переказів на їх поточні рахунки в банках.

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони надійшли до кас підприємств при проведенні розрахунків із застосуванням РРО наприкінці робочого дня та були здані до банків не пізніше наступного робочого дня або були використані наступного дня на необхідні господарські потреби.

Якщо аналогічна ситуація виникає на підприємствах, які при проведенні готівкових розрахунків використовують прибуткові касові ордери або розрахункові книжки, то такі готівкові надходження не вважаються понадлімітними в день їх надходження не більше, ніж чотири рази на місяць.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті суми готівки, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих установ банків наступного робочого дня.

Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах.

Оприбуткуванням готівки в касі підприємства є здійснення її обліку в повній сумі фактичних надходжень з оформленням цієї операції прибутковим касовим ордером та відображенням у касовій книзі в той же день.

При проведенні розрахунків готівкою підприємств у сфері торгівлі, та послуг із застосуванням РРО таким оприбуткуванням є здійснення обліку готівки через РРО із складанням того самого дня звітів в КОРО та оформлення готівки в прибутковим касовим ордером з відповідним записом у касовій книзі.

У разі роботи підприємств у сфері торгівлі (послуг) у вечірні години, вихідні та святкові дні із застосуванням РРО одержана підприємством за цей час готівка вважається оприбуткованою в його касі, якщо вона проведена через РРО та РК у день її фактичного надходження та не пізніше наступного робочого дня підприємства здана до його каси з оформленням у встановленому порядку.

Готівкова виручка підприємств може використовуватися ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків за податками і зборами. Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, що пов’язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, одержаних з установ банків.

Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку в своїх касах понад встановлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання строків цих виплат.

Підприємства, що мають поточні рахунки в банках, одержують готівку з цих рахунків за грошовим чеком у межах наявних коштів і витрачають її виключно на цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному законодавству.

Для своєчасного одержання в установі банку готівки підприємства у встановлені банком строки мають попередити установу банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.

Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана в установі банку для виплат, пов’язаних з оплатою праці, понад встановлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом встановлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня.

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, пов’язаних з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виручки, понад встановлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях.

Видача готівки під звіт проводиться з кас підприємств за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних у касі сум у такі строки:

за відрядженнями –  протягом трьох робочих днів після повернення;

на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, – протягом десяти робочих днів з дня видачі готівки;

на всі інші виробничі потреби – наступного робочого дня після видачі готівки.

Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана готівка на відрядження та для вирішення у цьому відрядженні виробничих питань, то підзвітна особа незалежно від строку відрядження протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження подає до бухгалтерії повний звіт.

Фізичні особи, які одержали готівку із застосуванням корпоративної картки для вирішення виробничих питань або на відрядження, використовують її за цільовим призначенням без оприбуткування в касі підприємства. Зазначені особи подають до бухгалтерії авансовий звіт разом з підтверджуючими документами в порядку, що визначений для підзвітних осіб.

До підприємств можуть застосовуватися штрафні санкції згідно з чинним законодавством України за:

 • перевищення встановлених лімітів каси;

 • неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки;

 • перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за її видачу під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів;

 • витрачання готівки з виручки на виплати, що пов'язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу;

 • використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням;

 • проведення готівкових розрахунків без платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем готівки.

Соседние файлы в папке lektsiy